Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar könyvtártörténet. Magyar Könyvtártörténet 18. század Enciklopédikus könyvtárak teljesség igényével gyűjtik össze a műveket A tudomány minden területéről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar könyvtártörténet. Magyar Könyvtártörténet 18. század Enciklopédikus könyvtárak teljesség igényével gyűjtik össze a műveket A tudomány minden területéről."— Előadás másolata:

1 Magyar könyvtártörténet

2 Magyar Könyvtártörténet 18. század Enciklopédikus könyvtárak teljesség igényével gyűjtik össze a műveket A tudomány minden területéről A kor színvonalának legjobb műveit

3 Magyar Könyvtártörténet Magánkönyvtárak: (királyi, udvari, főúri, papi,) Testületi: (egyetemek, szerzetesrendek.) általában zárt gyűjtemények

4 Magyar Könyvtártörténet Árva Bethlen Kata (1663 – 1759) Haller László Bethlen Kata

5 Magyar Könyvtártörténet Erdélyi református kollégiumokat támogatta nagyenyedi Bethlen-kollégium könyvtárát Kezdeményezte új könyvek kiadását. Saját költségén ki is nyomtattatott könyveket : Nádudvari Péter nyolcvannégy prédikációját (Kolozsvár, 1741)

6 Magyar Könyvtártörténet Könyvtára az állomány az olthévízi, és a fogarasi várban volt saját könyveibe beletetette ex librisét (A. B. K.),

7 Magyar Könyvtártörténet A könyvtár tartalmi egységei kizárólag magyar nyelvű munkákat. több olyan régi nyomtatvány is volt benne, amelyről ma már csak a Bod Péter által készített két katalógus nyomán tudunk. Bethlen Katának sikerült egybegyűjtenie kétszáz év magyar irodalmának legjavát,

8 Magyar Könyvtártörténet Az 1747-ben Bod Péter által kialakított tárgyak szerinti csoportosítás megegyezik a Magyar Athenas és Bod saját könyvtárának szakbeosztásával is) 22 egységet különített el: l. A Szent Háromságról 2. Az igaz hit ágazatiról 3. Confessiók és cathecismusok 4. A Szent Biblia fordítása és edítiói 5. A Szent Írás némely részeire való magyarázatok 6. Dominikák szerint való prédikácziók 7. Palatina catechesis szerint való prédikácziók s tanítások 8. Az imádságról tanító könyvek és az úri imádság magyarázatja 9. Imádságos könyvek 10. Szép elmélkedések, melyekkel az istenfélő ember megerősíti magát a világi sok magyarázatok, rágalmazások, kiértések között, vigasztalja keserűségében, segíti menyre etc.

9 Magyar Könyvtártörténet 11. A Sakramentomokrol, főképpen az Ur vacsorájáról 12. Innepekre rendelt prédikácziók 13. Temetésre való prédikácziók 14. A római catholica vallásnak, annak rendtartásit előadó könyvek 15. Egymással vagdalkozással ellenkezők, elmésen tréfálódók és tréfásan mocskolódók 16. Némely nagy bűnök ellen valók, a minémű a táncz, káromkodás stb. 17. Az elválasztásról és megtérésről 18. Orvoslásra tanító könyvek nevezetesen a pestis ellen 19. Históriák 20. Magyar históriák 21. Isteni dicséretek és szép énekek 22. Az uralkodókban megkívántató virtusokról

10 Magyar Könyvtártörténet Bod Péter 1712. február 22-én született. Iskoláit a nagyenyedi református kollégiumban, majd a leideni egyetemen végezte el. Teológiát és keleti nyelveket tanult. 1744-ben szentelték lelkésszé a nagybaconi zsinaton. 1746-49-ben Olthévízen, 1749-tõl haláláig Magyarigenen volt lelkész. A tudományos teológia, az egyház- és irodalomtörténet, valamint az egyházjog kérdéseivel foglalkozott. Bod Péter írta az első magyar nyelvű írói lexikont Magyar Athenas címmel. 1766- ban adták ki Nagyszebenben. Könyvében ötszáznál több magyar íróról számol be. A Szent Bibliának históriája című munkája az első magyar irodalomtörténeti monográfia. A Szentírás kéziratainak és kiadásainak egyetemes története után ismerteti a magyar bibliafordításokat is.Magyar Athenas

11 Magyar könyvtártörténet Klimó György (1710 -1777) 1751-től pécsi püspök. Első magyar nyilvános könyvtár megalapítója

12 Magyar könyvtártörténet Pécsi főiskola terve 1774 15000 kötetből álló könyvtár Megnyitotta Magyarország első nyilvános könyvtárát Állomány: teológia, jog, történettudomány, kéziratok, kódex Klimó könyvtár a pécsi egyetem könyvtár alapja, ennek különgyűjteménye

13 Magyar könyvtártörténet Nyilvánosítás tényét jelző márványtábla

14 Magyar könyvtártörténet A könyvtár 1774-ből származó latin nyelvű használati szabályzata „ A könyvtár küszöbét titkon át ne lépd. A polcokhoz ne nyúlj. Kérd a könyvet, amelyet olvasni óhajtasz. Használd azt, de őrizd meg tisztán, ne rongáld hasogatással, szurkálással, sem jeleket bele ne rój. Könyvjelzőt belehelyezned és bármit kijegyezned szabad. Másolván a könyvre ne könyökölj, papirost se tégy reá és jó messze, jobb felől tartsd a tintát meg a porzót. Ostoba, üres fecsegő maradj távol. Csendben légy, hangos olvasással másokat ne zavarj. Elmenvén a könyvet csukd be. A kicsit add vissza a felügyelőnek, a nagyot reá bízva hagyd az asztalon. Fizetned semmit sem kell. Gazdagabban távozz, térj vissza gyakrabban!” (Fényes Miklós fordítása)

15

16 Magyar könyvtártörténet Ráday Gedeon 1713-1792 Pécel

17 Magyar könyvtártörténet Magyar irodalom gyűjteményével emelkedik ki. 12 000 kötet Kortárs magyar írók Könyvkereskedések, külföldi antikváriumok

18 Magyar könyvtártörténet Ráday Gedeon halála után 1792 Könyvtárat nem fejlesztik állománya elhanyagolt csökken. 1861 országos gyűjtés 1862 Pestre kerül a könyvtár Jelenleg is a Dunamelléki Református Egyházkeület könyvtára

19

20

21 Magyar könyvtártörténet Festetics György 1755 -1819 1797-ben megalapította a kontinens első felsőfokú gazdasági iskoláját a GEORGIKONT

22 Magyar könyvtártörténet Festetics Könyvtár (Keszthely) 8000 kötetes könyvtár állománya: -Magyar irodalom -Régi magyar könyvek -Természettudományi munkák -Mezőgazdasági szakkönyvek

23

24 Magyar könyvtártörténet Könyvanyag növekszik Enciklopédikus gyűjtőkörről le kell mondani Magánkönyvtárak, testületek, intézmények nem tudják fenntartani a könyvtárakat

25 Magyar könyvtártörténet Új felfogás alakul ki: A könyvtár olyan közintézmény, amelynek fenntartásáról az államnak kell gondoskodni.

26 Magyar könyvtártörténet Új polgári rendszer kialakulása Különféle könyvtártípusok egymás melletti működése Differenciált olvasói, használói igényeket együttesen elégítik ki. A kor új típusú könyvtár a nyilvános részben nyilvános könyvtár

27 Magyar könyvtártörténet Magyarországon a Nagyszombati Egyetemi Könyvtár 1770-ben nyílik meg. Gyulafehérvár, Batthyány Ignác Eger, Esterházy Károly Széchényi Ferenc megnyitja a tudósok előtt könyvtárát, 1776, 1802-ben Széchényi Ferenc könyvtárát a nemzetnek adományozza

28 Magyar könyvtártörténet Széchényi Ferenc (1754 -1820) külföldi tanulmányút (1787) (német, angol könyvtárak) 1795 Hungarica - gyűjtése 1802 átadja könyvtárát a teljes nyilvánosságnak

29 Magyar könyvtártörténet

30 Magyar könyvtártörténet Országos Széchényi Könyvtár

31 Magyar könyvtártörténet Teleki József gróf (1790-1855) 1826 felajánlotta a család könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiánk

32 Magyar könyvtártörténet Magyar Tudományos Akadémia

33 Magyar könyvtártörténet Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

34 Magyar könyvtártörténet 1892 könyvtár létesítésének gondolata Budapesten. (szakkönyvtár, kézikönyvtár). "egy olyan általános könyvtár kell hogy legyen, melyben a főváros valamennyi alkalmazottja megtalálhassa szellemi táplálékát." 1893 Toldy László egy közigazgatási szakkönyvtárba kívánt becsempészni - a hivatalos állásponttal szemben - egy általános közművelődési könyvtárat

35 Könyvtártípusok Feladatkörük, gyűjtőkörük szerint lehetnek általános gyüjtökörű és szakkönyvtárak. Általános könyvtár: pl. lakóterületi. Gyűjtőköre minden tudományágra, műveltségi területre kiterjed. Szakkönyvtár: pl. üzemek, egyetemek szakkönyvtárai. Általában csak egy-egy szűkebb terület szakirodalmát gyűjtik.

36 Könyvtártípusok Felhasználóik szerint: Nyilvános könyvtár: bárki beiratkozhat. Feladatköre: dokumentumkölcsönzés, kézikönyvek, folyóiratok helyben olvasása, auditív, vizuális és audiovizuális dokumentumok, elektronikus információhordozók helyi használata. Tájékoztatást ad a használható dokumentumokról. Rendezvényeket, programokat szervez. Zárt könyvtárak, tudományos könyvtárak: külön engedéllyel, tudományos, kutatási célokra vehető igénybe. (Pl. egyházi könyvtárak.) Iskolai könyvtárak: gyűjtőköre általános, de főként az adott oktatási intézmény oktatási struktúrájához igazodó kiadványok (pl. szótárak, kötelező olvasmányok, ifjúsági irodalom stb.) Az iskola diákjai, tanárai díjmentesen használhatják.

37 Könyvtártípusok A könyvtárak szolgáltatásai OSZK-ban csak helyben olvasásra van lehetőség. Kölcsönzi a dokumentumokat, egyes dokumentumféléket (pl. kézikönyvek, folyóiratok) csak helyben olvasásra lehet igénybe venni. Kézikönyvtár. A könyvtáros tájékoztatást nyújt a meglévő dokumentumokról. Rendezvényeket, programokat szervez. A legtöbb könyvtár internetes hozzáférést biztosít más könyvtárak elektronikus katalógusaihoz

38 Nemzeti Könyvtár A magyar nemzeti könyvtár a Széchényi Ferenc által alapított (1802) Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti könyvtár

39 Nemzeti könyvtár A nemzeti könyvtár alapvető feladata minden magyar vonatkozású anyag gyűjtése feltárása megőrzése a teljesség igényével. a Magyarországon készült nyomtatványok és egyéb könyvtári dokumentumok, a magyar nyelven készült nyomtatványok és egyéb könyvtári dokumentumok,

40 Nemzeti könyvtár a Magyarországon ill. külföldön tevékenykedő magyar szerzők publikációi, a Magyarországról, a magyar nyelvről és a magyarokról szóló, azaz magyar vonatkozású idegen nyelvű munkák. Hagyományos elnevezésük : HUNGARIKUM

41 Nemzeti könyvtár Nemzeti könyvtár a magyar nemzeti kultúra őrzésének és ápolásának egyik legfontosabb intézménye. Törvény biztosítja, hogy a nemzeti könyvtár minden Magyarországon sokszorosított írásműből részesüljön ( köteles példány ).

42 Közkönyvtár A lakosság egészét szolgálja, a társadalom minden rétegének ellátására törekszik Fenntartója: a város ill. a község önkormányzata Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) hálózata Megyei, városi és települési könyvtárak

43 Szakkönyvtár Valamely tudományág, foglalkozás, mesterség, művészet körébe tartozó dokumentumok tervszerűen összeválogatott kutatási vagy tanulmányi felhasználásra alkalmas gyűjteménye - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára - Orvostudományi Szakkönyvtár - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

44 Felsőoktatási könyvtár A hallgatói és oktatói igényeket szolgálja ki Fenntartója az adott oktatási intézmény - Egyetemi Könyvtár - JATE Könyvtára Szegeden

45 Iskolai könyvtár Az általános és középfokú oktatási intézmények könyvtára Az intézményben folyó oktató-nevelő és a tanulmányi munka segítése, valamint a tanulók olvasásra és könyvtárhasználatra nevelése

46 Magyar könyvtárügy 1945 után

47 Magyar könyvtárügy Könyvtárak a háborúban megsemmisülnek 1948-49 átalakulás korszaka Könyvtári állományok felülvizsgálata Politika kiszolgálása

48 Magyar könyvtárügy Közművelődési könyvtárak újraszervezése Sebestyén Géza (Vallási és közoktatási minisztérium könyvtári osztályának vezetője) Kidolgozza a körzeti könyvtárak rendszerét

49 Magyar könyvtárügy 1947 létrejön a Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság (1100 népkönyvtár) Kis lélekszámú településeken vándorkönyvtár (600)

50 Magyar könyvtárügy 1949 Országos Könyvtári Központ népkönyvtári osztálya (gyakorlati és módszertani segítség) Első körzeti könyvtár Veszprémben nyílt meg Első letéti könyvtár Mezőszentgyörgy Megyei könyvtárak 1952-ig Járási könyvtárak 1960-ig alakultak meg

51 Magyar könyvtárügy 1952-ben létrejön a könyvtárellátó a könyvtárak könyvanyaggal való ellátására. 1956 törvényerejű rendelet különböző könyvtárak gyűjtőkörének elhatárolásáról. Megkezdődik a letéti könyvtárak önállósulása

52 Magyar könyvtárügy 1960-as évek könyvtárépítési hullám - tanácsok költségvetésében megjelenik a könyvtári cím - általánossá válik a szabadpolc

53 Magyar könyvtárügy 1972 szakmai irányelvek Tanácsi közművelődési könyvtárak besorolása - A/ megyei, nagyobb városi - B/ járási - C/ nagyközségi, önálló falusi, városi lakókörzeti - D/ más intézményekhez csatlakozott (klubkönyvtár) Audiotárak kialakítása Helyismereti tevékenység

54 Magyar könyvtárügy 1976 új törvényerejű rendelet részletesen foglalkozik a könyvtárak - feladatával - szolgáltatásainak rendszerével - könyvtári dokumentumok körével

55 Magyar könyvtárügy 1980-as évek - könyvtárépítéseket visszaszorítják - dokumentum beszerzés visszaesik Változik a könyvtárhasználók igénye - információs társadalom - informatika megjelenése

56 Magyar könyvtárügy Európai trendek 1990 - információkhoz való korlátok nélküli szabad azonnali hozzáférés - digitalizáció elterjedése - falak nélküli virtuális könyvtár elterjedése - hálózatok közötti együttműködés - globalizáció

57 Magyar könyvtárügy Rendszerváltás megváltoztatta a könyvtári rendszer egészét. Mit kell kiemelten fejleszteni? - korszerű jogi szabályozás - könyvtárhasználók jogai, lehetőségei! - könyvtári szolgáltatások - működő könyvtári rendszerek építése - számítógépes hálózatok kialakítása, tartalomfeltöltése - korszerű könyvtári ismeretek, könyvtári menedzsment

58 Magyar könyvtárügy Stratégiai fejlesztési terv a könyvtárügy átalakítására Könyvtárügy jövőképe: - az információs társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény a könyvtár

59 Magyar könyvtárügy Átfogó célja (küldetése) A könyvtári rendszert alkalmassá kell tenni a hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférés biztosításával!

60 Magyar könyvtárügy  demokratikus jogi szabályozás megismertetése.  gazdasági piacgazdálkodás kérdései abban való eligazodás  Különböző szintű oktatásban résztvevők segítése  Egész életen át tartó tanulás támogatása  Kulturális művészeti területek megismertetése  Szabadidő hasznos eltöltése  Írni olvasni tudás fejlesztésének segítése  Digitális írásolvasás tanítása

61 Magyar könyvtárügy Fejlesztendő kulcsterületek jogi szabályozás Információhoz dokumentumhoz való szabad hozzáférés Hálózatfejlesztés Tartalomszolgáltatás Képzés – továbbképzés Európai együttműködés

62 Települési könyvtárak működtetése Nyilvános könyvtár = mindenki számára rendelkezésre álló könyvtár  mindenki által használható és megközelíthető,  könyvtári szakembert alkalmaz,  Kizárólag könyvtári szolgáltatásokra alkalmas helyiséggel rendelkezik,  rendszeresen a felhasználók számára megfelelő időpontban tart nyitva,  Statisztikai adatokat szolgáltat  Helyben nyújtott alapszolgáltatások ingyenesek

63 Települési könyvtárak működtetése  céljait nyilatkozatban közzéteszi  gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsátja,  tájékoztat a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében

64 Települési könyvtárak működtetése Könyvtárhasználók jogai és kötelezettségei (1997 évi CXL (56-57) Nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére A könyvtárhasználót ingyenesen a következő alapszolgáltatások illetik meg: - kijelölt gyűjteményrészek - állományfeltáró eszközök használata. További szolgáltatások beiratkozással vehető igénybe.

65 Települési könyvtárak működtetése A fenntartót feladata Feladatok és a használati szabályzat meghatározása Alapító okirat kiadása, SZMSZ jóváhagyása Feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása Fejlesztési tervek jóváhagyása Szakmai tevékenység értékelése (szakértők közreműködésével) Szakmai önállóság biztosítása Fenntartással irányítással kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása

66 Települési könyvtárak működtetése Működéshez szükséges dokumentumok:  Alapító okirat fenntartó adja ki  Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) könyvtár dolgozza ki és terjeszti jóváhagyásra a fenntartó elé.  Küldetésnyilatkozat fenntartó hagyja jóvá  Gyűjtőköri szabályzat  Könyvtárhasználati szabályzat  Stratégiai terv  Belső szabályzat

67 Települési könyvtárak működtetése Működéshez szükséges dokumentumok:  Eljárás rend *  Éves költségvetés  Munkaterv  Beszámoló (jelentés)  Az állomány nyilvántartásának dokumentációja  Olvasónyilvántartás, könyvtárhasználat dokumentációja  Statisztikai adatszolgáltatás dokumentációja

68 Érdekes Könyvtárak /Levélkönyvtár Dél-Indiai Bangalore-ban/

69 Alexandriai könyvtár

70

71

72 British Library

73

74 Washingtoni Kongresszusi Könyvtár

75

76

77 Pompidou Központ

78

79 Magyar könyvtártörténet Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

80


Letölteni ppt "Magyar könyvtártörténet. Magyar Könyvtártörténet 18. század Enciklopédikus könyvtárak teljesség igényével gyűjtik össze a műveket A tudomány minden területéről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések