Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2 A GÁZCSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Új előírások az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2 A GÁZCSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Új előírások az."— Előadás másolata:

1

2 2 A GÁZCSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Új előírások az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. T-04 technológiai utasításaiban előadó: Tóth Zoltán Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Műszaki Szolgáltatók Klubja Gázszerelők Szekció Tatabánya, 2010. február 16.

3 3 Jogszabályi háttér - T-04 technológiai utasítás módosítása 2009- ben a jogszabályi változások miatt. - 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról - 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról -GMBSZ 2008 (MKEH 2009 05. 18-án került kiadásra) Jogszabályi szintre emeli a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet GMBSZ-t,

4 4 T-04 technológiai utasítás felépítése 1. Általános követelmények 2. Csatlakozó és fogyasztói vezetékek tervezési követelményei 3. Gázfogyasztó készülékek elhelyezésének követelményei 4. Szerelési előírások 5. Műszaki-biztonsági felülvizsgálat, nyomáspróba előírások 6. Üzembe helyezés 7. Házi nyomásszabályozó és gázmérő ellenőrzése 8. Gázömlések, gázszivárgások elhárítása 9. Gázmérési rendszerek kiválasztása 10.Szerszámozás Ezek a fejezetek csak az elosztói engedélyesre vonatkoznak

5 5 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA A technológiai utasítás tárgyát képező létesítmények a telekhatártól kezdődően a csatlakozó vezetékkel, a fogyasztói berendezésekkel, és az égéstermék elevezető rendszerrel bezárólag

6 6 Néhány fogalom meghatározás (1) Névleges hőterhelés: a gyártó által a gázfogyasztó készülékre megadott névleges hőterhelés, [kW]. Légtér összeköttetés: Két vagy több helyiség légtere akkor tekinthető összeköttetésben lévőnek, ha közöttük nyílás van, és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró. Összeszellőztetés: két, egymással határos helyiség akkor tekinthető összeszellőztetettnek, ha a két helyiség közös elválasztó fala rendelkezik 2 [db], egyenként legalább 150 [cm2] szabad felületű, el nem zárható, a két légteret összekötő szellőzőnyílással, amelyek közvetlenül a padló szinten és a mennyezet alatt, de egymástól legalább 1,8 [m] függőleges távolságban helyezkednek el.

7 7 Néhány fogalom meghatározás (2) Új definíciók (Változás a jogszabályoknak megfelelően ) Háztartási fogyasztó (változás a GT szerint), Fogyasztási hely (változás a GT szerint), Kommunális fogyasztó (változás a GT szerint), Felhasználási hely (változás a GT szerint), Felhasználó (változás a GT szerint), Felhasználói berendezés (változás a GT szerint), Légcsere szám (változás az OTSZ szerint), Légtér terhelés-fajlagos légterhelés (változás az OTSZ szerint), Légakna (változás az OTÉK szerint), Légudvar (változás az OTÉK szerint).

8 8 Körzeti gázellátó rendszerek A közép- és a nagyközép nyomású gázelosztó vezetékhálózat úgy legyen méretezve, hogy állandósult, üzemszerű állapotban a - középnyomású a csatlakozóvezeték kezdőpontjában legalább 1 bar - nagyközép nyomású vezeték kezdőpontjában legalább 2 bar legyen a gáz nyomás. A gáz áramlási sebessége ne haladja meg közép és nagyközép nyomású vezeték esetén a 20 [m/sec], kisnyomású vezeték esetén a 6 [m/sec] mértéket. A tervező – ha csak az engedélyes (kirendeltség) ettől eltérően más nyomásokról nem nyilatkozik - a csatlakozó vezeték és szerelvényeinek (nyomásszabályozó, esetleg nagyközép-, vagy középnyomáson működő gázmérő) méreteinek és alkalmasságának meghatározásakor ezen nyomásokat köteles figyelembe venni. Nyomásfokozatok Kisnyomás: MOP ≤ 100 [mbar] Középnyomás: 100 [mbar] < MOP ≤ 4 [bar] Nagyközép nyomás: 4 [bar] < MOP ≤ 25 [bar] Nagynyomás: MOP >25 [bar]

9 9 A tervező felelőssége A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik: ●A tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért, ●Az építésügyi előírások betartásáért, ●A jelen Szabályzatban és a jogszabályokban előírtak betartásáért, ●A hivatkozott szabványok alkalmazásáért, ●Az egészségvédelmi előírások betartásáért, ●A tűzvédelmi előírások betartásáért, ●A balesetelhárítási és a munkavédelmi, környezetvédelmi követelmények kielégítéséért és betarthatóságáért, ●A tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért, ●A tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért, ●A gazdaságossági szempontok érvényesítéséért

10 10 A tervezői nyilatkozat Egy írásos felelősségvállalás, amely az alábbiakat tartalmazza: a létesítmény megnevezését, helyszínét, a terv tárgyára vonatkozó jogszabályok és a Szabályzat vonatkozó előírásainak és az engedélyes tervvel érintett technológiai utasításainak betartását, a tervnek tervezési célra vonatkozó megfelelőségét, a tervezett létesítmény biztonságos kivitelezhetőségét és az egészséget nem veszélyeztető módon történő üzemeltethetőségét, a tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa ismert közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntette, az érintett közmű nyilatkozatokban előírtakat érvényesítette,

11 11

12 12 A TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (1) Alaprajzok, általában 1:50 méretarányban tartalmazzák ●a létesítmény gázszolgáltatással érintett és azzal kapcsolatban lévő (pl. légellátás) részeit, ●a nyílászárók helyét, típusát és légzárási értékét (bővítés esetén a régi készülékekkel érintett helyiségekre, ha azoknak a légellátásban szerepük van), ●az egyes helyiségek megnevezését, ●a vizes berendezési tárgyak (alakhű) helyét, ●a beépítésre kerülő gázfogyasztó készülékek típusát, névleges hőterhelését, gázterhelését, ● időszakosan nedves helyiségben elhelyezett gázfogyasztó készülék esetében annak villamos védettségét, ●a szerelvények (elzárók, anyagátmenet) helyét, típusát, méretét, ●a légellátás, szellőzés légmennyiség adatait, szerkezeteit, típus, teljesítmény megjelöléssel, ●az égéstermék elvezetés szerkezeteit pontos azonosíthatóság megjelölésével, ●a kémények helyét, méretét,

13 13 A TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (2) Függőleges csőterv ●térszint alatt elhelyezett csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetékek takarási mélységét, ●készülékeket és típus jelölésüket, ●a nyomásszabályozó(állomás), gázmérő helyét típusát, méretét, teljesítményadatait, ●a szinteket és belmagasságukat, ●az égéstermék-elvezető berendezések keresztmetszeti méretét, anyagát és hatásos magasságát, ●az égéstermék kivezetés környezetében levő objektumokat, épületeket (az EN 13384-1, valamint az MSZ EN 12391-1 szabvány szerinti távolságokig. ●a kémények keresztmetszeti méretét, anyagát és hatásos magasságát.

14 14 A TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (3) A tervrajzok a mit?- hová? kérdésre, míg a műszaki leírás a hogyan? a szállított gáz jellemzőit, ●térfogat-, vagy tömegáramát, ●a tervezési nyomásokat és nyomásfokozatokat, ●a tervezett létesítmény helyszínét, a tervrajzokon nem ábrázolható részletek leírását, a tervezési határokat, ●a csatlakozó vezeték jellemző paramétereit, ●a fogyasztói berendezés paramétereit, valamint ezek meghatározására vonatkozó számításokat, a gázfogyasztó készülékek beépítési feltételeit, ●a kivitelezésre vonatkozó előírásokat és szükség szerint a tervezett kötések (különös tekintettel a hegesztésre) technológiáját és rendjét, valamint az indokolt, tervmagyarázatokat,

15 15 A terv részletessége

16 16 A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala,térszint alatti elhelyezés (változás) A csatlakozó vezeték, és a fogyasztói vezeték telekhatár és épület, építmény közötti szakasza épületektől, közművektől és más objektumoktól olyan távolságra legyen, amely lehetővé teszi a létesítéssel, az üzemeltetéssel és a karbantartással kapcsolatos biztonságos munkavégzést, valamint a munkák közben az állagmegóvást. A csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték telekhatár és az épületbe belépési helye közötti szakaszán a takarási mélysége legalább 60 [cm] legyen, ettől kisebb takarás egyedi tervezői megoldással az egyenértékűség igazolása mellett alakítható ki. A csatlakozó és fogyasztói vezeték nyomvonalán a talajtömörség mértékét a tervező a várható igénybevétel alapján határozza meg.

17 17 Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala ●A csatlakozó vezetéket és a fogyasztói vezeték épületen kívüli szakaszát lehetőleg a térszint alatt kell elhelyezni, kivéve a technológiai tartozékok csővezetékeit, valamint a felszín feletti kereszteződés eseteit. ●A fogyasztó főelzáró helyét a tervezőnek az engedélyes adja meg. ●A gázvezeték az egyéb közműveket és térszint alatti műtárgyakat földgáz esetén lehetőleg felülről, pébégáz esetén lehetőleg alulról keresztezze. A túlnyomás alatt nem álló üreges közművek vagy műtárgyak alatt átvezetett gázvezetékeknek a védőtávolság határáig kiépített védelme legyen.

18 18 Védőtávolságok A zárójeles távolságok az alkalmazni kívánt műszaki megoldással elérhető védelem mellett tervezhetők. Korlátozások: a védőtávolságon belül nem szabad a vezeték műszaki állapotát veszélyeztető, ellenőrzését akadályozó tevékenységet (pl. földmunkát) végezni, illetve ilyen létesítményt elhelyezni. - épület alatt csatlakozó és fogyasztói vezeték nem helyezhető el.

19 19 A TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (4) ●a gázfogyasztó készülékek légellátásának, égéstermék elvezetésének hő- és áramlástechnikai méretezését, az alkalmazott rendszer típusát, anyagát, osztályát ●a kivitelezett csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés korrózióvédelmét és állagmegóvását, az érintésvédelem megoldását, ●a robbanásveszélyes terek alakjának és méreteinek meghatározását, ●az elkészült rendszer minősítésére vonatkozó eljárásokat, ●a meglévő rendszerhez való csatlakozás körülményeit, műszaki megoldását (társaságainkkal történt előzetes egyeztetés alapján), ●az üzemelő rendszer átalakítását, ideiglenes vagy végleges üzemen kívül helyezését társaságainkkal történt előzetes egyeztetés alapján.

20 20 A TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (5) ●Helyszínrajz, amely általában 1:500 méretarányban tartalmazza: ●a gázellátással érintett ingatlan(ok) címét, helyrajzi számát, ●a tervezés határát, meglévő rendszerhez történő csatlakozás pontját, ●az épületek, létesítmények körvonalrajzát, elhelyezkedésük méreteit, ●a tervezett vezeték nyomvonalát, ●méretét, anyagát, ●a területen lévő közművek (víz, csatorna, villany, telekommunikáció) vezetékeinek az adatszolgáltatás pontosságának megfelelően feltüntetett elhelyezkedését, ●a nyomásszabályozó (állomás), gázmérő helyét, ●a vezeték nyomvonala közelében lévő egyéb létesítmények és növényzet helyét, ●a földalatti ismert létesítmények (pince, akna, egyéb közművezetékek stb.) helyét, ●az égéstermék kivezetés környezetében levő objektumokat, épületeket (az EN 13384-1, valamint az MSZ EN 12391-1 szabvány szerinti távolságokig.

21 21 A TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (6) További részletrajzok (a terv tárgyától függően) szükség esetén: - villámvédelmi terv, - elektromos reteszelési terv, - légellátási-szellőzési terv, - az égéstermék-elvezetés terve, - a nyomásszabályozó(állomás) és gázmérő telepítési rajzai KIMARAD: a kivitelezés jellegétől függően [építési, műemlékvédelmi, környezetvédelmi - a 21/2001 (II. 14.) korm. sz. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról - )] szakhatóságok nyilatkozatait, határozatait, és a szükséges polgári jogi hozzájárulásokat, az építési engedélyhez kötött égéstermék elvezető berendezés építési engedély határozatát ha az nem az építési engedéllyel rendelkező épülettel együtt létesül.

22 22 A TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (7) Vezetékek méretezése: Fontos változás, mert a nyomásszabályozók kilépő nyomása változott 28,5 [mbar]-ról 26,5 [mbar]-ra

23 23 Gáznyomás-szabályozók ●házi nyomásszabályozó, amelyeknek gázterhelése legfeljebb 40  m3/h , bemenő nyomásuk legfeljebb 16 [bar], ●egyedi nyomásszabályozó állomás, amelynek gázterhelése nagyobb, mint 40  m3/h , de legfeljebb 200  m3/h , bemenő nyomása kisebb, mint 100 [bar], ●ipari nyomásszabályozó állomás, amelynek gázterhelése nagyobb, mint 200  m3/h , és bemenő nyomása kisebb, mint 100 [bar]

24 24 A nyomásszabályozók megfeleltetése a vonatkozó szabványoknak

25 25 Házi és egyedi nyomásszabályozók elhelyezése

26 26 Általános elhelyezési feltételek A nyomásszabályozók elhelyezhetők: telekhatáron kerítésben, telekhatáron belül, lehetőleg annak közelében, telekhatárra épült épület közterületre néző falán, vagy falában süllyesztve, kapualjban, épületen belül, épület lapos tetején. A tervegyeztetés során társaságunk ettől eltérő elhelyezést is engedélyezhetnek. Földbe süllyeszthető nyomásszabályozó a kirendeltségműszaki vezetője egyedi elbírálás keretében dönt. Valamennyi nyomásszabályozónak, ami nem épületen belül kerül elhelyezésre, mechanikai és csapadék elleni védelemmel kell rendelkeznie (védőszekrény, védődoboz). Az épületben elhelyezett nyomásszabályozók mechanikai védelméről akkor kell gondoskodni, ha azok közlekedési útvonalba esnek, vagy egyéb mechanikai károsodásnak vannak kitéve. A középnyomású nyomásszabályozó kétfokozatú legyen, ha az utána következő gázmérő(k) épületen belül vannak elhelyezve. Nagyközép nyomású házi nyomásszabályozóról ellátott gázmérő épületen belül nem helyezhető el.

27 27 A nyomásszabályozók védőtávolságai

28 28 A nyomásszabályozó elhelyezhető

29 29 Legfeljebb 5 szomszédos, de egy helyrajzi számú közös telken közös házi nyomásszabályozó

30 30 Ipari nyomásszabályozó állomások b) Gépészeti követelmények A nyomásszabályozó állomás kialakítása olyan legyen, hogy: ●a tervezett körülmények között biztosítsa a tervezett üzemviteli feltételeket, ●védje meg a csatlakozó vezetéket és fogyasztói berendezést a káros túlnyomásoktól, ●legyen az állomáson kívül (belépő és kilépő oldalon) szakaszoló szerelvény, ●a kilépő oldali elzáró szerelvény előtt – a monitor szabályozó kivételével – legyen beépített biztonsági szelep és kézi lefúvató vezeték. ●Mind a belépő oldalon, mind a szabályozott oldalon nyomásmérő és nyomásregisztráló műszer legyen felszerelve. A méretlen oldali nyomásszabályozás (nyomásszabályozást követően történik a gáz mennyiségének mérése) esetében a szabályzó lefúvatóját el kell látni lefúvató működés-áramlás jelzővel. A soros és párhuzamos kapcsolású nyomásszabályozóknál a jelzőműszert a közös lefúvató szakaszba kell beépíteni.

31 31 Gázmérők elhelyezése (változás) Gázmérők elhelyezése a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet – gyakorlatilag a régi szabályozás – szerint a.)Gázmérő lakószobában nem helyezhető el. Lakószobát gázmérővel ellátott helyiséggel összeszellőztetni nem szabad. b.)400 V-nál nagyobb feszültségű villamos berendezéseket tartalmazó helyiségbe, valamint "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt, vagy tűzveszélyes anyag rendszeres használatára (tárolására) szolgáló helyiségbe gázmérő nem szerelhető. c.) 140 [kW]-nál nagyobb összhőterhelésű gázfogyasztó készülék helyiségében gázmérő nem helyezhető el. d.) A gázmérő könnyen éghető falszerkezetre, éghető vagy hőre lágyuló falra nem szerelhető. e.) 6 [m3/h] névleges gázterhelésnél nagyobb gázmérő mindkét (belépő és kilépő) oldalán legyen elzáró szerelvény.

32 32 A 100 [m3/h]-nál nagyobb együttes névleges gázterhelésű gázmérők elhelyezésének további követelményei (változás) A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet – gyakorlatilag a régi szabályozás – szerint - Egy helyen (helyiségben) telepített, 100 [m3/h] összes névleges térfogatáramúnál nagyobb gázmérő(k) elhelyezésére külön gázmérő helyiséget kell létesíteni. A gázmérők helyiségeit "Fokozottan tűz- és robbanás veszélyes" (jele: A) tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. - A gázmérő helyiség fűtése közvetett lehet. Közvetlen fűtésre csak zárt égésterű („C” típusú) gázkályha használható, amelynek felületi hőmérséklete a 300 [°C]-ot nem haladja meg és gyújtószerkezete a helyiségen kívül van.

33 33 GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI A készülék vagy részegység forgalomba hozatalához: Magyar nyelvű gyártói utasítást és használati-kezelési útmutatót kell mellékelni; A készüléken vagy részegységen, illetve ezek csomagolásán magyar nyelvű figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni.

34 34 GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI (változás) „A”, „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben, helyiségben, tűzveszélyes helyiségben csak (zárt égésterű) „C” típusú gázfogyasztó készülék szerelhető fel. Felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 300 [°C] hőmérsékletet. A készülék égéstermék elvezetője oldalfali kivezetés esetén csak olyan falon lehet, amelyen nincs az „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségnek nyílászárója. Változás: Gépkocsi tárolóban csak „C” típusú gázkészüléket szabad felállítani. A garázsokban elhelyezett zárt égésterű gázfogyasztó készülék esetén a gázfogyasztó készüléket mechanikus sérülések elkerülésére kielégítő védelemmel (pl. kengyellel vagy ütközővel) kell ellátni. Az „A”, „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben, vagy tűzveszélyes helyiségben és garázsban elhelyezett gázfogyasztó készülékek elé valamint éghető anyagú flexi. csővel bekötött készülék elé hőre záró szelepet kell beépíteni.

35 35 A terv ellenőrzése A földgázelosztó a kiviteli terven kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges műszaki-biztonsági követelményeinek meglétét és a technológiai utasítás előírásainak betartását köteles ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez szükséges hatósági engedélyek és polgári jogi hozzájárulások beszerzése, az abban előírtak betartása az ingatlantulajdonos kötelessége. A földgázelosztó a terv véleményezéséhez a földgázelosztó üzletszabályzatában részletezett szakhatósági engedélyeket jogosult bekérni.

36 36 Eltérés a felülvizsgált tervtől A tervdokumentációtól eltérni a tervező írásos hozzájárulásával szabad. Amennyiben az eltérés műszaki-biztonsági feltételt is érint, a tervező köteles az engedélyestől ismételt tervfelülvizsgálatot is. A tervtől eltérő gázfogyasztó készülék kerül elhelyezésre, A tervtől eltérő helyen kerül a gázfogyasztó készülék elhelyezésre, A tervtől eltérő égéstermék elvezető rendszer kerül kivitelezésre, A tervtől eltérő légbevezető elemek kerülnek elhelyezésre, A tervtől eltérő légellátási és szellőzési körülmények adódnak (szagelszívó, vegyes tüzelésű fűtőkészülék egy, vagy összeszellőztetett légtérben, helyiségben „B” típusú nyílt égésterű ventilátoros gázfogyasztó készülékkel) Nem fogadható el az, hogy egy terven csak a készülék típus besorolása és névleges teljesítménye van megadva!

37 37 A gázfogyasztó készülékek osztályozása Az égéstermék-elvezetés és égési levegőellátás szempontjából ●Égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülék, amely kéményhez, illetve az égésterméket a készülék felállítási helyiségéből a szabadba elvezető rendszerhez nem csatlakoztatható. ●Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, de a helyiség légterétől nem független égési levegőellátású (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülék, amely kéményhez vagy olyan saját elemmel rendelkezik, amelyet arra terveztek, hogy a készülék égésterméke ezen keresztül közvetlenül a szabadba távozzon. E készülékek az égési levegőt közvetlenül a készülék felállítási helyiségéből nyerik. ●„C” típusú gázfogyasztó készülék amelynek égési köre (légbevezetője, tűztere, hőcserélője, égéstermék-elvezető tere) a készülék felállítási helyiségétől elzárt. A névleges hőterhelés szempontjából legfeljebb 140 [kW] (egység) hőterhelésű gázfogyasztó készülékek, 140 [kW]-nál nagyobb (egység) hőterhelésű gázfogyasztó készülékek

38 38 A gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei A gázfogyasztó készülék felállítási, felszerelési helyét úgy kell megválasztani, hogy: ●a gázfogyasztó készülék hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető, javítható legyen, ●környezetét a fejlődő hő ne veszélyeztesse, ●A megfelelő légellátás-szellőzés és égéstermék-elvezetés biztosítható legyen, ●a gázfogyasztó készülék elhelyezése és villamos csatlakozása feleljen meg az épületek villamos berendezéseinek létesítésére vonatkozó előírásoknak, ●az elhelyezésre és alkalmazásra vonatkozó gyártói műszaki-biztonsági előírások betarthatók legyenek. ●MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, ●MSZ HD 60364-7-701 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal. ●MSZ HD 60364-4-41 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem., Általános elhelyezési feltételek

39 39 IP védelmi zónák az MSZ HD 60364-7-701 szabvány szerint (változás)

40 40 Elzáró szerelvény (változás) A gázfogyasztó készülék csatlakozásába (kötésébe) kézi elzárót kell beépíteni. Kézi elzáróként gázkonnektor is alkalmazható. A több felszálló vezetékes csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezetékek alapvezetéki leágazásánál, strang elzáróként (elzárási lehetőségként) karimás kötés is beépíthető.

41 41 Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése Égéstermék-elvezetés nélküli („A” típusú) gázfogyasztó készülékek nem helyezhetők el: - huzamos tartózkodásra szolgáló és az azokkal légtér összeköttetésben lévő helyiségek, - testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiség, - nevelési, oktatási építmények – legfeljebb 18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására szolgáló – helyiségei, a taneszköznek minősülő, valamint az épület ellátására szolgáló konyhai gázfogyasztó készülékek kivételével, - közvetlen természetes szellőzés nélküli helyiségek. Kivételt képez: a konyhában, vagy konyha-étkező-nappali rendeltetésű helyiségben elhelyezett tűzhely, ha a gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik, a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó (vagy gravitációs szellőző - ebben eltér a GMBSz-től) berendezés üzemel és a helyiség levegő-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított, továbbá, a tervező nyilatkozik arról, hogy a gépi elszívás a konyhával légtér összeköttetésben lévő „B” típusú gázfogyasztó készülék vagy egyéb tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére nincs káros hatással.

42 42 „B” típusú, 140 [kW] alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 [kW] alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése. ●a B14, B22, B23, B32, B33, B44 B52, B53 típusú készülékek az alvás céljára is szolgáló helyiségek, valamint az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek kivételével elhelyezhetők, ha differenciál presszosztáttal rendelkeznek,

43 43 „B” típusú, 140 [kW] alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 [kW] alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése. ●a B11, B12, B13, B21, B41, B42, B43. B51 típusú készülékek épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér összeköttetésben lévő mellékhelyiségekben nem helyezhetők el kivéve, ha az égéstermék elvezetés mesterséges vagy az égési levegő hozzávezetés a helyiségben túlnyomással biztosított. Mindkét megoldásnál a gázfogyasztó készülék működését a fenti feltételek meglétéhez reteszelni kell.

44 44 „B” típusú, 140 [kW] alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 [kW] alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése. További feltételek ha az égéstermék elvezetés a Szabályzat 4.3.6 pontja szerinti, akkor egy égéstermék elvezető rendszerbe csak az MSZ CEN/TR 1749 szabvány szerint azonos alcsoportba tartozó gázfogyasztó készülék köthető (Pl. vagy csak B11, vagy csak B12 vagy csak B13), ha a gázfogyasztó készülék az alkalmazott technológia része (nagykonyha, műhely, laboratórium, mezőgazdasági állattartó épület, stb.), és a felállítási helyiségben túlnyomásos, vagy kiegyenlített szellőzés üzemel. Ez esetben a gázfogyasztó készülékek üzemelését reteszelni kell a gépi szellőztetés működéséhez.

45 45 Gyűjtőkémény szabályozása (1) Új gyűjtőkémények létesítése esetén azokra csak „C” típusú gázfogyasztó készülék csatlakoztatható. a)Természetes huzattal működő gázfogyasztó készülékek csatlakoztatása meglévő gyűjtőkéményeihez Ha a meglévő égéstermék járatra több épületszinten együttesen egynél több gázfogyasztó készülék csatlakozik, valamint a gázfogyasztó készülékek természetes huzattal működő gázfogyasztó készülékek, akkor az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: ●az égéstermék biztonságos eltávolításáról az égéstermék-elvezető berendezésben szívást létrehozó mesterséges elszívással kell gondoskodni, ●a mesterséges elszívás üzemét és a gázfogyasztó készülékek üzemét reteszelni kell, úgy, hogy a gázfogyasztó készülékek csak mesterséges elszívással létrehozott áramlás esetén üzemelhessenek, ●valamennyi, a járatra kötött gázfogyasztó készülék természetes huzattal működő, ●az égéstermék elvezető rendszer helyes működését, valamennyi berendezés üzemét figyelembe véve, a tervező méretezéssel támasztja alá.

46 46 Gyűjtőkémény szabályozása (2) b) Ventilátorral felszerelt gázfogyasztó készülékek ●Ha az égéstermék járatra több épületszinten együttesen egynél több gázfogyasztó készülék csatlakozik, valamint a gázfogyasztó készülékek ventilátorral vannak felszerelve, akkor az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: ●ha az égéstermék járat szívás hatása alatt álló, akkor valamennyi arra kapcsolódó készülékeknél gondoskodni kell arról, hogy a ventilátor ne tudjon az égéstermék járatban túlnyomást okozni, ●ha az égéstermék járat túlnyomásos üzemű, akkor valamennyi arra kapcsolódó készülékek bekötő vezetékébe az égéstermék visszaáramlását megakadályozó szerkezetet kell beépíteni, ●az égéstermék elvezető rendszer helyes működését, valamennyi gázfogyasztó készülék üzemét figyelembe véve, a tervező méretezéssel támasztja alá.

47 47 „B” típusú készülékek égéstermék elvezetőinek kitorkollása

48 48 A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék- kivezetése A helyiség légterétől független (zárt) égésterű gázfogyasztó készülékek égéstermékét minden lehetséges esetben a tetőhéjazat fölé kell kivezetni. A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-kivezetésének épület homlokzatán (külső falán) való elhelyezésére vonatkozó feltételek: A helyiség légterétől független (zárt) égésterű gázfogyasztó készülékek égéstermékének homlokzati (külső fali) kivezetése a vonatkozó szabványnak[1], valamint a 7.6. sz. mellékletnek megfelelően létesíthető.[1] [1] MSZ EN 15287-2 Égéstermék elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései

49 49 „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezésének kitorkollásai A kitorkollás elhelyezése kiegyenlített égéstermék- elvezetés esetén

50 50 „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék- elvezető berendezésének kitorkollásai A kitorkollás elhelyezése kiegyenlített égéstermék-elvezetés esetén

51 51 „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezésének kitorkollásai A kitorkollás elhelyezése kiegyenlítetlen égéstermék- elvezetés esetén

52 52 „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezésének kitorkollásai A kitorkollás elhelyezése kiegyenlítetlen égéstermék- elvezetés esetén

53 53 PE anyagú csatlakozó és fogyasztói vezeték szerelése

54 54 Csövek alkalmazhatósága (változás a rézcsövekre alkalmazható nyomásokban)

55 55 ÖSSZEFOGLALÓ Eltérés GMbSZ-től T-04 3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 3.1. Körzeti gázellátó rendszerek -A közép- és a nagyközép nyomású gázelosztó vezetékhálózat úgy legyen méretezve, hogy állandósult, üzemszerű állapotban a középnyomású a csatlakozóvezeték kezdőpontjában legalább 1 bar, a nagyközép nyomású vezetékben pedig legalább 2 bar legyen a gáz nyomása. A tervező – ha csak az engedélyes (kirendeltség) ettől eltérően más nyomásokról nem nyilatkozik - a csatlakozó vezeték és szerelvényeinek (nyomásszabályozó, esetleg nagyközép-, vagy középnyomáson működő gázmérő) méreteinek és alkalmasságának meghatározásakor ezen nyomásokat köteles figyelembe venni. -A GMBSZ nem tartalmaz ilyen szigorítást a tervezés feltételeinél. T-04 5.1. A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala 5.1.1. Térszint alatti elhelyezés -A csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték telekhatár és az épületbe belépési helye közötti szakaszán a takarási mélysége legalább 60 [cm] legyen, ettől kisebb takarás egyedi tervezői megoldással az egyenértékűség igazolása mellett alakítható ki. (Kapcsolódik a T-01-hez, mivel engedélyeztük a leágazók legalább 60 [cm] takarási mélységét.) -GMBSZ-ben a takarási mélység 80 cm T-04 5.6.2. Ipari nyomásszabályozó állomások 5.6.2.1. Általános követelmények -Gépészeti követelmények - A méretlen oldali nyomásszabályozás (nyomásszabályozást követően történik a gáz mennyiségének mérése) esetében a szabályzó lefúvatóját el kell látni lefúvató működés-áramlás jelzővel. A soros és párhuzamos kapcsolású nyomásszabályozóknál a jelzőműszert a közös lefúvató szakaszba kell beépíteni. A műszerrel szemben elvárt követelmények: –- képesnek kell jelezni és tárolni a lefúvató nyitási számát és annak időtartamát –- Az adattároló memóriájának olyan méretűnek kell lennie, hogy képes legyen min. 60 nap adatait tárolni. – - IP54 védettségű legyen –- Az energiaforrás élettartama min. 5 év –- Készülék a -20°C - +60°C hőmérséklet tartományban alkalmazható legyen. -A GMBSZ nem tartalmaz ilyen szigorítást a tervezés feltételeinél.

56 56 ÖSSZEFOGLALÓ Eltérés GMbSZ-től T-04 5.3. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek anyagai fejezetben Az egyes rézcsövek különböző engedélyezett üzemi nyomással rendelkeznek. Ezeket az üzemi nyomásokat a rézcsövek műbizonylatain tudjuk leellenőrizni. Mint a legkisebb közös többszöröst figyelembe véve, a szabadon szerelt rézcsövek épületen belüli alkalmazásánál, csak kisnyomásig engedélyezzük a rézcsövek alkalmazását. Továbbá, épületen kívül is, csak a gyártó által garantált engedélyezett üzemi nyomásig alkalmazhatóak a rézcsövek. A GMBSZ nem tesz ilyen kitételt a középnyomású szabadon szerelt rézcsövek épületen belüli alkalmazásánál. Megkötés nélkül alkalmazhatóként jelenik meg a GMBSZ 3-3. számú táblázatában. A T-04 technológiánkban és a GMBSz-ben is az acélcsövek alkalmazásánál szabványokra való hivatkozást tartalmaz (MSZ EN 1o2o8-2, MSZ EN 10255) E szabványok nem csak a varratnélküli acélcsöveket tartalmazzák, hanem a hegesztett kivitelűt acélcsöveket is. A fent szabványra történő pontos hivatkozás miatt a Technológiánkban lévő 5-2 számú táblázatban (anyagminőség oszlopában) A GMBSZ-ben lévő "Varratnélküli acélcső szigetelve (MSZ EN 1o2o8-2, MSZ EN 10255)" megnevezést kiegészítettük A "Varratnélküli és hegesztett acélcső szigetelve (MSZ EN 1o2o8-2, MSZ EN 10255)" megnevezésre T-04 6.2. A gázfogyasztó készülékek beépítési feltételei 6.2.1.Általános elhelyezési feltételek 6.2.2.1. Általános előírások Égéstermék-elvezetés nélküli („A” típusú) gázfogyasztó készülékek esetében Társaságunk egy élő Műszaki Igazgatói utasításra hivatkozva megengedi az égéstermék-elvezetés nélküli („A” típusú) gázfogyasztó készülékek esetében a gravitációs rendszerű levegő utánpótlását az utasításban meghatározott feltételek mellett. A GMBSZ ugyan ezen feltételek mellett 4.2.3.1 (Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése Általános előírások) pontban csak gépi elszívó berendezéssel történő levegő utánpótlását engedélyez. T-04 Jogszabályi hivatkozás A 19/2009 (I.30) Korm. Sz. rendelet száma amely, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról írja le elírásra került. Rossz az évszámra történő hivatkozás (19/2008 (I.30) Korm. Sz. rendelet ) A folyamatban lévő technológiai utasításunk módosítása során javításra kerül.

57 57 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "2 A GÁZCSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Új előírások az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések