Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GMBSZ Fórum /2013.(III.21.) NGM rendelettel életbelépett (G)MBSZ aktuális változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GMBSZ Fórum /2013.(III.21.) NGM rendelettel életbelépett (G)MBSZ aktuális változásai"— Előadás másolata:

1

2 GMBSZ Fórum 2013. 11/2013.(III.21.) NGM rendelettel életbelépett (G)MBSZ aktuális változásai

3 MBSZ-hoz kapcsolódó iparági jogszabályváltozások
2013 április 20-ig 2008. évi XL törvény a földgázellátásról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról (G)MBSZ 2012 – érvényes ig Igaz nem jogszabály Elosztói engedélyek technológiai utasítása 2013 április 21-től 2008. évi XL törvény a földgázellátásról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról (A rendelet 2. számú melléklete lett a MBSZ) Igaz nem jogszabály Elosztói engedélyek technológiai utasítása

4 11/2013 (III.20) NGM rendelet Hatósági feladatok
Felügyelet Az éghető gázok csatlakozó vezetékei és felhasználói berendezései, valamint az ezekhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenység műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartoznak. A feladat ellátása a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés értelmében: első fokon a Területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság hatáskörébe, másodfokon az MKEH központi szervének hatáskörébe tartozik.

5 11/2013 (III.20) NGM rendelet Hatósági feladatok
4. § (1) A Hatóság a műszaki biztonsági felügyelete keretében: kérelemre jóváhagyja a 70 kW együttes hő terhelést meghaladó gázfelhasználó technológiák használatbavételét, átalakítását, b) kérelemre alkalmassági nyilatkozatot ad ki a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervének műszaki biztonsági szempontból történő alkalmasságáról, c) évente ellenőrzi a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató – e rendelet szabályozási körébe – tartozó műszaki-biztonsági tevékenységét, d) a helyszínen ellenőrzi a gázfelhasználó technológiák létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki-biztonsági előírások betartását, e) kivizsgálja a rendelet hatálya alá tartozó csatlakozóvezetékekkel, telephelyi vezetékekkel és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit és a hasonló esetek megelőzése érdekében intézkedik.

6 11/2013 (III.20) NGM rendelet Hatósági feladatok
Létesítés használatbavétel 5. § (2) A kivitelezési terv kivitelezésre való alkalmasságának megítélésére indított eljárás során a Hatóság részére benyújtott kérelemhez mellékelni kell a kiviteli tervet és a földgázelosztó elutasító nyilatkozatát. Műszaki biztonsági követelmények 12. § (2) A Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt egyes műszaki előírásoktól, a hivatkozott szabványoktól a tervező eltérhet, ha a Műszaki Biztonsági Szabályzat pontja alapján igazolja a Hatóság előtt, hogy a Műszaki Biztonsági Szabályzat előírásai szerint elérhető műszaki biztonsági szintet más módon is biztosítani tudja. A megfelelő műszaki biztonsági szint eléréséről, fenntartásáról a tervezőnek, a kivitelezőnek, a berendezés üzemeltetőjének a hatósági eljárás során írásban nyilatkoznia kell.

7 Műszaki Biztonsági Szabályzat
11/2013 (III.20) NGM rendelet Műszaki Biztonsági Szabályzat MBSZ + Földgázelosztói követelmények = Földgázelosztói technológia Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. esetében Földgázelosztói technológia = T-04 számú „FÖLDGÁZCSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA” technológiai utasítás A technológiai utasítás és a Szabályzat felépítése teljesen megegyezik.

8 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
2. Fogalom meghatározás Műszaki biztonsági ellenőrzés: az az eljárás, amelynek során a földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó képviselője vagy megbízottja (műszaki átvevője) a kivitelezett létesítményt a kivitelezésre való alkalmassági nyilatkozattal rendelkező tervdokumentáció alapján műszaki biztonsági szempontból minősíti. Műszaki biztonsági felülvizsgálat: a meglévő és üzembe helyezett csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések megfelelőségének időszakos felülvizsgálata. Leválasztott csatlakozó vezeték vagy leválasztott fogyasztói berendezés: A csatlakozó vezeték vagy fogyasztói berendezés azon része, amely gáztere a gázellátó rendszerrel való kapcsolatát úgy szünteti meg, hogy a leválasztott rendszerbe földgáz nem jutthasson . A leválasztás történhet: - csőszakasz levágásával (csővég lehegesztésével ill. vakkarima alkalmazásával - peremes kötésben elhelyezet vaktárcsával Javítás: a létesítéskor hatályos jogszabály szerint átvett és üzembe helyezett csatlakozó vezetéken felhasználói berendezésen végzett nem tervköteles tevékenység, melynek célja az eredeti állapot helyreállítása.

9 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
A Szabályzattól eltérő műszaki megoldások követelményei Az e Szabályzatban szereplő műszaki megoldásoktól az e rendeletben foglaltak szerint el lehet térni, ha a Szabályzat alapvető műszaki biztonsági követelményei igazoltan teljesülnek. Az e Szabályzat alapvető műszaki biztonsági követelményeinek teljesülését a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint jogosult tervező vagy szakértő igazolhatja. A földgázelosztó vagy a pébégázforgalmazó az adott tervezési feladatra való jogosultság igazolását előzetesen kérheti a tervezőtől. Az igazolás tartalmazza: az eltérő műszaki megoldás dokumentációját, a műszaki megoldás alkalmazásával kapcsolatos számításokat, kísérleti eredményeket, a Szabályzat vonatkozó előírására való hivatkozást, az alapvető műszaki biztonsági követelmény teljesülésére tett intézkedéseket, a tervező vagy szakértő jogosultságának igazolását. Az alapvető műszaki biztonsági követelményeket teljesítettnek kell tekinteni, ha a tervezett műszaki megoldásra nemzeti szabvány vonatkozik és az teljesül.

10 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
Tervfelülvizsgálat a) A csatlakozó vezetek es a felhasználói berendezés kiviteli tervet – a kivitelezés megkezdése előtt be kell nyújtani a földgázelosztóhoz, illetve pébégáz forgalmazóhoz műszaki biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra. A kivitelezést a földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó kivitelezésre alkalmas nyilatkozatának keltétől számított 2 éven belül sikeres műszaki biztonsági ellenőrzéssel be kell fejezni. b) A kivitelezhetőségre vonatkozó nyilatkozat érvényessége meghosszabbítható, ha az ismetelt benyújtáskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek megfelel.

11 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
Gázmérők A új létesítménye esetén a gázmérőket a telekhatárra, vagy az épület bármikor hozzáférhető helyiségébe kell tervezni és szerelni. Mindeközben törekedni kell arra, hogy a magánterületen lévő méretlen gázvezetékhossz minimális legyen, és – lakossági fogyasztók mérőinél - a leolvasás az ügyfél jelenléte és zavarása nélkül megvalósítható legyen. Meglevő épületek átalakítása során ezen elv betartására törekedni kell. Membrános (lemezházas) gázmérők elhelyezése pincében, alagsorban Pincében, alagsorban gázmérő akkor helyezhető el, ha a Szabályzat vonatkozó pontjainak betartásán kívül az alábbi feltételek is teljesülnek: − a pince vagy annak a gázmérő elhelyezésére szolgáló helyisége, vagy fülkéje nem korrózió- veszélyes, − a pince talajvíz ellen szigeteléssel és szilárd padlóburkolattal rendelkezik, − a pince belmagassága, illetve űrszelvénye legalább 1,7 x 0,8 m. − a pince átszellőzése biztosított Több szinten át egymással összefüggő belső légteret képező helyiségben (több szintes lakások előszobája, belépője, közületek önálló belső feljárója, stb.) gázmérő a földgázelosztó hozzájárulásával helyezhető el. Lépcsőházban szintenként a gázmérő az előírások szerinti – szellőzőnyílásokkal rendelkező – fülkében vagy szekrényben elhelyezhető.

12 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
A nem membrános (nem lemezházas) gázmérők elhelyezése Amennyiben a gázmérő nyomásszabályozóval együtt – egy helyiségben, térben – van szerelve, úgy a helyiséget, teret „A” tűzveszélyességi osztályba kell sorolni, és ennek megfelelően az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti feltételeket kell biztosítani. Minden más esetben a gázmérő helyiségét (elhelyezési terét) „D” tűzveszélyességi osztályba kell sorolni, és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti feltételeket kell biztosítani. A villámvédelem biztosításának szükségessége esetén annak terveit csak ilyen feladatra jogosult szaktervező készítheti el.

13 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
4.2. A gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei Általános elhelyezési feltételek h) pontjában „új létesítés esetén gázfogyasztó készülék kád fölé nem telepíthető.” A gázfogyasztó készülék csatlakozásába (kötésébe) kézi elzárót kell beépíteni. A kézi elzárókat minden esetben közvetlenül hozzáférhetően, a készülékkel azonos helyiségben, kezelhető magasságban (max. 1,6 m) kell elhelyezni. Magasban elhelyezett készülékekre is alkalmazni kell ezt az előírást. A névleges hőterhelés szempontjából: a) legfeljebb 140 kW (egység) hőterhelésű gázfogyasztó készülékek, azaz − legfeljebb 36 kW egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülékek, − 36 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 70 kW egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülékek, − 70 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 140 kW egység-hőterhelésű gázfogyasztó készülékek; b) 140 kW-nál nagyobb (egység) hőterhelésű gázfogyasztó készülékek.

14 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek, elhelyezése, Általános előírások , elhelyezés tilalmára vonatkozó kivételek: … Kivételt képez a konyhában, vagy konyha – étkező – nappali rendeltetésű helyiségben elhelyezett tűzhely, ha: b) a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a helyiség légellátása a pont szerinti, továbbá…

15 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú, 140 kW alatti egység-hőterhelésű vagy 1400 kW alatti együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése. „B” típusú készülék – új létesítés esetében – huzamos emberi tartózkodásra szolgáló és azzal légtér összeköttetésben lévő helyiségben, nem alkalmazható (Kivétel: technológia.) Természetes huzatú gázkészülék nem üzemelhet más kéményes tüzelőberendezéssel, vagy elszívó ventillátorral egyidejűleg (Retesz, együttes légellátás.) Már üzemelő, a helyiség légterétől nem független üzemű „B” típusú gázfogyasztó készülék helyére lakó épületek, lakások, és kommunális épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő mellékhelyiségeiben „B” típusú gázfogyasztó készülék kizárólag az 5.3. pont szerinti egyszerűsített készülékcserével építhető be.

16 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
  A nyílt égésterű, „A” vagy „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegőellátásával kapcsolatos általános előírások  A szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramot és a bejutását biztosító nyomás feltételeket meg kell tervezni. A légellátás, szellőzés, a gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezésénél figyelembe kell venni a helyiségben már meglévő más tüzelőanyaggal, akár csak ideiglenesen üzemelő tüzelőberendezések működését, kialakítását, légellátási megoldását, igényeit. a szabadból nyíló légcsatornával, amelyen keresztül a tervezett szellőzőlevegő térfogatáram gravitációs vagy ventilátorral létrehozott nyomáskülönbség hatására a gázfogyasztó készülék helyiségébe áramlik; a légcsatorna szabadba nyíló végén el nem zárható zsalu, huzalháló vagy rács legyen. Ha a szellőzőlevegő útvonalán a légcsatornában szabályozó- vagy zárószerkezet van, akkor biztosítani kell, hogy a gázfogyasztó készülék csak a szerkezet teljesen nyitott állapotában üzemeljen.

17 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
  A nyílt égésterű, „A” vagy „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegőellátásával kapcsolatos általános előírások  A fejezet tartalmaz továbbá egy kitételt arra az esetre vonatkozóan, hogy " Ha a szellőző levegő beáramlását ventilátor hozza létre, akkor annak üzemét a gázfogyasztó készülék üzemével reteszelni kell." Megjegyzés: Megállapítható, hogy a szellőzőlevegő a helyiségbe - bármilyen készüléktípushoz - mind gravitációs, mind gépi úton bejuttatható, amennyiben az 'A' típusú gázfogyasztó készülék tűzhely, és az konyhában, vagy konyha - étkező - nappali helyiségben kerül elhelyezésre. A tervnek minden esetben tartalmaznia kell: A „Nyílt égésterű” gázkészülékek szellőző ill. égési levegő mennyiség számítását és nyomásfeltételeit, nem elég csak a levegő mennyiség megadása Légellátás módját (gravitációs vagy gépi levegő ellátás) A légellátás milyen berendezésekkel biztosítható: - légbevezető elem(-ek) meghatározása - gépi elszívó/befúvó berendezések meghatározása - égéstermék elvezetők/szellőző kürtők méreteinek elemeinek meghatározása

18 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
5. 3. Egyszerűsített készülékcsere Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása Esetében végezhető: a) az új készülék legfeljebb 36 kW hő terhelésű, b) az új készülék hő terhelése nem nagyobb a meglévő készülék hő terhelésénél, c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával, d) az új készülék besorolása: da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, az új gázfogyasztó készülék csak egyedi, önálló égéstermék elvezetőbe csatlakozhat db) a készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék elvezető rendszerrel lehet szerelni Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó, pébégázfogyasztó készülékek esetén a pébégázforgalmazó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti. A feljogosított gázszerelő rendelkezzen: mestervizsgával rendelet szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal. Az egyszerűsített gázkészülék csere folyamatában az érintett csatlakozópontok és a felszerelt új elemek tömörségvizsgálata haszongázzal, egyszerű szivárgás ellenőrzéssel elvégezhető. Az egyszerűsített gázkészülék csere után a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés műszaki biztonsági ellenőrzését (felülvizsgálatát), a gázkészülék cserét végző kivitelezőnek el kell végeznie, és annak eredményét dokumentálnia kell és a 7.7 pontszerinti szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat megküldésével kell a földgázelosztónak bejelenteni.

19 7.7. Egyszerűsített készülékcsere
folyamata

20 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
6.2. Karbantartás, javítás 1. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés rendszeres karbantartásáról, javításáról szükség szerinti cseréjéről. Javítás során a gáz csatlakozó vezetéken vagy felhasználói berendezésen: – annak valamely elemét (szerelvényét, vagy alkatrészét) – funkcióját nem változtatva – meghibásodás, illetve elavultság miatt részben vagy egészben cserélik, – vagy a gyártó által előírt alkalmassági idő lejárta miatt azt cserélik, – vagy a szerelvény kötésének meghibásodását, elemi csőszakasz gáztömörtelenségét megszüntetik. Vállalkozó munkái a gázmentesített csatlakozó, vagy fogyasztói vezetéken A szolgáltatótól független vállalakozó csak leválasztott, nyomás és gázmentesített csatlakozó ill. fogyasztói vezetéken végezhet szerelési, bővítési , vagy javítási (gázszerelési) munkát.

21 11/2013 NGM rendelet T-04 sz. technológiai MBSZ utasítás Változások
6.2. Karbantartás, javítás 2. A javítás nem tervköteles beavatkozás. A beavatkozás végeztével a javított vagy cserélt szerelvényt funkcionális ellenőrzésnek és kötéseivel együtt, üzemi nyomáson, haszongázzal tömörségi próbának kell alávetni. A funkcionális ellenőrzés eredményét és a gáztömörséget dokumentálni kell. A karbantartást, javítást a gyártó, vagy megbízottja, csatlakozó és fogyasztói vezeték és tartozékai esetén az 5.4. szakasz szerinti kivitelezői jogosultsággal rendelkező személy vagy szervezet végezheti.

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "GMBSZ Fórum /2013.(III.21.) NGM rendelettel életbelépett (G)MBSZ aktuális változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések