Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS"— Előadás másolata:

1 KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS
A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A MUNKAVÉDELEM TERÜLETÉN

2 A közigazgatási eljárás és szolgáltatás jogszabályi alapja
2004. évi CXL törvény (Ket) Jogszabályi előzmény: évi IV. tv. és az azt átfogóan módosító évi I. tv. Subszidiárius (kisegítő) törvény:

3 A subszidiaritás jelenléte az Mvt-ben
A munkavédelmi hatósági eljárás eltérése a Ket. rendelkezéseitől.

4 munkavédelmi hatósági eljárásban - a szakértői engedélyezés kivételével - az ügyfél nem jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal

5 A munkavédelmi hatósági eljárások során az újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók .

6 Felügyeleti eljárás keretében a hatósági eljárás során hozott döntés nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha a teljesítési határidő ezt meghaladja, akkor a teljesítési határidő utolsó napjától számított egy év eltelt

7 A munkavédelmi hatósági eljárás határideje az eljárás megindításától számított negyvenöt munkanap az alábbi eljárásokban - a munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel és fokozott expozíciós esetek - a balesetet munkabalesetnek minősítése - a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló jogviszony szervezett munkavégzésnek történő minősítése

8 Közigazgatási hatósági ügy
Minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez

9 Joghatóság, hatáskör, illetékesség
Joghatóság: ügyek elosztása a különböző államok hatóságai között. . Hatáskör: ügyek elosztása a különböző hatóságok között. Illetékesség: ügyek elosztása az azonos hatáskörű hatóságok között.

10 Joghatóság (nemzetközi hatáskör)
Magyar állampolgár, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél hatósági ügyében - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén a magyar hatóság jár el

11 Ha az ügyfél nem magyar állampolgár, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor hatósági ügyében - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén magyar hatóság jár el

12 Hatáskör Valamely szervezet vagy személy feladatának és a feladathoz kapcsolódó jogosítványainak meghatározása

13 A hatáskör megállapítása
A hatóság hatáskörét jogszabály állapítja meg A hatóság hatáskörét vagy annak gyakorlását - tv-ben meghatározott kivétellel - más hatóságra nem ruházhatja át A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy - tv-ben meghatározott kivétellel - nem vonható el

14 Illetékesség A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén, valamint kijelölés alapján köteles eljárni

15 Illetékességi terület
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az eljárásra az a hatóság illetékes, amelynek területén az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye (szálláshelye), székhelye, telephelye, fióktelepe) van az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik a jogellenes magatartást elkövették

16 Törvény vagy kormányrendelet alapján az ügyfél hatósági ügyében külföldön a külpolitikáért felelős miniszter vagy a konzuli tisztviselő jár el

17 A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata
A hatóság a joghatóságát, hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni Hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat - az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz A hatóság - tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére - hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna

18 Ügyfél Az a természetes vagy jogi személy avagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akinek (amelynek ) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

19 Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként (szakhatóságként) részt nem vevő hatóságot is, amelynek feladatkörét az ügy érinti Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul

20 Tanú és hatósági tanú Tanúként az hallgatható meg, aki valamely tényről tudomással bír A tanúként megidézett személy köteles a hatóság előtt, az idézésben megjelölt időpontban megjelenni és tanúvallomást tenni

21 Tanúként nem hallgatható meg
Akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás Védett adatnak, hivatásbeli titoknak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől

22 A tanúvallomást a tanú megtagadhatja
ha az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy tanúvallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná diplomáciai mentességben részesülő személy (külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével)

23 Hatósági tanú A hatóság a szemlénél, hatósági ellenőrzésnél hatósági tanút vehet igénybe, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A hatósági tanú az eljárási cselekmény során történt eseményeket és az általa tapasztalt tényeket a jegyzőkönyv aláírásával igazolja

24 Nem lehet hatósági tanú
az ügyfél hozzátartozója, az eljáró hatósággal közszolgálati, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy cselekvő képességgel nem rendelkező személy

25 Szemle A tényállás tisztázása érdekében
a szemle tárgy birtokosa a szemletárgyat - a hatóság ilyen irányú kötelezése alapján – felmutatja helyszíni szemle (az eljárással összefüggő helyszín, illetőleg az ott lévő tárgy megtekintése a hatóság részéről)

26 Szakértő Az ügyben jelentős tény, körülmény vagy az alkalmazandó jog megállapításához különleges szakértelem szükséges és a hatóságnál nincs ilyen személy A szakértő igénybevételét jogszabály írja elő.

27 Szakértőként nem járhat el
Az akivel szemben az ügyintézőre vonatkozó kizárási ok fennáll Az aki tanúként nem hallgatható meg Az aki a tanúvallomást megtagadhatja.

28 Méltányossági eljárás
Méltányosági eljárás keretében az ügyfél kérheti a jogerős határozat módosítását vagy visszavonását ha annak végrehajtása számára – a határozat meghozatala után bekövetkezett okból - méltánytalanul súlyos hátrányt okoz és a végrehajtásban méltányosság nem gyakorolható

29 A méltányossági eljárás feltétele
jogszabály nem zárja ki az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél hozzájárul a módosítás vagy visszavonás nem sért közérdeket a határozat jogerőre emelkedése óta egy év, vagy ha a jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő egy évnél hosszabb, a teljesítési határidő még nem telt el.

30 Fizetési kedvezmény Fizetési halasztás,
Részletekben történő teljesítés

31 A fizetési kedvezmény feltételei
A teljesítés elmaradása a kötelezettnek nem róható fel A fizetési kedvezményt jogszabály nem tiltja A végrehajtást foganatosító szerv által meghatározott feltételek A fizetési kedvezmény - ha törvény másként nem rendelkezik - az engedélyezéstől számított legfeljebb egy évig tarthat

32 Elsőfokú eljárás megindítása hivatalból
Jogszabály előírja A hatóságot a felügyeleti szerve utasítja A hatóságot a bíróság kötelezi A hatóság életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást

33 Elsőfokú eljárás megindítása kérelemre
Az ügyfél kérelme, Az ügyfél bejelentése Az ügyfél nyilatkozata Más hatóság kezdeményezése Panasz alapján

34 Hatósági ellenőrzés Az illetékes hatóság folytatja le

35 A hatóság jogosult ellenőrizni
A jogszabályban foglalt rendelkezések betartását A jogerős határozatban foglaltak teljesítését A fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatban foglaltak teljesítését

36 Hatóság intézkedés Az ügyfél megsértette a jogszabályban vagy
a hatósági határozatban foglaltakat

37 A hatóság hatáskörének hiánya
A hatóság, ha megállapítja hatáskörének hiányát megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező szervnél eljárást (fegyelmi, szabálysértési, büntető) kezdeményez

38 Ügyintézési határidő 30 nap
Az ügyintézési határidőt az eljáró hatóság vezetője indokolt esetben legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja

39 Az Mvt rendelkezése szerint
45 munkanap a munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel és fokozott expozíciós esetekkel a baleset munkabalesetté minősítésével a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló jogviszony szervezett munkavégzésnek történő minősítésével kapcsolatos eljárásokban

40 A hatóság döntését Határozat vagy Végzés

41 Határozat A hatóság döntése az ügy érdemi részében

42 Végzés A hatóság döntése eljárási kérdésekben

43 Jogorvoslat A hatósági határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye
A hatósági végzés ellen csak akkor van hely önálló jogorvoslatnak, ha azt törvény lehetővé teszi. Egyéb esetben a végzés az érdemi határozattal együtt támadható meg A jogorvoslati eljárásra az ügyfél kérelme alapján vagy hivatalból, a felügyeleti eljárás keretében kerülhet sor

44 Jogorvoslati eljárás az ügyfél kérelmére
A fellebbezési eljárás A bírósági felülvizsgálat Az újrafelvételi eljárás A méltányossági eljárás A részletfizetés

45 Jogorvoslati eljárás hivatalból
A döntést hozó hatóság saját hatáskörében, A felügyeleti eljárás keretében Az Alkotmánybíróság határozata, vagy ügyészi óvás alapján

46 Bírósági felülvizsgálat
Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát kérheti a bíróságtól a határozat közlésétől számított harminc napon belül

47 A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha
az ügyfél a fellebbezési jogát kimerítette vagy a fellebbezést a Ket. kizárja.

48 A keresetlevél benyújtásának a hatósági döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya

49 Végrehajtás A hatósági határozat végrehajtása kikényszeríthető
Az állami kényszer elsősorban a kötelezett vagyoni jogait – kivételesen a szabadságát is – korlátozhatja

50 A határozat végrehajtható, ha
Pénzfizetésre, tevékenységre vagy attól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget állapít meg

51 Jogerőre emelkedett és a teljesítésre megállapított határidő vagy határnap eredménytelenül telt el

52 A kötelezettséget megállapító döntés fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtását rendelték el

53 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések