Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulók tanulószerződés keretében folytatott gyakorlati képzéséről 2010. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulók tanulószerződés keretében folytatott gyakorlati képzéséről 2010. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY."— Előadás másolata:

1 A tanulók tanulószerződés keretében folytatott gyakorlati képzéséről 2010. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF HAJDÚ-BIHAR COUNTY DEBRECEN PETŐFI TÉR 10.

2 A tanulóképzés A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképző iskola vagy gyakorlati képzést végző vállalkozás által fenntartott, illetőleg működtetett gyakorlóhelyen megszervezhető és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban előírt feltételei biztosítottak. (Sztv. 15. § (4))

3 A kamara szerepe a tanulószerződés kötésében Bevezető ellenőrzések végzése (3 fő) a gyakorlati képzés megkezdése előtt Megfelelőség esetén határozatok kiadása Gyakorlati képzőhelyek látogatása, képzési és működési dokumentumok, tanulói juttatások biztosításának ellenőrzése Tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos konkrét tanácsadás Kapcsolattartás az iskolával

4 A tanulószerződés-kötési igény benyújtása Az első szakképzési évfolyam eredményes elvégzését követően a tanulószerződés kötési szándékot a tanítási év megkezdése előtti május hó 15. napjáig kell bejelenteni az illetékes területi gazdasági kamarának és a szakképző intézménynek. (Sztv. 29. § (1))

5 A képzés jogszabályi feltételeinek vizsgálata A tanulóképzés megkezdése előtt a kamara bevezető ellenőrzés során megvizsgálja a tanulószerződés - kötési igényt benyújtott gazdálkodó telephelyén a Szakképzési törvényben meghatározott személyi, tárgyi, dokumentációs feltételek meglétét.

6 A tanulók foglalkoztatásának feltételei Személyi feltételek (Sztv. 17§): Megfelelő szakmai képesítés (nevelésre alkalmas személyiség) Legalább 5 év (egyedi: 2 év) szakmai gyakorlat Büntetlen előélet Tárgyi feltételek: A tanműhely/képzőhely (vállalkozás) feleljen meg a hatályos előírásoknak (tűzvédelem, munkavédelem, stb.) (Sztv. 24/B. §) Rendelkezni kell az adott szakma szakmai és vizsgakövetelményében megjelölt szerszámokkal, eszközökkel, gépekkel

7 Dokumentációs feltételek: Érvényes képzési szerződés (tanulószerződés, vagy együttműködési megállapodás) Más gazdálkodóval kötött megállapodás a képzés feltételeinek biztosításáról (szükség esetén, ha az előírások a gazdálkodónál nem, vagy csak részben teljesülnek) A tanulók foglalkoztatásának feltételei

8 A tanulószerződés A tanulószerződés alapján a tanuló gyakorlati képzéséről a gazdálkodó szervezet gondoskodik. Ennek keretében gondoskodik a tanuló előírt követelmény szerinti képzéséről, szakmai fejlődéséről, továbbá egészsége és testi épsége megóvásáról. (Sztv. 27. és 28. § (1))

9 A tanulószerződés A tanulószerződést írásban kell megkötni. A gazdálkodó szervezetnek a tanulószerződés kötési szándékát az iskolai felvételt megelőző naptári év végéig kell bejelentenie az illetékes területi gazdasági kamarának és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. (Sztv. 29§ (1))

10 Maga választhat képzőhelyet a képzés teljes tartamára, Nem utasítható el iskolai felvétele, ha az egyéb feltételeknek megfelel, Valós, üzemi körülmények között gyakorolhat, A TB szabályok alapján biztosítottnak számít (táppénzre jogosult, szolgálati időbe beszámít), „Fizetést kap” 12 hónapon át. Miért jó a tanulónak?

11 Ki köthet tanulószerződést?  Cégek, egyéni vállalkozók, akik a szakmai gyakorlati foglalkoztatás feltételeinek megfelelnek (bevezető ellenőrzés, határozat) (Sztv. 30. §)  Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki betöltötte tizenötödik életévét és a 9. évfolyamot eredményesen teljesítette (Sztv. 32. § (1)), az adott szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi követelményeknek megfelel. A tanulószerződés megkötése

12 A tizennyolc éven aluli tanuló tanulószerződésének megkötéséhez törvényes képviselőjének a hozzájárulása is szükséges. (Sztv. 32. § (4)) A tanulószerződést a területileg illetékes gazdasági kamara előtt kell megkötni! (Sztv. 29. § (2)) A kamara a megkötött szerződést ellenjegyzi, nyilvántartásba veszi, megküldi az érintett feleknek. A tanulószerződés megkötése

13 A gyakorlati képzésen részt venni. (Sztv. 24. § (1)) Mulasztását a képzőhelyen hitelt érdemlően igazolni. Amennyiben a hiányzás a gyakorlati képzés idejének 20%-át meghaladja, a tanuló az évfolyamot ismételni köteles. (Sztv. 24. § (3)) A gazdálkodó képzési rendjét megtartani. (Sztv. 33. § (2)) A képzésre vonatkozó utasításokat végrehajtani. (Sztv. 33. § (2)) A tanulók legfontosabb kötelezettségei

14 A munkavédelmi, biztonsági és egészségügyi előírásokat betartani, a felszerelés állagát megóvni. (Sztv. 33. § (2) c)) A tanuló nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a gazdálkodó jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti. (Sztv. 33. § (2) d)) A gazdálkodónak okozott kárt megtéríteni. (Sztv. 49. § (1)) A gyakorlati képzésről tanulói munkanaplót vezetni. A tanulók legfontosabb kötelezettségei

15  A tanulószerződés csak mindkét szerződő fél egyetértésével módosítható. (Sztv. 36. §)  A módosítást írásba kell foglalni, és a tanulószerződéshez csatolni.  A szerződésmódosításról írásban tájékoztatni kell a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarát és az elméleti képzést végző szakképző iskolát. A tanulószerződés módosítása

16 A tanulószerződés megszűnik (Sztv. 34. § (1)):  a szakmai vizsga sikeres leteltével;  a szakképző iskolából való kizárással, illetőleg a tanulói jogviszonynak a közoktatási törvény szerinti megszűnésével, ha a tanuló az iskolai tanulmányait 30 napon belül más szakképző iskolában sem tudja folytatni;  a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésével;  a tanuló halálával,  a gazdálkodó szervezet eltiltásával a gyakorlati képzésben való részvételtől A tanulószerződés megszűnése

17  Közös megegyezéssel (egymással szemben nincs követelésük)  Tanuló általi felmondással (kamarával és iskolával egyeztetve) (Sztv. 38. §)  Gazdálkodó általi felmondással (írásbeli indoklás, 15 napon belül lehet fellebbezni) (Sztv. 35. § )  A tanulószerződés megszűntetését a kamaránál írásban eredeti formanyomtatványon 1 példányban be kell jelenteni! (Sztv. 39.§) A tanulószerződés felbontása

18 A gazdálkodó szervezet a tanulószerződést akkor mondhatja fel (Sztv.37. § (1)), ha :  a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította az évfolyam megismétlésére;  a tanuló a szakmai vizsga követelményeinek a vizsga megismétlésekor sem tesz eleget;  a tanuló a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi. A tanulószerződés felbontása

19 Sztv.37. § (2) alapján :  a tanuló betegsége időtartama alatt, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő 1 évig, gümőkóros megbetegedés esetén 2 évig,  üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a táppénzre való jogosultság teljes ideje alatt,  a terhesség ideje alatt, továbbá a szülést követő hatodik hónap végéig. A tanulószerződést a gazdálkodó NEM bonthatja fel...

20 Egy tanulónak egyszerre csak egy tanulószerződése lehet!

21  A napi képzési idő nem haladhatja meg fiatalkorú tanuló esetén a 7 órát, nagykorú tanuló esetén a 8 órát. (Sztv. 22. § (1))  A képzést 6 és 22 óra között kell megszervezni. A következő napi gyakorlati képzés megkezdése előtt legalább 16 óra pihenőidőt kell biztosítani. (Sztv. 22. § (3))  A hétvégi munkavégzéshez az iskola beleegyezése szükséges, hétközi pihenőnapot kell biztosítani helyette.  Napi 6 órát meghaladó munkavégzés esetén munkaközi szünetet kell biztosítani. (Sztv. 22. § (3)) A munkaidőről

22  A tanulószerződéses tanulót tanévenként 30 + 5 nap oktatási szünet illeti meg (Sztv. 41. § (1) bek. a))  A tanulmányokat záró szakmai vizsga előtt 10 nap felkészülési idő (csak egyszer!) (Sztv. 41. § (1) bek. b))  Naptári évenként 10 nap betegszabadság – 60%-os táppénz (orvosi igazolás, táppénzes papír) (Sztv. 42. § és 45. § (3))  Szülési szabadság (Sztv. 43. § ) Oktatási szünet, pihenőidő

23 A tanulóknak járó juttatások: Ösztöndíj Mértéke a minimálbér legalább 20%-a (hiányszakma esetén 20+20% ; Sztv. 48. § (2)) Sikeresen lezárt félévenként az előző félévben adott ösztöndíj havi összegét emelni kell. (Sztv. 44. § (2) bek.) A pénzbeli juttatás minden hónapban jár! (Sztv. 45. § ) Levonások: 4% egészségbiztosítás 8,5% nyugdíjbiztosítás A tanuló díjazása

24 munkaruha és védőfelszerelés (Sztv. 48. § (1) bek.) A tanulót ugyanolyan munkaruha és a jogszabályban előírt védőfelszerelés illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen, illetve munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót. A munkaruha kihordási ideje 2 év, melynek letelte után az a tanuló tulajdonába kerül. étkezési hozzájárulás (Sztv. 48. § (1) bek.) a gyakorlati képzési napokon napi egyszeri étkezést, vagy természetbeni étkezési hozzájárulást (utalvány, étkezési jegy) kell biztosítani. Ennek mértéke - időarányosan a gyakorlati napokra számolandó A tanulóknak járó juttatások

25 tisztálkodási eszközök kéztisztító krém, egyéb tisztítószerek... munka-alkalmassági orvosi vizsgálat évente, az alkalmazottakkal együtt útiköltség-térítés változó képzési hely esetén, ha a szállítás saját járművel nem megoldható (Sztv. 48. § (1) bek.) felelősségbiztosítás (a tanulókat ért és az általuk harmadik személynek okozott károk térítésére vonatkozik) magánnyugdíj-pénztári tagság A tanulóknak járó juttatások

26 A belföldi székhelyű a) gazdasági társaság, kivéve az Szt. 2. § (5) bekezdésének a) és d) pontja szerint szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, valamint az Ftv.121.§-a szerinti intézményi társaság, b) szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, az iskolai szövetkezetet és az iskolai szövetkezeti csoportot, c) állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, erdő birtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat - a viziközmű társulat kivételével -, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat, d) ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda, e) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó. f) egyéni cég (Szht. 2. §) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett

27 A hozzájárulásra kötelezettet terhelő társadalom-biztosítási járulék alapja. (Szhtv. 3.§) Társadalombiztosítási járulékalap: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. §-ának k) pontjában, 20. §-ában, 27. § (1) és (4) bekezdésében, 28. §-ában, továbbá a 31. § (1), (4)-(6) bekezdésében meghatározott járulékalap, ide nem értve a Tbj. 21. §-ában meghatározott bevételeket, a felszolgálási díjat, a borravalót és a tanulószerződésben (hallgatói szerződésben) meghatározott díjat. Szakképzési hozzájárulás alapja 2009. január 1-jétől:

28 A gyakorlati képzést tanulószerződéssel (hallgatói szerződéssel) illetve együttműködési megállapodás alapján folytató gazdálkodó szervezetek a szakképzési hozzájárulást bejelentkezés után a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felé is teljesíthetik. Ebben az esetben a szakképzési hozzájárulás terhére a Szht. mellékletében felsorolt költségek és kiadások figyelembe vehetők. A szakképzési hozzájárulás teljesítése

29 A képzés megkezdését követően 30 napon belül be kell jelentkezni a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez. (www.nive.hu / támogatás és bevallás kezelés) A bejelentkezéshez szükséges dokumentumok: u Határozat (cégesen hitelesítve) u BJ01 Bejelentkezési formanyomtatvány u BT01 Tanulószerződés felsorolása u BL01 Létszámigazoló adatlap (iskolától) Bejelentkezés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez

30 A sikeres bejelentkezést követően az NSZFI határozatot küld a nyilvántartásba vételről. Innentől kezdve tudja a cég a szakképzési hozzájárulás összegét csökkenteni a tanulóra fordított költségekkel. A négyjegyű úgynevezett OMAI azonosítóval tudja a szakképzési hozzájárulásra kötelezett a tárgyévre vonatkozó szakképzési hozzájárulás bevallását az NSZFI felé benyújtani minden év február 25-ig. Bejelentkezés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez

31 Hozzájárulás terhére elszámolható tételek: - Szakképzés közvetlen költségei (Szht. melléklet szerinti költségek) - Szakképzés közvetett költségei (Szht. 4. § (2) bekezdés b-d pontok) - Saját munkavállaló képzésének elszámolható költségei (maximum: 33%, illetve 60%) További felhasználási lehetőségek a fejlesztési megállapodás alapján: -TISZK fenntartójának átadott támogatás, -speciális és készségfejlesztő speciális szakképző iskola támogatása, -felsőoktatási intézmény támogatása, Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén

32 A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére figyelembe vehető költségek és kiadások: 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, és díjazása a minimálbér 50%-os mértékéig (Szt. 44.§; 48. §; Ftv. 48.§ (3) bekezd) 2. Tanulók, hallgatók kötelező juttatásai (4/2002. OM, 13/2008. SZMM rendelet) A kötelező juttatásokat terhelő járulékok és közterhek is elszámolhatók (étkezési jegyek közterhei) 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása (Kt.; 89/1995 Korm. rendelet) 4. Szintvizsga szervezésének költsége (Szht. melléklet) 5. Adminisztrációs költségek (Szht. melléklet) 6. Munkaviszonyban álló oktató díjazása (Szht. melléklet) 7. Oktató akkreditált szakmai, pedagógiai képzése (Szht. melléklet) V 8. Általány 1-7. elszámolása helyett (Szht. melléklet) 9. Gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök beszerzése 50%-os mértékben, karbantartása 100%-os mértékben 10. Alapképzést is szolgáló tanműhely költségei (Szt. 54/B. § 24.pontja) 11. Anyagköltség a minimálbér 20%, 40%-os mértékéig A 12. Saját munkavállaló képzési költsége (33%) (13/2006. SZMM rendelet, 15/2009. SZMM rendelet 2009. július 27-től) 13. Szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények fejlesztési megállapodásban rögzített támogatása (maximum 60%, 30%) (13/2008. SZMM rend.) Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén

33 A szakképzési hozzájárulás éves bevallásához csatolni kell a gyakorlati képzés telephelye szerint illetékes területi gazdasági kamara által a gyakorlati képzés telephelyére a tárgyévre vonatkozóan érvényes tanúsítvány 60 napnál nem régebben kiállított másodlatát (Szht. 4/B §) A tanúsítvány két évig érvényes, kiállítását egy emelt szintű ellenőrzés előzi meg, amely a képzőhelyen történő gyakorlati képzés jogszabályi megfelelőségét (a tanulók foglalkoztatásának feltételeit) vizsgálja. (Szht. 4/B § (3) és Sztv. 44. §, 48. §) Tanúsítvány

34 A tanulói juttatások átadását igazoló dokumentumok:  a pénzbeli juttatás és járulékainak megléte,  étkezési hozzájárulás,  munkaruha,  egyéni védőfelszerelés (jogszabály szerint),  tisztálkodási eszközök,  foglalkozási-egészségügyi vizsgálat,  utazási költségtérítés,  felelősségbiztosítás dokumentációja. Az emelt szintű ellenőrzés során vizsgált dokumentumok

35 Egyéb vizsgált dokumentumok:  Foglalkozási napló (az oktató kötelezően vezeti, az iskola ellenőrzi)  Munka-, Tűz-, Balesetvédelmi naplók (mindenkinek vezetni kell)  Oktató végzettségét igazoló iratok,  Együttműködési megállapodások, tanulószerződések,  Tanulói munkanaplók (a tanuló vezeti az oktató értékeli),  OKJ szakmához tartozó szakmai és vizsgakövetelmények (1/2006. (II.17.) OM rendelet, 15/2008. SzMM rendelet) és a gyakorlati oktatás központi- illetve helyi programjának ismerete,  a szakképzésre vonatkozó jogszabályok ismerete /Beszerezhető az iskolában vagy letölthető az Internetről!/ Az emelt szintű ellenőrzés során vizsgált dokumentumok

36  1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről  1993. évi LXXIX. törvény közoktatásról  2003. évi LXXXVI törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról.  2009. évi XLIV. Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. Törvény és az ezzel összefüggésben lévő törvények módosításáról.  4/2002 (II.26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól Vonatkozó jogszabályok és rendeletek

37  4/2008. (IV.22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről.  8/2006 (III.23) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről.  13/2008. (VII.22) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról

38 Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefon:52/ 500-710 Fax:52/ 500-720 Internet:www.hbkik.hu További információ


Letölteni ppt "A tanulók tanulószerződés keretében folytatott gyakorlati képzéséről 2010. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY."

Hasonló előadás


Google Hirdetések