Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kecskés Blanka Bibliai Portfólióm.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kecskés Blanka Bibliai Portfólióm."— Előadás másolata:

1 Kecskés Blanka Bibliai Portfólióm

2

3 Bibliai térképek

4 Ábrahám áldozata Az én kedvenc történetem Ábrahám áldozatáról szól. Ábrahám korábbi életéről azt kell tudnunk hogy Ábrahám és felesége Sára hiába vártak gyermekükre az nem fogant meg. Ábrahám 100 éves volt már és azt hitte nem lesz utódja amikor sára várandós lett. Fia született, a neve Izsák. Egy napon az Úr arra inté Ábrahámot, hogy vigye fel a hegyre és mutassa be fiát égőáldozatul. Ábrahám istenfélő ember volt így szó nélkül cselekedett. Másnap reggel fogta fiát fölnyergelte a szamarat és útnak indultak. Már harmadik napja gyalogoltak amikor Ábrahám meglátta a hegyet amit az Úr mondott neki. Ábrahám így szólt a szolgákhoz: „Maradjatok itt a szamárral. Én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok.” Így aztán Ábrahám fogta az égőáldozathoz szükséges fiát és elindultak a hegyre. Izsák egyszer csak apjához szólt: „Atyám!” Az válaszolt: "Igen, fiam!" Ez azt mondta:” Lám, itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égőáldozathoz?" Ábrahám így felelt: „"Isten majd gondoskodik bárányról az égőáldozathoz, fiam.” Így mentek tovább míg meg nem érkeztek. Ábrahám megépítette az oltárt, megkötözte fiát, akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, hogy feláldozza a fiát, de ekkor az Úr angyala így szólt: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban és azt áldozta fel fia helyett. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: "Magamra esküszöm - ez az Úr szava -, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövényét, utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra." Ábrahám visszatért szolgáihoz. Elindultak, és együtt mentek vissza Beersebába. Ábrahám Beersebába maradt.

5 Bibliai témájú filmek Ben Hur Passió

6 Különböző bibliák

7 Károli Gáspár Károli Gáspár (*Nagykároly, 1529 (más források szerint 1526/1530) körül - † Gönc, 1591). Eredeti neve Radics vagy Radicsics Gáspár volt, de később a szülővárosáról Caroli illetve Caroliusnak nevezte magát. Református lelkipásztor a biblia első teljes magyar fordításának elkészítője. Eredetileg ortodox kereszténynek volt megkeresztelve, ami szerb gyökerekre utal, emiatt Biblia fordításának helyességét többször megkérdőjelezték. Iskoláit Nagykárolyban kezdte, Brassóban végezte, majd 1556-ban a Wittenbergi Egyetemen tanult (az egyetem tankönyvében Caspar Carolus Pannonius néven szerepel) ben hazatért, egy év múlva, 1563-ban gönci római katolikus plébánossá választották (ezt a tisztséget haláláig megtartotta), majd esperes lett. Nem sokkal ezután megválasztották a Kassa-völgyi egyházmegye szeniorává ban összehívta a gönci zsinatot, tiszáninneni esperességek zsinatát ben újjáépítette Gönc leégett templomát ben Göncön halt meg, valószínűleg a mai római katolikus templom kertjében, vagy a templomban temették el. Esperesként többször fellépett a szentháromság-tagadók (unitáriusok) ellen, részt vett Nagyváradon az unitárius-ellenes hitvitán. Károli Gáspár legjelentősebb munkája a Biblia első teljes magyar fordítása, melyet 1586-ban kezdett meg, Rákóczi Zsigmond támogatásával. Hat református lelkész társa segítségével hamar elkészült a fordítással, így négy év múlva (1590) a magyar nyelvű Biblia Vizsolyban nyomtatásban is megjelenhetett, példányban. Mára 52 példány maradt fel, ebből 24 található Magyarországon. Jelentős műve még „Két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjöknek okairól” című könyve (Keet könyö minden orszagoknac es kyralioknac io es gonosz szerenczeieknec okairul…) (1563) – amiben Magyarország hanyatlásának okait keresi és más írókhoz hasonlóan arra a megállapításra jut, hogy a török csapás a büntetés a magyarok vétkeiért. Sok bibliai részletet tartalmaz

8 A nagyváradi székesegyház mennyezeti freskóján bibliai történeteket és angyalüdvözleteket láthatunk. A képen Szent László életét követhetjük nyomon. A képeket Schöpf Ádám bécsi festő festette.

9 Az evolúciós elmélet és a Biblia találkozása
Az élővilág természetes úton való kialakulására az evolúciós elmélet előtt nem volt magyarázat, csak vallásos eredetmítoszok és más, természetfeletti beavatkozást feltételező elképzelések; az élőlények felépítésének látszólagos tervszerűségét sokan Isten egyik bizonyítékának tartották. A korabeli ateisták és egyházellenesek így megszületése után hamar zászlajukra tűzték az evolúció elméletét, így az heves társadalmi és vallási viták középpontjába került, és a köztudatban a liberális, „haladó” világnézettel, az antidarwinizmus pedig a konzervativizmussal kapcsolódott össze. Sokakat felháborított az ember majomtól való származtatása is, ami ellentmondott a lélekről és az ember természet fölé rendeltségéről szóló vallási tanításoknak. Ezek a viták sokáig a tudományos vitákkal párhuzamosan zajlottak, de a 20. század elején, a neodarwinista szintézis után az evolúciós elmélet tudományosan helytálló volta egyre inkább megkérdőjelezhetetlenné vált, és egyre inkább utat talált az oktatásba is. Az 1920-as évekbeli Amerikában egyre jobban megerősödő keresztény fundamentalista mozgalmak ezt a keresztény világnézet elleni támadásnak tekintették, és az evolúció oktatását megtiltó törvényekkel válaszoltak. Az evolúció „tiltott tan” maradt az 1950-es évek végéig, amikor is a Szputnyik fellövése sokkolta az amerikai közvéleményt: sokan úgy érezték, hogy Oroszország jobb oktatási rendszere révén előnyre tett szert a tudományos kutatásokban. A kormány által válaszul bevezetett oktatási reform nagyobb hangsúlyt helyezett a természettudományokra, és ennek részeként a biológiaoktatás középpontjába az evolúciót állították. Erre válaszul jelent meg a kreacionista mozgalom, amely a teremtést mint az evolúció tudományos alternatíváját (az ún. „tudományos kreacionizmust”) próbálta visszajuttatni az oktatásba, nagyrészt vallásos érvekre és áltudományos eszközökre támaszkodva. Amikor ezt a Legfelsőbb Bíróság egy vallásos nézet állami oktatáson keresztül történő burkolt népszerűsítésének és így alkotmányellenesnek ítélte, megkísérelték a kracionizmusnak egy a vallási elemektől mentes változatát létrehozni, ennek eredménye az intelligens tervezés, ami az élőlények kialakulását egy ismeretlen módon beavatkozó ismeretlen értelemnek tulajdonítja, és mára az evolúció-kreacionizmus vita fő frontvonala. Ettől nagyrészt független viták övezték az evolúciós elmélet filozófiai, társadalmi és vallási alkalmazásait. Azonban az, hogy a biológiai evolúció a természetes szelekció folyamatainak eredménye, teljességgel elfogadott, versenytárs nélkül álló felfogás a tudományos irodalomban

10 A záró esszém Az én véleményem szerint az emberek fő problémája, hogy a rohanó életmódunkban megfeledkezünk a hitről. Megfeledkezünk az élet apró csodáiról és csak csőlátásban nézünk az élet elébe. Az evolúciós elméletet azért választottam a záró esszém témájául, mert az emberek túl komolyan veszik azt. Mivel az evolúciós elmélet tudományosan alátámasztható, az emberek inkább ebben hisznek, mert a vallásnak manapság már nincs akkora jelentősége, mint a régebbi időkben. Tapasztalataim szerint a nagyvárosokban és a fiataloknál még inkább nincs jelentősége, mint vidéken az idősebb emberek körében. Remélem, a jövőben ez a helyzet pozitív irányban változni fog. A portfóliómban próbáltam a problémaközpontúságra és az egyszerűségre törekedni. A számomra legérthetőbb és legfontosabb dolgokat tettem bele. A portfólióm jelmondata: „Segíts magadon, Isten is megsegít.”


Letölteni ppt "Kecskés Blanka Bibliai Portfólióm."

Hasonló előadás


Google Hirdetések