Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jogrendszer része Kezdet: Fr.o. (fr. megnevezése igazgatás joga)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jogrendszer része Kezdet: Fr.o. (fr. megnevezése igazgatás joga)"— Előadás másolata:

1 A jogrendszer része Kezdet: Fr.o. (fr. megnevezése igazgatás joga)
KÖZIGAZGATÁSI JOG A jogrendszer része Kezdet: Fr.o. (fr. megnevezése igazgatás joga) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

2 KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK
Létrehozó: OGY. Kormány Tv. vagy Korm.r. jogosít fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

3 Szervezeti formája: HIVATAL
sajátosságai: élén egyszemélyi felelős vezető áll hivatali tevékenység: ügyintézési és ügyviteli tevékenység több személyből álló kollektíva anyagi fedezetet az állami vagy az önkormányzati költségvetésből és jogszabályban biztosított egyéb bevételekből biztosítják DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

4 A KÖZIGAZGATÁS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁRÓL
ÉLETPÁLYA ELŐMENETEL – BÉREZÉS VIZSGA FEGYELMI FELELŐSSÉG DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

5 Ket. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

6 valamennyi hatósági ügyfajtában általánosítható, közös szabályozási kérdések = általános szabályok
DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

7 ALAPELVEK PL: törvényesség diszkrimináció tilalma
hatáskör gyakorlásával való visszaélés tilalma jogszabályban meghatározott mérlegelési szempontokhoz kötöttség egyszerűség és a gyorsaság DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

8 A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

9 A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű
eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti eljárása következtében személyiségi jogában megsértett jogalany számára sérelemdíjat fizet. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

10 Ket. Mindenhol HÁTTÉR SZABÁLY pl:a) az iparjogvédelmi és a szerzői jogi eljárásokban, ktgvetési befiz, termékek és a szolgáltatások forgalmazására, illetve értékesítésére, ezekkel összefüggő ellenőrzésével kapcs.elj, versenyfelügyeleti eljárásban,az atomenergia alkalmazási körébe tartozó ügyekben,veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárásban, valamint tb. ellátásaival, kapcsolatos eljárásban, KIVETT ELJÁRÁSOK pl:(szabs, választási elj,népszavazás lebonyolítása, területszervezési eljárás, felsőoktatási felvételi eljárás stb.) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

11 közigazgatási hatóság
./. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

12 hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező Pl:
államigazgatási szerv helyi önkormányzat képviselő-testülete megyei közgyűlés elnöke polgármester jegyző Polg.m.hivatal, és közös önkorm.hivatal ügyintézője DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

13 KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGY
MINDEN OLYAN ÜGY amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

14 hatósági nyilvántartást vezet
hatósági ellenőrzést végez, DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

15 tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vesz és nyilvántartásból töröl.
XXX DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

16 ÜGYFÉL - akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, - akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak, - akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. XXX DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

17 KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI A HATÓSÁG ÁLTAL(28/A. § )
IRÁSBAN SZÓBAN DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

18 HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG
minden szakaszban vizsgálandó !!!! Összeütközés? - illetékességi összeütközés esetén a legközelebbi közös felügyeleti szerv, ennek hiányában a vita eldöntését kérő hatóság működési területe szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, - hatásköri összeütközés esetén a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

19 ILLETÉKESSÉGI OKOK ügyfél lakó- , tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, székhelye, telephelye, fióktelepe ingatlan fekszik, ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják a jogellenes magatartást elkövették. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

20 ELJÁRÁS NYELVE Magyar nemzetiségi DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

21 tisztességes ügyintézéshez való jog HI-n belüli döntéshez való jog
A hivatali ügyintézés során érvényesülő ügyfelet megillető főbb eljárási jogok és kötelezettségek: tisztességes ügyintézéshez való jog HI-n belüli döntéshez való jog anyanyelv használata DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

22 jogorvoslathoz való jog iratbetekintési jog nyilatkozattételi jog
kérelem visszavonásának joga DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

23 értesítéshez való jog;
nyilatkozattétel során igazmondási kötelezettség; jóhiszemű eljárás DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

24 HATÓSÁGI ELJÁRÁS SZAKASZAI
Elsőfokú eljárás Végrehajtás (Alap eljárás) Jogorvoslati eljárás DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

25 ELSŐFOKÚ ELJÁRÁS (alapeljárás)
INDUL HIVATALBÓL KÉRELEMRE DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

26 A közigazgatási első fokú eljárás (alapeljárás) célja
érdemi döntés meghozatala (jogok és kötelezettségek megállapítása) xxxx DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

27 ÁTTÉTEL 8 napon belül DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

28 ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ 33.§
21 nap! (kezdete a kérelem beérkezését követő nap) szakhatóság elj. 15 nap DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

29 ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA
vezető HI.előtt 1x 21 nappal, kivételesen csak max 15 nap (pl: ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében szükséges) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

30 HATÓSÁGI HATÁRIDŐ TÚLLÉPÉS
A megfizetett illetékkel vagy díjjal azonos összeget, ha az üi időtartama meghaladja az üi HI-t 2 x-t, az ügyfél által megfizetett illeték (díj) 2 x-t az ügyfél részére visszafizetni. (Ket. 33/A. §) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

31 ügyintézési határidőbe milyen időtartam nem számít be? pl:
hiánypótlás (felhívástól a teljesítéséig) szakhatóság eljárása eljárás felfüggesztése szakértői vélemény elkészítése DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

32 KÉRELEM - visszavonható (határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig) ELBÍRÁLÁSA: tartalma szerint DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

33 KÉPVISELŐ DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

34 TÁMOGATÓ támogatott személlyel egyidejűleg az eljárás során valamennyi eljárási cselekménynél - ideértve a nyilvánosság kizárásával megtartott tárgyalást is - jelen lehet, távolléte azonban az eljárási cselekmény teljesítésének, valamint az eljárás folytatásának nem akadálya, nyilatkozat, adatszolgáltatás megtételének elősegítése érdekében a támogatott személlyel - az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon - egyeztethet. jogosultságát a gyámhatóság által kiadott kirendelő határozattal vagy tanúsítvánnyal igazolja. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

35 KIZÁRÁS (42.§) ÜI: 5 napon belül Ügyfél 8 napon belül
DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

36 IDÉZÉS 46.§(3) V-el (szóban is lehet) 8 NAPPAL KORÁBBAN KAPJA MEG!
ellene önálló jogorvoslatnak nincs helye Ha nem képes megjelenni tartózkodási helyén kell meghallgatni. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

37 ELJÁRÁSI BÍRSÁG lehet + többletköltség ./.
nem JELENIK MEG? eltávozik, és távolmaradását előzetesen nem menti ki vagy 8 napon belül megfelelően nem igazolja? Meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki? ELJÁRÁSI BÍRSÁG lehet + többletköltség ./. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

38 ELJÁRÁSI BÍRSÁG 61.§ - 5 e - max. természetes személy: 500 e Ft,
jsz. vagy jsz-el nem rendelkező szervezet: 1 M Ft. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

39 ISMÉTELT IDÉZÉSRE NEM JELENIK MEG?
rendőrség útján elővezettethető (ügyészi jóváhagyás) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

40 IGAZOLÁSI KÉRELEM 8 n. MAX 6 HÓ DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

41 TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁSA BIZONYÍTÉKOK DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

42 IRAT DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

43 TANÚ 2 /2 Jogszerűtlenül megtagadja: eljárási bírság
DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

44 SZAKÉRTŐ DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

45 JELNYELVI TOLMÁCS DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

46 SZEMLE DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

47 TÁRGYALÁS DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

48 IRATBETEKINTÉS ügyfél személyesen, törvényes-,
írásban meghatalmazott képviselője útján másolatot kivonatot készíthet másolatot kérhet DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

49 Zártan kezelt természetes személyazonosító adat és lakcím
Nem lehet betekinteni PL: döntés tervezetébe Zártan kezelt természetes személyazonosító adat és lakcím védett adatot tartalmazó iratba. Az ügyfél az adatok megjelölésével kérheti az iratbetekintési jog korlátozását üzleti és más méltányolható magánérdekének védelmében. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

50 HATÓSÁGI DÖNTÉS HATÁROZAT VÉGZÉS DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

51 JOGORVOSLATOK ÜGYFÉL KÉRELMÉRE FELÜLVIZSGÁLAT HIVATALBÓL
DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

52 ÜGYFÉL KÉRELMÉRE fellebbezési eljárás bírósági felülvizsgálat
újrafelvételi eljárás Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

53 FELLEBBEZÉS I.FOKÚ ELLEN 15 nap !!! Felterjesztés 8 nap
(FELEBB-RŐL LEMONDÁS NEM VONHATÓ VISSZA!!!) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

54 BÍRÓI ÚT HA - a fellebbezési jogát kimerítette - a fellebbezés kizárt
(egyes végzések ellen is) DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

55 Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés felülvizsgálatára
döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében felügyeleti eljárás keretében ügyészi felhívás nyomán. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

56 VÉGREHAJTÁS MIÉRT ? Ok: kötelezettségeknek a címzett önként nem tesz eleget DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

57 Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása
pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget munkabér LETILTÁS ingó és ingatlan vagyonra DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

58 Meghatározott cselekmény végrehajtása
a kötelezett költségére és veszélyére Eljár(elvégzi): - hatóság - hatósági feljogosítás alapján a jogosult maga vagy mással elvégeztetheti ./. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

59 a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.
XXXX DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

60 HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

61 HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY hatóság - jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.

62 KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG 94/A. § Ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé - ide nem értve az eljárási bírságot -, a hatóság az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. A helyi önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. A közigazgatási bírság felső határát az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani. DR SZALAI ERZSÉBET 2014.III.15.


Letölteni ppt "A jogrendszer része Kezdet: Fr.o. (fr. megnevezése igazgatás joga)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések