Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közbeszerzési törvény változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közbeszerzési törvény változásai"— Előadás másolata:

1 A közbeszerzési törvény változásai
dr. Fülöp-Tóth Eszter főosztályvezető-helyettes

2 A közbeszerzési törvény változásai
2008. évi CVIII. törvény átfogóan módosította a Kbt.-t. Módosítások nagy része április 1-jén (2009. okt.1-jén) lép hatályba, másik részük január 1-jén, illetve július 1-jén.

3 A közbeszerzési törvény változásai
A módosítások csoportosítása: Közbeszerzési rendszer egyszerűsítése Adminisztratív terhek csökkentése Átláthatóságot, nyilvánosságot, verseny tisztaságát elősegítő szabályok Jogalkalmazási tapasztalatokon alapuló módosítás Jogorvoslati eljárás módosítása Célkitűzés volt még a közösségi irányelvekhez való jogharmonizáció.

4 Közbeszerzési rendszer egyszerűsítése
3 eljárási rezsim helyett 2 bevezetése Közösségi értékhatárt elérő, valamint közösségi értékhatár alatti eljárás → új egyszerű eljárás (mind kormányzati, mind közszolgáltató beszerzőknél) Egyszerűsített eljárás megszüntetése, új egyszerű eljárás alkalmazása 4. számú melléklet szolgáltatásai tekintetében egyszerű eljárás, kivéve közösségi értékhatárt el nem érő jogi szolgáltatások és hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység

5 Közbeszerzési rendszer egyszerűsítése
Nemzeti eljárás értéksávja (nettó!!!) kormányzati beszerzők esetében: árubeszerzés: Ft szolgáltatás megrendelése: – Ft építési beruházás: – Ft (DE: ha eléri ,5 Ft-t → közösségi eljárás, nemzeti hirdetménnyel)

6 Közbeszerzési rendszer egyszerűsítése
Nemzeti eljárás értéksávja (nettó!!!) kormányzati beszerzők esetében: szolgáltatási koncesszió: Ft – építési koncesszió – Ft (DE: ha eléri ,5 Ft-t → közösségi eljárás, nemzeti hirdetménnyel)

7 Adminisztratív terhek csökkentése
Kizáró okok előzetes igazolási kényszerének megszüntetése Elektronikus hirdetményfeladás és a közbeszerzési eljárás elektronikus úton történő lefolytatásának kötelezővé tétele lépcsőzetes hatályba lépéssel Kizáró okok igazolása: Kbt. 91. § Ha a nyertes nem igazolja 8 napon belül, következő legjobb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel kötheti meg. Elektronikus eljárás: 2010. január 1-jétől a közösségi értékhatárt elérő általános és különös eljárás 2010. július 1-jétől egyszerű általános és különös eljárás

8 Átláthatóságot, gazdasági versenyt elősegítő szabályok
Közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatok közzétételének előírása (eljárás megindításától szerződés megkötéséig, teljesítéséig) Megkötött szerződés nyilvános, közérdekű adatnak minősül, honlapon/KT honlapján közzé kell tenni. Éves összesített közbeszerzési terv legkésőbb április 15-ig (honlap, helyben szokásos mód) Közzétételi kötelezettség: 2009. április 1-jétől: Kbt. 17/C. § 5 munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján, annak hiányában a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (helyben szokásos módon is közzéteheti a kötelező közzétételt követően) 2009. október 1-jétől KT honlapján, saját honlapján is (helyben szokásos módon is közzéteheti a kötelező közzétételt követően) Közbeszerzési terv: Figyelem, változás: nem „lehetőség szerint”, hanem legkésőbb április 15-ig!!! 2009. április 1-je: A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 2009. október 1-jétől A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ha rendelkezik honlappal saját honlapján is - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

9 Átláthatóságot, gazdasági versenyt elősegítő szabályok
Szakértelem, eljárásba bevont személyek felelőssége: hirdetmény ellenjegyzése → felelősség jogszabálynak való megfelelésért, kötelező bírságolás (KDB) Átláthatósági megállapodás (csak lehetőség) Hirdetmény ellenjegyzése: közbeszerzési szabályzatban meg kell jelölni ellenjegyzésért felelős személyt Az ellenjegyzés nélkül az eljárás nem indítható meg. Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) is megvizsgálja, díjfizetési kötelezettség → ez alól mentes 1000 fő alatti település Átláthatósági megállapodás: ajánlattevő és ajánlatkérő között, független szakértő bevonása, monitoring szolgáltatás

10 Átláthatóságot, gazdasági versenyt elősegítő szabályok
Gazdasági verseny érvényesülését elősegítő szabályok (kartell-gyanú, eredménytelenségi ok) Többes pozíció tilalma „In-house” beszerzésnél valamennyi ezen címen kötött szerződés figyelembe vétele nettó árbevétel 90%-ának meghatározásához!!! Kbt. 20A. § ajánlatkérő köteles GVH-nál bejelentést tenni, vagy panasszal élni, ha kartell létrehozásának, vagy versenytorzító megállapodásnak gyanúja áll fenn. Kbt. 92/A. § eredménytelenné nyilváníthatja, ha egyetlen ajánlatot nyújtottak be ( még ha érvényes is), köteles érvénytelenné nyilvánítani, ha több ajánlatot nyújtottak be, és csak egy érvényes. Kétszakaszos eljárás: 115. § (1) Eredménytelen a részvételi szakasz és az eljárás, ha (2) Az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja a részvételi szakaszt és az eljárást, ha mindössze egyetlen részvételi jelentkezést nyújtottak be, akkor is, ha az egyetlen benyújtott részvételi jelentkezés érvényes. (3) A részvételi szakasz és az eljárás eredménytelen, ha több részvételi jelentkezést nyújtottak be, de a benyújtott részvételi jelentkezések között mindössze egyetlen érvényes részvételi jelentkezés van. Figyelem: „in-house”-nál valamennyi ezen címen kötött szerződés figyelembe vétele nettó árbevétel 90%-ának meghatározásához!!! Többes pozíció tilalma: 10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó kizárólag egy ajánlattevő mellett.

11 Jogalkalmazási tapasztalatok
Erőforrást biztosító szervezet definíciója, alkalmasság igazolása. Hiánypótlás szabályainak módosítása. Irreálisan alacsony ellenszolgáltatás megítélése: kötelező adatkérés, információkérés, érvénytelenné minősítés. Projekttársaság létrehozása: kötelesség, lehetőség. Erőforrást biztosító szervezet: NEM MINŐSÜL ALVÁLLALKOZÓNAK!!! (Alvállalkozóhoz: ajánlattevőnek közbeszerzés 50%-át magának kell teljesítenie) Projekttársaság: jogi formával, alaptőke minimális mértékével, tevékenységi körrel, tevékenység ellenőrzésével összefüggő követelményeket támaszthat az ajánlatkérő. Kbt. 86. §: ajánlatkérő kirívóan alacsony, vagy magas ellenszolgáltatás esetén többi ajánlattevő írásbeli értesítését követően indoklást köteles kérni.

12 Jogorvoslati eljárás korszerűsítése
Szerződéskötési moratórium: jogorvoslat esetén szerződést elsőfokú jogorvoslati szerv határozatáig vagy engedélyező végzésig meghosszabbodik (2010. jan. 1.). Érvénytelenség speciális esetei, ún. kombinált per lehetősége (2010. jan. 1.). 2010. január 1-je elektronikus jogorvoslati eljárás bevezetése bizonyos eljárási cselekmények tekintetében.

13 Önkormányzatok számára fontos jogszabályok
a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2151/2003/EK bizottsági rendelet MK. 41. számában megjelent az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról) a közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó szabványos űrlapok létrehozásáról szóló 1564/2005/EK bizottsági rendelet 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet: közösségiben a szabványos űrlapokra vonatkozó bizottsági rendelet, egyszerűben rendelet mellékletei Alkalmazása: április 1-jét követően megkezdett eljárás, vagy ismételt feladás esetén

14 A helyben központosított közbeszerzés
2007. január 11-től hatályos a rendeletalkotási felhatalmazás Jogalkalmazói probléma: költségvetési szervekre terjedhet csak ki a hatálya, vagy minden általa irányított szervre? 2009. április 1-jétől egyértelmű, hogy önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság is csatlakozhat önként. 17/B. § (1) Az általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyi önkormányzat jogosult a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni. (2) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokra e törvény és a (3) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni. (3) A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot, amelyben (RENDELETALKOTÁSI FELHATALMAZÁS TEHÁT 17/B. § (3) BEKEZDÉSE!!!) a) kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetet; b) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés szabályai szerint eljárni köteles önkormányzati költségvetési szervek körét, továbbá a többségi önkormányzati tulajdonú társaságok részére az eljáráshoz való önkéntes csatlakozás lehetőségét; c) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások körét; d) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, és a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttműködésének szabályait, különösen a felek adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatszolgáltatás és az adatkezelés módját; e) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket fedező díj számításának és megfizetésének módját, valamint az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek az önkormányzat felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét; f) meghatározza, hogy a keretmegállapodásos eljárás második részét - e törvény szabályai szerint - az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet vagy a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozott szervezet folytatja le; g) meghatározhatja a helyben központosított közbeszerzés részletes - az e törvénytől az ilyen eljárások sajátossága miatt szükséges eltérő - szabályait, az európai közösségi joggal összhangban.

15 Gyermekek közétkeztetését érintő aktuális kérdések
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia → átfogó cselekvési program, része a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata → minőségi problémák megkötött vállalkozási szerződések felbontása problémás

16 Gyermekek közétkeztetését érintő aktuális kérdések
Szükséges felhívni a figyelmet, hogy közbeszerzési eljárás során lehetőség van: a pályázók alkalmassági szempontjainak meghatározásával, az „összességében legjobb ajánlat” bírálati szempontjának alkalmazásával szerződés teljesítési feltételeinek meghatározásával, elmulasztásának következményeivel minőségi szolgáltatást kikényszeríteni.

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A közbeszerzési törvény változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések