Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AKTUÁLIS FELADATOK A TANÜGYIGAZGATÁSBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AKTUÁLIS FELADATOK A TANÜGYIGAZGATÁSBAN"— Előadás másolata:

1 AKTUÁLIS FELADATOK A TANÜGYIGAZGATÁSBAN
2009.

2 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
2008. évi CV. törvény A költségvetési szervek típusai A költségvetési szervek típusai 3. § (1) A költségvetési szerv a) a tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv (15. §) vagy közszolgáltató költségvetési szerv (16. §), A közoktatási intézmény jellege szerint: közszol-gáltató költ-ségvetési közintéz-mény b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint - a szakmai feladatellátás önállósága mellett - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vagy önállóan működő költségvetési szerv (18. §). ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA A közoktatási intézmény funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő 18. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. …… illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír…….. 16. § (1) E törvény alkalmazásában közszolgáltató költségvetési szerv a) közintézmény: az alaptevékenysége szerint közoktatási, szakképzési, felnőttképzési, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, közgyűjteményi, közművelődési, ……………………………. szerv;

3 KÖZALKALMA-ZOTTI ALAPNYILVÁN-TARTÁS
A Kjt. módosított 40. §-a előírja a minősítés kötelező eseteit, lehetséges eredményeit. (10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza. KÖZALKALMA-ZOTTI ALAPNYILVÁN-TARTÁS KÖZALKALMAZOTTI ALAPNYILVÁNTARTÁS Iratkezelési szabályzat adatvédelmi szabályzat

4 Középiskolai felvételi
(Közokt. tv.) Az első-harmadik évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor - szöveges minősítéssel kell kifejezni Ha az iskola nem alkalmazza az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakat, de arra iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van, köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is elvégezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni.

5 JAVITÓVIZSGA 11/1994 (VI.8.)MkM 21. § (8) Ha a tanuló a tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.

6 KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT
2005. évi XC. törvény KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 1992. évi LXIII. törvény 2005. évi XC. törvény 20.§ (8) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készíteniük. 3. § (3) Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz.

7 KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT
3. § (3) Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz. KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 1992. évi LXIII. törvény 2005. évi XC. törvény Közoktatási törvény Kjt 4. A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OM-azonosítóját. 3. § A Munka Törvénykönyve bevezető rendelkezései közül (Első rész) a közalkalmazotti jogviszony tekintetében a 3. § (6) bekezdése és a 13. § nem alkalmazható; a 3. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti.

8 KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT
3. § A Munka Törvénykönyve bevezető rendelkezései közül (Első rész) a közalkalmazotti jogviszony tekintetében a 3. § (6) bekezdése és a 13. § nem alkalmazható; a 3. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti. KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 1992. évi LXIII. törvény 2005. évi XC. törvény Közoktatási törvény Kjt A közalkalmazott alapnyilvántartás 83/B. § (2) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

9 Közalkalmazotti alapnyilvántartás
Kjt. 83/B. § (1) A munkáltató a közalkalmazottról az e törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alapnyilvántartás). Az 5. számú mellékletben nem szereplő körben - törvény eltérő rendelkezésének hiányában adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

10 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Kjt. 43. § (1) Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. (2) A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető.

11 Kockázatértékelési szabályzat
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1/H. Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

12 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről
Házirend 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről (8) ………. . A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdéseket az iskola házirendjében kell meghatározni.

13 Minőségirányítási intézkedési terv
Közoktatási tv. 40. § (11) ………... A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését, valamint a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.

14 KONZULTÁCIÓ


Letölteni ppt "AKTUÁLIS FELADATOK A TANÜGYIGAZGATÁSBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések