Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete Sándorné dr. Kriszt Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete Sándorné dr. Kriszt Éva."— Előadás másolata:

1 A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete
Sándorné dr. Kriszt Éva

2 A legfontosabb kérdések
Mit? Hol? Miért? Hogyan?

3 A tudás megszerzésének útja
ISCED International Standard Classification of Education Magyarország megújulása konferencia 2012 Felsőf. oktatás 5, 6, 7, 8 Középfokú oktatás 3, 4 Alapfokú oktatás 1, 2 Iskola előtti oktatás

4 Felsőfokú oktatás PhD Ma/MSc Ba/BSc FoSzk

5 KKK-k újragondolása, összehangolása az MKKR szerint
MRK előtt álló feladat KKK-k újragondolása, összehangolása az MKKR szerint

6 Feladat végrehajtásának kereteit meghatározó jogi háttér
Szakstruktúráról rendelkező új Korm. rendelet (a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet helyébe lép) MKKR – február 3-án elfogadva KKK-k (az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján)

7 EKKR-MKKR MKKR EKKR Tudás Tudás Képesség Képesség Attitűd Kompetencia
8 szint, ebből 5-8 a felsőoktatáshoz kapcsolódik EKKR 8 szint, ebből 5-8 a felsőoktatáshoz kapcsolódik Tudás Képesség Attitűd Autonómia/Felelősségvállalás Tudás Képesség Kompetencia

8 Kompetencia-felfogás értelmezése
Egyetemi Esték Kompetencia-felfogás értelmezése Kompetencia piramis viselkedés készségek tudás személyes 4 1 3 2 1 2 személyközi 8 5 7 3 4 6 hajlam, hozzáállás személyes jellemzők Forrás: Nagy Péter KONETT Team

9 A szintleírás részletes kifejtése DESCRIPTOROK segítségével:
Tudás Képességek Attitűdök Autonómia A descriptor jellemzése A leírás szempontjai: a tudás mélysége, a tudás szervezettsége, a tudás kiterjedtsége, rugalmasság, formálhatóság motoros készségek, terület- általános képességek, terület- specifikus képességek kedvező/kedvezőt - len megítélés; vélekedések, nézetek; szándékok, törekvések. mértéke, területei, valamint a társas környezetben való viselkedés dimenziói mentén

10 5-8 szintek Tudás Képességek Attitűdök Autonómia 5.
A tudás elsősorban egy (új) szakterület speciális, alapvető ismereteivel bővül. Az elméleti tudás rendszerbe szerveződik, az alkalmazás módszereinek és eszközeinek ismerete lehetőséget biztosít valamely szakterület szakképesítésének hosszútávú és magas szintű gyakorlásához. A szakmai szókincs elsajátítása segíti az egyértelmű szakmai kommunikációt (anyanyelven és a más nyelven beszélőkkel való együttműködés során idegen nyelven is). A kognitív, kommunikációs és szociális képességek fejlettsége megalapozza a szakmai feladatok sikeres tervezését és lebonyolítását komplex problémák megoldásánál is. Az önfejlesztés különböző módszereinek ismerete kialakítja az önálló, folyamatos tanulás igényét és képességet. A döntési képességek kialakulása az etikai és jogi szabályok ismeretére, az értékek, viselkedés és életmód összefüggéseinek megértésére épül. az attitűdök irányát a folyamatos önképzés, az innovációk iránti érdeklődés és a minőségi munkavégzés iránti elköteleződés jellemzi. Az önállóság és felelősségvállalás a saját munka mellett az együttműködő vagy irányított csoport tevékenységére is kiterjed.

11 5-8 szintek Tudás Képességek Attitűdök Autonómia 6.
Ezen a szinten adott szakterület ismeret-rendszerének és összefüggéseinek átfogó tudása, különböző elméleti megközelítéseinek és az ezeket felépítő terminológiának ismerete, a megismerés és a problémamegoldás speciális módjainak alkalmazása jellemző. A rutin szakmai problémák azonosítása, elméleti és gyakorlati szintű feltárásához rendelkezni kell a könyvtári és elektronikus formában megjelenő szakirodalmi források önálló feldolgozásának képességével, az analitikus és szintetikus gondolkodás és az adekvát értékelés képességével. Az attitűdök terén ezen a szinten az adott szakma társadalmi szerepének, értékeinek elfogadása és hiteles közvetítése várható el. A szakmai kérdések megválaszolása , a problémák megoldása önállóan vagy másokkal való kooperációban történik a felelősség egyéni vállalásával és a szakma etikai normainak betartásával.

12 5-8 szintek Tudás Képességek Attitűdök Autonómia 7.
Az adott szakterületre vonatkozó átfogó tudás mellett új vonásként jelenik meg a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezése, rokon szakterületekhez való kapcsolása, e tágabb rendszerben megvalósuló kapcsolat és hatásrendszer felismerése. Az új „látásmód” az interdiszciplináris megközelítés és a szakterületre jellemző megismerési módszerek szakszerű alkalmazási képessége révén valósulhat meg. A szükséges tudás megszerzésének feltétele az idegennyelvi képességek kialakulása. A szakma egyre szélesebb körű rendszerbe illesztése révén nő a szakmai identitás tudatossága, megalapozottságának mértéke., kialakul a hivatástudat. A létrejövő együttműködésekben jellemzővé válik az egyenrangú szerep, a partnerség vállalása.

13 5-8 szintek Tudás Képességek Attitűdök Autonómia 8.
A szakterület tárgykörében a tudás elmélyülése és gazdagodása egy-egy résztémának a teljesség igényével történő kutatása, új ismeretek, összefüggések feltárása valósítja meg. A kutatásokhoz az ismeretszerzési és probléma-megoldási módszerek kreatív alkalmazásának képessége, új megközelítési módok kidolgozására irányuló alkotói képességek szükségesek. A jellemző viszonyulás a szilárd szakmai elköteleződés, az új utak keresésére való elhivatottság állandósulása, s a kitartó munkavégzés szükségességének elfogadása. Ez a szint az alkotó, kreatív önállóságot, a feladatvégzés során a kezdeményező, a vezető szerep (szükség eseten a vitapartneri szerep) felelősségének vállalását követeli meg.

14 A KKK-k módosításának folyamata magában foglalja
A képzési szintek (5.,6., 7., 8. (MKKR)) általános kompetencia leírását, Valamennyi szak képzési területre jellemző szakmai kompetenciák szerinti átfogalmazását, Teljesen új szakok KKK-inak (beleértve az osztatlan új szakot is) MKKR szerinti kidolgozását, Rendelet előkészítése során több szak szakiránnyá válásával létesülő új szakok KKK-inak kidolgozását.

15 MRK Műszaki Tudományok Bizottsága javaslata
A KKK-kat tartalmazó kormányrendelet csak az egyes szakok szakspecifikus elemeit tartalmazza, egy MKKR szint összes képzésre érvényes része az MRK által adott ajánlás legyen. Az egy tudományterületre érvényes rész is MRK ajánlás legyen, vagy önállóan kerüljön a kormányrendeletbe. Az egyes szakok KKK-iban legyen egyértelműen elkülönítve, mi az, amit a szakot elvégző minden hallgatónak tudnia kell. Az elágazásokhoz (specializáció, szakirány) tartozó kimeneti kompetenciák későbbi bővíthetősége biztosítja a felsőoktatás rugalmas reagálását az ipari igényekre. A szakirány egyértelmű definiálása. (Hol kell specifikálni az önálló szakképzettséget, ami ma a szakirány feltétele?)

16 Az MRK részvétele a projekt megvalósításában
A Projekt Irányító Bizottságba delegált tagok: Bódis József, az MRK elnöke, Szabó Gábor , az MRK alelnöke, Sándorné Kriszt Éva, az MRK társelnöke Az Alprojekt Irányító Bizottságokba delegált tagok: az MRK képzési területi bizottság elnöke, az MRK elnökség delegáltja, vagy nem elnökségi tag rektor, az MRK Titkárságának delegáltja

17 A feladat időbeli ütemezése (1)
KKK Alprojekt Irányító Bizottságok (13) indító ülésének összehívása – június 10. KKK-k Alprojekt Irányító Bizottságok általi átdolgozása – június 1 – július 31. (Az első tervezet elkészül július 31-ig) A tervezet egyeztetése – augusztus 1 – szeptember 10.

18 A feladat időbeli ütemezése (2)
A módosítások megtárgyalása a bizottságokban a szakértők bevonásával szeptember között. Az MRK Plénuma megtárgyalja a tervezetet október között A bizottságok projektzáró ülése, a tervezet elfogadása október EMMI rendelet kiadása

19 MRK Alprojekt Irányító Bizottságok
Agrártudományi Bizottság Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Bizottság Gazdaságtudományok Bizottsága Hittudományi Bizottság Informatikai Tudományok Bizottsága Jogi és Igazgatási Bizottság Műszaki Tudományok Bizottsága Művészeti Egyetemek Rektori Széke (MERSZ) Művészetközvetítő Bizottság Orvos- és Egészségtudományi Bizottság Pedagógusképzési Bizottság Sporttudományi Bizottság Természettudományi Bizottság

20 MRK Alprojekt Irányító Bizottságok felelősei
Bizottság neve Rektori felelős Agrártudományi Bizottság Tőzsér János Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Bizottság Szabó Péter Ottó, Rostoványi Zsolt Gazdaságtudományok Bizottsága Sándorné Kriszt Éva, Túróczi Imre Hittudományi Bizottság Szuromi Szabolcs, Füsti-Molnár Szilveszter Informatikai Tudományok Bizottsága Fodor János Jogi és Igazgatási Bizottság Mezey Barna, Torma András Műszaki Tudományok Bizottsága András István, Ailer Piroska MERSZ M. Tóth Géza Művészetközvetítő Bizottság Vass László Orvos- és Egészségtudományi Bizottság Bódis József, Szél Ágoston, Szilvássy Zoltán Pedagógusképzési Bizottság Liptai Kálmán Sporttudományi Bizottság Mocsai Lajos Természettudományi Bizottság Szabó Gábor

21 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete Sándorné dr. Kriszt Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések