Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ HALLGATÓI SZERZ Ő DÉS” A FELS Ő FOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ HALLGATÓI SZERZ Ő DÉS” A FELS Ő FOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes."— Előadás másolata:

1 „ HALLGATÓI SZERZ Ő DÉS” A FELS Ő FOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes

2 Felsőfokú szakképzés (FSZ) •A felsőoktatási intézmények által hallgatói, szakközépiskolák által tanulói jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad (OKJ 55). •Szakmai gyakorlat élet-közeli helyzetben •Tanulószerződés mintájára: FSZ -hallgatói szerződés FSZ -hallgatói szerződés •A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara feladata a szerződések ellenjegyzése és nyilvántartása.

3 A külső cégnél végzett szakmai gyakorlat legfőbb célja és feladata: •Alkalmazási gyakorlat: megszerzett ismeretek és gyakorlati készségek alkalmazása tényleges munkakörnyezetben. •A szakmai készségek, képességek fejlesztése •A szakma gyakorlásához szükséges munka- vállalói kompetenciák fejlesztése •A szakma gyakorlásához szükséges munka- vállalói kompetenciák fejlesztése (pontosság, tolerancia, együttműködés, időbeosztás, kommunikáció, csoportmunka).

4 FSZ –hallgatói szerződés vagy együttműködési megállapodás? •FSZ –hallgatói szerződés: - Szakmai gyakorlat vállalkozásnál történik - A vállalkozás és az FSZ -diák köti •Együttműködési megállapodás: - Hivatalokban, állami intézményeknél történik a szakmai gyakorlat (Pl. jogi asszisztens) - A képzőintézmény és a fogadószervezet köti

5 Vonatkozó legfontosabb jogszabályok 1. • •1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 27. § (1) A tanulószerződésre vonatkozó szabályokat a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatóra értelemszerűen alkalmazni kell. Ahol e törvény tanulói szerződéssel összefüggésben tanulót említ, azon hallgatót is érteni kell.  2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 47. § (3) A hallgatói szerződés megkötésére, az abból eredő jogokra és kötelezettségekre a szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6 Vonatkozó legfontosabb jogszabályok 2.  1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról  2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  79/2006 (IV. 5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  372/2007. (XII. 23) Korm. rendelet a felsőoktatás területét érintő egyes Kormányrendeletek módosításáról  1/2006. (II.17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről •13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról

7 Miért előnyös az FSZ –hallgatói szerződés a diákok számára? •Munkahelyi körülmények között sajátítják el a szakmát •Részt vehetnek projektmunkában, •Fejlődik szakmai műveltségük és szókincsük •Jelentősen javulhat a kommunikációs készségük  A gyakorlati képzés során rendszeres havi díjazást kapnak.

8 Miért előnyös az FSZ –hallgatói szerződés? •A gyakorlati képzőhelyek számára? - - Támogatott körülmények között ismerik meg a gyakorlaton lévő FSZ -diákok képességeit. - Biztonságosabb szakember utánpótlás •Az oktatási intézmények számára? - - Rendszeres kapcsolat kialakítását jelenti a gazdaság szereplőivel - A vállalati szakember jelentősen segítheti a gyakorlat- orientált oktatást

9 FSZ-hallgatói szerződés •Csak FSZ (OKJ 55 szint) képzésben lévő tanulóval /hallgatóval köthető! •Érvényességének jogi alapja a hallgatói jogviszony. •Hallgatói szerződést az a gazdálkodó szervezet köthet, amely rendelkezik a törvényben és a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel. •A szerződés megszűnése után egyik félnek sincs kötelezettsége a másikkal szemben.

10 Ki köthet FSZ-hallgatói szerződést ? •Az a diák, aki FSZ képzésben vesz részt, és - hallgatói jogviszonyban áll valamely felsőoktatási intézménnyel, vagy - tanulói jogviszonyban áll valamely szakképző intézettel •A szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelel

11 Hogyan köthető FSZ-hallgatói szerződés? •A hallgatói szerződés nyomtatványt 2 eredeti példányban a diák és a vállalkozás tölti ki •Csak az a vállalkozó köthet szerződést, amely rendelkezik a kamara előzetes minősítésével •A szakmai gyakorlat megkezdése előtt a gazdasági kamara hitelesíteti és nyilván- tartásba veszi a szerződést

12 Melyik az illetékes kamara? •19 megyében és Budapesten találhatók területi gazdasági kamarai hivatalok •A területi kamarai hivatalok hatásköre csak az adott megyére terjed ki. •Csak az adott megye területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozással köthető hallgatói szerződés •A képzőintézmény az FSZ-hallgatói szerződéssel kapcsolatos ügyeket csak a székhelye, vagy kihelyezett intézménye szerinti kamarai hivatalban tudja elintézni

13 Az FSZ-hallgatói szerződés rendszere A rendszer áttekinthető az alábbiak szerint: • •RENDSZER-SZEREPLŐK (alanyok) • •A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI • •A RENDSZER FOLYAMATAI • •A RENDSZER DOKUMENTUMAI

14 Az FSZ-hallgatói szerződés rendszere RENDSZER-SZEREPLŐK (alanyok) • •Gazdálkodók (vállalkozók) • •FSZ - hallgatók (diákok) • •Kamarák • •Oktatási intézmények • •NSZFI (Támogatási és Bevallási Igazgatóság)

15 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI 1. 1.A gazdálkodók (vállalkozók) tevékenységei: • •Hallgatói szerződés elkészítése • •A bevezető ellenőrzés segítése • •Bejelentkezés az NSZFI Támogatási és Bevallási Igazgatóságához • •Együttműködik a hallgatóval a „Munkaterv” össze- állításában • •A „Munkaterv”-nek megfelelően irányítja a gyakorlatot • •Értékeli az FSZ- diák munkáját, igazolást ad ki a gyakorlatról • •Szakmai visszajelzést ad a képző intézményeknek

16 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI 2. A FSZ - diák tevékenységei: • •Aktívan részt vesz a gyakorlati képzőhely kiválasztásában • •Közreműködik a szerződés kitöltésében • •Közreműködik a „Munkaterv” összeállításában • •Részt vesz a szakmai gyakorlaton • •A gyakorlat ideje alatt vezeti a „Munkanapló”-t • •A gyakorlat végén kitölti az önértékelő lapot és a Munkanaplóval együtt leadja a gyakorlatvezető tanárak.

17 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI 3. A KAMARÁK FELADATAI: • •Kiadja „Hallgatói szerződés” nyomtatványt • •Átveszi és nyilvántartja (ISZIIR) az aláírt „Hallgatói szerződés”-t • •Megszervezi a bevezető ellenőrzést a gazdálkodónál és kiadja a határozatot • •Megszervezi a gyakorlat közbeni ellenőrzést, és arról kiadja a határozatot

18 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI 4. 4.A képző intézmények feladatai: • •A szakmai gyakorlatért felelős tanár részt vesz dokumentumok (Hallgatói szerződés, Munkaterv) elkészítésében • •A szakmai gyakorlatért felelős tanár részt vesz a cégeknél lefolytatott bevezető ellenőrzésben • •A gyakorlat alatt a tanár kapcsolatot tart a vállalkozóval • •Értékeli a gyakorlat végén a diákot (Munkanaplót és a vállalkozó értékelését figyelembe véve) • •OKJ záró vizsgára vizsgabizottsági tag kijelölését kéri

19 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI 6. NSZFI Támogatási és Bevallási Igazgatóság feladata: • •Nyilvántartásba veszi a KAMARÁK által minősített vállalkozókat • •Ellenőrzi a szakképzési alappal való elszámolást, a bevallást • • Hibajavítást, pótlást kér • •Elszámolást és pénzügyi műveleteket végez.

20 Az FSZ-hallgatói szerződés rendszere A RENDSZER FOLYAMATAI A rendszer globális áttekintésére, az összefüggések megértésére az áttekintő ábra szolgál. A RENDSZER NÉGY FŐ FOLYAMATA: • •A vállalkozók minősítése, szerződéskötés • •Hallgatói szerződéskötés, gyakorlat • •Elszámolások • •Értékelések

21

22 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere A RENDSZER DOKUMENTUMAI A dokumentációs rendszer elemei: • •FSZ - diák szakmai gyakorlati igény bejelentése • •Határozat-1 (Vállalkozók minősítése) • •Határozat-2 (Vállalkozók ellenőrzése) • •Hallgatói szerződés • •Szempontok a „Munkaterv” elkészítéséhez • •Szempontok a „Munkanapló” elkészítéséhez • •Igazolás / Referencialevél • •Értékelőlap (Kérdőív-1 a vállalkozóknak) • •Értékelőlap (Kérdőív-2 a hallgatói értékeléshez)

23 A 1.

24 A szerződéskötés menete •Gazdálkodói igénybejelentés •A vállalkozás és a diák kitölti a nyomtatványt •A törvényi feltételeket a kamara ellenőrzi (határozat) •A cég bejelentkezik az NSZFI-hez (Alapkezelő) •A kamara nyilvántartásba veszi a szerződést és hitelesíti •Másolatot kap a képző intézmény

25 A szerződés módosítása •Csak közös megegyezéssel •A gazdálkodónak be kell jelenteni a kamarába és az NSZFI felé, amennyiben: - a nyomtatványon szereplő adat változott - a juttatás mértéke az előírttól eltérően változott változott

26 Mikor szűnik meg az FSZ – hallgatói szerződés? •A sikeres OKJ-s vizsga napján •A hallgatói/tanulói jogviszony megszűnésekor •A gazdálkodó szervezet megszűnésekor •Kamarai eltiltáskor. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE A „HALLGATÓI SZERZŐDÉS” NYOMTATVÁNYON ( -TÓL, -IG)

27

28 Az FSZ –diák kötelezettségei a szakmai gyakorlaton  Köteles: a szakmai gyakorlaton megjelenni  Hiányzásait igazolni  A gazdálkodószervezet munkarendjét megtartani  Gazdálkodószervezetnél érvényben lévő munkabiztonsági előírásokat betartani  A rábízott eszközök állagát megóvni. A hallgató által a szakmai gyakorlat keretében létrehozott termék, produktum a gazdálkodószervezet tulajdona.

29 A foglalkoztatás szabályai •Szükséges a magánnyugdíj-pénztári tagság •A munkaidőről: - jelenléti ívet kell vezetni, - a diákot betegszabadság illeti meg •Munkavédelmi oktatás - kötelező •Egészségügyi vizsgálatok, „egészségügyi könyv” - •Egészségügyi vizsgálatok, „egészségügyi könyv” - meghatározott •A vállalkozás köteles felelősségbiztosítást kötni

30 Milyen juttatásokat kell biztosítani a hallgatónak a szakmai gyakorlaton? •Pénzbeli juttatás (min. 20% - max. 50%) •Kedvezményes étkezés •Tisztálkodási eszközök •Munkaruha, védőfelszerelés •A hallgató ideiglenes átirányításával kapcsolatban felmerült útiköltség, illetve a szállásköltség térítése

31

32 A pénzügyi elszámolás •A szakmai gyakorlat költségei elszámolhatók a szakképzési hozzájárulás terhére. •Elszámolható: - kifizetett díjazás (minimálbér max. 50%-ig) - a kedvezményes étkeztetés költsége - munkaruha, egyéni védőeszköz, tisztálkodási eszköz - kötelező felelősségbiztosítás díja - kötelező felelősségbiztosítás díja - a gyakorlati oktató arányosított bére - anyagköltség - adminisztratív költség

33 Az elszámolás feltételei A vállalkozás költségeit elszámolhatja a szakképzési hozzájárulás terhére, amennyiben: •A gyakorlati képzés a szakmai és vizsga- követelményben szerepel •Az FSZ képzést a felsőoktatási intézmény regisztráltatta és intézményi tantervében szerepel •A cég bejelentkezett az NSZFI-hez (Alapkezelő) Amennyiben a cég a teljes szakképzési alapját szakmai gyakorlatra felhasználta, visszaigénylővé válik.

34 A kamarák feladata 1. •A szakmai gyakorlat során: - Az új gyakorlati képzőhely minősítése (határozat) - Az új gyakorlati képzőhely minősítése (határozat) - A gyakorlati képzőhely ellenőrzése (határozat) -A gyakorlati képzőhely emelt szintű ellenőrzése (akkreditációja) – Tanúsítvány •OKJ-záróvizsgára kamarai tagot delegál

35 A kamarák feladata 2. •Szk tv 31. § (1) Az illetékes területi gazdasági kamara a 30. § (2)-(3) bekezdéseiben említett esetben (ellenőrzés, nyilvántartás) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el. •A kamara vizsgálja: a személyi, tárgyi, munkavédelmi feltételeket, szakhatósági engedélyeket, szakmai dokumentumokat. •Továbbá ellenőrzéskor: a tanulói juttatások átadásának dokumentumait

36 A szakmai gyakorlat értékelése A szakmai gyakorlat értékelésének típusai: •A hallgatói tudás és a hallgatói teljesítmény értékelése •A képzési program értékelése •Hallgatói értékelés és önértékelés •Az együttműködések értékelése •Kötelező minősítő értékelések

37 A szakmai gyakorlat értékelése A hallgatói tudás és teljesítmény értékelése jelenti: •A szakmai gyakorlaton nyújtott egyéni és csoportos feladatvégzés és eredményesség értékelését, •A személyes és társas kompetenciák fejlődésének értékelését. Értékelő: Vállalkozás szakmai gyakorlatért felelős szakembere

38 A szakmai gyakorlat értékelése A képzési program értékelése jelenti: •A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói egyéni és csoportos feladatvégzés és eredményesség, továbbá az oktatási intézmény elméleti és gyakorlati képzési programja alapján a képzés tartalmának értékelését Értékelő: Vállalkozás szakmai gyakorlatért felelős szakembere

39 A szakmai gyakorlat értékelése A hallgatói értékelés és önértékelés jelenti: •A hallgatói értékeli a szakmai gyakorlat hasznosságát és vélemény fogalmaz meg a vállalkozásról, a munkatársakról •A hallgató önértékelést is végez, melyben saját szakmai, emberi fejlődését fogalmazza meg (2. sz. kérdőív) Értékelő: hallgató

40 A szakmai gyakorlat értékelése Az együttműködések értékelésének célja: •hogy folyamatosan, de legkésőbb a gyakorlat végén kooperáció tartalmát és megvalósulását minősítse. kooperáció tartalmát és megvalósulását minősítse. •Meghatározza az esetleges módosítandó elemeket, Értékelő: közösen, vagy külön külön az együttműködő felek (hallgató, vállalkozás, oktatási intézmények)

41 A szakmai gyakorlat értékelése Kötelező minősítő értékelések: •A vállalkozó feltételeinek megléte a szakma gyakorlathoz (személyi, tárgyi) •A vállalkozók szakmai gyakorlat során végzett tevékenységének ellenőrzése •Munkaterv ellenőrzése •Munkanapló ellenőrzése Értékelő: 1-2 KAMARÁK, 3-4 oktatási intézmények

42 A 1. •A•A•A•A

43 Háttértanulmányok A hallgatói szerződés kialakításával kapcsolatban, a témával összefüggésben két háttértanulmányt vettünk figyelembe az alábbiak szerint: 1.A HALLGATÓI SZERZŐDÉS BEVEZETÉSÉ- NEK, ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS MEGOLDANDÓ FELADATAI 2.AZ AKKREDITÁLT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

44 Köszönjük megtisztelő figyelmét ! További információk: MKIK által 2007. évben kiadott „Módszertani útmutatóban ” http://www.mkik.hu http://www.fsze.hu


Letölteni ppt "„ HALLGATÓI SZERZ Ő DÉS” A FELS Ő FOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések