Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzési hozzájárulás 2012.. FORRÁSOK -2011. évi CLV. törvény – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról -2011. évi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzési hozzájárulás 2012.. FORRÁSOK -2011. évi CLV. törvény – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról -2011. évi."— Előadás másolata:

1 A szakképzési hozzájárulás 2012.

2 FORRÁSOK -2011. évi CLV. törvény – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról -2011. évi CLXXXVII. törvény – a szakképzésről -2002. évi XLIII. törvény – az egyszerűsített vállalkozói adóról -280/2011.(XII.20) Korm.rendelet – a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és csökkentő tétel számításáról - 2011. évi CLVI. törvény – Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról ( Szociális hozzájárulási adó ) -NAV tájékoztató _ 2012.02.09 ( www.nav.gov.hu )www.nav.gov.hu

3 Intézkedések A szakképzési hozzájárulásból az NFA-ba befolyt teljes összeg szak-és felnőttképzésre legyen felhasználható Bevallások feldolgozása és az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok a NAV-hoz delegálva ( bevallások kikényszerítése, jogosulatlan elszámolások kiszűrése ) A fizetendő összeg terhére csak a gyakorlati képzés szervezésével kapcsolatos költségeket lehet elszámolni – differenciált normarendszer

4 A kötelezettek köre I. Belföldi székhelyű gazdasági társaság, kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot, a felsőoktatási intézmény által alapított társaságot, valamint az olyan társaságot, amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett, szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, valamint az iskolaszövetkezetet, állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közös vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat - kivéve a víziközmű-társulatot -, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat, ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, egyéni cég.

5 Kötelezettek köre II. Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is, ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét. Az átalányadózó hozzájárulásra kötelezettnek elszámolási és bevallási kötelezettsége nincs, a szakképzési hozzájárulást az átalányadó megfizetésével teljesíti.

6 Nem köteles szakképzési hozzájárulást fizetni a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, az egészségügyről szóló törvényben meghatározott, az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adóalap után, az egyéni vállalkozó a saját szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját, az egyéni cég, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda tevékenységében a személyesen közreműködő tag a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után.

7 A szakképzési hozzájárulás alapja és mértéke A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. szociális hozzájárulási adóalap: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455. § (2) bekezdés a)-c) és h) pontjában meghatározott adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, a 455. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontjában meghatározott adóalap, valamint a 457. § (1) bekezdésében meghatározott adóalap. A 457. § (1) bekezdés alkalmazása során e törvény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon jogi személyt, aki a 2. § (5) bekezdése szerint szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett. A szakképzési hozzájárulás mértéke a szociális hozzájárulási adóalap 1,5 százaléka (a továbbiakban: bruttó kötelezettség).

8 A kötelezettség megállapítása A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást a naptári évre állapítja meg. A szakképzési hozzájárulás kiszámításához a számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele arányában, az a) pont alá nem tartozó egyéb hozzájárulásra kötelezettnek az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában, a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a kedvezményezett tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania.

9 A hozzájárulás kötelezettség teljesítése A szakképzési hozzájárulás teljesíthető A kötelezett döntése alapján Gyakorlati képzés szervezésével a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint -a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy -a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével, a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével, amennyiben a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulásra kötelezett a felsőoktatásról szóló törvény 31. § (1) bekezdése alapján együttműködési megállapodást kötött. Pénzbeli befizetéssel

10 A bruttó kötelezettség csökkentése A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét a) 2012. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alap normatíva alapján, b) a 2012. évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott alap normatíva alapján, az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel (a továbbiakban: csökkentő tétel) csökkentheti.

11 Csökkentés szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján Éves és havi kötelezettségének csökkentésére is mód van Gyakorlati képzési normatíva egy napra jutó összege = alapnormatíva/130 = 440.000/130 = 3.385 Ft Csökkentő tétel meghatározása: 3.385 x tanulói létszám x képzési napok száma

12 Csökkentés tanulószerződés alapján Szakképző iskolai tanulóval kötött szerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezője Csökkentő tétel éves összege: Alapnormatíva x szakképesítéshez tartozó súlyszorzó x tanulói létszám ( pl: gépészetben: 440.000 x 1,2882 x 1 fő tanulói létszám 566.808 Ft) Előleg fizetésnél az éves normatíva 1/12-ed része vehető figyelembe Ha nem egész évre vonatkozik a tanulószerződés Szerződés kötés hónap közben – havi összeg erre a hónapra már elszámolható Szerződés hónap közben sz2 耀 ik meg – csökkentő tétel a szerződéses napok hónapon belüli arányában számolható el

13

14 Gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzést szervező csökkentési lehetősége Éves és havi bruttó kötelezettségét csökkentheti Csökkentő tétel megállapítása: Alapnormatíva összege / 100 = képzési normatíva napi összege = 440.000 / 100 = 4.400 Ft Képzési normatíva napi összege x hallgatói létszám x képzési napok száma ( előlegnél havonta 1-11 hóban )

15 A tanulószerződés alapján szervezett gyakorlati képzés szabályai I. Az a hozzájárulásra kötelezett, - aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, - és a csökkentő tétel összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az állami adóhatóságtól visszaigényelheti. Az állami adóhatóság a visszatérítés tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni

16 A tanulószerződés alapján szervezett gyakorlati képzés szabályai II. Ha a kötelezett tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló törvényben meghatározott és a tanulószerződésben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel vagy szakképző intézménnyel (a továbbiakban együtt: teljesítési megbízott), akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő legfeljebb 50%-a lehet a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettel szemben A teljesítési megbízott az általa végzett gyakorlati képzésre vonatkozóan nem érvényesíthet csökkentő tételt.

17 A tanulószerződés alapján szervezett gyakorlati képzés szabályai III. Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati képzés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50%-át meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, akkor az adott tanulószerződéses tanulóra vonatkozóan nem érvényesíthet csökkentést. Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerződést az abban foglalt határidő lejárta előtt jogellenesen felmondja, a tanulószerződés alapján e törvény szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére a tanulószerződés felmondásáig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét az Art. önellenőrzésre vonatkozó szabályainak megfelelően a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni.

18 A kötelezettség csökkentés és a visszatérítés korlátja Nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban a szakképzésről szóló törvény együttműködési megállapodásra vonatkozó szabályaiban meghatározott időtartamot meghaladó mértékben vállal kötelezettséget és tanulószerződéssel nem rendelkezik. A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a visszatérítés.

19 Bevallás és befizetés A hozzájárulásra kötelezett az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a csökkentő tétel időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a törvényi feltétel teljesülése esetén visszaigényelhető. Az előleg összegét havonta a hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli azt. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 25. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. Bevallási nyomtatvány: 1212-es jelű Kizárólag elektronikusan küldhető

20 Szakképzési hozzájárulás alanyának bruttó kötelezettsége gyakorlati képzést szervező bruttó kötelezettségét csökkenti pénzbeli befizető szakképző iskolával kötött együttműködés tanulószerződés gyakorlatigényes alapképzési szak 440.000/130 x tanulói létszám x képzési napok száma 440.000 x szakképesítési súlyszorzó x tanulói létszám x szerződéses hónap 4 4 0.000/100 x hallgatói létszám x képzési napok száma nincs csökkentési lehetőség Bevallás és befizetés a 1212-es nyomtatványon, a tárgyhónapot követő hónap 12-ig 1-11 hónap vonatkozásában Éves elszámolás bevallása és a pénzügyi rendezése tárgyévet követő február 25-ig A kötelezettség 0 Ft, vagy annál nagyobb összeg A kötelezettség lehet 0 Ft-nál kisebb, vagyis visszaigénylésre van lehetőség 17-es nyomtatványon A kötelezettség 0 Ft, vagy annál nagyobb összeg A kötelezettség a kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a

21 EVA alanyok hozzájárulása EVA törvény 16/A §-a tartalmazza a szabályokat Minden munkaviszonyban foglalkozatott után ( kivéve a személyesen közreműködő tag és az egyszerűsített foglalkozatást ) A foglalkozatás minden megkezdett hónapjára A hozzájárulás mértéke: a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5%-a Csökkentési lehetőség: szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján tanulónként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5%-ával csökkentheti fizetési kötelezettségét. A hozzájárulást negyedévente kell megállapítani és a negyedévet követő hónap 12-ig meg kell fizetni ( utolsó negyedévet az EVA bevallással egyidejűleg ) Bevallás: az éves EVA bevallásban, negyedéves adóelőlegek feltűntetésével

22 Átmeneti szabályok A hozzájárulási kötelezettség 2011. évre vonatkozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott visszatérítést is, a 2011. december 31-éig hatályos szabályokat kell alkalmazni. Bevallás 2012. febr. 25-éig gyakorlati képzést szervezők NSZFI, gyakorlati képzést nem szervezők NAV felé.

23 Az eltérő üzleti évesek átmenete A 2011. évben kezdődő üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtől eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kötelezett a)az üzleti év első napjától december 31. napjáig időarányosan a 2011. december 31-éig hatályos szabályok szerint, b) 2012. január 1-jétől a 2011. évi CLV. törvény szerint teljesíti.

24 Az eltérő üzleti éves elszámolása Soron kívüli bevallás 2012. febr. 25-éig a 2011-es időszak tekintetében. Saját munkavállaló képzéséről adatszolgáltatás a munkaügyi központ felé.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szakképzési hozzájárulás 2012.. FORRÁSOK -2011. évi CLV. törvény – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról -2011. évi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések