Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gulyás László tű. hadnagy kiemelt főelőadó Tatabánya, 2013. szeptember 3. Iparbiztonsági feladatok a nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatosan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gulyás László tű. hadnagy kiemelt főelőadó Tatabánya, 2013. szeptember 3. Iparbiztonsági feladatok a nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatosan."— Előadás másolata:

1 Gulyás László tű. hadnagy kiemelt főelőadó Tatabánya, 2013. szeptember 3. Iparbiztonsági feladatok a nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatosan (az ideiglenes ellátás megszervezése)

2 A kialakult helyzet A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. január 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.

3 81. § (1) A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.

4 A kialakulható veszélyhelyzet megelőzése érdekében A kormány az alábbi jogi szabályozókat adta ki: • 2013. évi CXXXIV. tv. egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról • 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről Ezen jogszabályok alapján kiadásra került egy BM OKF Főigazgatói intézkedés, amely részletesen szabályozza a katasztrófavédelmi igazgatóságok feladatait • 49/2013. a nem rendszeres hulladékszállítási tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtására

5 Június elején a turisták nem tudták megközelíteni a nápolyi dóm hulladéktól eltorlaszolt bejáratát. A nápolyi hulladék miatt már 2007-ben is EU-eljárás indult Olaszország ellen, ez 2010 márciusában az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletéhez vezetett el.

6 2013. évi CXXXIV. tv. 1. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén a törvény (2) bekezdésében foglaltak apján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kisesében érintett település 3 napon belül haladéktalanul tájékoztatja a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot aki a jogszabályban kapott jogkörében eljárva megszervezi a település ideiglenes ellátását Amennyiben az ideiglenes ellátás közszolgáltató kijelölésével nem megoldható az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság megszervezi a település szükségellátását

7 „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás határozott időtartamú rendkívüli ellátása, amelyet a hatóság abban az esetben rendel el, ha a települési önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 5. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33.-34.§-aiban foglaltaknak megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem biztosítja, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló eljárás eredménytelensége miatt az nem biztosítható” Ideiglenes ellátás

8 Ideiglenes ellátás megszervezése Települési önkormányzat 2013. évi CXXXIV. tv. 1. § (1) – (2) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi CXXXIV. tv. 1. § Közérdekű szolgáltató kijelölése (Kit? Hogyan? Mi alapján? Ki?) 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. § települési önkormányzat és a közérdekű szolgáltató megállapodása (útvonal, területi kiterjedés, időpont) 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) és (4) Ellenőrzés iparbiztonsági főfelügyelő (hatósági osztály; kirendeltség) BM OKF Intézkedés 12. Közszolgáltató általi ideiglenes ellátás 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. § elmaradás Eljárási bírság kiszabása (Vagyoni jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül) 2004. évi CXL (KET) 134. § d) Kormányhivatal eljárás kezdeményezés 2012. évi CLXXXV tv. 90. § (5) 2011. évi CLXXXIX tv. 132-142 § Önkormányzati kötelezettség 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) és (4), valamint 2013. évi CXXXIV. tv. 3. § (6)

9 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének és a lakosság zavartalan ellátásának biztosítása érdekében az alábbi sarkalatos pontokat kell figyelembe venni

10 2013. évi CXXXIV. tv. egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 1. § (1) Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33–34. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 33–34. §-ában meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a Ht. szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt állami szervet (a továbbiakban: állami szerv).

11 (3) Az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási engedéllyel, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező szolgáltatók közül. A közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatással érintett területre irányadó közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni.

12 (4) Az állami szerv kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntésével szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. (7) Ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 9 hónapos időtartamra történhet. A kijelölés egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható. 3. § (6) Az ellátásért felelős települési önkormányzat – az állami szerv intézkedésétől függetlenül – folyamatosan megtesz minden intézkedést a Ht. 33. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.

13 Vértes Vidéke25 Vertikál1 Sauerbmacher Esztergom16 Sauerbmacher Bicske1 Remondis Oroszlány15 Bakonyszolg kft.13 GYŐR-SZOL kft.3 ÉP-SZO-KER Kft.1 Esztergomi Köztiszt. Kft.1 Jelenlegi helyzet

14 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2013. december 31-ig megköti. (317/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről)

15 Amit kérünk: Gazdálkodó szervezetek az előadást követően nyilatkozzanak: 1.a nonprofittá alakulásuk helyzetéről, a végbemenetel várható idejéről, 2.az új hulladékgazdálkodási engedély, illetve hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint az új OHÜ által kiállítandó minősítés kiadásának helyzetéről, 3.arról, hogy szükség esetén vállalnak e önkéntességet más település közszolgáltatásának ellátásában, 4.kapacitásuk kihasználtságának jelenlegi helyzetéről, 5.a cég a jelenleg ellátott településeken 2014. január 1-e után is eltudja e látni a hulladék elszállítását, 6.van e már kezdeményezés az új közszolgáltatási szerződések megkötésére.

16 Amit kérünk: Az Önkormányzatok az előadást követően nyilatkozzanak: 1.az új hulladékgazdálkodási szerződések megkötésének helyzetéről, 2.a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás pályáztatása megkezdődött e már, ha igen mikor zárul le a folyamat, előre láthatóan van e olyan pályázó aki képes lesz megoldani a hulladék elszállítását, 3.várhatóan a település hulladékának elszállítása 2014. január 1-e után megoldott lesz e, ha nem az önkormányzat tett e már lépéseket annak megoldására.

17 Kérjük megküldeni: Gazdálkodó szervezetektől: 1.a nonprofittá alakulásuk végbemenetelét igazoló dokumentumokat, (kiadást követő 3 napon belül) 2.az új hulladékgazdálkodási engedély, illetve hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint az új OHÜ által kiadott minősítés másolatát, (kiadást követő 3 napon belül) 3.nyilatkozatot arról, hogy szükség esetén vállalnak e önkéntességet más település közszolgáltatásának ellátásában, (2013. szeptember 9-ig) 4.az új közszolgáltatási szerződések kivonatait. (az aláírást követő 3 napon belül, de legkésőbb 2013. december 15-ig)

18 Kérjük megküldeni: Önkormányzatoktól: 1.haladéktalan tájékoztatást abban az esetben, ha nem megoldott a települési hulladék elszállítása, 2.a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás pályáztatásának megkezdéséről szóló tájékoztatást, (a pályázat kihirdetésétől számított 3 napon belül) 3.a pályázat lezárását követően tájékoztatását annak sikerességéről, vagy sikertelenségéről, (3 napon belül) 4.amennyiben a pályáztatás sikeresen lezárul kérjük a tájékoztatást a tendert elnyerő szolgáltató nevéről, elérhetőségéről, a szemét szállításának gyakoriságáról, pontos időpontjáról, valamint útvonaláról, (3 napon belül) 5.amennyiben a pályáztatás nem zárul sikerrel terveznek e új pályázat kiírását, ha igen várhatóan mikor és meddig, (3 napon belül)

19

20

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Gulyás László tű. hadnagy kiemelt főelőadó Tatabánya, 2013. szeptember 3. Iparbiztonsági feladatok a nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatosan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések