Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÓVODAPEDAGÓGUSI KOMPETENCIÁK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÓVODAPEDAGÓGUSI KOMPETENCIÁK"— Előadás másolata:

1 ÓVODAPEDAGÓGUSI KOMPETENCIÁK
AZ ÓVODAVEZETŐ BELSŐ SZAKMAI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGE ÓVODAPEDAGÓGUSI KOMPETENCIÁK

2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR A nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény
24. § A köznevelési intézmények működésének rendje 26. § A pedagógiai program 62. § A pedagógus kötelességei és jogai 64. § A pedagógusok előmeneteli rendszere 69. § A köznevelési intézmény vezetője 70. § A nevelőtestület 71. § A szakmai munkaközösség

3 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3. § a munkaterv 4. § a szervezeti és működési szabályzat 5. § a házirend 6. § a pedagógiai program 63. § az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok 88. § az óvoda által használt nyomtatvány 93. § az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására 117. § a nevelőtestület 118. § a szakmai munkaközösség 119. § a szülői szervezet 128. § a teljes körű egészségfejlesztés

4 AZ ORSZÁGOSPEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS
145. § Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés általános célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon. 148. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái: a) a pedagógus ellenőrzése, b) az intézményvezető ellenőrzése, c) az intézményellenőrzés.

5 AZ ÓVODAVEZETŐ SZAKMAI ELLENŐRZÉSE
A feladatok tervezése, ütemezése Ellenőrzési dokumentációk

6 A TEMATIKUS (PROJEKTTERVEK ) ÉS AZ ÉVES TERVEZÉS EGYÉB DOKUMENTUMAI
Milyen tervezési módszert használ az éves tervezéshez? Milyen tartalmi egységeket tartalmaz a tervezés? A tartalmi elemek hogyan biztosítják a nyomon követhetőséget? Hogyan épít a tervező munka során a gyermekek előzetes ismereteire? Mit tartalmaz a nevelési és azok hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz? A tematikus (projekt) tervben, hogyan követhető a gyermekek fejlődése, a kompetenciák fejlesztése? Tartalmazza-e a tematikus terv a céloknak megfelelő eszközöket? Az integrációs pedagógiai programban (IPR) milyen tervezési elemek szerepelnek, amelyek konkrétan az adott intézményre szabottak? Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? Hogyan korrigálja szükség esetén az éves tervezést ? (milyen rendszere van az értékelésnek, koherens-e a PP-ben megfogalmazottakkal.

7 A TEVÉKENYSÉGI ÉS PROJEKTERVEK
Milyen módszert használ a tervezéséhez? Milyen elemeket tartalmaz a tevékenységi vázlat? A tevékenység feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, szervezési eljárások? A célkitűzés teljesülését hogyan segíti a tevékenység tervezett felépítése? Van-e alkalom a tervezésben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés (intézményi specialitások) megjelenítésére? Milyen értékelési formák jelennek meg a tervezésében? A tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon­ követhetőséget?

8 CSOPORTNAPLÓ, GYERMEKI PRODUKTUMOK
Hogyan követi a csoportnapló a valós „haladást”, az éves, nevelési és tematikus tervezését? Hogyan követi a fejlődési napló a pedagógiai program értékelési elveit? Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegyzések, feljegyzések.) Hogyan követhető a gyermekek munkájából a valós haladás? (Rendszeresség.) Hogyan követhető a dekorációban a csoportos, az egyéni munka?

9 AZ INTÉZMÉNY CÉLJAINAK VALÓ MEGFELELÉS VIZSGÁLATA
Milyen volt a tevékenység előkészítése (eszközök bekészítése)? Mennyire illeszkedett a szabad játékba a tevékenység szervezése? Érvényesült-e a szabad játék a csoportban? Az óvodapedagógus irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes tevékenységekben, munkafolyamatokban? Milyen a pedagógus kérdéskultúrája? Mennyire volt hiteles a pedagógus kommunikációja, metakommunikációja? Milyen volt a pozitív és negatív visszajelzések aránya? Milyen volt az óvodapedagógus időgazdálkodása?

10 CSOPORTLÁTOGATÁSKOR MEGFIGYELT SZEMPONTOK
(A tanfelügyelet megfigyelési szempontjai között kiemelt szerepet kap) A tevékenység célja és tartalma A tevékenységen alkalmazott módszerek A tevékenység felépítése és szervezettsége A gyermekek játéka, aktivitása, munkája Az óvó nevelő munkája, egyénisége, kommunikációja Az tevékenység hangulata, eredményessége.

11 A PÁRHUZAMOSAN VÉGEZHETŐ DIFFERENCIÁLT TEVÉKENYSÉGKOR MEGFIGYELHETŐ
Tervezés – megvalósítás A tevékenység célja és tartalma A tevékenység során alkalmazott módszerek Ismeretátadás, közvetítés formái A gyermekek „viselkedése” a tevékenység során A tevékenység felépítése és szervezése A pedagógus egyénisége, magatartása

12 AZ ÓVÓ ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI
A tevékenység szerepe a nevelés, ismeretátadás folyamatában A tevékenység kapcsolódása a tervezettekhez A tevékenység kapcsolódása a korábban szerzett ismeretekhez A tervezés és megvalósítás összhangja (vázlat–megvalósítás) A nevelési-oktatási célok megvalósulása; A szabad játék érvényesülése, és az alkalmazott módszerek összhangja A választott módszerek indoklása (hogyan segítették a célok teljesülését) A motiváció, köztes motiváció módja A motiválási lehetőségek és azok kihasználása A csoportban megvalósított differenciálás Az egyéni képességek figyelembevétele; A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre fordított figyelem Az ellenőrzés, értékelés, visszajelzés formája Az óvodapedagógus elégedettsége

13 A VEZETŐ ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI
A PP-ben, éves munkatervben, a csoport terveiben megfogalmazott célok­–követelmények és megvalósulása A célok–tartalom–alkalmazott módszerek, motivációs eszközök viszonya; A célok–tartalom–alkalmazott szervezési eljárások viszonya; A célok–tartalom–értékelési módok viszonya A tevékenység (projekt ) megszervezése Az ismeretszerzési, folyamat irányítása, egyéni képességek fejlesztése A tevékenység légköre Az óvodapedagógus magatartása, hatása Az óvodapedagógus vezető, irányító, segítő szerep, kommunikáció; A pedagógus önértékelésével kapcsolatos észrevételek, az óvodapedagógus reflexiója (szakszerűség, tudatosság stb.) Erősségek, fejlesztendő területek meghatározása

14 A DIDAKTIKAI FELADATOK MEGLÉTÉNEK ÉRTÉKELÉSE?
(Didaktikai feladatok (funkciók): A tanítás-tanulás összefüggő folyamatának egységes lépései, amelyek hol önállóan, hol komplex módon jelentkeznek. Bármelyik didaktikai feladat elhanyagolása a tanulás eredményességét veszélyezteti. Didaktikai feladatok az oktatás folyamatában: 1. a figyelem felkeltése, 2. a tanuló informálása a célról, 3. előismeretek felidézése, 4. az új ismeretek nyújtása, 5. a tények, jelenségek sokoldalú elemzése, 6. fogalomalkotás, következtetés absztrakciók, 7. rendszerezés és rögzítés, 8. alkalmazás, 9. ellenőrzés és értékelés (Nagy Sándor).

15 EGYÉB FOGLALKOZÁSOK Milyen óvodán kívüli „foglalkozásokat” (megfigyelést) tart, ezekhez hogyan építi be a tervezetésbe ? (tehetségígéret, felzárkóztatás, népi-tánc, sport stb.) Az óvodán kívüli „foglalkozástervek” hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, intézményi innovációhoz.) Az óvodán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott gyermekcsoport életkori sajátosságaival? A játék, a tevékenységek, a külső foglalkozások tervezésénél hogyan érvényesül a cél–szervezési forma–eszköz koherenciája?

16 1. SZAKMAI FELADATOK, SZAKTUDOMÁNYOS, SZAKTÁRGYI, TANTERVI TUDÁS (10)

17 Rendelkezik az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges szaktudományos és művészeti ismeretekkel. Ismeri a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani eljárásokat a játék, verselés, mesélés, az ének-zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, a mozgás, a külső világ tevékeny megismerése, a munka jellegű tevékenységek, és a tevékenységekben megvalósuló tanulás területén. Ismeri a szakmódszertan hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit.

18 Ismeri az óvodai nevelés tartalmát meghatározó alapdokumentumokat.
Ismeri az óvodás gyermek megismerő tevékenységének sajátosságait, az élményszerű tevékenységszervezés eljárásait. Ismeri az óvodai tevékenységi formák céljait, feladatait, szerepét a gyermekek személyiségfejlődésében. Ismeri az óvodás gyermek fejlődésének jellemzőit az óvodáskor végére. Ismeri a műveltségtartalmak közvetítése során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott, digitális információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetőségeit.

19 Ismeri a hatékony nevelési-oktatási stratégiákat, tanulásszervezési módokat, munkaformákat, módszereket, eszközöket. Képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban. Képes a pedagógiai-pszichológiai módszerek, eljárások alkalmazására, a különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, felismerésére, megvalósítására. Képes szaktudományi, szakmódszertani, nevelési és tanuláselméleti tudásának hatékony integrálására. Képes a nevelő, fejlesztő tevékenységével kapcsolatos önreflexióra és önkorrekcióra.

20 2. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK, TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE ÉS A MEGVALÓSÍTÁSUKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÖNREFLEXIÓK (12)

21 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó tervezési dokumentumokat, átlátja ezeknek a gyermeki tevékenységszervezésben tartalmi szabályozásában betöltött szerepét. Ismeri a tervezéshez szükséges információk forrását. Ismeri a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó pedagógiai- pszichológiai, továbbá szakmódszertani szempontokat. Képes az Óvodai nevelés országos alapprogramja fejlesztési területei nevelési céljainak érvényesítésére.

22 A tervezés során rendszerszemléletű megközelítésre képes.
Az óvoda pedagógiai programja, a gyermeki személyiség fejlesztésére vonatkozó célkitűzések, a gyermekek életkora, a rendelkezésre álló eszközök és a pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának megtervezésére (nevelési terv, ütemterv, tematikus terv, foglalkozás-(tevékenység-)terv, folyamatterv.

23 A Képes a gyermekei tevékenységek során felhasználható eszközöket, egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani. A pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra képes. Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas megvalósítást. A tervezés során együttműködik a kollégákkal és figyelembe venni az adott gyermekcsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociokulturális sajátosságok).

24 3. A TANULÁS TÁMOGATÁSA (8)

25 Ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások óvodai képességfejlesztésben való alkalmazásának szempontjait, lehetőségeit, módszereit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motivációelméletekről, a gyermekek érdeklődésének felkeltéséhez, motiváltságuk fenntartásához alkalmazható módszerekről. Rendelkezik a tevékenységközpontú környezet fizikai, érzelmi, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a sokoldalú tapasztalatszerzés óvodai és óvodán kívüli lehetőségeit, színtereit.

26 Tájékozott a differenciált pedagógiai módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét. Képes a felfedezést, aktivitást biztosító, a gondolkodási, probléma megoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. Képes a nyugodt, biztonságos környezet megszervezésére a gyermekek szabad játékához és más tevékenységéhez. Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére, kezelésére. Képes a hagyományos és az információkommunikációs technikákra épülő eszközök célszerű alkalmazására.

27 4. A TANULÓ SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLESZTÉSE, AZ EGYÉNI BÁNÁSMÓD ÉRVÉNYESÜLÉSE, A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VAGY BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ GYERMEK, TANULÓ TÖBBI GYERMEKKEL, TANULÓVAL EGYÜTT TÖRTÉNŐ SIKERES NEVELÉSÉHEZ, OKTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MEGFELELŐ MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG (10)

28 Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról és a perszonalizációról, a hátrányos helyzetű gyermekekről, a személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az egészségfejlesztés módszereiről. Ismeri az óvodás gyermek megismerésének módszereit. Ismeri az anyanyelv által közvetített fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait, a gyermekek fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a gyermeki tevékenységek által fejlesztendő kompetenciákat, ezek fejlődésének mérési, megfigyelési módszereit.

29 Képes a gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életmód kialakítását. Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket felismerni, hatékonyan nevelni, fejleszteni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.

30 Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására.
Tiszteli a gyermekek személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden gyermekhez. Érzékeny a gyermekek, családok problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden gyermek számára.

31 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység (10)

32 Alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia működéséről, a kulturális értékek és szokások elsajátításáról és a multikulturalizmusról. Ismeri a gyermeki szocializáció sajátosságait és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális hatásait. Ismeri a gyermekek társas kapcsolataira vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.

33 Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket a gyermekek valamennyi tevékenységében, kiemelten a játékban. Képes értelmezni és a gyermekek érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a gyermekek óvodai és óvodán kívüli életét. Képes az óvodában a nyitott és elfogadó légkör megteremtésére. Előítéletektől mentesen végzi pedagógiai munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni.

34 Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt. Tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel a nemzetiségekre. Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak, képes azokat hatékony kezelni. Folyamatosan együttműködik a szülőkkel.

35 6. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK ÉS A TANULÓK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉ-NEK FOLYAMATOS ÉRTÉKELÉSE, ELEMZÉSE (8)

36 Szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről.
Tisztában van az óvodai értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel. Ismeri az óvodás gyermek érési sajátosságait, az önmagához viszonyított fejlődésének folyamatos megfigyelési módszereit, a különböző képességterületeken történő elmozdulás regisztrálásának módját, eszközeit.

37 Az értékelés körébe bevonja a rendszeresen és célirányosan végzett megfigyelések során a gyermeki produktumokat a játékban és más tevékenységekben, a verbális és nem verbális megnyilvánulásokat, a cselekvésekben, feladat-, és problémamegoldásban megnyilvánuló jellemzőket, a társas viselkedést. Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás szempontjait, a szülőktől kapott gyermekük fejlődésére vonatkozó információkat.

38 Képes az értékelés eredményeire épülő, a gyermek egyéni fejlődési tempójához illeszkedő fejlesztési feladatok meghatározására. Képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére. Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában.

39 7. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS, PROBLÉMAMEGOLDÁS (10)

40 Ismeri az óvodai kommunikáció sajátosságait, hatását a kapcsolatok minőségére.
Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkát segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól. Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. Tájékozott az óvodapedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről. Képes a gyermekekkel a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési formák közös kialakítására, elfogadtatására.

41 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra gyermekkel, szülőkkel, kollégáival, az óvodán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően. Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását. Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni. Jól tájékozódik az óvodapedagógiai szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e területek kutatási, fejlesztési eredményeit, tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés, valamint innováció sajátosságaival. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, segítő kommunikációra

42 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. Kész részt vállalni a pedagógiai munkájával kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben. Betartja a pedagógus pálya jogi és etikai normáit. Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, testi-lelki egészségének megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.

43 8. ELKÖTELEZETTSÉG ÉS SZAKMAI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A SZAKMAI FEJLŐDÉSÉRT (9)

44 Önállóan képes az óvodapedagógiával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására, és az ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. Az óvodai nevelő-fejlesztő tevékenységhez kapcsolódó tudományterületeket megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja.

45 Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik óvodapedagógusi hivatása átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. Végiggondolja és képviseli az óvodapedagógusi szakterület etikai kérdéseit.

46 AZ E-PORTFÓLIÓ TARTALMI ELEMEINEK VÁLTOZÁSAI
kötelezően feltöltendő alapdokumentum  6 óra/tevékenység terv feltöltése szabadon választható dokumentumok száma 4-6 darab

47 Alapdokumentumok (Kötelező tartalmak)
Csoportprofil /1,2,3,4/ Tanulási-tanítási egység(ek)/témá(k) tervei 6 tanítási óra/tevékenység terve Reflexiók /1,2,3,4,5,6,7,8/ Hospitálási napló (hospitálás tanulságait rögzítésem reflexió) /1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 / Esetleírás (pedagógiai problémák megoldásának leírása, dokumentálása reflexió) /4,5,7/

48 SZABADON VÁLASZTHATÓ DOKUMENTUMOK
Saját jó gyakorlatok /1,3,4,8/ Saját fejlesztésű szakmai, tematikus anyag /1,2,3,8/ Projektterv és megvalósítása /1,2,3,4,5,7,8/ Az óvodapedagógus által írott cikk, publikáció /1,7,8/ Az óvodapedagógus által fontosnak és jónak tartott nyomtatott és IKT források megnevezése, elemző értékelése /1,3, 7, 8 / Az intézményben folyó innovációban, pályázatokon való részvétel /7,8/ Féléves ütemterv, nevelési terv, tematikus terv, tevékenységi terv (1,2,3,4,6,7,8,/ Az értékelés dokumentumai /1,2,3,6,8/ Egy gyermek egyéni fejlesztési terve, /1,2,3,4,6,7,8/ A gyermekek produktumainak személyre szabott értékelése /3,4,6,7/ Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozások terve /1,2,3,4,6,7,8/ Szociometria készítése /4,5,8/ Az óvodában megvalósuló közösségi program /1,2,3,5,7/ Szakmai rendezvény /1,3,7/

49 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "ÓVODAPEDAGÓGUSI KOMPETENCIÁK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések