Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetvédelem intézményrendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetvédelem intézményrendszere"— Előadás másolata:

1 A környezetvédelem intézményrendszere

2 Tartalomjegyzék A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység
Az állam környezetvédelmi tevékenysége; Az országgyűlés környezetvédelmi tevékenysége; A Kormány környezetvédelmi tevékenysége; A környezet védelméért felelős miniszter feladatai; Az Országos Környezetvédelmi Tanács. A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai A környezetvédelmi igazgatás A nyilvánosság részvétele a környezetvédelemben

3 A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység
Az állam környezetvédelmi tevékenysége Általában: jogi szabályozás; környezet védelmével összefüggő jogok és kötelezettségek megállapítása; ellenőrzés; környezet védelmének tervezése és irányítása; állampolgári jogok érvényesítése; környezetvédelmi egyezmények, nemzetközi szerződések érvényesítése.

4 A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység
Az állam környezetvédelmi tevékenysége Különösen: integráció elvének érvényesítése; irányítás (igénybevétel, megóvás, károsodás megelőzése, veszélyeztetés megszüntetése, helyreállítás, állapot fokozatos javítása); kiemelt feladatok meghatározása; jogi, gazdasági, műszaki szabályozórendszer megállapítása; államigazgatási feladatok ellátása; mérő, megfigyelő, ellenőrző, értékelő, információs rendszer kialakítása, fenntartása, működtetése; környezet állapotának feltárása, terhelhetősége mértékének, az elérendő célállapotoknak a meghatározása; kutatási, műszaki-fejlesztési, nevelési-képzési, tájékoztatási feladatok meghatározása, ellátásuk biztosítása; gazdasági-pénzügyi alapok biztosítása.

5 A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység
Az Országgyűlés környezetvédelmi tevékenysége érvényesíti törvényalkotó munkájában a környezetvédelmi érdekeket; NKP; dönt a Kormány környezet állapotáról szóló beszámolójáról; Kormány és helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak meghatározása; jóváhagyja a környezetvédelmi feladatok megoldását szolgáló forrásokat, ellenőrzi felhasználásukat.

6 A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység
A Kormány környezetvédelmi tevékenysége irányítja az állami környezetvédelmi feladatok végrehajtását; meghatározza, összehangolja a minisztériumok és az alárendelt szervek környezetvédelmi tevékenységét; az éves ktgvetés előterjesztésekor javaslatot tesz az NKP-ban kitűzött célok megvalósítását szolgáló pénzeszközökre; NKP: 6 évente javaslat az ogy. elé, 2 évente összefoglaló jelentés; irányítja, összehangolja az NKP-ban meghatározott feladatok végrehajtását; nemzetközi szerződésekből adódó környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése; jelentős környezetkárosodások, rendkívüli környezeti események következményeinek felszámolása (ha másra nem hárítható); az állam környezeti kártérítési kötelezettsége fedezetének biztosítása, e kötelezettségek teljesítése.

7 A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység
A környezet védelméért felelős miniszter feladatai Irányítja: a feladatkörébe utalt környezetvédelmi tevékenységeket; nemzetközi szerződésekből eredő feladatok végrehajtását; a feladat-és hatáskörébe tartozó környezetvédelmi igazgatást. Elemzi és értékeli: - a környezet állapotát, védelmének helyzetét; a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait; a környezeti veszélyhelyzet kialakulásának megelőzését, a veszély-és katasztrófahelyzet elhárítását szolgáló környezetvédelmi szakmai tevékenységeket az illetékes szervekkel együttműködve; kidolgozza és a Kormány elé terjeszti az NKP tervezetét.

8 A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység
Az Országos Környezetvédelmi Tanács A környezetvédelem széles körű társadalmi és tudományos, szakmai megalapozása érdekében. A Kormány javaslattevő, véleményező, tanácsadó szerve. Max. 22 tag. Egyenlő arányban vesznek részt: a környezetvédelmi célú társadalmi szervezetek; szakmai és gazdasági érdekképviseleti szervek; a tudományos élet, az MTA elnöke által e tisztségre megbízott képviselői.

9 A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
Általános feladatok: biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat; települési környezetvédelmi program; a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki; elemzi a környezet állapotát illetékességi területén, évente 1X tájékoztatja a lakosságot; integráció.

10 A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
A megyei önkormányzat feladatai: megyei környezetvédelmi program; előzetes vélemény a települési környezetvédelmi programokról; állásfoglalás a települési önkormányzatok kv-i tárgyú rendelet-tervezeteivel kapcsolatban; javaslat települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.

11 A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
A települési önkormányzat képviselő testülete: füstköd riadó terv; háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes szabályok megállapítása; avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megállapítása; közreműködés az ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban.

12 A környezetvédelmi igazgatás
környezetvédelmi hatósági tevékenység ellátása, környezethasználat engedélyezése; OKIR működtetésével kapcsolatos adatkezelési, tájékoztatási feladatok ellátása; anyagok, termékek, technológiák környezetvédelmi szempontból történő minősítési rendszerének meghatározása, alkalmazásuk engedélyezése; környezeti károk elhárítására irányuló feladatok szervezése; környezet védelmét és javítását, helyreállítását szolgáló intézkedések, programok kidolgozása és végrehajtásának ellenőrzése.

13 A nyilvánosság részvétele a környezetvédelemben
Általános figyelem-felhívási jog környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás, vagy környezetszennyezés esetén. A részvétel joga gyakorolható: személyesen, v. képviselő útján; társadalmi szervezetek révén; települési önkormányzatok útján. Társadalmi szervezetek jogai: a hatásterületen működő szervezetek – ügyféli jogállás; közreműködés a működési, vagy tevékenységi területüket érintő területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában; környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabály-tervezetek véleményezése; a működési, v. tevékenységi területüket érintő, környezeti vizsgálatra kötelezett tervek, programok tervezetének, környezeti értékelésének véleményezése; környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés, környezetkárosítás esetén fellépés : állami szervtől, helyi önkormányzattól a megfelelő, hatáskörébe tartozó intézkedés kérése / környezethasználó ellen perindítás.


Letölteni ppt "A környezetvédelem intézményrendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések