Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. Tv. (Étv.) - 2.§. 19. pontja: építési napló, mint dokumentum.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. Tv. (Étv.) - 2.§. 19. pontja: építési napló, mint dokumentum."— Előadás másolata:

1

2 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. Tv. (Étv.) - 2.§. 19. pontja: építési napló, mint dokumentum - 38 /A. §.-tól 53. §.-ig: építési folyamat és résztvevői, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének feltételei, az építésfelügyeleti tevékenység, és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárás szabályai Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 343/2006. Korm. rendelet - hatáskörök és illetékességi területek illetve foglalkoztatási feltételek és összeférhetetlenség Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 312/2012. Korm. Rendelet - ÉTDR leírása, eljárások fajtái, közös szabályai - 58.§. Építésfelügyeleti hatósági tevékenység, bontás tudomásulvétele. - 61.§. Építésfelügyeleti ellenőrzés, hatósági intézkedések, építésrendészeti eljárás, jókarbantartási kötelezettség - 1. sz. mell.: építési engedély nélkül végezhető tevékenységek felsorolása - 2. sz. mell.: bontási engedély és tudomásulvétel nélkül végezhető bontási tevékenységek

3 - statisztikai adatlapok, különböző szakhatóságok - építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm. Rendelet (Épkiv.) - kivitelezéssel, tervezéssel kapcsolatos értelmező rendelkezések - a kivitelezési tevékenység résztvevői, feladataik - kivitelezési dokumentáció szükségessége, tartalma - építési napló vezetésének szabályai - Mellékletek: kivitelezési dokumentáció tartalma, építési napló, felmérési napló, építési- bontási hulladék lap, Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. Korm. Rendelet (Épfelbírs.) - később részletesen (az e-napló vezetésével kapcsolatosan) Az építésügyi bírságról szóló 245/2006. Korm. Rendelet (Épügybírs.) - együtt használjuk a felügyeleti bírsággal - egységárak a különböző építményekre illetve a készültségi fokok számítása A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) A JOGSZABÁLYOK FOLYAMATOSAN VÁLTOZNAK, FONTOS A NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ!!! (www.magyarorszag.hu; www.netjogtar.hu)www.magyarorszag.huwww.netjogtar.hu

4 I./Építésfelügyeleti hatósági tevékenység Az építésfelügyeleti hatóság: 1./ Kérelemre hatósági eljárást folytat le: a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére, 2./ Ellenőrzi vagy ellenőrizheti: a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele nélkül vagy az építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére végzett építési tevékenységet, az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek e a tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal,

5 I./Építésfelügyelet hatósági tevékenység az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, az építési napló meglétét, vezetését és annak tartalmát, az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 3./ Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint műemléken, nyilvántartott műemléki értéken azt, hogy az építmény műszaki állapota nem veszélyezteti e a védett műemléki értékeket.

6 I./Építésfelügyelet hatósági tevékenység 4./ Az építésfelügyeleti hatóság felkutatja a szabálytalan építési tevékenységeket, az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett építési tevékenységeket, az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, valamint a helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével végzett építési tevékenységeket.

7 II./Helyszíni építésfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai 1./Tervekkel kapcsolatos hiányosságok: Záradékolt engedélyezési terv nincs a helyszínen Árazatlan költségvetés és biztonsági és egészségvédelmi terv nincs Statikai kiviteli terv nincs

8 II./Helyszíni építésfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai 2./Elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos főbb szabálytalanságok: (Az elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló fogalma nem változott, azaz az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentum. (Étv. 2.§. 19. pontja)) Építtető részéről: A tervnaplóba nincs feltöltve: - a záradékolt engedélyezési terv, - jogerős építési engedély - kiviteli terv A tervező adata hiányzik

9 II./Helyszíni építésfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai

10 Napló vezetésért felelős részéről: nem vezetik naprakészen a naplókat (Csak a kitöltött címlappal és nyilvántartási résszel rendelkező építési napló tekinthető meglévőnek! Minden nap legyen bejegyzés. Munkaszüneti napon illetve leállás esetén nem kell, de ezt jelezni kell a naplóban, az utolsó bejegyzésnél, feltüntetve a várható folytatást dátummal.) kivitelező MKIK regisztrációja nincs meg az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok feltöltése A kivitelezési munka során keletkező hulladékot a napi jelentésnél nem vezeti A napi jelentés nem írja le pontosan az elvégzett munkát A kivitelezés közben történt módosításokat nem követik le az építési naplóban.

11 3./ Építési szerződés KÖTELEZŐ MEGKÖTNI, MINDEN ESETBEN!!! Az e-naplóba aláírt érvényes szerződést kell feltölteni! Az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejövő építési szerződésnek továbbra is tartalmaznia kell többek között az építési munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett kezdés, a részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az igényelt befejezési határidőt vagy határnapot. (Épkiv. 3.§. (2) bek.) Ha nincs írásbeli szerződés építésfelügyeleti bírság is kiszabható! Írásbeli szerződéssel kell hogy rendelkezzen az alvállalkozó kivitelező, a műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető is! (minta szerződések vannak az e-epites.hu oldalon – hasznos!!!) A szerződéseket az építésfelügyeleti ellenőrzés során be kell tudni mutatni, illetve az esetleges jogviták esetén van fontos szerepe!

12 III. Az építőipari kivitelezési tevékenység szereplőinek feladata az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatosan Építtető:- építési napló készenlétbe helyezése (kapcsolattartás a kivitelezővel) - építési napló ellenőrzése - kivitelező értesítése, ha finanszírozási nehézségek vannak (következő szakasz ellenértéke nem áll rendelkezésre) – Kötelező!!! - kivitelezői szerződés adatainak rögzítése az elektronikus építési naplóban, egyszer használatos belépési jelszó generálása a kivitelező részére - az építési napló rendelkezésre álljon az ellenőrzések során (Étv. 43.§. (1-2) bekezdés, Épkiv. 7.§. (2) bekezdés) – megváltozott nem kell!!!! - napló ellenőrzésével megbízhatja a műszaki ellenőrt, beruházás lebonyolítót vagy a beruházási tanácsadót, vagy bárki mást (észrevételt és megjegyzéseket tehet) - pótmunkákat (igényt, szükségességet) kölcsönösen azonnal jelezniük kell egymásnak (építtető-kivitelező) (Épkiv. 24/A.§. (5) bekezdés) Kivitelező:- építési napló vezetése (ha nem bízza meg írásban az FMV-t), és a naplót a hatóság illetve a betikintésre jogosultak részére rendelkezésre bocsátja (Étv. 40.§. (3) bekezdés) - kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és folytatásáért - kivitelezési jogosultság meglétéért - építési napló megnyitása és lezárása (munkaterület átvételekor és visszaadásakor)

13 Felelős műszaki vezető: - alvállalkozói teljesítésigazolás kiállítása és megküldése alvállalkozónak (kérelem kézhezvételétől vagy a sikeres műszaki átadás- átvétel után 15 munkanapon belül) - ennek rögzítése az elektronikus építési naplóban (Épkiv. 13.§. (3) bek.) - ha írásban megbízták az építési napló(k) vezetése Építési műszaki ellenőr: -fővállalkozói teljesítésigazolás kiállítása és megküldése fővállalkozónak (kérelem kézhezvételétől vagy a sikeres műszaki átadás- átvétel után 15 munkanapon belül) - ennek rögzítése az elektronikus építési naplóban (Épkiv. 16.§. (3) bek.) - képviseli az építtetői érdekeket, eljár az építtető érdekében Építtetői fedezetkezelő: - kötelező külön jogszabályban meghatározott esetekben (alvállalkozók védelmében) - alvállalkozó kivitelezők elektronikus nyilvántartása - figyelemmel kíséri a naplókat, kifizetéseket

14 Ki jegyezhet bele az elektronikus építési naplóba Az elektronikus építési főnaplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet: - kivitelező (FMV) - építtető - műszaki ellenőr - beruházási tanácsadó, beruházás lebonyolító, tervezői művezető (szerződéses megbízás esetén) - építésfelügyeleti hatóság - a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor Az elektronikus építési al-naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet: - alvállalkozó kivitelező (FMV) - az alvállalkozóval szerződésben álló megrendelő vállalkozó kivitelező - megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője - építésfelügyeleti hatóság Elektronikus építési főnapló és alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe a fedezetkezelő, illetve a hatósági napló mellékletbe a feljogosított hatóságok (Épkiv. 27.§. (1) bekezdés) A jogosultak ellenészrevételt tehetnek vagy a bejegyzéseket tudomásul vehetik. (élni kell vele!!!)

15 Ki tekinthet bele az elektronikus építési naplóba Időkorlátozás nélkül: - az építtető és képviselője (műszaki ellenőr) - építésügyi és építésfelügyeleti hatóság - NAV építés helye szerinti illetékes szerve Az elektronikus napló készenlétének lezárásáig: - egyéb feljogosított hatóságok - munkavédelmi és munkaügyi hatóságok - építtetői fedezetkezelő - támogatást nyújtó szervezet - tervezői művezető (megbízás alapján) A főnaplóban illetve alnaplóban és azok mellékleteiben feltüntetett teljesítések és részteljesítések ellenértéke nem publikus! (Kivéve szerződéses felek, fedezetkezelő, NAV) (Épkiv. 27.§. (4) bek.)

16 IV. ÉPÍTÉSFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ VONATKOZÁSÁBAN Az építésfelügyeleti hatóság ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. (Étv. 46.§.) Építésfelügyeleti hatóság feladatai csoportosítva: - Építésügyi tevékenység (építési és használatbavételi engedélyek kiadása (kizárások és kiemelt beruházások), tudomásulvételi eljárások, hatósági bizonyítványok, stb.) - Panaszügyek - Építésfelügyeleti tevékenység (a kivitelezés jog- és szakszerűségének ellenőrzése) A helyszíni ellenőrzések során többek között ellenőrzi az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok betartását is! (távellenőrzés lehetősége) A szabályok súlyos megsértése esetén: - Építkezés leállítása és - Bírság kiszabása Szabályok súlyos megsértése: Életveszély vagy az építési napló hiánya. (Étv. 46.§. (3) bek.) Csak a kitöltött címlappal és nyilvántartási résszel rendelkező építési napló tekinthető meglévőnek!

17 Az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésének minősül: - Ha nem alkalmaznak fedezetkezelőt (így nincs elektronikus alvállalkozói nyilvántartás) pedig azt a jogszabály előírja - Az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére vonatkozóan, ha a kivitelezést az építési napló megnyitása nélkül végzik. Bírság építtetőnek ha nem helyezte készenlétbe a főnaplót (így a kivitelező nem tudja vezetni): 80.000.- Ft + 0,003xSZÉ, max: 200.000.- Ft. Bírság fővállalkozó kivitelezőnek ha nem nyitotta meg a naplót: 200.000.- Ft + 0,01xSZÉ, max: 1.500.000.- Ft. Bírság fővállalkozó kivitelezőnek ha nem helyezte készenlétbe az alnaplót (alvállalkozó nem tudja vezetni): 80.000.- Ft + 0,003xSZÉ, max: 200.000.- Ft. Bírság alvállalkozó kivitelezőnek ha nem nyitotta meg a naplót: 200.000.- Ft + 0,01xSZÉ, max: 1.000.000.- Ft.

18 Bírságok „átruházása”, bírságok alanyai (238/2005. Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról): - Ha a napló vezetésével a kivitelező bizonyíthatóan megbízta a FMV-t, a napló vezetés hiányosságaival kapcsolatos kivitelezőt terhelő bírságtételeket a FMV-re kell kiszabni! - Ha a műszaki ellenőr bizonyíthatóan jelezte az építtetőnek a szabálytalanságot (naplóban9 jelezte és az építtető ennek ellenére semmit nem tett, akkor az alapesetben őt „illető” bírságot az építtetőre kell kiszabni. - Ha az építtető nem alkalmazott műszaki ellenőrt, akkor minden olyan bírság mely a műszaki ellenőrt „illetné”, az építtetőnek kerül kiszabásra. (pl.: engedélyterv és kiviteli terv összhangjának hiánya) - Lehetőség van arra, hogy a vállalkozó önellenőrzést (építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés kérelemre) kérjen, ebben az esetben csak életveszélyt okozó hiányosság esetén vagy az építési napló vezetésének hiánya miatt lehet építésfelügyeleti bírságot megállapítani!

19 Általánosságban a bírságokról (változások): -Az FMV és Műe esetében (hiába kell szerződés és az tartalmazza a díjat) a számított építményérték a mérvadó, abból számítjuk a bírságot + az alapbírság - Ha egy építkezésen több szabálytalanságot követ el: (pl.: FMV – kiviteli tervtől eltér és napló hiányzik (megbízta a kivitelező vele)) - kiszámításra kerül mindkét bírság, és abból - legmagasabb érték 50 %-al növelve, vagy - két bírságtétel összege - és ezek közül az alacsonyabb érték kerül kiszabásra - Bírság kiszabására a tudomásra jutástól számított egy éven belül kerülhet sor, illetve az elkövetéstől számított 5 éven belül. -Ami tervezőt, FMV-t és MűE-t érintő fontosabb bírság: - összeférhetetlenség (MűE, FMV) - jogosultság nagyon fontos (mindenkire – építtető is fizet ha olyan kivitelezőt vagy tervezőt bíz meg, akinek nem jó a jogosultsága - nem megfelelő szerkezetek beépítése (MűE, FMV, kivitelező) Hasznos honlap: e-epites.hu Elérhetőségek: LLTK (Help Desk)

20 ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FŐBB SZABÁLYTALANSÁGOK: Építtetői részről: - nincs feltöltve a jogerős építési engedély határozat és a hozzátartozó záradékolt tervrajzok - nincs feltöltve a kiviteli terv - tulajdonosi (társtulajdonosi) hozzájárulás hiányzik Napló vezetésért felelős részéről: - nincs az alvállalkozónak FMV-je - nem vezetik naprakészen a naplókat - kivitelező MKIK regisztrációja nincs meg - az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok feltöltése A Veszprémi Járási Építésügyi Hivatal illetékességi területén (Veszprém, Zirc, Ajka Várpalota Járások) kb. 1417 db elektronikus építési naplót nyitottak 2013. október 1-jétől, ennek 75-80%-nál volt valamilyen szabálytalanság. Építési főnapló készenlétbe helyezésének elmulasztása: építtető (fővállalkozó kivitelező): 80.000.- + 0,003 x SZÉ max: 200.000.- Ft Napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése: kivitelező (FMV) 80.000.- Ft

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. Tv. (Étv.) - 2.§. 19. pontja: építési napló, mint dokumentum."

Hasonló előadás


Google Hirdetések