Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyéni vállalkozás I. 1. Definíció: 2009. évi: CXV: . tv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyéni vállalkozás I. 1. Definíció: 2009. évi: CXV: . tv."— Előadás másolata:

1 Egyéni vállalkozás I. 1. Definíció: 2009. évi: CXV: . tv. Egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki üzletszerű gazdasági tevékenységét Magyarországon letelepedés keretében, vagyis ténylegesen és tartósan erre a célra rendszeresített létesítményben (pl. irodában, üzletben) gyakorolja. 2.Nem lehet egyéni vállalkozó: aki cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, akit a közélet tisztasága elleni, gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmények miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéletek, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéletek, aki egyéni cég vagy gazdasági társaság korlátlan felelősségű tagja. .

2 Egyéni vállalkozás II. 3. Alapítás, induló vagyon 4. A tag felelőssége
Ügyfélkapun keresztül, elektronikusan, regisztráció Nem kell vállalkozói igazolvány „Egyablakos” rendszer Főszabály: bármely gazdasági tevékenységet folytathat Nincs induló vagyon 4. A tag felelőssége Korlátlan felelősség

3 Egyéni vállalkozás III.
4. Megszűnése ha a tevékenységének megszűntetését bejelenti, ha egyéni céget alapított, halála esetén, cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó jogerős bírósági határozat esetén, az adóhatóság adószám törlését kimondó jogerős határozata esetén.

4 Egyéni cég 1. Definíció: 2 . Alapítás: 2009. évi: CXV: . tv.
Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. 2 . Alapítás: Kizárólag egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély alapíthatja, Közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett alapító okiratban történik a létrehozás Induló vagyon: nincs Cégbírósági bejegyzés egyéni cég: korlátlan mögettes felelősség korlátolt felelősségű cég: korlátolt mögöttes felelősség .

5 Társaságalapítás formai szabályok
Létesítő okirat: társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) tagok aláírása/ képviselet meghatalmazással Ügyvédi ellenjegyzés (közjegyző közokirat) Kkt, bt, kft zrt esetében lehetőség szerződésminta alkalmazására Cégokiratok elkészítése: aláírási címpéldány/aláírásminta Elfogadó nyilatkozatok, Tagjegyzék Apportlista Illeték, költségtérítés Stb.

6 Társaságalapítás -tartalmi szabályok
A társasági szerződés kötelező elemei: cégnév Székhely (telephely, fióktelep) A társaság tagjai Főtevékenység ( és amit a cégjegyzékbe fel akar tüntetni) Jegyzett tőke Képviselő személye, cégjegyzés módja Vezető tisztségviselő, (fb tagok, könyvvizsgáló) A működés időtartama Valamint az egyes társaságokra vonatkozó speciális előírások

7 A társaság vagyona, a tagok vagyoni hozzájárulása
Nincs minimális induló vagyon: bt. Minimális induló vagyon: Nyrt.- 20 millió Ft Zrt millió Ft Kft.– 500 e Ft A vagyon formája: Pénzbeli betét Nem pénzbeli betét - apport Az apport típusai: Vagyoni értékkel rendelkező dolog Szellemi alkotáshoz fűződő jog Egyéb vagyoni értékű jog Az apport túlértékelésének tilalma Az apportáló tag 5 évig felel az apport bevitelkori értékéért

8 Az előtársaság Fogalma:
az ellenjegyzéstől a cégbíróság bejegyzésre vonatkozó döntéséig tartó időszak Cél: a bizonytalan jogi helyzet kezelése Tartalma: működhet, de alapvető változásokra nincs lehetőség pl: tagok személyében Társasági szerződésben Jogutód nélküli megszűnés, státusváltás Önálló beszámolási időszaknak minősül Cégbírósági elutasítás: Tevékenység azonnali beszűntetése Korlátolt felelősség esetén, a ki nem fizetett tartozásokért a vezető tisztségviselők korlátlanul és egyetemlegesen felelnek

9 A cégbíróság szerepe Jogszabály: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006: V. tv. (Ctv.) – alaki jogszabály A cég gyűjtőfogalom: Az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. Más gazdálkodó szervezet is lehet cég. Pl. vízgazdálkodási társulat, külf. cég kereskedelmi képviselete Saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat Cégbíróság Státusa: a megyei, ill. fővárosi bíróság cégügyekben eljáró szervezeteként működik Feladata Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás lefolytatása A cégjegyzék adatairól tájékoztatás nyújtása Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása

10 A cégnyilvántartás és cégnyilvánosság
A cégnyilvántartás részei: a) Cégjegyzék: a cég illetve a cégre vonatkozó adatok nyilvántartása B) Cégiratok: a cégjegyzékben szereplő adatok igazolására szolgál A cégjegyzék és a cégiratok teljes körűen nyilvánosak, A teljes körű nyilvánosság biztosítékai: Személyes iratbetekintés, másolatkészítés Cégközlöny től Cégszolgálat től A cégjegyzék adataiból kiadható közokiratok Cégkivonat Cégmásolat Cégbizonyítvány

11 A céginformációs szolgálat
Cégszolgálat Feladata Cégnyilvánosság biztosítása Hitelezővédelmi nyilvántartás vezetése (pl. felszámolási zárómérleg, vezető munkavállalók személye stb., naprakész információk biztosítása) Adóhatósági igazolás arról, hogy a cégnek nincs köztartozása

12 A cégbejegyzés –nem szerződésmintával
Cégokiratok illetékes cégbírósághoz történő benyújtása: határidő: az aláírástól 30 nap Cégbíróság: 1. hiánypótlás nélküli elutasítás Határidő: 3 munkanap 2. Hiánypótlás Hi: 8 munkanap 3. Döntés Hi:15 munkanap

13 A cégbejegyzés –szerződésmintával (egyszerűsített bejegyzési eljárás)
Cégokiratok illetékes cégbírósághoz történő benyújtása: határidő: az aláírástól 30 nap Cégbíróság: Döntés Hi: 1 munkaóra hiánypótlási felhívás nem lehetséges

14 Betéti társaság (bt) I. 1. Definíció: 2. Alapítás, induló vagyon
A tagok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget Két alapvető tagi státus Beltag Kültag 2. Alapítás, induló vagyon társasági szerződés Nincs minimális jegyzett tőke, minden tagnak kötelező a vagyoni hozzájárulás 3. A tag felelőssége Beltag: korlátlan és egyetemleges Kültag: csak a vagyoni betétje mértékéig

15 Betéti társaság (bt) II.
4. Szervezet Tagok gyűlése Kültagnak –eltérő rendelkezés hiányában azonos a szavazati joga Döntés egyszerű szótöbbség, kivétel: egyhangú – tsz módosítás, megszűnés ¾ többség üzletvezető, képviselő „leváltásához” Üzletvezetés, Főszabály: csak a beltag, kivéve ha tsz a kültagot is feljogosítja Képviselet Főszabály: csak beltag A tagok gyűlése adhat a kültagnak meghatalmazást tsz= társasági szerződés

16 Betéti társaság (bt) III.
5. Tagsági jogviszony megszűnése, tsz szabályozza 6. Vagyonkivitel

17 Korlátolt felelősségű társaság (kft) I.
1. Definíció: Előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével jön létre. A tag kötelezettsége a társasággal szemben a a törzsbetétek szolgáltatására és a tsz-ben megállapított esetleges egyéb kötelezettségekre terjed 2. Alapítás, induló vagyon Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni Szerződésmintával is alapítható A törzstőke összessége a jegyzett tőke, minimum: Ft Egy törzsbetét minimum Ft, egy törzsbetétnek több tulajdonosa is lehet Vagyoni hozzájárulás: pénzben, teljesítés alapításkor az egyes törzsbetétek legalább fele, teljes összeg legkésőbb a bejegyzést követő egy éven belül Apport: ha összege több mint a jegyzett tőke fele, az alapításkor, ha kevesebb, a bejegyzéstől számított 3 éven belül kell a társaság rendelkezésére bocsátani

18 Korlátolt felelősségű társaság (kft) II.
3. A tag felelőssége Csak a befizetett összeg erejéig felelős. Feltételeit részletesen szabályozni kell

19 Korlátolt felelősségű társaság (kft) III.
4. Szervezet Taggyűlés Formalizáltan működik Kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések Döntés egyszerű szótöbbség, kivétel: Egyhangú: – pl. tagok kötelezettségeinek növeléséhez ¾: pl. tsz. módosítás, megszűnés Ügyvezető A társaság ügyeinek intézése, a társaság törvényes képviselete A taggyűlés összehívása, levezetése A tagjegyzék vezetése A határozatok könyve vezetése FB, könyvvizsgáló


Letölteni ppt "Egyéni vállalkozás I. 1. Definíció: 2009. évi: CXV: . tv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések