Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁSRÓL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁSRÓL"— Előadás másolata:

1 A MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁSRÓL
Mátraháza április 9. Takács Tamás ezds. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai vizsgaközpont parancsnok

2 Előmenetel feltételei (Hjt.)
megfelelő betölthető magasabb beosztás a viselt rendfokozathoz előírt kötelező várakozási idő letöltése, a magasabb beosztáshoz, rendfokozathoz meghatározott követelménynek való megfelelés, valamint alkalmasság, előmeneteli rangsorolás megfelelő betölthető magasabb beosztás, a viselt rendfokozathoz előírt kötelező várakozási idő letöltése, a magasabb beosztáshoz, rendfokozathoz meghatározott követelménynek való megfelelés, valamint alkalmasság, az elméleti és a gyakorlati teljesítmények alapján a magasabb beosztás betöltésére való alkalmasság, valamint a vezetői gyakorlati tapasztalat, előmeneteli rangsorolás.

3 Teljesítmény értékelés
Rangsorolás (9/2013 HM R.) őrm., törm., ftörm., zls. hdgy., fhdgy., szds., örgy. Minősítő vizsga Teljesítmény értékelés Rangsor

4 A tiszti és az altiszti állomány előmenetele és előmenetelének tervezése (9/2013 HM R)
Az állomány tagja előmenetelre tervezhető általános előmeneteli rendben ha legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel rendelkezik, és az állomány törzsőrmester, főtörzsőrmester vagy zászlós, valamint főhadnagy, százados vagy őrnagy rendfokozatú tagja a teljesítményértékelés mellett sikeres és érvényes minősítő vizsgával is rendelkezik. Speciális előmeneteli rendben a rendszeresített rendfokozat eléréséig a kötelező várakozási idő leteltét követően léptethető elő, ha az adott évben legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel, valamint sikeres és érvényes minősítő vizsgával rendelkezik.

5 A tiszti és az altiszti állomány előmenetele és előmenetelének tervezése (9/2013 HM R)
Előmenetel tervezés százados vagy annál magasabb rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások, valamint a zászlósi rendfokozati csoportba tartozó szolgálati beosztások esetén központi, az ettől eltérő rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások esetén a honvédségi szervezeten belül, helyi szinten történik. az előmenetel központi tervezése minden év március 1-je és június 30-a közötti időszakban kerül végrehajtásra. a tisztesi állomány altiszti beosztásba helyezése az adott honvédségi szervezeten belül kerül megtervezésre.

6 A tiszti és az altiszti állomány rangsorolása (9/2013 HM R)
Az állomány tagjairól minden évben előmeneteli rangsor készül. 92. § (1) és (2) Az előmeneteli rangsort a központi személyügyi szerv állítja össze a tárgyévi – vagy ha ilyen nincs, akkor a tárgyévet megelőző évi – teljesítményértékelés, valamint az azt megelőző két teljesítményértékelés, továbbá a sikeres és érvényes minősítő vizsga eredményeként megállapított előmeneteli minősítés alapján.

7 A tiszti és az altiszti állomány rangsorolása 1. (9/2013 HM R)
megküldi az érintett honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka részére szakmai előmeneteli jegyzék a rangsorolt állomány azon tagjait tartalmazza, aki a teljesítményértékelésében azt a helyőrséget jelölte meg, amelyet előmenetelének tervezése során előnyben részesít, és az adott szolgálati beosztás szempontjából releváns előmeneteli rangsor vagy rangsorok első helyezettje, függetlenül attól, hogy az érintett az adott helyőrséget megjelölte-e. az üres szolgálati beosztások feltöltése és a beosztási követelmények szempontjából releváns szakmai előmeneteli jegyzéket készít, A központi személyügyi szerv az állomány előmenetelre tervezhető tagját rendfokozatonként és munkakör-családonként rangsorolja

8 A tiszti és az altiszti állomány rangsorolása 2. (9/2013 HM R)
Ha az előmenetelre tervezett személy különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembevételre kerül, a tárgyévben további előmenetelre nem tervezhető. A KSZSZ tájékoztatja az előmenetelre tervezett személyt a megtervezett szolgálati beosztásáról, aki kérheti különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembe vételét. A KSZSZ a szakmai felelősökkel együttműködve a beérkezett jelöltválasztások alapján elvégzi az előmenetelre tervezett jelöltek üres szolgálati beosztásokhoz történő hozzárendelését. Az állományilletékes parancsnok a megküldött szakmai előmeneteli jegyzékből legfeljebb 3 jelöltet választ.

9 Az előmeneteli minősítés meghatározása
a TÉR-rel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatok (7/2014. (I. 31.) HM utasítás) Az előmeneteli rangsorok alapjául szolgáló előmeneteli minősítés eredményét a központi személyügyi szerv számítja ki Az előmeneteli minősítés meghatározása Az állomány alacsonyabb beosztást betöltő tagja viselt rendfokozatának megfelelő beosztásba helyezéséhez minősítő vizsga nem szükséges a tárgyévi vagy utolsó teljesítményértékelést 100%-ban, közvetlenül megelőző teljesítményértékelést 75%-ban,és 50%-ban, az érvényes és sikeres minősítő vizsga eredményét TÉR %-os értékeit és a minősítő vizsga %-os értékét össze kell adni, a végeredménynél pedig a % jelet el kell hagyni. A pontszám határozza meg az előmeneteli rangsorban elfoglalt helyezést.

10 A Katonai Vizsgaközpont feladata
A Magyar Honvédség egész állományára kiterjedő feladata, az önkéntes jelentkezésen alapuló minősítő vizsgák előkészítése, a vizsgáztatás végrehajtása, felügyelete. Az MH és az egyetem oktatási egységei által igényelt vizsgák végrehajtása. A meghatározott szintű, vezetői beosztás betöltésére tervezett állomány kiválasztásának támogatása. A Katonai Vizsgaközpont a teljesítményértékelési, minősítési, illetve előmeneteli rendszer kulcsfontosságú eleme. A Magyar Honvédség egész állományára kiterjedő feladata, az önkéntes jelentkezésen alapuló minősítő vizsgák előkészítése, a vizsgáztatás végrehajtása, felügyelete. A KVK funkcionális szervezeti egységként, a dékán felügyeletével, szakmai iránymutatásával, a KVK parancsnok vezetésével az alábbi feladatokat látja el: A teljesítmény alapú előmeneteli rendhez szükséges minősítő vizsgarendszer kialakítása és működtetése. Az egyes rendfokozatot viselőkkel szemben megfogalmazott általános katonai követelményeknek megfelelő, egyéni felkészülést lehetővé tevő oktatócsomagok kidolgozásának tervezése és koordinálása, együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar intézeteivel, a HVK Személyügyi Csoportfőnökségével és a HVK Kiképzési Csoportfőnökségével. Az altiszti és tiszti minősítői vizsgákra való felkészülést segítő távoktatási rendszer kialakításának és működtetésének koordinálása. Az egyetem oktatási egységei által igényelt vizsgák végrehajtása. A meghatározott szintű, vezetői beosztás betöltésére tervezettek állomány kiválasztásának támogatása.

11 Minősítő vizsga jellemzői (9/2013 HM R.)
Egyéni/önkéntes jelentkezés Kötelező várakozási idő letelte előtti évtől Eredménye érvényes a vizsga évét követő 2 évig Évente legfeljebb 2X (utolsó a mérvadó) Sikeres 51 % felett végrehajthatók március 1 - október 31 között

12 Minősítő vizsga (56/2013. HM ut.)
az NKE HHK szervezetében működő, a tiszti és altiszti minősítő vizsgák előkészítéséért és végrehajtásáért felelős szervezet KVK olyan számonkérés, ahol a jelentkezők önálló felkészülést követően a meghirdetett vizsgaidőpontokban általános katonai ismeretekből tesznek tanúbizonyságot felkészültségükről minősítő vizsga a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség által lektorált és a Honvéd Vezérkar főnöke által jóváhagyott általános katonai ismeretanyag; Tananyag a rendfokozatonként differenciált általános katonai vizsga alapját képező tudástartalom Vizsgaanyag KVK: Katonai Vizsgaközpont, amely az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (továbbiakban: NKE HHK) szervezetében működő, a tiszti és altiszti minősítő vizsgák előkészítéséért és végrehajtásáért felelős szervezet; minősítő vizsga: az előmeneteli rendszer működtetése érdekében végrehajtott olyan számonkérés, ahol a jelentkezők önálló felkészülést követően a meghirdetett vizsgaidőpontokban általános katonai ismeretekből tesznek tanúbizonyságot felkészültségükről; tananyag: a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK KIKCSF) által lektorált és a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) által jóváhagyott általános katonai ismeretanyag; vizsgaanyag: a rendfokozatonként differenciált általános katonai vizsga alapját képező tudástartalom.

13 NKE HHK Katonai Vizsgaközpont
március 1-től készen áll a minősítő vizsgák végrehajtására A rendszer felhasználásra kerül egyéb katonai, szakmai felmérésekre, vizsgáztatásokra A Katonai Vizsgaközpont berendezése, felszerelése megtörtént (30 db. internetes munkaállomás) - alkalmas az altiszti és tiszti állomány minősítő vizsgáztatásának végrehajtására. A központ 2014 március 1-től készen áll a vizsgák végrehajtására az NKE HHK KVK vizsgatermében és külső helyszíneken a csapatoknál. A minősítő vizsgákon kívül a rendszer felhasználásra fog kerülni egyéb katonai, szakmai felmérésekre, vizsgáztatásokra is. Az állományilletékes parancsnokok tájékoztassák az állományt a minősítő vizsgákról és arról, hogy a jövőben a központ más célú igénybevételre is tervezve van.

14 ILIAS rendszer A tananyag szolgáltató és fejlesztő keretrendszer (Learning Content Management System = LCMS) egységes felhasználói felületen összefogja a következő internetes oktatási szolgáltatásokat: hallgató-hallgató, tanár-hallgató internetes kommunikáció ( , tananyagonként internetes fórumok stb.); webes, interaktív oktatóprogramok, multimédiás tananyagok, animációk, szimulációk; tananyagkészítést segítő programcsomagok, tananyag-adatbázisok; automatikus kiértékelést végző, a hallgatók önellenőrzését segítő tesztprogramok; tananyagokhoz kapcsolódó elektronikus ajánlott irodalom és internet címgyűjtemény; elektronikus fogalomtár, amelynek definíciói azonnal lehívhatók, ha a fogalom egy tananyagrészben előfordul. Az ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- und ArbeitskooperationsSystem = Integrált Oktatási, Információs és Csoportmunka Rendszer) rendszert a Kölni Egyetem 1997 óta fejleszti a VIRTUS projekt keretében. Egyre szélesebb körben alkalmazzák Európában (13 ország 52 egyeteme és főiskolája). A referenciahelyek a Known ILIAS Installations and Examples lapon találhatók meg. Rendszernyelvek: albán, angol, bolgár, cseh, dán, francia, görög, holland, kínai, indonéziai, lengyel, litván, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, szerb, svéd, ukrán, vietnámi. A magyar nyelvű változatot a Gábor Dénes Főiskola gondozza. Az ILIAS eLearning rendszer A tananyag szolgáltató és fejlesztő keretrendszer (Learning Content Management System = LCMS) egységes felhasználói felületen összefogja a következő internetes oktatási szolgáltatásokat: hallgató-hallgató, tanár-hallgató internetes kommunikáció ( , tananyagonként internetes fórumok stb.); webes, interaktív oktatóprogramok, multimédiás tananyagok, animációk, szimulációk; a tananyagkészítést segítő programcsomagok, tananyag-adatbázisok; automatikus kiértékelést végző, a hallgatók önellenőrzését segítő tesztprogramok; a tananyagokhoz kapcsolódó elektronikus ajánlott irodalom és internet címgyűjtemény; elektronikus fogalomtár, amelynek definíciói azonnal lehívhatók, ha a fogalom egy tananyagrészben előfordul.

15 Gyakorlati működés Adategyeztetés Rögzítés
Regisztráció Adategyeztetés Rögzítés Felhasználói név és jelszó biztosítása Felkészülés ILIAS ismertetés, bejelentkezés, Tananyag elérés, Taneszköz tároló, próbateszt, konzultáció Vizsga KVK 30 munkahely/katonai szervezet/helyőrség Számítógép által generált kérdések Meghatározott végrehajtási idő ( 60 kérdés, 50 perc) Objektív szintfelmérés Értékelés Azonnali eredmény Eredmény rögzítése (KGIR) Archivált vizsgaeredmények 50

16 Fejlesztés

17 Az ILIAS rendszer elérhető:
kvk.uni-nke.hu illetve az NKE HHK honlapjáról: hhk.uni-nke.hu Bejelentkezés az ben kapott felhasználói névvel és jelszóval

18 Külső vizsgahelyszínek
MH BTKK (20) MH 25.KGY. L.DD. (18) MH 12.ALRE (10) MH 86.SZHB NKE HHK KLI (10) MH AA (10) MH PBRT (10) MH BHD (10) MH BHK (18) Tata MH 64. BSZJLE (6) MH 5. L.DD. (12) MH 5.BI.L.DD. (Gábor Dénes SZI) KVK (30) MH. 93.PS.VVZ. (14) MH 54. VRE. (22) MH 43. HVTE. (10) MH 59. SZDRB. (5) MH 37.II.RF. MÜE. (15)

19 Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt
Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt. számú intézkedése alapján) A kérdéssor 50 kérdésből áll A teszt kitöltési ideje: 50 perc Az ajánlott felkészülési idő a regisztrációt követően 2 hónap A felkészülés során 5 alkalommal próbateszt kitöltésére van lehetőség

20 Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt
Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt. számú intézkedése alapján) 3-3 kérdés szolgálati szabályzat ismeret, alaki kiképzés 4-4 kérdés általános harcászat, általános lőkiképzés 3 kérdés nem háborús műveletek 1 kérdés katonai testnevelés katonai tereptan és térképismeretek jogi és hadijogi ismeretek felderítő ismeretek és elektronikai hadviselés ismeretek műszaki ismeretek és rögtönzött robbanóeszközök elleni tevékenység 2 kérdés híradó ismeretek 2-2 kérdés vegyivédelmi ismeretek, egészségügyi ismeretek logisztikai ismeretek és MH öltözködési szabályzat CIMIC/PSYOPS ismeretek törzsszolgálati ismeretek - tapasztalat feldolgozással kapcsolatos ismeretek és katasztrófavédelem informatikai ismeretek információvédelmi ismeretek, ügyviteli ismeretek meteorológiai ismeretek

21 Elvégzett és folyamatban lévő feladatok
Próbavizsga, Hjt szintfelmérés, raj pk-k vizsgáztatása, békeműveleti felkészítő kurzus SZCSF/ÖHP/BTKK Tesztkérdések elkészítése, validálása KVK/szakmai szervek mentorai január 28-ig tárgyévre vonatkozó vizsgaidőpontok közzététele KVK január 31-ig Külső vizsgahelyszínek felmérése, pontosítása és vizsgaidőpontok közzététele KVK február 15.-ig KVK től Regisztráció kezdete, az első minősítő vizsgák végrehajtása ig lejáró várakozási idő ig lejáró várakozási idő általános speciális összesen őrm 305 255 560 117 75 192 tőrm 543 429 972 137 67 204 ftőrm 952 781 1733 164 161 325 zls 744 534 1278 90 127 217 hdgy 78 169 247 62 140 fhdgy 175 310 485 71 91 162 szds 351 208 559 182 70 252 őrgy 594 153 747 168 29 197 Összesen 3742 2839 6581 991 698 1689

22 A minősítő vizsgák végrehajtásának rendjéről 22/2014 sz
A minősítő vizsgák végrehajtásának rendjéről 22/2014 sz. HM KÁT – HVKF együttes intézkedés alapján a vizsgákat elsősorban honvédségi szervezet szinten, amennyiben ez nem lehetséges helyőrség szinten, illetve a KVK vizsgatermében kell szervezni vizsgára történő felkészülés önképzés formájában valósul meg a vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka vizsgafelügyelőt jelöl ki a közvetlen szolgálati elöljárója előzetes tájékoztatását követően, február 15-től egyéni regisztráció konzulensi névjegyzék (HVKF jóváhagyásával)

23 A Katonai Vizsgaközpont honlapja, a regisztráció folyamata

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁSRÓL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések