Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI."— Előadás másolata:

1 A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

2 Előadás témacsoportjai I. Jogszabályi előzmények, változás „céljai”, II. Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási feladatok: Önkormányzati adóhatósági feladatok, Állami adóhatóság feladatai, Adózók kötelezettségei, azok változása, III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása IV.Hipa bevételek felosztása, átutalása. V. Az állami adóhatáság és az önkormányzat közötti „elszámolás”. VI. Hipa-val kapcsolatos további eljárások szabályozása.

3 I.A jogszabály módosítás célja: Cél: A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése:  egy bevallás (települési önkormányzatonként részletezve),  egy befizetés. Eredmény:  önkormányzati adóhatóságok terheinek csökkenése,  a helyi iparűzési adó továbbra is az azt bevezető önkormányzat bevételét képezi.

4 Jogszabályi háttér  A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (továbbiakban Krtv.)  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.)  2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról

5 II. A HIPA-hoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása a 2010 – 2011-es években A/ Az önkormányzati adóhatóság feladatai:  a 2010. év még átmeneti időszak,  a 2009. évről a bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig),  a 2010. március 15-i előleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás),  a tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntető adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik,  a 2010. január 1-jét megelőző adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezőként,  elévülés: 2010. január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakot érintő adó megállapításához való jog legkésőbb 2011. december 31-én elévül (ellenőrzés, önellenőrzés).

6 B/ Az állami adóhatóság feladatai:  Hatáskörét a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja,  a 2010. március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti,  a 2010. szeptember 15-én esedékes előleg megfizetését az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti,  a tevékenységüket 2009. december 31-ét követően megszüntető adózók 2010. január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben jár el,  hitelezőként a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében a 2009. december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el,  hitelezőként a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében jár el, illetve ezen követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítója.

7 C/ Az adózók kötelezettségeit érintő változások:  bejelentési kötelezettség:  adókötelezettség keletkezése illetve megszűnése (15 napon belül),  az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján,  bevallási kötelezettség:  2009. adóévről az önkormányzatokhoz nyújtja be,  2010. adóévről az állami adóhatósághoz egy bevallás önkormányzatonként részletezve,  adóelőleg-kiegészítés összegéről (tárgyév utolsó hónap 20. napjáig).  adófizetési kötelezettség:  egy számlára kell megfizetni,  előlegfizetés határideje nem változik,  önellenőrzési pótlékot önkormányzatonként kell megállapítani,  előleg-kiegészítés megfizetésének határideje nem változik,  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján,  2010. március 15-én esedékes előleget és a 2010. május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet még az önkormányzati adóhatóság felé kell rendezni.

8 C/ Az adózók kötelezettségeit érintő változások II.  2010-ben fizetendő előlegek :  a vállalkozónak a helyi iparűzési adóra a 2010. március 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie;  a 2010. évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg- fizetési időpontokat követően bekövetkező adókötelezettség-keletkezés esetén az előlegfizetési időszakra fizetendő egyes adóelőleg-részleteket iparűzési adó esetén az állami adóhatósághoz kell bevallani.

9 III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai I. Egyszeri adatszolgáltatások:  2010. január 15-ig:  a 2010-ben hatályos helyi iparűzési adót szabályozó önkormányzati rendeletekről,  arról a költségvetési számlaszámról, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő utalásokat teljesíti.  2010. január 31. napjáig:  a 2010. január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről, telephelyéről.  2010. április 30. napjáig:  a 2010. március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről, valamint az önkormányzati adóhatóság által előlegmérséklés címén módosított előleg összegéről. 

10 III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai II.  2010. június 30. napjáig:  a 2009. adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról,  bevallott adó összegéről és az azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről (előjel helyesen),  az adózó a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatáról  önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül:  a 2009. adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről  eltérő üzleti évesekre: speciális határidők !

11 Az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek Rendszeres adatszolgáltatások:  kihirdetéstől számított 8 napon belül:  önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról, megszüntetéséről,  a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát, valamint költségvetési számlaszámát, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő átutalását teljesíti.  minden hónap utolsó napjáig:  a rendelkezésre álló, különösen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében beszerzett adatok alapján az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról, továbbá  az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról ( ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről )  (adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés: az önkormányzati bevételek biztosítása érdekében jogalkotó hatáskört biztosít az önkormányzati adóhatóság számára ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységet végző adózók vonatkozásában adatgyűjtésre irányuló helyszíni ellenőrzés folytatására)

12 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása I. 5 főszámla (önkormányzatonként megbontva): 640 helyi iparűzési adó, 641 helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, 642 helyi iparűzési adóval összefüggő önellenőrzési pótlék, 643 helyi iparűzési adóval összefüggő adóbírság, 644 helyi iparűzési adóval összefüggő mulasztási bírság.

13 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása II. Befizetések elszámolása:  a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik  elszámolási szabály:  a kimutatott kötelezettségek alapján, (bevallás),  először a korábban esedékes tartozásokra,  azonos esedékességű tartozások esetén azok arányában.  a túlfizetés összege nem kerül felosztásra.

14 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása III. Felosztás:  a bevételre jogosult települési önkormányzatok között,  a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában,  a befizetés teljesítésétől számított 30 napon belül,  a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja. Utalás:  felosztást követő 5 napon belül,  késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet.

15 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása IV. „Előlegutalások” általában:  az esedékességet megelőző munkanapon,  települési önkormányzat költségvetési számlájára,  az eltérő üzleti évesek esetében az esedékességi időpontok az eltérő üzleti évhez igazodnak. 2010. szeptember 15:  utalás 2010. szeptember 14-én,  adózó által bevallott szeptember 15-i előleg összegét,  ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval.

16 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása V. 2010. december 20:  utalás 2010. december 17-én,  az adóévet megelőző évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelőleg különbözetének összegét,  ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg- kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval,  ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal.

17 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása VI. 2011. március 15. ( utalás 2011. március 15-ét megelőző munkanapon):  adózó által bevallott március 15-i előleg összegét (amelyet a 2010. június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni),  ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval. 2011. május 31. ( utalás 2011. május 30-án): a 2009. adóévre benyújtott bevallás alapján a települési önkormányzatonként nettó módon megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet, ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval,  ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal.

18 V. Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás  Ha az önkormányzatnak helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenőrzés vagy ellenőrzés következtében).  A törvényben meghatározott szabályok szerint:  felszólítás alapján,  hatósági átutalási megbízás,  visszatartás.

19 VI. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos további eljárási szabályok Ellenőrzés:  adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként. Fizetési könnyítés, adómérséklés:  a kérelem tárgyában döntés első fokon az önkormányzati adóhatóság – törvényben maghatározott jogvesztő határidőn belül előterjesztett – nyilatkozata alapján történik, az első fokú határozatot az állami adóhatóság ezen önkormányzati adóhatósági nyilatkozat alapján kiadmányozza,  az önkormányzat számára nyitva álló 30 napos jogvesztő határidő elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül – jogosult,  a jogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, amely eljárásban nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához.

20 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (ART. 133/B.§, 134/A.§) KÉRELEM APEH ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA HATÁROZAT 5 NAP 30 NAP 15 NAP JOGORVOSLAT APEH

21 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI APEH: - ADÓZÓ KÉRELMÉT 5 NAPON BELÜL TOVÁBBÍTJA AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ -AKTUÁLIS FOLYÓSZÁMLA ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT ÖNKORMÁNYZAT: -A HOZZÁ ÉRKEZETT KÉRELMEKRŐL HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTATJA AZ APEH-ET - 30 NAPOS JOGVESZTŐ HATÁRIDŐN BELÜL RÉSZLETESEN INDOKOLT NYILATKOZATTAL KÖZLI A FELTÁRT TÉNYÁLLÁST, DÖNTÉSÉT, ANNAK INDOKAIT (elutasít, engedélyez, pótlékmentesen, pótlékkötelesen, feltételesen stb.)ELEKTRONIKUSAN

22 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT KAPCSÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ÁLTALÁNOS ART SZABÁLYOK 1.KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG 2.NEM ENGEDÉLYEZHETŐ: a)FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS A MEGFIZETETT HELYI ADÓRA [133.§ (3) b)] b)MÉRSÉKLÉS A KIEGYENLÍTETT ADÓRA [134.§, 134/A. §] 3.NEM VÁLLALKOZÓ MAGÁNSZEMÉLY MÉRSÉKLÉSI KÉRELME ESETÉBEN NEM SZABHATÓ FELTÉTEL [134.§(3)] 4.RÉSZLETEK NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN A KEVDEZMÉNYT ELVESZTI AZ ADÓZÓ [133.§ (9)]

23 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI APEH: - AZ ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZATTAL EGYEZŐEN KIADMÁNYOZZA A HATÁROZATOT, -NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN ÖNÁLLÓAN DÖNT, -KÖNYVELI A DÖNTÉST AZ ADÓZÓ FOLYÓSZÁMLÁJÁN, -FIGYELEMMEL KÍSÉRI A TELJESÍTÉST, NEM TELJESÍTÉS ESETÉN „VISSZARENDEZI” A KEDVEZMÉNYT, -SZÜKSÉG ESETÉN VISSZAKÖVETELÉSI ELJÁRÁST INDÍT, -ELBÍRÁLJA A JOGORVOSLATI KÉRELMEKET. Az önkormányzati nyilatkozathoz a jogorvoslati eljárásban és a megismételt eljárásban nincs kötve !

24 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI TERVEZETT TECHNIKAI TÁMOGATÁS AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERÉHEZ (APEH) ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KITÖLTENDŐ ELEKRONIKUS ŰRLAP TARTALMA: 1.KÉRELEM ADATAI 2.ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA 3.FELTÁRT TÉNYÁLLÁS 4.NYILATKOZAT INDOKOLÁSA -- - - - - - - -

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések