Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JOGORVOSLATI ALAPELVEK ELJÁRÁSI JELLEGŰ •Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten •Gyors és hatékony jogorvoslat elintézése •Jogorvoslathoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JOGORVOSLATI ALAPELVEK ELJÁRÁSI JELLEGŰ •Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten •Gyors és hatékony jogorvoslat elintézése •Jogorvoslathoz."— Előadás másolata:

1 JOGORVOSLATI ALAPELVEK ELJÁRÁSI JELLEGŰ •Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten •Gyors és hatékony jogorvoslat elintézése •Jogorvoslathoz való jog, diszkrimináció-mentesség tartalma •Automatikus felfüggesztő hatály a jogorvoslat megindításánál SZERVEZETI JELLEGŰ •A hatóság hatásköre kiterjedjen a jogsértés megszüntetésére, vagy további jogszabálysértő döntés megelőzésére (ajánlatkérőtől független) •Jogellenes döntés hatályon kívül helyezése (reparálás) •Érvénytelenség (semmisség) nemzeti szabályozás ex nunc jövőbeni ex tunc visszamenő hatály •Nem jár aránytalanul nagyobb sérelemmel az érvénytelenség alkalmazása ahhoz képest, amit a beszerzés megvalósulásához fűződő közérdek sérelme jelentene

2 ALTERNATÍV SZANKCIÓ Bírság Szerződés hatályának lerövidítése •A hatóság írásban köteles indokolt döntést hozni.

3 SZERVEZETI ELHELYEZKEDÉS PARLAMENT  Közbeszerzések Tanácsa (kormánytól független központi költségvetési szerv) Közbeszerzési Döntőbizottság (közigazgatási hatóság)    •háromtagú eljáró döntőbiztosi tanácsok •meghatározott ügyekre, ügycsoportokra kollégium

4 PARLAMENT egyes közérdekű célok képviselői (2 év) 1. Gazdasági Versenyhivatal Elnöke; 2. Közbeszerzésekért felelős: felelős miniszter; 3. a gazdaságpolitikáért felelős miniszter; Döntőbizottság Titkárság Közbeszerzések Tanácsa 10 tag Ajánlatkérő Német fejlesztési Ügynökség által kijelölt személy 1. a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által kijelölt személy; 2. a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy; 3. * az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy; Elnök (5 év) Alelnök (5 év) ajánlattevők Munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák által kijelölt három személy

5 DÖNTŐBIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, ILLETÉKESSÉGE •Közbeszerzési eljárás mellőzése miatt indított eljárás lefolytatása, •Közbeszerzésre, közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértése miatt indított eljárás lefolytatása, (előminősítési kérelem elutasítása, listáról való törlés) •Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása, •Tervpályázati eljárás, •Önként alkalmazó szervezetek eljárásával kapcsolatos jogvita elbírálása Magyarország

6 JOGORVOSLATI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA Kérelemre Hivatalból •Ajánlatkérő •Ajánlattevő (részvételre jelentkező) •Egyéb érdekelt amennyiben jogát vagy jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti a törvénybe ütköző tevékenység Közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara, v. Érdekképvise- leti szerv Minden esetben Jogvita megindítására nyitva álló határidők 15 nap tudomásra jutástól (90 nap) - jogvita eljárást lezáró jogsértő döntés 10 nap mellőzésnél 1 év • A Közbeszerzések Tanácsa elnöke * (tagjai) HATÁLYON KÍVÜL: 2009. 04. 01. • Állami Számvevőszék • a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv • közigazgatási hivatal • kincstár • országgyűlési biztos • a támogatást nyújtó szerv, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet • a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv • * Gazdasági Versenyhivatal 2009. 04. 01.-től •Kormány által az euros és egyéb nemzetközi támogatások ellenőrzésére kijelölt szerv • átláthatósági biztos *( 1 év, 3 év) * 30 nap, mellőzésnél 1 év •Közbeszerzése k Tanácsa Elnöke Éves statisztikai összegzés határidőn túli megküldése; * Ajánlatkérői bejelentkezési kötelezettség elmulasztása; * Jogsértő szerződés módosítás, teljesítés; 30 nap (90 nap), mellőzésnél 1 év •Döntőbizottság elnöke - Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás - * (Egyszerűsített eljárás) hatályon kívül: 2009. 04. 01. 15 nap

7 A HIVATALBÓL TÖRTÉNŐ JOGORVOSLATI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI - Kezdeményezők körének változásai: •- a Közbeszerzések Tanácsa tagjai a továbbiakban nem kezdeményezhetnek •- Új kezdeményező: Gazdasági Versenyhivatal közbeszerzés tárgyával összefüggő: tevékenységi kamara, vagy érdekképviseleti szerv (ajánlatai ajánlattételi felhívás, részvételi felh. dokumentáció, azok módosításai határidő lejártáig) Új feladat: a Közbeszerzések Tanácsa Elnöke -Az ajánlatkérő bejelentkezési kötelezettségének elmulasztása -Jogsértő szerződés módosítás, szerződés teljesítés. (az éves statisztikai összegezés határidőn túl történő megküldésén túl)

8 ELJÁRÁS INDÍTÁSÁRA IRÁNYADÓ HATÁRIDŐK Jogsértés megtörténtének kell tekinteni: •jogellenes tartalmú eljárást indító - hirdetmény esetén a közzétételt; - közvetlen ajánlattételi felhívás esetén a megküldést; •az előirt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetén a közzétételt; •mellőzés esetén a szerződéskötés időpontját, ha ez nem állapítható meg, a teljesítés megkezdését. (egy év)

9 ELJÁRÁS INDÍTÁSÁRA IRÁNYADÓ HATÁRIDŐK Jogsértés tudomásra jutásának kell tekinteni: •jogellenes tartalmú - eljárást indító hirdetmény esetén a közzétételtől, - közvetlen felhívás megküldésétől, illetőleg - dokumentáció esetében annak rendelkezésre bocsátásától számított 15. napot; •előirt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetén a közzétételt; •szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetén az erről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételét követő 30. napot. •Közbeszerzési eljárást lezáró döntés kapcsán a megtekintett iratokkal kapcsolatos jogsértés – iratbetekintés befejezésének napját •Előzetes vitarendezést kezdeményeztek és az ajánlatkérő álláspontját megküldte de egyéb intézkedést nem tett az ajánlatkérői álláspont megküldésének napja.

10 A JOGORVOSLATI KÉRELEM BENYÚJTÁSA -Kérelem vagy kezdeményezés a kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza -Igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás hiánya -Meghatalmazás hiánya -Új elem: a kérelemben meg kell jelölni az előzetes vitarendezés eredményét illetve az ajánlatkérő válaszát. – ezt csatolni is kell Hiánypótlás hiánypótlásra történő felhívás (5 napon belül) nem teljesített hiánypótlás - kérelem HATÁROZATTAL (végzéssel) történő megszüntetése - kezdeményezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítása HATÁROZATTAL hatálybalépés: 2009. 04. 01.

11 A KÉRELEM KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI •A kérelmező nevét, székhelyét, a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tényeket. •A kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét és a közbeszerzés tárgyát, illetőleg a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a beszerző nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát. •A jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező arról való tudomásszerzésének időpontját. •A megsértett jogszabályi rendelkezést.

12 A KÉRELEM KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI •A Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait. •Ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait. •A közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező által ismert nevét, székhelyét. •2010. 01. 01.-től az előzetes vitarendezés eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát. •Csatolni kell az esetleges meghatalmazást, valamint 2010. 01. 01.-től az előzetes vitarendezés kapcsán az ajánlatkérő válaszát tartalmazó dokumentumot. •Igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, mentesség nem adható •Kérelmet eggyel több példányban kell becsatolni, mint ahány ügyfél az eljárásban részt vesz.

13 IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ •A kérelemre indult eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni •Mértéke: (-a Kbt. második része szerinti közbeszerzési eljárásokban (közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések) 900 ezer Ft) ha az az esedékességgel is kapcsolatos -a Kbt. harmadik, valamint negyedik része szerinti közbeszerzési eljárásokban (nemzeti értékhatárokat elérő értékű, vagy nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzések) 150 ezer Ft -közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (felhívás) jogellenességének megállapítására irányuló kérelem: 150 ezer Ft) - Díj 20 %-kal kevesebb, ha előzetes vitarendezést is kezdeményezett

14 A JOGORVOSLATI KÉRELEM BEÉRKEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK •a Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem benyújtását követően haladéktalanul gondoskodik a kérelem főbb adatainak a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzétételéről. •a jogorvoslati kérelemnek a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzétételétől a Döntőbizottság szerződéskötést engedélyező végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig A SZERZŐDÉS NEM KÖTHETŐ MEG.

15 ELŐZETES VITARENDEZÉS SZÉLESEBB KÖRBEN •Esete: ha az ajánlattevő nem ért egyet az írásbeli összegezésben (10 nap) foglalt valamely megállapítással •Határideje: jogsértő eseményről tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül (nemcsak eljárást lezáró döntés lehet) •Kérelem: meg kell jelölni az írásbeli összegezés vitatott pontját, a javaslatot, észrevételt, az álláspontot alátámasztó adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértő elemet, illetőleg az azt alátámasztó dokumentumokra hivatkozni kell. Faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni. – ajánlattevő – kamara érdekképviselet •Az ajánlatkérő álláspontjáról a kérelem megérkezésétől számított 3 munkanapig tájékoztatja a vitarendezést kérelmezőt •Felfüggesztő hatály: a kérelem benyújtásától az ajánlatkérő válaszának megküldését követő 10. napig a szerződés nem köthető meg. •Ajánlattevő, részvételre jelentkező, érdekképviseleti szerv, kamara

16 IDEIGLENES INTÉZKEDÉS (törvény szabályai, alapelvei megsértése vagy ennek veszélyének fennállása ) KérelemreHivatalból Szerződés megkötéséig - Közbeszerzési eljárás felfüggesztése - A még meg nem kötött szerződés megkötésének megtiltása (hatályon kívül helyezésre kerül: 2010. 01. 01.-től) - Ajánlatkérő felszólítása, hogy a kérelmezőt az eljárásba vonja be. Ajánlatkérő a folyamatban lévő közbeszerzési eljárását maga is felfüggesztheti, a szerződés megkötését elhalaszthatja a Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig – ezen rendelkezés módosul, ill. elhagyásra kerül 2009. 04. 01.-től A felfüggesztés a folyamatban lévő eljárási határidőket a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítja. Új: 2009. 04. 01.-től bírósági felülvizsgálat esetén az ajánlatkérő a folyamatban lévő közbeszerzési eljárását felfüggesztheti, a szerződés megkötését elhalaszthatja a bíróság jogerős határozatának meghozataláig.

17 A SZERZŐDÉSKÖTÉS AUTOMATIKUS FELFÜGGESZTÉSE •A szerződéskötés tervezett időpontját az ajánlati felhívásban kell megadni. •2010. január 1.-től a jogorvoslati eljárás megindulása (a jogorvoslati kérelem főbb adatainak a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzététele) esetén a szerződést a Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozata meghozataláig NEM LEHET MEGKÖTNI. •Ezzel egyidejűleg a szerződéskötés megtiltása, mint ideiglenes intézkedés-típus megszűnik. •Kivétel: a Döntőbizottság a szerződés megkötését kérelemre engedélyezheti.

18 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE 2009. 04. 01.-TŐL •Halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos érdek védelme (ideértve: nemzetgazdasági okot) illetőleg a közérdek védelme miatt indokolt •Az ajánlatkérő kérelmére a Döntőbizottság engedélyezheti a szerződés megkötését. •A Döntőbizottság valamennyi veszélyeztetett érdek figyelembevételével engedélyezheti a szerződés megkötését, ha annak előnyei meghaladják a szerződéskötéssel járó hátrányokat. •A halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos érdeket illetőleg közérdeket (nemzetgazdasági okot) meg kell jelölni, az indok fennállását igazoló dokumentumokat be kell nyújtani. •A Döntőbizottság a kérelemről 5 napon belül végzéssel dönt. •A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. •Szerződés nem köthető •10 nappal korábban, 30, építési beruházás 60 napnál később

19 AZ ELINTÉZÉSI HATÁRIDŐ •Tárgyalás tartása nélkül 15 nap •Tárgyalás tartásával 30 nap •Hosszabbítás egy alkalommal 10 nap •Szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetén 60 nap •Hosszabbítás egy alkalommal 30 nap

20 AZ ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT VÉGZÉSEK •A DÖNTŐBIZTOS ELLEN KIZÁRÁSI OK BEJELENTÉSÉT KÖVETŐEN A KIZÁRÁST MEGTAGADÓ VÉGZÉS (A Döntőbizottság elnöke) •Ideiglenes intézkedés •Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményező végzés •Eljárási bírság kiszabása •Szakértő kirendelése stb.

21 AZ ELJÁRÁS BEFEJEZÉSÉRE HOZOTT VÉGZÉSEK •Hiánypótlás teljesítésének elmulasztása miatt •Hatáskor hiánya miatt •Elkésettség miatt •Nem az arra jogosulttól származó kérelem esetén •Kérelem visszavonása esetén •Hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás megszüntetése érdemi vizsgálat nélkül •Az eljárás folytatására okot adó körülmény megszűnése (pl. már nincs folyamatban közbeszerzési eljárás)

22 A KÉRELEM ÉRDEMI VIZSGÁLAT NÉLKÜLI ELUTASÍTÁSA 2009. 04. 01.-TŐL A Döntőbizottság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 5 napon belül határozattal elutasítja, ha megállapítja, hogy -az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága; -Az eljárásra nincs hatásköre és a kérelem áttételének nincs helye, továbbá ha a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelemből hiányoznak, és azok hivatalból sem állapíthatóak meg; -a kérelem elkésett; -az ügyet érdemben már elbírálta és változatlan tényállás mellett ugyanazon ügyben ugyanazon jogszabálysértésre hivatkozva újatt kérelmet nyújtottak be; -a kérelem nem az arra jogosulttól származik; -a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidő alatt nem tett eleget, vagy a kérelmét újból hiányosan adta be.

23 A JOGORVOSLATI ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE HATÁROZATTAL 2009. 04. 01-TŐL •A jogorvoslati eljárás megszüntetése határozattal: ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a Döntőbizottság tudomására. •Az eljárást megszüntető határozat ellen a Kbt. 345. § szerint külön jogorvoslatnak van helye. Fontos: változó Ket. szabályok 2009. október 1.- től!

24 AZ ÉRDEMI HATÁROZATOKBAN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK KÖRE Általában alkalmazható jogkövetkezmények Hamis adatszolgált atás, nyilatkozat ajánlattevő jogsértő magatartás át jogerősen 2 éven belül kétszer megállapítot ták Éves statiszt ikai összeg ezés Megkötött szerződés jogellenes módosítása avagy teljesítése Előminősítési ügyben •Hatáskör hiányának megállapítása •Elutasítás •Megszüntetés (hivatalbóli eljárás esetén, kérelem visszavonása esetén) •Jogsértés megállapítása •tv. szabályainak megfelelő eljárásra való felhívás, döntés feltételhez kötése •Döntés megsemmisítés •Eljárási díj és költségviselésről rendelkezés Ajánlattevő eltiltása 6 hónaptól 3 évig •Ajánlattevő minősített jegyzékből való törlése •Bírság, ill. kötelező bírság 18. § (3) (4), 96/B. § (1) (3) (4), 99. § (3) vagy (4) bek. megsértésekor, ha a 306/A. § (2) bek. b) pontja nem áll fenn 328. §, 17/C. §, 132. § Jogsért és megálla pítása + Kötelez ő bírság Jogsértés megállapítása + bírság Jogsértés megállapítása + Döntés megsemmisíté se vagy megváltoztatá sa

25 A DÖNTŐBIZOTTSÁG ÁLTAL A HATÁROZATOKBAN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK KÖRE 2009. 04. 01.-TŐL •Alaptalan kérelem elutasítása •A hivatalból indított eljárásban a jogsértés hiányának megállapítása •A jogsértés megtörténtének megállapítása •A jogsértés megtörténtének megállapítása mellett: –További jogkövetkezmények alkalmazása - a közbeszerzési eljárás befejezése előtt a jogsértőt felhívhatja a Kbt.-nek megfelelő eljárásra, illetőleg az ajánlatkérő döntésének meghozatalát feltételhez kötheti -Megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg. -Elrendelheti az ajánlattevőnek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéből való törlését -Az ajánlattevőt hat hónaptól három évig terjedő időszakra eltilthatja a közbeszerzési eljárásban való részvételtől -Bírságot szabhat ki a Kbt. szabályait megszegő szervezettel (személlyel),

26 A DÖNTŐBIZOTTSÁG ÁLTAL A HATÁROZATOKBAN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK KÖRE II. –Fél évtől három évig terjedő időszakra az ajánlattevő eltiltása a közbeszerzési eljárásban való részvételtől - az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során illetve azzal kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott, vagy hamis nyilatkozatot tett - az ajánlattevő jogsértő magatartását a Döntőbizottság jogerős határozatában két éven belül legalább két alkalommal megállapította. Rendelkezés az igazgatási szolgáltatási díj, valamint a jogorvoslati eljárás költségeinek viseléséről

27 A DÖNTŐBIZOTTSÁG ÁLTAL A HATÁROZATOKBAN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK KÖRE III. •- Bírság kötelező kiszabása: •Az ajánlatkérő a közbeszerzések Tanácsa felhívása ellenére az ajánlatkérők nyilvántartásába be nem jelentkezett szervezet a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősül •Az előzetes vitarendezés szabályainak, a szerződéskötési moratórium, illetőleg az automatikus szerződéskötést felfüggesztő hatály szabályainak megsértése esetén, amennyiben a szerződés semmisségének esete nem áll fenn – ÖNÁLLÓ HATÁLYBALÉPÉS: 2010.01.01. •Ha a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke hivatalbóli jogorvoslati eljárás kezdeményezési jogkörébe tartozó ügyekben megállapítja a jogsértés megtörténtét •Ha az ajánlatkérő – részben vagy egészben – nem tett eleget a saját, illetőleg a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzétételi kötelezettségének •Ha az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a Döntőbizottság Kbt. 132. § szerinti értesítését

28 JOGORVOSLAT A DÖNTŐBIZOTTSÁG DÖNTÉSE ELLEN érdemi döntés nem érdemi döntés határozat eljárás során hozott végzés • 15 napon belül 8 napon belül • mindenki, akinek jogát, ha a törvény megengedi jogos érdekét sérti rendbírság elkésettség hiánypótlás nem teljesítése ügyfélképesség hiánya előzetes döntéshozatal elrendelése •peres eljárás nem peres eljárás •ítélet végzés •8 napon belül fellebbezés fellebbezés, felülvizsgálat nincs

29 A JOGORVOSLATI RENDSZER TOVÁBBI VÁLTOZÁSAI •2010. 01. 01.-től a határozatok bírósági felülvizsgálat szabályainak változásai; •2010. 01. 01.-től új pertípusok: - a szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti polgári per; - a határozat felülvizsgálata és a szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti egységes per; - a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb polgári perek.

30 A HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÚJ SZABÁLYAI •Keresetlevelet kizárólag a Döntőbizottsághoz kell benyújtani 15 napon belül •A Döntőbizottság a keresetlevelet és az iratokat nyilatkozatával együtt három munkanapon belül továbbítja. •A bíróság a keresetlevelet 8 napon belül megvizsgálja, a Döntőbizottság nyilatkozatát a felperesnek megküldi. •A végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelemről 3 munkanapon belül határoz.

31 A HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÚJ SZABÁLYAI II. •Az ellenérdekű felet, valamint az egyéb érdekeltet értesíti a beavatkozás lehetőségéről. •A beavatkozásra minden esetben 8 napon belül van lehetőség •A beavatkozás elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

32 A HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÚJ SZABÁLYAI III. •Keresetváltoztatás, a kereset kiterjesztése csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehetséges. •A beadványok hiányosságának pótlására legfeljebb 8 napos határidő adható, amely egyszer, indokolt esetben további 8 nappal meghosszabbítható. •A perben szünetelésnek nincs helye. •A Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.

33 A HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÚJ SZABÁLYAI IV. •Az ügy érdemében történő határozathozatal főszabály szerint tárgyaláson kívül történ8ik, de tárgyalás tartása kérhető. •Az első tárgyalást az iratoknak a bírósághoz érkezését követő 30 napon belül kell megtartani. •Ha nincs szükség bizonyítási eljárás lefolytatására vagy nincs tárgyalás, ezen 30 napos határidőn belül az ügyet el kell bírálni (hiánypótlás ideje nem számít bele). •A bíróság a Döntőbizottság határozatát, valamint a bírság összegét megváltoztathatja, és alkalmazhatja azon jogkövetkezményeket,amelyeket a Döntőbizottság alkalmazhat a jogorvoslati eljárás során. •A Döntőbizottság határozatának hatályon kívül helyezése és új eljárás lefolytatásának elrendelése esetén a bíróság határozatának tartalmaznia kell a Döntőbizottság megismételt eljárásra vonatkozó utasításokat. •Döntés meghozatalától számított 8 napon belül kézbesíteni kell.

34 A HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÚJ SZABÁLYAI V. •A bíróság határozatát minden esetben a meghozatalától számított 8 napon belül a felek részére kézbesíteni kell. •Fellebbezés 8 napon belül, benyújtása

35 A szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti polgári per – 2009. 04. 01. •Célja: a közbeszerzési szerződés érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása •Esetei: 2010. 01. 01.-től semmis a Kbt. hatálya alá tartozó szerződés, ha - azt a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg; - a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést és ezzel megfosztották az ajánlattevőt attól, hogy a szerződéskötést megelőzően jogorvoslati eljárás megindítását kérelmezze, egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat, hogy az befolyásolta az ajánlattevő esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére. -Jogkövetkezmény: 1. Ha a bíróság megállapítja a fenti okok miatti érvénytelenséget, a szerződés megkötésének időpontjától kezdve érvénytelenné válik, és a szerződés megkötése előtt fennállott helyzetet kell visszaállítani. 2. Részleges érvénytelenség, illetve a szerződéskötési szándék előzetes közzététele miatt az érvénytelenség hiánya esetén kötelező bírság a szerződés értékének 10 %-a.

36 A SZERZŐDÉS KÖZBESZERZÉSI JOGSÉRTÉS MIATTI ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI POLGÁRI PER II. •Felperes: Közbeszerzési Döntőbizottság •Alperesek: a szerződő felek •Feltétele: a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a fenti körben jogsértést állapít meg •Hatáskör, illetékesség: a polgári perjog általános szabályai szerint •Nyilvánosság: a Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa honlapján a perindításról, és az adott ügy lényeges adatairól tájékoztatást tesz közzé. •Jogkövetkezmények: a Kbt. szerinti jogkövetkezmények alkalmazása kizárja a Ptk. 200. §-a (2) bekezdésének alkalmazását a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző módon megkötött szerződés semmisségének megállapítása tekintetében. •(Semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek, kivéve ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz.)

37 AZ EGYSÉGES (KOMBINÁLT) PER – 2010. 01. 01.-TŐL •Célja: a Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata + a határozat alapjául szolgáló szerződés érvénytelenségének kimondása, érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása •Megállapítása: ugyanazon perben •Esetei:- a szerződést a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg; - A felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést és ezzel megfosztották az ajánlattevőt attól, hogy a szerződéskötést megelőzően jogorvoslati eljárás megindítását kérelmezze, egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat, hogy az befolyásolta az ajánlattevő esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére

38 AZ EGYSÉGES (KOMBINÁLT) PER II. •Alperesek: a Közbeszerzési Döntőbizottság és a szerződő felek •Illetékesség: Fővárosi Bíróság kizárólagosan •Igényérvényesítés: a perben egyéb polgári igény nem érvényesíthető; •Kizárólag a fentiekben meghatározott érvénytelenségi okok megállapítása kérelmezhető. •Jogszabály: a Pp. XX. fejezetét a Kbt.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. •Keresetlevél benyújtása: a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz •Benyújtás módja: Hatályon kívül helyezve, elektronikus út – 2010. 01. 01.-től a közösségi értékhatárt elérő értékű beszerzéseknél •- 2010. 07. 01.-től minden esetben kizárólag elektronikus úton. Az ügy irataival, valamint a nyilatkozattal együtt 3 munkanapon belül (elektronikusan, mint fent) továbbítás a bírósághoz.

39 AZ EGYSÉGES (KOMBINÁLT) PER III. •Beadványok benyújtása, bírósági iratok kézbesítése elektronikus úton - 2010. 01. 01.-től a közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzésnél vagy mellőzésnél - 2010. 07. 01.-től minden közbeszerzésnél vagy mellőzésnél. •Keresetváltoztatás, kereset kiterjesztése: csak a perindításra nyitva álló határidőn belül. •Szünetelés: nincs •Jogkövetkezmények: 1.A bíróság a Döntőbizottság határozatát,a bírság összegét megváltoztathatja, és ugyanazokat a jogkövetkezményeket alkalmazhatja, mint a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás során. 2.A Döntőbizottság határozatának hatályon kívül helyezése esetén a szerződés érvénytelenségének tárgyában a per megszüntetése. 3.Részleges érvénytelenség, illetve a szerződéskötési szándék előzetes közzététele miatt az érvénytelenség hiánya esetén kötelező bírság (a szerződés értékének 10%-a). •Fellebbezés: van

40 A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB PEREK – 2010. 01. 01.-TŐL •A Döntőbizottság kötelező érvénytelenségi perindítása valamint az egységes per kivételével a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértésére alapított bármely polgári jogi igény érvényesíthetőségének feltétele, hogy a Döntőbizottság, illetőleg a határozat felülvizsgálata során a bíróság a jogsértést jogerősen megállapítsa.

41

42

43

44

45 •Köszönöm figyelmüket »Dr. Deli Betty


Letölteni ppt "JOGORVOSLATI ALAPELVEK ELJÁRÁSI JELLEGŰ •Jogsértések orvoslása közösségi vagy nemzeti szinten •Gyors és hatékony jogorvoslat elintézése •Jogorvoslathoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések