Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozás alapítása I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozás alapítása I."— Előadás másolata:

1 Vállalkozás alapítása I.
Eldöntötte: egyéni vállalkozást indít

2 Egyéni vállalkozás – egyéni cég
Ki indíthat egyéni vállalkozást? Ki alapíthat egyéni céget? Bármely természetes személy, aki EGYEDÜL, üzletszerűen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett kíván gazdasági tevékenységet folytatni. Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban már szereplő természetes személy. Csak egy tagja lehet. Cégbejegyzéssel jön létre. Jogi személyiséggel nem rendelkezik. Hogyan induljon el? Hogyan történik az alapítás? Az eljárás a bejelentéssel indul: önkormányzat okmányirodájában személyesen, vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan: A bejelentés ingyenes, de az egyéni vállalkozói igazolvány illetéke 10 e Ft Ha nincs ügyfélkapu, akkor ingyen készítenek. Alapító okirat aláírásával, akár minta alapján is, de előtte az alapítóját már nyilvántartásba vették, mint egyéni vállalkozót. Jegyzett tőke minimum nincs. 200 e Ft alatt csak pénzbeli lehet, afölött apport is.

3 Egyéni vállalkozás – egyéni cég
Engedély Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, akkor az egyéni vállalkozó csak a szükséges engedély birtokában végezheti. A bejelentés illetve engedélyköteles tevékenységekről tájékozódhat az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében (ÖVTJ). Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, akkor az egyéni cég is csak a szükséges engedély birtokában végezheti. Képesítés Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel., vagy ilyen személyt alkalmaz Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni cég is csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel., vagy ilyen személyt alkalmaz

4 Egyéni vállalkozás – egyéni cég
Felelősség Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az alapító tag határozza meg, hogy a cég tartozásaiért korlátozott, vagy korlátlan felelősséget vállal-e. Ha az egyéni cég felelőssége korlátlan, akkor a tartozásokért elsősorban az egyéni cég a saját vagyonával felelős, és ha ez a vagyon nem fedezi a tartozásokat, a tag saját vagyonával, korlátozás nélkül köteles helyt állni. Korlátozott felelősség esetén a tag köteles az alapító okiratban meghatározni a pótbefizetés összegét, amelyet csak akkor kell teljesítenie, ha az egyéni cég vagyona a tartozásokat nem fedezi. Ezen felül azonban a tag saját vagyonával az egyéni cég tartozásaiért nem felel, hasonlóan a korlátolt felelősséggel működő gazdasági társaságokhoz.

5 Egyéni vállalkozás – egyéni cég
Szünetelés Átruházás Min. 1 hónapra, max. 5 évre A tag vagyoni betétje csak egy másik egyéni cégre ruházható át. Megszűnés Bejelentéssel (elektronikus út) A vállalkozó halálával Egyéni cég alapításával az egyéni vállalkozó cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondokság alá kerül Adóhatóság törli az adószámát az alapító okiratban megjelölt feltétel megvalósult, vagy meghatározott időtartam eltelt, a tag elhatározza az egyéni cég megszűnését, vagy átalakulását más gazdasági társasággá, a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja az egyéni céget, vagy törli a céget, az egyéni céget felszámolási eljárás keretében megszüntetik.

6 Vállalkozás alapítása II.
Eldöntötte: társas vállalkozás tagja lesz, vagy egyszemélyes gazdasági társaságot alapít. Döntött a társas vállalkozás formájáról is: - közkereseti társaság - betéti társaság - korlátolt felelősségű társaság - részvénytársaság

7 Általános A gazdasági társaságok alapítását a évi IV. törvény szabályozza, míg az alapítással kapcsolatos teendőkről a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény rendelkezik. A cégeljárásban a jogi képviselet kötelező. 2008. július 1. óta a cégeljárás elektronikus úton zajlik.

8 Minden társasági forma esetében megegyező előzetes döntési feladatok
Döntés a társaság nevéről – nehéz feladat! A cégnév minimum egy vezérszóból és a cégforma megjelöléséből áll. A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaik szó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. Ha azt szeretné, hogy cégnevét más ne használhassa, megoldás lehet cégnév levédése. (védjegy) Természetesen ezt megelőzően le kell ellenőrizni, hogy MÁR nem védett-e a cégnévként bejegyeztetni kívánt elnevezés! További nehézség és megoldandó feladat a domain-név regisztrációt megelőző ellenőrzés, mert ütközés esetén védjegybitorlást is elkövethetünk! A cégnév a gazdasági társaság azonosítója ,a domain internetes azonosító. Csak teljes egybeesés esetén adnak „oltalmat”. A védjegyoltalom mindent visz: a hasonló, összetéveszthető nevek ellen is véd, védjegy birtokában akár töröltethető is egy cégnév vagy domain.  Attól, hogy a domaint regisztráltuk, a név nem lesz jogi szempontból védett. Ha gazdasági tevékenység körében használjuk, lehet belőle kereskedelmi név, de a legbiztosabb levédeni védjegyként.

9 Minden társasági forma esetében megegyező előzetes döntési feladatok
Döntés a társaság székhelyéről, telephelyről, fióktelepről A cég székhelye a cég bejegyzett irodája, a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, őrzése, rendelkezésre tartása (adó,- tb-ellenőrzés) történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen (de u.azon településen) található A cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. Székhely, telephely és fióktelep olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult. A használatra jogosultságot igazolni kell.

10 Minden társasági forma esetében megegyező előzetes döntési feladatok
Döntés a tevékenységi körről egy főtevékenységet kötelező megjelölni Mindent csinálhat, amit tv. nem tilt a többit ügyfélkapun keresztül bejelenteni Döntés arról, hogy kik lesznek vállalkozásának tagjai Döntés a tőke nagyságáról, annak tagok közti megoszlásáról Döntés arról, ki legyen a társaság vezetője, képviselője Döntés arról, hogy határozott vagy határozatlan időre alapítják-e a társaságot

11 Minden döntést meghozott, jöhet a társasági szerződés elkészítése
 A társasági szerződést közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Minden tagnak alá kell írni A társasági szerződés kötelező tartalma: Cégnév Székhely (telephely, fióktelep) Tagok (természetes személyazonosító adatok) Tevékenységi kör Jegyzett tőke, a tagok vagyoni hozzájárulása Vezető tisztségviselők megjelölése Működés időtartama Az egyes társasági formáknál speciálisan előírt tartalom

12 Cégbejegyzési eljárás
A társasági szerződés aláírását követő 30 napon belül kérelemmel el kell indítani, ha nem: bírságolási lehetőség kötelező a jogi képviselet és elektronikus eljárás A kérelemhez szigorúan előírt – rengeteg – mellékletet kell csatolni, ezek elmaradása elutasítási ok A kérelem informatikai és formai szempontból hibátlan benyújtását a rendszer azonnal visszaigazolja (digitális tértivevény) A cégbíróság az adóhatósághoz továbbítja a az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozatot [az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése], ami a bejegyzési kérelem része Az adóhatóság ált.-ban 1 munkanapon belül lefolytatja az adóregisztrációs eljárást és megküldi az adószámot a cégbíróságnak Az adószám megállapítását követő munkanapon a cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus tanúsítványt küld vissza a cégbíróság

13 Cégbejegyzési eljárás
Eljárási határidők: Benyújtás 30 napon belül Cégbíróság 8 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a létesítő okirat és a mellékletek megfelelnek-e a jogszabály rendelkezéseinek Ha nem:elutasít. Ha igen, de hiányzik valamilyen okirat:hiánypótlás. Ha nem hiányzik semmi: 15 munkanapon belül köteles elvileg bejegyezni. A gyakorlat teljesen más.

14 Egyszerűsített cégeljárás
Szerződésminta alapján történik Kkt., Bt., Kft, Zrt., egyéni cég alapítható így Rövidebb határidők a cégbíróság eljárására: Itt is van 1 napos adóregisztrációs eljárás Ha minden rendben, az adószám megérkezését követően elvileg 1 órán belül megküldi a bejegyző végzést (vagy elutasít)

15 További cégeljárások Változásbejegyzési eljárás
Átalakulás bejegyzési eljárás Tagváltozás bejegyzésének eljárása (ismét az adóhatóság bevonásával) Végelszámolási eljárás Törvényességi felügyeleti eljárás (a cég törvényes működésének kikényszerítése céljából. Bírságolási lehetőség) Kényszertörlési eljárás Vagyonrendezési eljárás

16 Cégeljáráshoz kapcsolódó költségek
Illetékek Nem egyszerűsített eljárás során: Egyéni cég cégbejegyzése -  Ft Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégbejegyzése -  Ft Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe cégbejegyzése -  Ft Külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete cégbejegyzése -  Ft Zártkörűen működő részvénytársaság cégbejegyzése -  Ft Korlátolt felelősségű társaság cégbejegyzése -  Ft Nyilvánosan működő részvénytársaság, illetve európai részvénytársaság cégbejegyzése -  Ft Egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzés során: Zártkörűen működő részvénytársaság -  Ft Korlátolt felelősségű társaság -  Ft Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság -  Ft Egyéni cég -  Ft Egyéb cégbírósági eljárásra (változásbejegyzés, névfoglalás) -  Ft Emlékeztetőül: Egyéni vállalkozás indítás: díj- és illetékmentes Egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása: ,- Ft

17 Cégeljáráshoz kapcsolódó költségek
Közzétételi díjak elektronikus cégeljárás esetén a jogi személyiség nélküli cég bejegyzése - 5.000 Ft a jogi személyiség nélküli cég változás bejegyzése - 3.000 Ft a jogi személyiségű cég bejegyzése - 5.000 Ft a jogi személyiségű cég változás bejegyzése - 3.000 Ft Kötelező kamarai regisztráció: Ft/év

18 Cégeljáráshoz kapcsolódó költségek
JÜB (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer) díjköteles Ügyvédi munkadíj: az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) szabad megállapodás tárgya. Nincsenek kötött „tarifák”, ezért viszonylag nagy szóródás van az ügyvédi munkadíjak mértékét illetően. A munkadíjat - egyebek mellett - befolyásolja az ügyvéd szakképzettsége, szakmai tapasztalata, az ellátandó ügy jellegzetességei, a ráfordítandó munka mennyisége.


Letölteni ppt "Vállalkozás alapítása I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések