Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor."— Előadás másolata:

1 SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor

2 A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE •Vissza kell állítani a szakképzés tekintélyét •Pontosabb és az adminisztratív terheket csökkentő szabályozás szükséges •A munkaadók által elvárt kompetenciákra kell képezni

3 A KORSZERŰSÍTETT SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JELLEMZŐI •Az állam által elismert szakképesítések továbbra is az OKJ-ban találhatók •OKJ-s szakképesítést lehet szerezni a)Iskolai rendszerben, szakképző intézményben b)felnőttképzés keretében

4 A KORSZERŰSÍTETT SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JELLEMZŐI •Az OKJ-s képzés iskolarendszerben kerettanterv, a felnőttképzésben minősített képzési program szerint történik •A kimenet szabályozás eszköze a komplex szakmai vizsga, amelyet alapvetően a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a 315/2013 (VII. 28.) Korm. rendelet szabályoz

5 A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA •A komplex szakmai vizsgát az SZVK és a szakmai vizsgaszabályzat (315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet) alapján kell megtartani •A komplex szakmai vizsga állami vizsga •Magyarország területén szervezhető •A komplex szakmai vizsgát szakmai vizsgabizottság előtt lehet csak letenni

6 SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁG • Minden esetben 4 tagból áll (elnök és 3 tag. A 3 tag közül az egyik a képzésben részt vett oktató és legalább egy fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik) • A vizsgabizottság munkájában, csak az vehet részt aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához vagy a gyakorlati képzés ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkezik

7 SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁG • Vizsgabizottsági tagra vonatkozó megbízás, csak a vizsgabizottsági névjegyzéken szereplő személynek adható • A vizsgabizottsági névjegyzéket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vezeti (Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága) és e szerven keresztül adja ki a megbízásokat a szakképzésért felelős miniszter

8 A SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE A FELNŐTTKÉPZÉSBEN •Szakmai vizsgát, csak engedéllyel rendelkező intézmény szervezhet •Az engedély megszerzésének feltételeit a 111/2010. (IV. 9.) kormány rendelet szabályozza •A vizsgaszervezési engedély visszavonásig érvényes

9 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… •A rendelet az OKJ-ban szereplő szakképesítések (rész- és ráépülés is) megszerzésére és a modulzáró vizsgáira, és azokon kötelezettséggel bírókra terjed ki •A vizsga nyelve magyar, kivétel az idegen nyelvű képzés, a két tanítási nyelvű és a nemzetiségi iskolában folyó képzés •Az iskolarendszerű szakképzésben a vizsga időpontja: február-március, május-június, október-november. Az iskolarendszeren kívüli képzés vizsganapjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg

10 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… •A vizsgák megvalósítása során az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága) jár el •Általános szabály, hogy a komplexvizsga letétele alól felmentés nem adható kivéve, ha az SZVK másként rendelkezik •A vizsgacsoportokat a vizsgaszervező alakítja ki, és jelenti be a vizsgát (csoportlétszám max. 34 fő, összevont vizsga esetén max. 25 fő)

11 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… •A vizsgaszervező a vizsga megkezdése előtt legalább 7 nappal tájékoztatja a vizsgaelnököt és a bizottság tagjait a vizsgatevékenységek jellegéről, időpontjáról, helyszínéről és további tudnivalókról. A vizsgaelnök hagyja jóvá a lebonyolítási rendet, a bizottsági tagok közötti munkamegosztást és annak szabályait, és a javasolt gyakorlati feladatlapokat •A vizsgaszervező írásban kijelöli a képviseletét ellátó személyt, jegyzőt, felügyelőt és technikai feltételeket biztosító és az írásbeli javítást végző személyt és a gyakorlati tevékenységnél közreműködő felügyelő tanárt

12 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… •Az írásbeli, interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenység során a képző intézményt képviselője egyedül nem felügyelheti a vizsgázókat •A gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység lebonyolítása párhuzamosan is folyhat, ha ez a lebonyolítási rendben rögzítésre került és a vizsgahelyszíneken legalább 2-2 vizsgabizottsági tag jelen van •A vizsga jegyzője dokumentálási feladatokat lát el. Képviselheti (írásos felhatalmazás esetén) a vizsgaszervezőt

13 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… •A vizsgaszervező képviselője figyelemmel kíséri a vizsga lebonyolításának jogszerűségét, annak ellenére, hogy nem tagja a vizsgabizottságnak •A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. Az osztályzatok: 1-5. A vizsga végeredményét az egyes súlyozással figyelembe vett vizsgafeladati kerekített érdemjegyek összege adja meg

14 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… •A szóbeli vizsgán a vizsgázó egy alkalommal póttételt húzhat •Sikertelen a vizsga, ha bármely vizsgafeladat eredménye elégtelen •Sikertelen vizsga pótlásakor az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni. Aki először nem jelent meg, vagy szabálytalanság miatt eltiltották a vizsgától, annak a teljes vizsgát meg kell ismételnie

15 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… •A vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 30 napon belül be kell fejezni, kivéve, ha az SzVK másként rendelkezik •A vizsga időtartama nem haladhatja meg naponta a 8 órát •A gyakorlati vizsgatevékenység tartható 7-19 óra között, a többi vizsga tevékenyég 8-18 óra között

16 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… •A vizsgák szakmai ellenőrzését az országos szakképzési névjegyzékben szereplő, vizsgaellenőri felkészítésen részt vett szakértők végezhetik. A megbízó legalább három nappal előbb értesíti a vizsgaszervezőt a tervezett ellenőrzésről. Az ellenőr a vizsgát nem zavarhatja!

17 A VIZSGAELNÖK •A vizsga elnökét az NGM miniszter az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága) útján bízza meg •Felelős a vizsga zavartalan és jogszerű lebonyolításáért •Jóváhagyja a gyakorlati feladatokat és a lebonyolítási rendet •Irányítja a vizsgabizottság munkáját

18 A VIZSGAELNÖK •Ellenőrzi a vizsga előkészítését •Ellenőrzi a vizsga dokumentumait •Összehívja és vezeti a vizsgabizottság értekezleteit, jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet •Vizsgázókat tájékoztatja a vizsga előtt a vizsgázókat érintő döntésekről •Részt vesz a vizsgáztatásban •Felügyeli a vizsga jegyzőjének munkáját és hitelesíti a vizsga dokumentumait

19 A VIZSGAELNÖK •Kezdeményezheti az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység javasolt értékelésének megváltoztatását, ha téves javítást vagy ki nem javított hibát talált •Felfüggeszti a vizsgát –a vizsgabizottsági döntés alapján-, ha a jogszerű feltételek nem biztosítottak •Lezárja a vizsgát és értékeli azt •Titoktartási kötelezettsége van

20 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA • Részt vesz a vizsga szakmai, tárgyi és személyi feltételeinek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétének ellenőrzésében • Közreműködik a vizsga jogszabályban előírt dokumentumai meglétének, megfelelőségének ellenőrzésében • Meggyőződik- a vizsgaelnökkel együtt- a gyakorlati feladatok ellátására kijelölt helyszín, valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről

21 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA •Közreműködik a vizsga megkezdésére való jogosultság feltételeinek – a vizsgázó jelentkezési iratai alapján – történő ellenőrzésében •A lebonyolítási rendben rögzítetteknek megfelelően részt vesz a vizsgáztatásban •Részt vesz a vizsgabizottsági értekezletek döntéshozatalában •Gondoskodik – a vizsgaelnökkel együttműködve – az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékeléséről

22 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA •Részt vesz a részeredmények kialakításában és a vizsgaeredmények véglegesítésében •Aláírja a vizsgajegyzőkönyvet és az elektronikus rendszerből kinyomtatott törzslapot •A képző intézményt képviselő tag a vizsgabizottság egyetértésével elsősorban a szóbeli vizsgatevékenység esetén lát el vizsgáztatási feladatokat •Titoktartási kötelezettsége van

23 VIZSGABIZOTTSÁGI ÉRTEKEZLET ÖSSZEHÍVÁSA •Az első vizsgatevékenység megkezdése előtt (felmentések, lebonyolítási rend) •Vizsgatevékenység befejezését követően (értékelés) •Vizsgát befolyásoló zavaró körülmény miatt •Bármely más szükséges okból

24 VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI •A jóváhagyott lebonyolítási rend alapján kell a vizsgát megvalósítani •Írásbeli, interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenységek ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó felügyeletről kell gondoskodni •A vizsgázó a feladatai megoldásához tanácsot, segítséget nem kérhet és nem kaphat

25 VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI •Szabálytalanság esetén a vizsgabizottság kivizsgálja az esetet és dönt a vizsga folytathatóságáról, ezt külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni •A gyakorlati vizsgatevékenység előtt a vizsgázót a tevékenység rendjéről és egyéb tudnivalókról tájékoztatni kell •Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység dokumentálását a képző intézmény által kijelölt oktató végzi

26 VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI •A vizsgabizottság a vizsgázó személyazonosságát valamennyi vizsgatevékenység megkezdésekor ellenőrzi •Szóbeli vizsgatevékenység során az önálló ismertetés csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó súlyosan téved vagy a kifejtésben elakad •SNI-s vizsgázó esetén a szóbeli vizsgatevékenység kiváltható írásbeli vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységgel •A vizsgázó egyszer póttételt húzhat

27 A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI •Moduláris vizsga helyett komplex szakmai vizsga •A vizsga ideje (általános szabályként) 3 napra rövidült •A vizsgabizottság minden esetben 4 tagú •A vizsgabizottság elnökének és minden tagjának megbízását elektronikus úton küldi meg az NMH •A vizsgabizottságnak nem tagja a vizsgaszervező

28 A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI •A vizsgaszervező felelős a vizsga jogszerű lebonyolításáért •Vizsgaszervező képviselője a vizsgán lehet a vizsgabizottság képzőt képviselő tagja, a jegyző vagy más, írásban felhatalmazott személy •A vizsgabizottság vizsgáztat (nincsen kérdező tanár) •A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság értékeli

29 A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI •Az írásbeli dolgozatokat a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő javítja, értékeli és tesz javaslatot az eredményre •A törzslap kitöltése elektronikusan történik •Változtak a vizsgaszervezési határidők •Megváltozott a vizsgabizottság díjazásának módja •Százalékos értékelés helyett érdemjegyekkel történik az értékelés

30 A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI •Szabálytalanság esetén felhatalmazások a vizsgabizottság megbízója felé történő jelentésre •A vizsga elnöke és tagjai a megbízójuk felé kötelesek elektronikus úton megküldeni jelentésüket •A jogszabály nevesíti az összevont vizsga fogalmát •Vizsgalétszám maximum 34 fő, összevontnál maximum 25 fő

31 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megbízza: •a vizsgaelnököt, ha a megjelölt személy az érintett szakképesítés tekintetében szerepel az országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgaelnöki névjegyzéken

32 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megbízza: •a vizsgabizottság tagjait, ha a megjelölt személyek az érintett szakképesítés tekintetében szerepelnek az országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgabizottsági tagi névjegyzéken

33 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgaelnököt a gazdasági kamara javaslata alapján bízza meg

34 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága a vizsgaelnöki és a vizsgabizottsági megbízásokat, valamint az intézményi értesítőket a vizsgabizottság tagjairól digitális aláírással hitelesítve, elektronikus formában küldi meg

35

36 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízását megelőzően, a vizsga első vizsgatevékenységét megelőző huszonötödik napig lehetőséget biztosít: a) … b) … c) … d) …

37 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA a)a gazdasági kamara számára a vizsgaelnökre vonatkozó javaslat kialakítására azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt,

38 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA b)a szakképesítésért felelős miniszter számára a vizsgaelnökre vonatkozó javaslat kialakítására az a) pontban megjelölt szakképesítések kivételével

39 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA c)a szakmai és vizsgakövetelményben megjelölt szervezetek közül a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt szervezet számára a vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslat kialakítására,

40 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA d)a gazdasági kamara számára a vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslat kialakítására a c) pontban érintett szakképesítések kivételével.

41 ELEKTRONIKUS JELENTÉSEK A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai külön-külön elkészítik: a) a vizsga előkészítésével, lebonyolításával b) a vizsgáztatás feltételeivel c) a vizsgázók felkészültségével d) a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel

42 ELEKTRONIKUS JELENTÉSEK e) a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak teljesülésével, valamint f) a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentésüket, amelyet a vizsga befejezését követő egy héten belül rögzítenek az elektronikus felületen

43

44 ELNÖKI ÉS TAGI JELENTÉS RENDSZER A vizsgabejelentésből származó adatok automatikusan átemelésre kerülnek, így az elnöki/tagi jelentés kitöltésekor a vizsga adatait nem szükséges (és nem is lehet) megadni, megváltoztatni (kivéve a létszámot, amely változó adat)

45

46

47 2014. 07. 03. 47 Vizsgáztatás díja Az elnök és a tagok esetében 1.AlapdíjEgységesen kerül megállapításra a vizsgához kapcsolódó feladatok ellátásáért. 2.Változó díj Minden esetben a vizsgázók száma határozza meg. A jegyző és a segítő szakértő esetében 1.Változó díj Minden esetben a vizsgázók száma határozza meg.

48 ALAPDÍJ mértéke: a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér 9,5%-a. VÁLTOZÓ DÍJ mértéke: KategóriaElnökTag és Jegyző I.3,9%2,9% II.3,4%2,5% III.2,9%2,1% IV.2,4%1,7%

49 I. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő nyolc óra vagy ennél több, II. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő öt óra vagy ennél több, de a nyolc órát nem éri el, III. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kettő és fél óra vagy ennél több, de az öt órát nem éri el, IV. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kevesebb, mint kettő és fél óra.

50 Felügyelő tanár díjazása a minimálbérhez viszonyítva Írásbeli, interaktív, közp. gyak vizsgatevékenység esetén1,6% Gyakorlati vizsgatevékenység esetén2,1% Összevont vizsga esetében: az alapdíj meghatározása szempontjából egyetlen vizsgának kell tekinteni, a változó díjat a vizsgáztatott szakképesítésnek megfelelő kategória szerint kell megállapítani.

51 •A szakképesítéssel betölthető munkakörök részletesen és az új FEOR szerint kerültek meghatározásra •Elsősorban szakmai kompetenciákat tartalmaz SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK (SZVK) ÉS AZ OKJ VÁLTOZÁSAI

52 •Nem részletezi a szakképesítés moduljainak tartalmát, csak a modulok számát és megnevezését •Meghatározza az egyes modulok modulzáró vizsgáinak vizsgatevékenységét •Komplex szakmai vizsgát ír elő •Ha az SZVK másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén, csak az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK (SZVK) ÉS AZ OKJ VÁLTOZÁSAI

53 LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK •Egyszerűsítés, mivel kevesebb lett a szakképesítések száma •Megszűntek az elágazások és megmaradtak: szakképesítés részszakképesítés szakképesítés-ráépülés

54 LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK •Számfelépítésében 16 számjegy helyett 7 számjegyű a szakképesítés azonosítószáma

55 SZERKEZETI FELÉPÍTÉS

56 N – nappali E – esti L – levelező S – egyéb sajátos munkarend TK – tanfolyami képzés T- távoktatás A távoktatásnál a minimális képzési idő legalább 20%-át, a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű, egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani „I” OSZLOPBAN TALÁLHATÓ A KÉPZÉS MUNKARENDJE

57 D) Változás, hogy az iskolarendszeren kívüli képzés minimális ideje is meghatározásra került ( lásd: „H” oszlop) Kérelem esetén a minimális képzési idő 30%-kal csökkenthető A kérelmet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság felé kell benyújtani

58 AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE (törvények) •A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény •A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény •A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény •A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

59 AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE (rendeletek) •Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet •Követelménymodul rendelet 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet •Az iskolai rendszerű szakképzések kerettantervei 14/2003. (IV.5.) NGM rendelet

60 AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE (rendeletek) •Szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek (BM, EMMI, HM, NFM, NGM, VM) •A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet


Letölteni ppt "SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések