Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens PhD hallgató BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K I. 31. E-mail:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens PhD hallgató BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K I. 31. E-mail:"— Előadás másolata:

1 Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens PhD hallgató BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K I. 31. E-mail: gyszabo@eik.bme.hu Az adathozzáférés jogi, műszaki dilemmái A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága az adatvédelem és információ szabadság tükrében

2 Alapkérdések Jogi szempontok: Adatgyűjtés – jogi keretek Közérdekű adathozzáférés – információ szabadság Személyiségi, üzleti jogok – adatvédelem Szellemi tulajdon védelme – szerzői jog Műszaki szempontok: Utasítás/Szabályozás/Szabvány Szabványosítás dilemmái: utasítás/ajánlás Szabványok: vállalati/ágazati/nemzeti/EU/nemzetközi Üzleti/jogi szempontok:

3 Mi az az adat? „ Az Alkotmánybíróság hol az adószámot, hol az aláírási íveken szereplő információkat, hol a tartózkodási helyünket, hol az egyszerűsített számla tartalmát, a sportpályán készült fényképet, hol pedig a pártállam érdekében kifejtett politikai tevékenységet nevezi adatnak.” „Ezek szerint bármilyen módon rögzített ismeret (adat, adategyüttes, információ), az adathordozóra tekintet nélkül (például elektronikus módon, hagyományos okiraton) a hazai törvény alapján adat.” ( Majtényi László, Szabó Máté 2005: Hozzáférés a közszféra adataihoz)

4 Közszférában kezelt adatok logikai jellemzői Típus: Személyes adat – Közadat Érdek: Közérdek – Magánérdek Minősítés: Nyilvános – Titkos Árképzés: Ingyenes – Piaci Szerepkörök: Hatóság/Alany/Készítő/Adatgazda/Adatkezelő/Felhasználó Adat alany: Egyén/Szervezet/Természeti környezet/Épített környezet Adat felhasználó: Igazgatás/Tervezés/Tudomány/Üzleti világ/Nonprofit világ/Állampolgár

5 Az adatjogi szabályozás Hazai gyakorlat adatközpontú: adat, információ összemosása, elkülönülés a hordozótól – információs korszak beépülése Nemzetközi gyakorlat dokumentum központú: irat, akta, dokumentum, adathordozó szabályozása – analóg megközelítés

6 Adatvédelem vs. Információszabadság Adatvédelem és információszabadság -> a két jog, konfliktusa Adatvédelem, a magánszféra védelme -> egyén átláthatatlansága Információszabadság, a közérdekű információk megismerhetősége -> állam átláthatósága

7 Törvényi keretek  1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény: Adatvédelem/információszabadság  2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályozásáról: hozzáférhetőség biztosítása  2005. évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról: kötelező közzététel az állami szereplők számára

8 A személyes adat: Avtv. 2. § 1. pontja: Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

9 A közérdekű adat: Avtv. 2. § 3.. pontja: A közérdekű az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

10 Főszabály/Kivételek Főszabály: –Személyes adat (alapesetben bizalmas) – Adatvédelem, Információs önrendelkezés –Közérdekű adat (alapesetben nyílt) – Információ szabadság Kivételek: –Hatósági eljárás (rendőrség, NAV)-> Információs önrendelkezés törvényi felhatalmazás alapján való korlátozása –Nemzetbiztonsági szempontok -> Közérdekű adatok megismerésének törvényben rögzített korlátozása

11 Személyes és közérdekű adat viszonya

12 Közérdekű adat és nyilvánosság

13 Személyes adat és nyilvánosság

14 Személyes adatok, Közérdekű adatok és a nyilvánosság

15 Államtitok és szolgálati titok

16 Üzleti titok

17 Statisztikai adat

18 Környezeti adat

19 Logikai kapcsolatok összegzése

20 Törvényi szabályozás rendszere Jogforrások hierarchiája Alkotmány / Alaptörvény (Országgyűlés) Törvény (Országgyűlés) Rendelet (Kormány, Miniszterek) Önkormányzati rendelet (Önkormányzatok) Alacsonyabb szintű utasítások (Miniszterek, Országos hatáskörű szervek) Jogszabályok területi hatálya - Magyarország Önkormányzati rendeletek területi hatálya – Önkormányzat közigazgatási területe Ágazati utasítások – Ágazati hatály Megfeleltetés a nemzetközi kötelezettségeknek 2010. évi CXXX. Törvény a jogalkotásról

21 Törvényi szabályozás rendszere I.Törvény / II.Rendelet / III.Alacsonyabb szintű Társadalmi adatok I. Törvényi szabályozás: Népesség- nyilvántatás, Választási adatok, Statisztikai adatok, Bűnügyi adatok, Közlekedési adatok Társadalmi adatok II. Rendeleti szintű szabályozás: Hírközlési nyilvántartás Gazdasági adatok I. Törvényi szabályozás: Ingatlan nyilvántartás, Építésügyi nyilvántartás, Gazdasági adatok II. Rendeleti szintű szabályozás: Földhasználati nyilvántartás, Szőlőültetvény nyilvántartás, Halászati adattár, Óvóhely kataszter Gazdasági adatok III. Alacsonyabb szintű szabályozás: Gazdasági, kereskedelmi statisztikák, Mezőgazdasági gazdálkodásai adatok

22 Törvényi szabályozás rendszere Földrajzi környezeti adatok I. Törvényi szabályozás: Földtani adatok, Földmérési térképészeti adatok, termőföld használati adatok, Bányászati adatok, Környezetvédelmi adatok, Erővédelmi adatok, Hulladékgazdálkodási adatok, Kibocsájtási adatok Földrajzi környezeti adatok II. Rendeleti szintű szabályozás: Barlangok, Felszín alatti vízföldtani nyilvántartás, Kármentesítési információs rendszer, Levegőtisztaság védelmi információs rendszer, Területi információs rendszer, Védett természeti értékek nyilvántartása, Földrajzi környezeti adatok III. Alacsonyabb szintű szabályozás: Növényvédelmi információs rendszer, Talajvédelmi információs rendszer,

23 Törvényi szabályozás rendszere: Időjárási adatok. I.Törvényi szabályozás: Meteorológiai adatok Turizmus I. Törvényi szabályozás: Külföldre utazók nyilvántartása, Turizmus II. Alacsonyabb szintű szabályozás: Utazási turisztikai információk Üzleti adatok I. Törvényi szabályozás: Cégnyilvántartás, Vasúti adatok, Oktatási, kulturális adatok I. Törvényi szabályozás:: Felsőoktatási információs rendszer, Akkreditált szervezetek adatbázisa, Nemzeti audiovizuális archívum, Oktatási, kulturális adatok II. Rendeleti szintű szabályozás: Kulturális örökségek, Nemzeti Kutatás-nyilvántartás, Oktatási, kulturális adatok III. Alacsonyabb szintű szabályozás: Építész szakmai adatok, Mérnöki, orvosi, ügyvédi szakmai adatok

24 Hasznosítás Infrastruktúra menedzsment: Közlekedésszervezés, környezet monitoring, műszaki tervezés Gazdaságfejlesztés: Munkaerő piaci monitoring, Befektetés menedzsment, területfejlesztés Környezetvédelem: Monitoring, Beruházási hatástanulmány, szimuláció, rekonstrukció Műemlékvédelem: nyilvántartás, engedélyezés, rekonstrukció.. Turizmus: tájékoztatás, szolgáltatás elérés.. Népegészségügy: monitoring, tervezés, környezeti hatások, várható élet esélyek területi eloszlása.. Ipari alkalmazások: autó ipar, termelés-elosztás, közművek Bank, Biztosítás: hálózat monitoring, hálózat fejlesztés, új termékek kidolgozása Szocio-ökonómiai alkalmazások: népesség, kultúra, Ingatlan forgalmazás: elemzés, közvetítés, értékelés Szolgáltatási körzetek definiálása: Oktatás, szociális ellátás…. Üzletfejlesztés: Potenciális kereslet, Logisztikai elosztórendszer, Hálózatfejlesztés, Versenytársak Katasztrófa menedzsment: Árvíz, Elemei csapás, Balesetek, Tűz, Veszélyes anyagok

25 Nehézségek, ellentmondások –Jogi-műszaki szabályozó rendszer inkonzisztenciája –Integrált fogalmi/logikai/fizikai szabvány hiánya –Változásvezetés/ Aktualitás - Szavatosság –Adat politika, költségviselés, hasznosítás: ki hányszor és miért fizessen?

26 Példa 2011 évi népszámlálás Jogi háttér Hazai jogszabályok 2009. évi CXXXIX. törvény a 2011. évi népszámlálásról (egységes szerkezetben az azt módosító 2010. évi XLIX. törvénnyel és a 2010. évi CXXXVII. törvénnyel) (2010. november 30.) Bővebben >>A kormány 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról Bővebben >>1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról (statisztikai törvény) Bővebben >>1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (adatvédelmi törvény) Bővebben >>1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól (kisebbségi törvény) Bővebben >> Bővebben >>

27 ISO/TC 211 – GIS szabványok (19xxx szabványsorozat) http://www.isotc211.org/ Infrastruktúra Adatmodell Adatkezelés Szolgáltatás Kódolás Tematikus szabványok

28 ED kérdések 1.Mi a különbség az adat központú és a dokumentum központú adatjogi szabályozás között? Melyik IT konform? 2.Mutassa be a személyes adat/ közérdekű adat rendszerében egy magán közmű előfizető személyes, közérdekű és nyilvános adatainak viszonyát (hasonlóan a statisztikai adatokhoz)


Letölteni ppt "Dr. Szabó György, Wirth Ervin egyetemi docens PhD hallgató BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K I. 31. E-mail:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések