Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózás rendjéről szóló törvény változásai"— Előadás másolata:

1 Az adózás rendjéről szóló törvény változásai

2 A gyakorlatot segítő változások
Ügyintézési határidő - igazolás kiadás 8 napon belül Képviseleti szabályok Képviselet a miniszter hatáskörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői mentesülés szélesítése minden bejelentett kötelezettségre. Egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése Adókötelezettségek teljesítése a szüneteléssel nem érintett tevékenységek esetén.

3 Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatot is ellátó kormányhivatal Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv Székhelye Budapest Szervezeti felépítése Központi szervek Központi Hivatal Bűnügyi főigazgatóság Informatikai feladatokat ellátó intézetek (SZTADI) Humánerőforrás fejlesztési feladatot ellátó intézet (oktatási igazgatóság)

4 Állami adóhatósági feladatokat ellátó szervei
Központi hivatal (elnök, elnökhelyettesek) Középfokú Régiós főigazgatóságok (főigazgató) Alsó fokú Megyei igazgatóságok (igazgató) 3 fokú szervezet jött létre

5 Az Art. szerinti adóhatóságok
NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság NAV vámszerve, mint vámhatóság (2010. évi CXXII. Törvény) Önkormányzat jegyzője Adóhatóságok felügyelete Adópolitikáért felelős, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter

6 Bevallási szabályok I. A havi adó- és járulékbevallás
A részmunkaidős foglalkoztatással összefüggő kedvezményes társadalombiztosítási járulék bevallása. (08-as bevallás, 13.számú melléklet) Adónyilatkozat Első alkalommal a évi adókötelezettségről A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége Minimális adattartalom: Személyes adatok, adóköteles jövedelem, adó, levont adóelőleg.

7 Bevallási szabályok II.
Bevallási késedelem bejelentése A magánszemély bejelentést tehet, ha a bevallási határidőig nem állnak rendelkezésére a bevalláshoz szükséges iratok. A bevallás benyújtása igazolási kérelemmel történik. Az adóhatóság mulasztási bírságot a bevallás éve szeptember 20-ig nem szab ki. Önellenőrzés önellenőrzést csak az adóellenőrzésről szóló értesítés kézbesítését megelőző napig lehet benyújtani.

8 Bejelentési szabályok I.
Biztosítotti bejelentés Az egyszerűsített foglalkoztatás feltételeinek megsértése esetén. A jogsértés feltárásától számított nyolc napon belül. Kivéve, ha az egyszerűsített foglalkoztatott a munkát nem vette fel és jövedelem kifizetésére sem került sor. Előtársaság bejelentési kötelezettsége Egyszerűsített foglalkoztatás esetén először adószám nélkül.

9 Bejelentési szabályok II.
Értesítés törzsadatokról Csak az ügyfélkapu létesítésére nem kötelezett adózókat kell értesíteni a nyilvántartásba vett adatokról. Az áfa-nyilatkozat Nyilatkozni kell az áfa törvény általános szabályai szerinti adózás választásáról. Végelszámolással kapcsolatos bejelentési kötelezettség Csak a cégbejegyzésre nem kötelezett adózóknak. Adószám felfüggesztés - Fizetési könnyítés engedélyezése esetén adótartozás miatt nem alkalmazható

10 Adófizetés, elszámolás
Az egészségügyi hozzájárulás is az szja bevallásban igényelhető vissza (a gyakorlat rögzítése). A pénzforgalmi számla megnyitására kötelezett adózó készpénz-átutalási megbízás útján nem fizethet. A túlfizetés akkor téríthető vissza, ha az adózó a bevallási kötelezettségeinek is eleget tett.

11 Adatszolgáltatási szabályok I.
Ügyészi jóváhagyás A nyomozóhatóság ügyészi jóváhagyás nélkül is megkeresheti az adóhatóságot. Térítésmentes adatkérés Közhiteles nyilvántartások adatait az adóhatóság ingyenesen szerezheti be. Jegyző adatszolgáltatása Az önkormányzat jegyzője adatot szolgáltat az elhunyt magánszemély hozzátartozóinak adatairól.

12 Adatszolgáltatási szabályok II.
Adatszolgáltatás a Bevándorlási Hivatalnak Megkeresésre, ellátás vagy támogatás megállapítása, a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzése céljából. Adatszolgáltatás nyugdíjbiztosítási szervnek Hivatalból, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó által bevallott nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről. Adatátadás támogatást folyósító szerveknek Megkeresésre, a költségvetésből vagy Uniós forrásból finanszírozott támogatások jogszerű megállapításához szükséges adatokról.

13 Adóhatósági igazolás kiállítása
Együttes adóigazolás - Nem két kérelem, tartalmazza az adó-és vámhatóságnál nyilvántartott tartozásokat, illetve azok hiányát

14 Ellenőrzés I. Ellenőrzési határidő
Egyszerűsített felszámolás esetén egységes ellenőrzési határidő – 45 nap. Igazgató 90 nappal, másodfok 90 nappal, elnök további 120 nappal meghosszabbíthatja. Külföldi adóhatóság megkeresése Az adóellenőrzés a megkereséssel nem érintett kérdésekben folytatható. A megkeresés alatt az adó-megállapításához való jog elévülése sem szünetel. Elővezetés Az első szabályszerű idézés elmulasztása esetén elővezethető az adózó volt képviselője, alkalmazottja.

15 Ellenőrzés II. Becslés A bejelentési kötelezettség elmulasztása: 12 havi működést vélelmezve kell az adóalapot megállapítani. Az „átlagadó” nem önálló adónem. Ismételt ellenőrzés elrendelése Az adózó által feltárt új tény, körülmény esetén, ha az adózó jóhiszemű volt. Az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján, ha az ellátási jogosultságot teremt.

16 Hatósági eljárás I. Kézbesítési vélelem
A kézbesítési vélelem beálltáról az adóhatóság nem értesíti az adózót. Kézbesítés többes képviselet esetén A kézbesítést az adóhatóság csak az egyik képviselő részére teljesíti. Eljárási határidő Vagyonszerzési illeték kiszabására irányadó ügyintézési határidő 60 napra változik.

17 Hatósági eljárás II. Szokásos piaci ármegállapítás
A kapcsolt viszonyban álló felekre – ideértve a magánszemélyeket is – vonatkoznak az eljárás szabályai. Felügyeleti intézkedés iránti kérelem elutasítása A felügyeleti intézkedés iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén sem hoz határozatot vagy végzést a felettes szerv.

18 Végrehajtási eljárás I.
Végrehajtható okirat Végrehajtható okirat az eljárási illetéket megállapító bírósági határozat. Visszatartási jog Mellőzhető a visszatartás magánszemély esetén is. Kamatfizetési kötelezettség Nem keletkezik az adóhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége az inkasszót követő 8 napon belül, ha az adózó késedelmesen fizetett. Jogorvoslat A végrehajtási kifogás felterjesztési ideje 15 nap.

19 Végrehajtási eljárás II.
Végrehajtás felfüggesztése Illetékügyekben a végrehajtási eljárás kérelemre felfüggeszthető, ha az illetékfizetési kötelezettség megszűnése várható. Fizetési könnyítés előterjesztése Nem szünetel a végrehajtás a fizetési könnyítési, adómérséklési kérelem esetén, ha korábban az ilyen tárgyú kérelemre indult eljárást megszüntették .

20 Elévülési szabályok Elévülés nyugvása Elévülés meghosszabbodása
Nyugszik az elévülés az adózó halálának napjától a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig. Elévülés meghosszabbodása 6 hónappal meghosszabbodik az adó megállapításához való jog elévülése, ha felügyeleti intézkedés keretében új eljárást rendelnek el a döntés súlyosítása érdekében.

21 Mulasztási bírság Beszámolóhoz kapcsolódó szankció
Mulasztási bírsággal sújtható az adózó, ha beszámolója nem felel meg a számviteli törvény előírásainak. Igazolatlan eredetű áru A bírság mértéke az áru forgalmi értékének 40%-áig terjedhet. Bírságolható személyek körének szűkítése Nem bírságolható az a személy, illetve annak a közvetlen vezetője, akinek munkaköri kötelezettsége a biztosítottak bejelentése. Számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az adózó alkalmazottja, képviselője, az értékesítésben közreműködő magánszemély továbbra is bírságolható.

22 Minősített adózó fogalma
Az az adózó is bekerülhet, aki egy naptári éven belül legfeljebb 2 fizetési könnyítési, mérséklési kérelmet nyújtott be.

23 Hatályba léptető rendelkezések
2010. december 31-ét követő eljárásokban kell alkalmazni Hatályba lépéskor el nem bírált, megelőző időszakra teljesítendő kötelezettségekre is, de összességében kedvezőbbnek kell lenni.

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az adózás rendjéről szóló törvény változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések