Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Illetéktörvény 2015. évközi változásai Készítette: Wünsch József NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó és Vámigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Illetéktörvény 2015. évközi változásai Készítette: Wünsch József NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó és Vámigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály 1."— Előadás másolata:

1 Illetéktörvény 2015. évközi változásai Készítette: Wünsch József NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó és Vámigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály 1

2 Jogszabályi háttér A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 2015. évi CLXXXVII. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról 2015. évi CXCIV. törvény egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről 2

3 Magáncsőd (a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény) 2015. szeptember 1-jétől, ha a magáncsőd alá vont magánszemély lakóház építésére alkalmas telkét is értékesítik, az adósnak nem kell megfizetnie az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékot (csak az illetéket kell rendeznie) a magáncsőd alá vont személy a felfüggesztett illeték megfizetése alól is mentesül, ha a) a telek vevője nyilatkozik arról, hogy a telekre 4 éven belül lakóházat kíván építeni, vagy b) ha az ingatlanra nézve elővásárlási joga van, [Itv. 16.§ (2f) bekezdés, 26.§ (2f) bekezdés]. kizárólag akkor, ha a magáncsőd alá vont személy a telket öröklés révén vagy adásvétellel, cserével stb. szerezte meg 3

4 Magáncsőd II. Az Itv. 11. § (1) bekezdés c) pontja és a 102. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajándékozási illeték tárgyát képezi a hitelezők által az adós javára elengedett követelés, illetve az az összeg, amit az adósnak nem kell megfizetnie a hitelezők számára. Az Itv. új 17. § (1) bekezdés z) pontja alapján azonban mentes az ajándékozási illeték alól összeghatárra tekintet nélkül a természetes személyek bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezési eljárásában a hitelezők által adós javára elengedett követelés, továbbá az adósságtörlesztési határozatban és a mentesítési határozatban az az összeg, amit nem kell az adósnak a hitelezők számára megfizetnie. Hatályos: 2015. IX. 1-től. Átmeneti rendelkezés hiányában a 2015. szeptember 1-jét követően elengedett követelésekre kell alkalmazni. 4

5 Ajándékozási illetékmentességek Forintosítás 2015. október 5-étől nem keletkezik ajándékozási illetékfizetési kötelezettség akkor, ha a követelés az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintosításával kapcsolatban szűnik meg. A korábbi adóst az állami adóhatóság felé bejelentési kötelezettség terheli MRP a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében történő értékpapír, üzletrész, tagi részesedés ingyenes megszerzése mentes az ajándékozási illeték alól 5

6 Egyéb mentességek 6

7 Műemlék épületek Speciális mentesség: mentes az öröklési és a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületek megszerzése – az állami adóhatóság az általános szabályok szerint folytatja le az illetékkiszabási eljárást, – ha azonban a vagyonszerzés illetékkiszabásra történő bejelentésétől számított 1 éven belül a vagyonszerző megkezdi az épület felújítását, és azt a vagyonszerzés illetékkiszabásra történő bejelentésétől számított 5 éven belül befejezi (és ezt a műemlékvédelmi hatóság igazolja), kérheti az állami adóhatóságtól a megfizetett illeték összegének visszatérítését az adó-visszatérítés szabályai szerint. 7

8 Lakás eladása, visszabérlése, majd visszavásárlása 1. Mentes a vagyonszerzés, ha a lakásvásárló az eladóik, illetve azok magánszemély örökösei számára határozott időre, de legalább 5 évre lakásbérleti és visszavásárlási jogot biztosít, és az éves bérleti díj nem magasabb, mint a lakás vételárának 7 százaléka – az adóhatóság az illetéket kiszabja, de azt a megfizetés tekintetében felfüggeszti, – abban az esetben törli, ha az adásvételi szerződés hatályának beálltától számított 5 éven belül a korábbi tulajdoni hányadának megfelelő tulajdoni hányadot visszavásárolják (legfeljebb a bérbeadó által korábban fizetett vételár 105 százalékának megfelelő vételáron) 2. Mentes a visszavásárlás: korábbi lakását bérlő, majd visszavásárló magánszemélyek és örököseik vagyonszerzése 8

9 Példa Magánszemély értékesíti ingatlanát 10 millió forintért. A vagyonszerzés feltételesen mentes az illeték alól, ha az ingatlan vásárlója az eladó (illetve örökösei) számára legalább 5 évre bérleti és visszavásárlási jogot biztosít. Az éves bérleti díj nem lehet magasabb jelen esetben 700 ezer forintnál (havonta 58333 forint). Az illetékmentesség akkor válik véglegessé, ha a bérlő az ingatlant visszavásárolja, és a visszavásárlási érték nem magasabb 10.500.000 forintnál (105%). Ebben az esetben a visszavásárlás is mentes az illeték alól. 9

10 Az idegen telken való építéssel összefüggő mentesség (ráépítés) Korábban az adóhatóság álláspontja szerint a ráépítéssel történő vagyonszerzés nem volt tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek. 2014. közepétől az NGM álláspontja szerint a ráépítéssel történő vagyonszerzés is tárgya az illetéknek. Az illetéktörvény eltérő rendelkezése hiányában az ingatlan-tulajdoni hányadnak a munka és építőanyag befektetésével történő megszerzése azonos megítélés alá esik ugyanezen ingatlanrész megvásárlásával és a forgalmi érték alapul vételével az illetéket ki kellett szabni. 10

11 Ráépítés II. Az Itv. 26. § (1a) bekezdés d) pontja alapján mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az ingatlan forgalmi értékéből az épület forgalmi értékének megfelelő rész, ha a telek tulajdonosával kötött megállapodásból és az építés költségeit, körülményeit tanúsító egyéb okiratokból egyértelműen kitűnik, hogy az épületet a vagyonszerző hozta létre. Hatályos 2016. január 1-jétől, azonban az Itv. 99/J. § alapján a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 11

12 Gépjárművek 1. A környezetkímélő járművek visszterhes megszerzése (üzembentartói jog is) illetékmentessé vált. – 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet: környezetkímélő gépkocsi a nulla emissziós, a tisztán elektromos, a külső töltésű hibrid elektromos (plug-in hibrid), valamint a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi – csekély összegű (de minimis) támogatásként vehető igénybe 2. illetékmentes a haszonjárművek – vagyis a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyergesvontató, tehergépkocsi és pótkocsi – visszterhes szerzésére, azonban kizárólag gazdálkodó szervezetek tulajdonszerzése esetén. – a hatályon kívül helyezik az ezen járműkörre vonatkozóan megállapított 120 kW-os illetékalap-maximumot 12

13 Eljárási illetékek és díjak 13

14 Átutalással történő illetékfizetés Az ügyfél az eljárási illetéket a hatóság illetékfizetésre vonatkozó felhívása nélkül is átutalhatja az eljárás megindítása előtt – az utalás közleményrovatában minden esetben fel kell tüntetni az ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét (az ügyszámot nyilván csak akkor, ha arról az ügyfél már a hatóság felhívása alapján arról értesült) – a hatóság felhívására kizárólag akkor kell megfizetni az illetéket, ha az ügyfél az eljárási illetékfizetési kötelezettségének a felhívás kézhezvételéig nem tett eleget 14

15 Az Itv. korábban kizárólag bélyeges illetékfizetést engedett a másolat kiadásakor – a módosítás hatályon kívül helyezi az erre vonatkozó rendelkezést. Az Itv. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján azonban az eljárási illetéket továbbra is elsősorban illetékbélyegben kell leróni a közigazgatási hatósági eljárásban (hasonló szabály az Itv. 74. § (1) bekezdése szerint a bírósági eljárási illeték tekintetében is) 15

16 Illetékkötelezettség eljárás megszüntetésekor az illetékkötelezettség nem áll fenn, illetve az ügyfél által már megfizetett illeték visszatérítésének van helye ha a hatóság az eljárást megszünteti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére 16

17 Jogszabálysértő nyilvántartás javítása Általános érvényű eljárási illetékmentesség vonatkozik 2016-tól azokra az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokra, amelyeket az ügyfélnek kizárólag a hatóság korábban tett, jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt kell kezdeményeznie 17

18 Új személyes illetékmentességek Feltétel nélkül mentes az illetékek alól: a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvényben meghatározott Szanálási Alap és a Magyar Állam vagy a Szanálási Alap által létrehozott, az alapító, alapítók kizárólagos tulajdonában álló szanálási vagyonkezelő, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti Befektető-védelmi Alap, a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény szerinti Kárrendezési Alap. Mindhárom szerv időlegesen vagyont szerezhet, ezért a céljukra tekintettel indokolt a teljes feltétel nélküli illetékmentesség. Hatályba lépés 2016. január 1-je, a jogerősen el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 18

19 Eljárási illetékmentességek I. mentes az illeték alól a gazdálkodó szervezetnek minősülő, az Art. 6/A. § szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás illetékmentes valamennyi adóhatósági igazolás kiállítása is ideértve az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó igazolást is állandó személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, okmánycserére irányuló hatósági eljárás, az eltulajdonított okmány pótlására irányuló eljárás (adókártya kiállítása ebben az esetben díjmentes), az eltulajdonítást megfelelő okirattal igazolni kell, 19

20 Illetékmentességek II. a vállalkozói igazolvánnyal, az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás ha azt a cég tagja, vagy képviselője kéri a cég cégkivonatának, cégbizonyítványának és cégmásolatának kiállítása, a cég cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak elektronikus úton történő megküldése. a gépjárművezetői engedély első alkalommal történő kiállítása a hatósági erkölcsi bizonyítvány (4 alkalommal évente) 20

21 Illetékmentességek III. a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása, a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, építési (továbbépítési), módosított építési és használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása. E kettő illeték és igazgatási díjmentes 21

22 Új díjmentességek Közigazgatási bürokrácia csökkentés Díjmentes lett a tulajdonosváltozás ingatlan- nyilvántartási bejegyzése öröklés jogcímén és a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján. Nem kell költségtérítést fizetni a számviteli beszámoló közzétételéért 22

23 2015. évi CXXX. törvény az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról Megemlékezés E törvény 1. melléklete rendelkezett az e-kártya bevezetésével kapcsolatban a személyazonosító igazolványok illetékének módosításáról. A melléklet a hatálybalépést nem érte meg, a 2015. évi CXCIV. törvény 11. §-a a mellékletet hatályon kívül helyezte. 23

24 Köszönöm a figyelmet! www.nav.gov.hu 24


Letölteni ppt "Illetéktörvény 2015. évközi változásai Készítette: Wünsch József NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó és Vámigazgatósága Ügyfélkapcsolati Osztály 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések