Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BIHARINÉ dr. KREKÓ ILONA főiskolai docens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BIHARINÉ dr. KREKÓ ILONA főiskolai docens"— Előadás másolata:

1 BIHARINÉ dr. KREKÓ ILONA főiskolai docens e-mail: ikreko@gmail.com
VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN: KIHÍVÁSOK, FELADATOK A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE BIHARINÉ dr. KREKÓ ILONA főiskolai docens

2 NÉZZÜNK KÖRÜL A VILÁGBAN
IGÉNY: A SZEMLÉLETVÁLTÁS FELADAT: A SZEMLÉLETFORMÁLÁS ESZKÖZ: A NEVELÉS - A KÖRNYEZETI NEVELÉS A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS A KÖRNYEZETI NEVELÉS JELLEMZŐI A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI TARTALMA OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS ÉVTIZEDE

3 A KÖRNYEZETI NEVELÉS JELLEMZŐI
LEGYEN KOMPLEX, RENDSZER-SZEMLÉLETŰ. LEGYEN ÉLETHOSSZIG TARTÓ ÉS AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉRE KITERJEDŐ LEGYEN LOKÁLIS ÉS GLOBÁLIS EGYSZERRE LEGYEN MAI ÉS JÖVŐBENÉZŐ EGYSZERRE LEGYEN TEVÉKENYSÉGRE ORIENTÁLT ÉS NEVELJEN EGYÜTTMŰKÖDÉSRE NEVELJEN PROBLÉMAMEGOLDÁSRA NEVELJEN ÚJ ÉRTÉKRENDSZERRE

4 A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI TARTALMA
1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 2.INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉS 3. A RENDSZERSZEMLÉLETŰ ÉS A KRITIKAI GONDOLKODÁS 4. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A TÁRSAS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE 5. MULTIKULTURÁLIS PERSPEKTÍVÁK ÉS AZ ELTÉRŐ ESÉLYEK PEDAGÓGIAI KEZELÉSE 6. A PEDAGÓGUSOK KOMPETENCIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE 7. PEDAGÓGIAI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ HÁLÓZATOK MŰKÖDÉSE A FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN 8. A TELEPÜLÉSEK JÖVŐKÉPÉNEK TERVEZÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE 9. AZ EGYES EMBEREK SZEREPE 10. A CIVIL SZERVEZETEK ÉS A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS 11. A TELEPÜLÉSEK ÉS A HELYI KÖZÖSSÉGEK A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJA ÉRDEKÉBEN

5 OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN
* INTERDISZCIPLINARITÁS * TANULÓKÖZPONTÚ TANULÁS * A JÖVŐRE IRÁNYULÓ TANULÁS *OKTATÁS A NEMEK EGYENLŐSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁBAN *ÁLLAMPOLGÁRI NEVELÉS EGY DEMOKRATIKUS TÁRSADALOM SZOLGÁLATÁBAN *OKTATÁS A BÉKÉT ÉS AZ EMBERI JOGOKAT TISZTELETBEN TARTÓ KULTÚRÁÉRT *EGÉSZSÉGNEVELÉS *NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS ISMERETEK OKTATÁSA *A MUNKA VILÁGÁRA FELKÉSZÍTŐ OKTATÁS *TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK VÉDELMÉRE ÉS A VELÜK VALÓ GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ISMERETEK OKTATÁSA *FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRA NEVELÉS

6 2005-2014 A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS ÉVTIZEDE

7 A KÖRNYEZETI NEVELÉS, A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS TARTALMA AZ ÓVODÁBAN
*TAPASZTALATOK A TERMÉSZETI ÉS A TÁRSADALMI KÖRNYEZETBŐL *A KÖRNYEZETHEZ FŰZŐDŐ POZITÍVÉRZELMEK ALAKITÁSA, A NEGATÍVUMOK ELUTASÍTÁSA *ÖKOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEK, TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK MEGTAPASZTALÁSA , ÉLETTELEN – ÉLŐ KAPCSOLATA *EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS – TESTI, LELKI, SZOCIÁLIS EGÉSZSÉG *A KÖRNYEZET VÉDELME: TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM *A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS ALAPOZÁSA

8 A FELDOLGOZÁS MÓDSZEREI
A HAGYOMÁNYOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK MELLETT: A PROJEKT A SZENZITÍV JÁTÉK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MÓDSZEREK: A MEGFIGYELÉS A LEÍRÁS A VIZSGÁLÓDÁS – KÍSÉRLETEZÉS A BECSLÉS – MÉRÉS AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS

9 1.BEVEZETŐ 2.GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP
A MÓDOSÍTOTT ALAPPROGRAM KIHÍVÁSAI A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSÉNEK FOLYAMATÁBAN 1.BEVEZETŐ *A KÖRNYEZETI NEVELÉSNEK A HAZAI ÓVODAI NEVELÉS TÖRTÉNETÉBEN GAZDAG HAGYOMÁNYAI VANNAK 2.GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP *A GYERMEK FEJLŐDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK SZEREPE: EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET – EGÉSZSÉGES GYERMEK *A SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI KÖRNYEZET MEGHATÁROZÓ: BEFOGADÓ ÓVODAKÉP *AZ INTEGRÁLTAN NEVELHETŐ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE – ALKALMAZKODÁS A MEGVÁLTOZOTT VILÁGHOZ, A TERMÉSZET „GYÓGYITÓ” EREJÉNEK IGÉNYBE VÉTELE *A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA – TEVÉKENYSÉGEK, MEGFELELŐ TÁRGYI KÖRNYEZET

10 AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKITÁSA *A KÖRNYEZET VÉDELMÉT ÉS ÓVÁSÁT SZOLGÁLÓ SZOKÁSOK – TAKARÉ- KOSSÁG (VÍZ, ENERGIA, PAPÍR), SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS *TESTI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉT SEGÍTŐ SÉTÁK, UDVARI JÁTÉKOK, KIRÁNDULÁSOK AZ ÉRZELMI NEVELÉS ÉS A SZOCIALIZÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA *POZITÍV ATTITŰD A KÖRNYEZETHEZ *A KÜLÖNBÖZŐSÉGEK ELFOGADÁSA – ÉLŐLÉNY! *ERKÖLCSI TULAJDONSÁGOK – SEGÍTŐKÉSZKÉG, ÖNZETLENSÉG *A SZŰKEBB - TÁGABB KÖRNYEZET ISMERETE – KÖTŐDÉS A SZÜLŐFÖLDHÖZ *AZ ÓVODA DOLGOZÓINAK KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSA AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA *KOMMUNIKÁCIÓ *TAPASZTALATOK ÉS ÉLMÉNYEK A KÖRNYEZETBŐL *A KÖRNYEZETI NEVELÉS, A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS ELVÁRÁSAINAK KÖZVETÍTÉSE *ÁLLAMPOLGÁRI „ISMERETEK” – KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK, VÉLEMÉNYALKOTÁS

11 AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
SZEMÉLYI FELTÉTELEK *AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉS NEM PEDAGÓGUS ALKALMAZOTTAK, MINT MODELLEK *MIGRÁNS GYERMEKEK LEHETŐSÉGEI – SAJÁTOS SZOKÁSAIK TÁRGYI FELTÉTELEK AZ ÓVODA UDVARA, KERTJE – VÁLTOZATOS ÉLŐVILÁG *MEGFELELŐ MUNKAKÖRNYEZET AZ ÓVODA KAPCSOLATAI *MÚZEUMOK *ÁLLATKERTEK, VADASPARKOK *NEMZETI PARKOK *ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK

12 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI I.
SZABAD JÁTÉK *SOK TAPASZTALAT, ÉLMÉNY A KÖRNYEZETBŐL *AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELELŐSSÉGE *TERMÉSZETES ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA *SZENZITÍV JÁTÉK VERS, MESE *VALÓSÁGHŰ ISMERETEK A VERSBEN *NÉPKÖLTÉSZET ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK *TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALMI VALÓSÁG *MÁS NÉPEK DALAI *HANGSZEREK TERMÉSZETES ANYAGOKBÓL

13 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI II.
RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA *ESZTÉTIKUS TÁRGYI KÖRNYEZET *ÉLMÉNYEK *A VALÓSÁG SAJÁTOS MEGJELENÍTÉSE MOZGÁS – A KÖRNYEZET MÁS SZEMPONTÚ MEGISMERÉSE *EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS *MOZGÁSOS JÁTÉKOK *SZABAD LEVEGŐ

14 A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
*A TERMÉSZETI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE *A SÉTÁK, KIRÁNDULÁSOK SZEREPE *POZITÍV ÉRZELMI KÖTŐDÉS ALAKÍTÁSA *A KÖRNYEZET FORMAI, MENNYISÉGI, TÉRI JELLEMZŐI *A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE *A SZÜLŐFÖLD, A HAZAI TÁJ ISMERETE – SZERETETE *A BIZTONSÁGOS ÉLETVITEL ALAKÍTÁSA *A HAGYOMÁNYOK, A NÉPHAGYOMÁNYOK *AZ ÜNNEPEK, KÜLÖNÖSEN A ZÖLD JELES NAPOK *A KÖZLEKEDÉS *A TUDATOS VÁSÁRLÓI SZOKÁSOK ALAKÍTÁSA *AZ ÖNÁLLÓ VÉLEMÉNYALKOTÁS, DÖNTÉSI KÉPESSÉG *AZ ERDEI ÓVODA *AZ ÓVODA „ZÖLDÍTÉSE” – ZÖLD ÓVODA

15 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
ALKALMI MEGBÍZATÁSOK NAPOSI MUNKA KÖRNYEZET-, NÖVÉNY-, ÁLLATGONDOZÁS

16 A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
A TANULÁS MINDEN FORMÁJA VÁLTOZATOS KÖRNYEZETI TARTALOMMAL BÍR *AZ UTÁNZÁSOS, MINTA- ÉS MODELLKÖVETÉSES MAGATARTÁS- ÉS VISELKEDÉSTANULÁS (SZOKÁSOK ALAKITÁSA) – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG *A SPONTÁN, JÁTÉKOS TAPASZTALATSZERZÉS – A VILÁG FELFEDEZÉSE *A CSELEKVÉSES TANULÁS – VÁLTOZATOS TEVÉKENYSÉGEK *A GYERMEKI KÉRDÉSEKRE, VÁLASZOKRA ÉPÜLŐ ISMERETTERJESZTÉS – IGAZ ÉS VALÓDI *AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLTAL IRÁNYÍTOTT MEGFIGYELÉS, TAPASZTALATSZERZÉS. FELFEDEZÉS – TUDATOS TERVEZÉS *A GYAKORLATI PROBLÉMAMEGOLDÁS – ÖNMAGA HATÉKONYSÁGA

17 AJÁNLOTT IRODALOM *BIHARINÉ KREKÓ ILONA-KANCLER GYULÁNÉ (2008): ÖKOLÓGIAI ALAPISMERETEK TERMÉSZETVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK HALLGATÓINAK ELTE, TÓK, BUDAPEST. *ADORJÁN RITA (1998): MAGONC TERMÉSZETISMERETI JÁTÉKOK AZ ERDŐBEN MECSEKI ERDÉSZETI Rt., PÉCS *CORNELL, J. (1998): KÉZENFOGVA GYERMEKKEL A TERMÉSZATBEN MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET, BUDAPEST. *LOHRI, F.- SCHWYTER , A (2004): TALÁLKOZZUNK AZ ERDŐBEN! ERDŐPEDAGÓGIA ÖKO-FÓRUM ALAPÍTVÁNY, BUDAPEST *VÁSÁRHELYI T.-VIKTOR A. (2003): NEMZETI KÖRNYEZETI NEVELÉSI STRATÉGIA - ALAPVETÉS MAGYER KÖRNYEZEI NEVELÉSI EGYESÜLET, DEBRECEN

18 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET Bihariné dr. Krekó Ilona
VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁBAN: KIHÍVÁSOK, FELADATOK KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET Bihariné dr. Krekó Ilona


Letölteni ppt "BIHARINÉ dr. KREKÓ ILONA főiskolai docens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések