Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatási eljárás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatási eljárás"— Előadás másolata:

1 Közigazgatási eljárás
Dr. Csintalan Csaba Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék

2 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

3 Jogi alapelvek Joghoz kötöttség Törvény előtti egyenlőség Officialitás
Jogorvoslathoz való jog Tájékoztatáshoz való jog Az eljárás nyilvánossága Jóhiszemű eljárás elve Anyanyelvhasználat

4 Eljárásszervezési alapelvek
Költségtakarékosság Gyors és hatékony eljárás Tisztességes eljáráshoz való jog

5 Officialitás elve hivatalból eljárást indíthat
a kérelemre indult eljárást folytathatja hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét felülvizsgálhatja mind a saját, mind a felügyeleti jogkörébe tartozó hatóság határozatát hivatalból intézkedhet a döntésének kijavításáról, kiegészítéséről, módosításáról és visszavonásáról

6 Közigazgatási hatósági ügy
a közigazgatási szerv az ügyfelet érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg adatot, tényt vagy jogosultságot igazol hatósági nyilvántartást vezet hatósági ellenőrzést végez tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés

7 Ügyfél akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti
akit hatósági ellenőrzés alá vontak akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz a hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és jogszerű használója az ügy elbírálásában hatóságként (szakhatóságként) részt nem vevő hatóság érdekvédelmi szervezetek és társadalmi szervezeteket

8 Képviselet törvényes képviselő meghatalmazott
hatóság megvizsgálja a képviseleti jogosultságot, írásbeli meghatalmazást kérhet ügygondnok

9 Hatósági közvetítő nagyszámú ügyfél nem képviselő
tájékoztatás, közvetítés, észrevételek összegyűjtése

10 Jogutódlás a hivatalból indított vagy folytatott eljárásban a kieső ügyfél helyébe annak polgári jog szerinti jogutódja lép a jogelőd kérelmére indult eljárásban a jogutódlás a jogutód kérelme alapján következik be jogutód hiányában a jogszabálysértő, illetve a közérdeket sértő vagy veszélyeztető állapot megszüntetéséről a hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalból intézkedik

11 Adatvédelem az eljárás során megismert, törvény által védett és a hivatás gyakorlásához kötött titok megőrzése, a személyes adatok védelme

12 Joghatóság Magyar Köztársaság területén a magyar hatóság jár el

13 Hatáskör Államigazgatási hatósági ügy
Államigazgatási (dekoncentrált) szervek Jegyző, főjegyző, KT hivatalának ügyintézője, mjv ker. hiv. vezetője, hatósági igazgatási társulás Köztestületek Kvázi államigazgatási szervek

14 Önkormányzati hatósági ügy
képviselő-testület hatáskörét önkormányzati rendeletben a közgyűlés elnökére, a polgármesterre, a főpolgármesterre, a részönkormányzat testületére, a képviselő-testület bizottságára, illetve társulásra ruházhatja át

15 A hatóság a hatáskörét vagy annak gyakorlását más hatóságra nem ruházhatja át.
A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el. A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén köteles eljárni. A hatóság mulasztása esetén a felügyeleti szerv a mulasztó hatóságot az eljárás lefolytatására utasítja (ha eredménytelen: a mulasztó hatóság vezetője ellen fegyelmi eljárás)

16 Kizárás saját és hozzátartozója ügye
másodfokú érdemi döntés: aki alsóbb fokon részt vett (ügyintéző, tanú, közvetítő, képviselő, szakértő) akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése

17 Illetékesség az ügyfél lakóhelye az ügy tárgyát képező ingatlan
az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják a jogellenes magatartást elkövették

18 megelőzési illetékesség: több illetékes hatóság közül az jár el, amelynél az eljárás előbb indult meg hatáskör vagy illetékesség hiánya: áttétel a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna

19 Hatásköri, illetékességi vita
egyeztetés illetékességi összeütközés: legközelebbi közös felügyeleti szerv vagy közigazgatási hivatal vezetője hatásköri összeütközés: Fővárosi Ítélőtábla

20 Belföldi jogsegély illetékességi területen kívül kell valamely eljárási cselekményt elvégezni, illetve azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolttá teszi olyan adat vagy ténybeli ismeret szükséges, amely a megkeresett hatóság nyilvántartásából, illetve irataiból szerezhető meg

21 feladatának ellátásához olyan irat vagy más bizonyíték szükséges, amely a megkeresett hatóságnál (állami, önkormányzati szervnél) van, vagy onnan szerezhető meg Nemzetközi jogsegély

22 Az elsőfokú eljárás Az eljárás megindítása
ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára más hatóság kezdeményezésére panaszra hivatalból

23 Kérelem írásban vagy a természetes személy szóban is
életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet: távbeszélő útján is előírható nyomtatvány, űrlap

24 A kérelem előterjesztése
hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság lakcíme, illetve a foglalkoztatójának székhelye szerinti azonos hatáskörű hatóságnál illetékes jegyzőnél is, aki továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz

25 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. Mellékletként nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás csatolását kérni.

26 Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell (adatvédelem) az ügyfél kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolást (díjfizetés) hiánypótlási felhívás

27 A hatóság köteles a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén hivatalból megindítani az eljárást, ha azt jogszabály előírja, arra felügyeleti szerve utasította, a bíróság kötelezte, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást

28 Értesítés a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet
a kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekű, illetve érintett ügyfelet

29 Az értesítés mellőzhető
veszélyeztetné az eljárás eredményességét az eljárás megindítása után azonnal sor kerül az érdemi határozat meghozatalára folyamatos ellenőrzés honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági ok

30 A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása
magyar hatóságnak nincs joghatósága nincs hatásköre vagy nem illetékes, és áttételre nincs lehetőség a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul elkésett kérelem nem hatósági ügy „res iudicata” a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet késedelmesen terjesztették elő

31 Az eljárás megszüntetése
a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült vagy nagy mértékben károsodott az ügyfél az érdemi határozat jogerőre emelkedése előtt kérelmét visszavonta, kivéve ha a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha nem minden kérelmező vonta vissza kérelmét

32 az ügyfél halála vagy a szervezet megszűnése, és nincs jogutódlás
az eljárást hivatalból indították vagy folytatták, és az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen

33 jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik
az ügyfél a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget az ügyfél a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül

34 Az eljárás felfüggesztése
más szerv hatáskörébe tartozik kérdés előzetes elbírálása perújítási vagy felülvizsgálati kérelem kérheti az ügyfél (az ellenérdekelt fél hozzájárul) jogutód kilétének eldöntéséig a szakvélemény megérkezéséig

35 Ügyintézési határidő 22 munkanap (indokolt esetben egyszer hosszabbítható) kezdete: kérelem megérkezése hivatalból történő megindítás napja az iratok megérkezése a felügyeleti szervhez soron kívül: kiskorú ügyfél életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása közbiztonság érdekében szükséges

36 Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
hatásköri vagy illetékességi vita eldöntése nemzetközi jogsegélyeljárás hiánypótlás szakhatóság eljárása eljárás felfüggesztése

37 Jegyzőkönyv az ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról, a helyszíni ellenőrzésről és a tárgyalásról, valamint a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet vagy hangfelvételt, vagy kép- és hangfelvételt kell készíteni

38 szóbeli kérelemről nem kell, ha
a hatóság a kérelmet azonnal teljesíti, és az ügy elintézésére vonatkozó szabályok szerint elegendő a teljesítést az ügyiratra feljegyezni vagy a nyilvántartásba bevezetni a hatóság a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását tartalmazó döntését azonnal meghozza hivatalos feljegyzés: olyan eljárási cselekmény, amelyről nem készül jegyzőkönyv vagy hangfelvétel, vagy kép- és hangfelvétel nem kell: ügyfél tájékoztatásáról

39 A szakhatóság közreműködése
az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság keresi meg 10 munkanapon belül ha nem nyilatkozik: a szakhatóság felügyeleti szervéhez fordul döntésének meghozatalánál kötve van a szakhatósági állásfoglaláshoz a döntésre jogosult hatóság a határozatába foglalja ellentétes egyedi előírás, feltétel: egyeztetés

40 Idézés az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, kivéve, ha a hatóság a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja a meghallgatást megelőzően legalább öt nappal megkapja meg kell jelölni: milyen ügyben és milyen minőségben (ügyfélként, tanúként stb.) írásban, távbeszélő útján vagy elektronikus úton

41 az eljárás során jelen levő személyt az ügyintéző más időpontra való megjelenésre kötelezi, az iratra feljegyzi, és aláíratja eljárási bírság, többletköltség megfizetése rendőrség útján elővezettethető (ügyész jóváhagyása)

42 Értesítés Ha az ügyfelet nem idézik: értesítés a tanú és a szakértő meghallgatásáról, a szemléről és a tárgyalásról részt vehet, de megjelenése nem kötelező

43 A tényállás tisztázása
A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt Bizonyítékok: ügyfél nyilatkozata irat tanúvallomás szemléről készült jegyzőkönyv szakértői vélemény hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv tárgyi bizonyíték a tényállás tisztázása szempontjából fontos tárgyi bizonyítékok és iratok lefoglalhatók

44 Az ügyfél nyilatkozata
Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

45 Tanú Megjelenési kötelezettség (bírság, elővezetés)
Vallomástétel (bírság) Igazmondás (Btk.)

46 Tanúként nem hallgatható meg
akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás védett adatnak, hivatásbeli titoknak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól

47 A tanúvallomás megtagadása
a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná

48 A még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen az ügyfél, más tanú és a szakértő meghallgatásakor.
elrendelhető a tanú természetes személyazonosító adatainak zárt kezelése

49 Szemle a szemletárgy birtokosa a szemletárgy felmutatására kötelezhető
az eljárással összefüggő helyszín, illetve az ott levő tárgy megtekinthető (helyszíni szemle) A szemletárgy birtokosának, illetve a megszemlélni kívánt hely tulajdonosának vagy használójának távolléte nem akadálya a szemle megtartásának. indokolt esetben a rendőrség közreműködése kérhető akadályozás: eljárási bírság

50 Szakértő ha az eljáró hatóságnak nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozója az ügyben jelentős tény, egyéb körülmény vagy az alkalmazandó jog megállapításához különleges szakértelem szükséges jogszabály írja elő

51 Szakértőként nem járhat el
az ügyintézőre vonatkozó kizárási okok aki tanúként nem hallgatható meg vagy aki a tanúvallomást megtagadhatja Az ügyfél kérelmére a hatóság a kirendelt szakértőn kívül más szakértőt is kirendelhet.

52 Az eljárás akadályozásának következményei
eljárási bírság legkisebb összeg: ötezer forint legmagasabb összeg: természetes személy: ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: egymillió forint ismételten is kiszabható

53 Tárgyalás A hatóság meghallgathatja az ügyfele(ke)t, a tanút, a szakértőt, a hatósági közvetítőt, és megszemlélheti a szemletárgyat.

54 Az eljárás irataiba való betekintés
Betekintés, másolat készítése korlátozás: határozat (végzés) tervezete zárt tanácskozásról készült jegyzőkönyv államtitok, szolgálati titok védett adat miatt a törvény kizárja az ellenérdekű ügyfél iratbetekintési jogának kizárása az ügyfél kérelmére (pl. üzleti érdek)

55 A hatóság döntései Érdemi döntés: határozat Eljárási döntés: végzés
Az államigazgatás hallgatása egyszerűsített határozat: a hatóság a kérelemnek helyt ad, és nincs ellenérdekű ügyfél

56 A határozat részei az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma és ügyintéző neve az ügyfél neve és lakóhelye az ügy tárgya rendelkező rész indoklás a döntéshozatal helye és ideje, a döntés kiadmányozójának neve, hivatali beosztása a döntés kiadmányozójának aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata, (minősített elektronikus aláírás)

57 A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indoklás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás.

58 rendelkező rész a hatóság döntése
fellebbezés (keresetindítás) lehetősége szakhatóság állásfoglalása költségtérítés, eljárási költségek teljesítés határideje, jogkövetkezmények

59 indoklás tényállás, bizonyítékok mérlegelési, méltányossági szempontok
a szakhatósági állásfoglalás indoklása lefoglalás indokai jogszabályi utalás (döntés, hatáskör, illetékesség)

60 A határozat címzettjei
ügyfél és akire nézve az jogot vagy kötelezettséget állapít meg szakhatóságok jogszabályban meghatározott más hatóság vagy állami szerv

61 A határozat közlése postai úton (hivatalos irat)
személyesen írásban vagy szóban elektronikus dokumentum formájában távközlési eszköz útján hirdetményi úton kézbesítési meghatalmazott vagy ügygondnok útján a hatóság kézbesítőjével

62 a közlés napja kézbesítetés
szóban, távközlési eszköz útján, elektronikus úton közlés hirdetmény: kifüggesztést követő 15. nap kézbesítési vélelem

63 Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás
hatósági határozat tény, adat, jogosultság vagy állapot igazolására kiállított okirat más hasonló módon történő igazolásuk a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzés (módosítást, javítást, törlést) megtagadás: hatóság határozat

64 Hatósági bizonyítvány
tény, állapot vagy egyéb adat igazolására tartalmát az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni kiállítás: jogszabály előírja szükségességét az ügyfél valószínűsíti

65 megtagadás: kiadása jogszabályba ütközik
az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg szükségességét nem tudja valószínűsíteni valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri

66 Hatósági igazolvány az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására Hatósági nyilvántartás

67 Hatósági ellenőrzés adatok szolgáltatását, iratok bemutatását egyéb tájékoztatást kérhet helyszíni ellenőrzést tart a rendőrség közreműködése kérhető az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphet

68 az ellenőrzés tárgyával összefüggő bármely iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől adatot és tájékoztatást kérhet az ügyfelet nyilatkozat tételére hívhatja fel

69 a helyszínről, a megszemlélt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthet
mintát vehet egyéb bizonyítást folytathat le fontos iratok és más tárgyi bizonyítékok lefoglalhatók jegyzőkönyv

70 előírások megsértése:
figyelmeztetés eljárás megindítása hivatalból egyéb eljárás kezdeményezése

71 Jogorvoslatok Az ügyfél kérelmére fellebbezés bírósági felülvizsgálat
újrafelvételi eljárás méltányossági eljárás

72 Hivatalból – jogorvoslás
módosítás, visszavonás felügyeleti eljárás felülvizsgálat az AB határozata alapján ügyészi óvás

73 kérelemre vagy hivatalból
kijavítás, kicserélés, kiegészítés

74 Fellebbezés Általános fellebbezési jog
Nincs tartalmi és formai kötöttség 15 nap Devolutív hatály A felettes szerv jogszerűséget és érdeksérelmet is orvosolhat (nincs kötve a fellebbezéshez) Teljes felülvizsgálati rendszer Kasszációs és reformációs jog Hatáskörelvonás tilalma

75 A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban (jegyzőkönyv) vagy írásban lemondhat nem vonható vissza

76 Önálló fellebbezés végzés ellen
Eljárás felfüggesztése Eljárás megszüntetése Kérelem elutasítása érdemi vizsgálat nélkül Eljárási bírság Költségviselés Fellebbezési határidő miatt benyújtott igazolási kérelem elutasítása

77 Nincs fellebbezés csak bírósági felülvizsgálat
egyezséget jóváhagyó határozat másodfokon eljáró szerv által hozott végzés méltányossági kérelem

78 Ált. halasztó hatály a végrehajtására
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható (indoklás!): életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása, enyhítése közbiztonság, közrend védelme

79 előterjesztés: a döntést hozó hatósághoz
új tények és bizonyítékok is felhozhatók a határidő leteltétől számított nyolc napon belül felterjesztés vagy kijavítás, kiegészítés, módosítás, visszavonás

80 A döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján
jogszabálysértés, hivatalból nem jogszabálysértő döntés, a kérelemmel egyetért, nincs ellenérdekű fél

81 A fellebbezés elbírálása
KT Megyei közigazgatási hivatal Felettes szerv

82 Bírósági felülvizsgálat
közigazgatási per - megyei bíróság 30 nap jogerős határozat jogszabálysértés nem formátlan az első fokon eljárt hatósághoz, 3 napon belül felettes szervhez, 8 napon belül bírósághoz nincs halasztó hatály a végrehajtásra (külön kell kérni) egyfokú, kivételesen felülvizsgálat

83 A bíróság felülvizsgálati hatásköre
Keresethez kötöttség Jogsértést vizsgálhat A megtámadott közigazgatási határozat jogszerűségét vizsgálhatja a meghozatalakor fennálló tényállás és hatályos jogszabályok alapján

84 Újrafelvételi eljárás
jogerős határozat a határozat meghozatala előtt fennálló új bizonyítékra alapozva 6 hónapon túl nem jogszabályváltozás az első fokú szerv bírálja el

85 Méltányossági eljárás
nem jogszabálysértő határozat a határozat meghozatala után bekövetkezett ok jogerős határozatot hozó szerv bírálja el nincs jogorvoslat

86 A döntés módosítása vagy visszavonása hivatalból
egy éven belül, csak egyszer bíróság által el nem bírált jóhiszemű jogvédelem (nincs: hatósági nyilvántartás, igazolvány, állampolgársági bizonyítvány: téves tény) végrehajtásra nincs halasztó hatálya mindig a döntést hozó ugyanolyan jogorvoslat

87 Felügyeleti eljárás Csak jogszabálysértés esetén
Kezdeményezés: hivatalból v. bárki Megváltoztatás, megsemmisítés, új eljárásra utasítás

88 Korlát: bíróság érdemben elbírálta semmisségi ok esetén 3 év eltelt
semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy a teljesítési határidő utolsó napjától számított 5 év eltelt azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti, és a feltétel nem áll fenn

89 Felügyeleti szerv a fellebbezés elbírálására jogosult szerv miniszter

90 A határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján
alkotmányjogi panasz AB jogszabályt alkotmányellenessé nyilvánít egyedi ügyben történő alkalmazhatósága visszamenőleges kizárása AB jogszabály lehetséges értelmezését alkotmányellenessé nyilvánítja felügyeleti szerv: megváltoztatás, megsemmisítés, új eljárásra utasítás 30 nap

91 Ügyészi óvás Jogerős és végrehajtható
a határozatot hozó hatósághoz vagy felügyeleti szervéhez a végrehajtásának felfüggesztését is indítványozhatja 3 éven túl jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem sérthet 5 éven túl Ø jogkorlátozás, kötelezettség, joghátrány (kivéve bcs) törvénysértő gyakorlat vagy mulasztás: felszólalás a hatóság vezetőjénél jövőbeni törvénysértés veszélye: figyelmeztetés

92 Semmisség joghatóság, hatáskör v. illetékesség hiánya
szakhatóság mellőzése a döntés tartalmát jogerős ítélettel megállapított bűncselekmény befolyásolta testületi szerv nem volt határozatképes, szavazati arány hiányzott súlyos eljárási jogszabálysértés

93 meg kell semmisíteni 3 éven túl jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem sérthet 5 éven túl Ø jogkorlátozás, kötelezettség, joghátrány (kivéve bcs.) önálló jogorvoslat

94 A döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése
név-, szám- vagy más elírás, számítási hiba számítási hiba: ha nem hat ki az ügy érdemére az eljárási költség mértékére, költségviselési kötelezettségre. kiegészítés: 1 éven belül önálló jogorvoslat

95 Jogerő Alaki jogerő: a döntés rendes jogorvoslattal való megtámadhatatlansága Elsőfokú határozat ellen nem fellebbeztek Lemondtak a fellebbezésről A fellebbezés kizárt Részjogerő Másodfokú: a közléssel jogerős és végrehajtható Anyagi jogerő: a döntés megváltoztathatlansága (ha bíróság felülvizsgálta)

96 Végrehajtás állami kényszer (vagyoni hátrány, személyes szabadság korlátozása: rendőrség) a kötelezettség megvalósítása jogilag kötött eljárás

97 A végrehajtás elrendelése
Jogerős döntés Teljesítési határidő eredménytelenül telt el Nem évült el első fokon eljáró hatóság (végzés)

98 A végrehajtás foganatosítása
első fokú hatóság végrehajtó szolgálat: január 1-től

99 Pénzösszeg behajtása Bankszámláról Munkabérből való letiltás
Ingóvégrehajtás Ingatlan-végrehajtás Jelzálogjog bejegyzése az ingatlanra

100 Meghatározott cselekmény végrehajtása
Csak személyesen teljesíthető: közvetett kényszer (eljárási bírság) Közvetlen kényszer (rendőrség) Más által is elvégezhető: a meghatározott cselekményt a hatóság elvégeztetheti feljogosíthatja a jogosultat, hogy elvégezze vagy mással elvégeztesse a kötelezett költségére és veszélyére pénzegyenérték megállapítása

101 Meghatározott ingóság kiadása
Ingó átadása Az ingó elszállítása a jogosulthoz A kötelezett távollétében is lehet Megtagadás: rendőri kényszer Elveszett, megsemmisült: pénzegyenérték

102 A végrehajtás felfüggesztése
Az ügyészi az óvásban indítványozza Életveszély, helyrehozhatatlan kár, közegészségügyi, közbiztonsági ok

103 A végrehajtáshoz való jog elévülése
jogerőre emelkedéstől vagy a teljesítési határidő lejártától számított 5 év

104 Jogorvoslat Ált. nincs fellebbezés
Kivétel: pl. eljárási költség, eljárási bírság, végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése


Letölteni ppt "Közigazgatási eljárás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések