Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Calderoni-referens képzés 2008. március 20. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Telefon: (06-1) 235 7200; Fax: (06-1) 235.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Calderoni-referens képzés 2008. március 20. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Telefon: (06-1) 235 7200; Fax: (06-1) 235."— Előadás másolata:

1 Calderoni-referens képzés 2008. március 20. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Telefon: (06-1) 235 7200; Fax: (06-1) 235 7202 Calderoni Taneszköz-információs és Oktatástechnológiai Központ 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 49 Telefon/Fax: (06-1) 323 5502; E-mail: calderoni@ofi.hu Calderoni elektronikus tanulási forráskezelő rendszer és kompetenciafejlesztő programadatbázis

2 Előzmények: 2003: OPKM-ben indított META-projekt. Célja: A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és a Magyar Taneszköz Etalontár létrehozása. Ötletgazda és a projekt vezetője: Dr. Nádasi András

3 Előzmények (folyt.): META: Taneszköz-információs rendszer Jellemzői: Megfelel a hatályos közoktatási törvénynek. Megfelel az információs társadalom elvárásainak. a Magyar Pedagógusok Háza tankönyv- információs szolgáltatásaihoz illeszkedik.

4 Miért Calderoni?: Stefano Calderoni (1794–1881 ) A hazai tanszer-kereskedelem, a magyar látszerészet és a műkedvelő fotográfia egykori zászlóshajójának tekinthető Calderoni és társa alapítója. Franz Hopp (1833–1919) Tanszerkereskedő, Ázsia szerelmese, műgyűjtő, múzeumalapító.

5 Calderoni Program alapja: Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) 1. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) » 3.3.1 » 3.3.2 Kifejlesztett termékek: minőségbiztosítási rendszerek, digitális tananyagok, e-learning programok

6 Calderoni Program célja: 50 felsőoktatási intézményben kifejlesztett termékek; 5 pedagógusképző intézmény számára a kompetencia alapú képzés módszereinek, programcsomagjainak hozzáférhetővé tétele, a digitális tananyagok, taneszközök adatbázisának kiépítése, a kurzusok elérésének biztosítása.

7 Calderoni Program feladatai: Korszerű elektronikus keretrendszer megtervezése, specifikálása. A minőségbiztosítás elemeinek fejlesztése. Oktatástechnológiai és szakmetodikai ismeretek és készségek beépítése a tanárképzési programokba.

8 Calderoni Program feladatai (folyt.): Elérhetőség biztosítása, a készségek integrálása a tanárképzési tematikákba. Az elektronikus tanulási és más forráskezelési kultúra terjedésének erősítése, támogatása. Az előző pontokhoz kapcsolódó Internet alapú platformon kiépítése.

9 Calderoni Program elvárt eredménye: Széles célcsoport számára hozzáférhetővé tenni a létrejött produktumokat, kiegészítve és kiteljesítve ezáltal azok disszeminációját is, VAGYIS elektronikus tanulási forráskezelő keretrendszer, kompetenciafejlesztő programadatbázis és taneszköz etalontár létrehozása.

10 HEFOP 3.3.1 és 3.3.2 projektek

11 HEFOP 3.3.1 : 1. komponens: Felsőoktatási intézmények képzési kínálatának fejlesztése, bővítése. 2. komponens: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők át- és továbbképzése. 3. komponens: Felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatása.

12 HEFOP 3.3.2 : Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógus- képzésben.

13 Eredmények a HEFOP 3.3.1-ben és 3.3.2-ben Curriculum BA programokhoz Tematikák rövid kompetencia kurzusokhoz E-learning képzési anyagok Képzési anyagok (pl. tankönyv, CD) Képzési modulok Tanulmányok (pl. a munkaerő-piaci helyzetről, folyamat átvilágítások) TIR, VIR Weboldal

14 Ami eltérő: Fogalmak értelmezése Irányok megjelölése A célok elérésének módja A született eredmények Költségek

15 Ami közös: Szakemberek Felhalmozott tudás, tapasztalat Jó minőségben készített anyagok Megfelelő intézményi háttér Pénzügyi támogatás volt a megvalósításhoz

16 Területek (példák): Egészségügy Gazdasági területek Pedagógia Színház- és filmművészet Mezőgazdaság Élelmiszeripar IT

17 Az eredmények terjesztése

18 A terjesztés célja: Elősegíteni a projekt megvalósulására fordított források maximális hasznosulását. Elősegíteni a projekt hatásainak intézményesülését.

19 A terjesztés jellemzői: Projektfüggő, egyedi stratégia és cselekvési terv alapján történik. Kellően célzott. A projekt szerves része.

20 A tervezés szakaszai: Milyen szinten? - Intézményi -Vezetők -Szakemberek - Partnerintézményi - Gazdasági szektor - Régió - Nemzeti - Nemzetközi

21 Kiknek?: Elsődleges, másodlagos célcsoportok A célcsoportok sajátosságai Preferált kommunikációs csatornák Nyelv, kulturális háttér A célcsoport kiterjedése, hatása

22 Mit?: Kézzelfogható eredményeket Pedagógiai, módszertani eredményeket Áttételes hatásokat Projektmenedzsment tapasztalatokat

23 Hogyan?: Interperszonális kapcsolatok révén Kiadványok segítségével Rendezvényeken Tömegkommunikációs eszközökön keresztül Hálózatokon keresztül IT technológia segítségével

24 Mikor?: Folyamatosan, a projekt indításától kezdve minden szakaszban A projekt befejezésekor A projekt befejezése után

25 Ki?: Főpályázó Valamennyi partnerintézmény Kulcsfontosságú személyek Partnerintézményekhez kapcsolódó szociális partnerek, társadalmi szervezetek

26 A terjesztés eszközei: Személyes kapcsolatok Találkozók Előadások Nyílt nap Szórólapok Levelezés Plakátok Rövid ismertetők Regionális hirdetések Tanulmánykötet

27 A terjesztés eszközei (folyt.): Tanulmányok Újságcikkek Hírlevél Konferencia Szeminárium Szakkiállítás Televízió Rádió Hálózatok

28 A terjesztés eszközei (folyt.): CD ROM Videokonferencia E-konferencia Intézményi, projekt-honlap

29 Hálózatok kialakítása

30 Networking: A hálózatépítés a leghatásosabb módja annak, hogy felgyorsítsuk és fenntartsuk az egyén vagy egy szervezet sikerét, a tartós és kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatok kiépítésén keresztül.

31 Networking funkciói : Kapcsolatépítés Bizalom erősítése Együttműködés kialakítása Információgyűjtés Ismertség erősítése Környezet megismerése

32 Előnyök: Széleskörű szakmai, szakértői kapcsolatok kialakulása Tudástranszfer lehetősége Erőforrások bővítése Minőségi munka erősítése Időhatékonyság Költséghatékonyság

33 A projekt fenntartása

34 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet: A 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános szabályairól

35 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (folyt.): A projekt fenntartása, dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése 24. § (1) A kedvezményezett a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a) a támogatással vásárolt, épített vagy felújított ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik, b) a támogatott termelı tevékenység nem szűnik meg, jellege nem változik meg. (2) Amennyiben a kedvezményezett (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti a közreműködő szervezetet. (3) A kedvezményezett, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartanak, és legalább 2020. december 31-ig megőriznek. (4) A közreműködő szervezet a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig előírhatja a kedvezményezett számára éves fenntartási jelentések benyújtását. (5) A közreműködő szervezet a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, mintavétellel kiválasztva a vizsgálandó projekteket.

36 A projekt fenntartása : A projekt kimeneteinek, céloknak és a projekt végén született termékek fenntartását jelenti. A projekt folyamatok intézményesítését jelenti. NEM jelenti: A projekt személyzet pozícióinak feltétlen fenntartását. Az összes tevékenység fenntartását. További támogatástól való függést.

37 Fenntartás kérdései és válaszok: Tudjuk, illetve mások tudják, hogy mit csinálunk? (Marketing terv.) Milyen kimeneteket akarunk fenntartani? (Információk gyűjtést segítő módszerek.) Milyen pénzügyi feltételekre van szükség? (Stratégia további források bevonása érdekében.) Milyen a fenntartás menedzsment szükséglete? (Kulcsszereplők listája és felelőssége.) Kikre hatnak a projekt kimenetei? (Szellemi elkötelezettség.) VÁLASZOKAT ÍRÁSBA KELL FOGLALNI!

38 Fenntartási terv: Készítsük ma! Gondolkodjunk széleskörűen! Vonjuk be a partnerek! Határozzuk meg a rövid és hosszú távú célokat! Állapítsuk meg a prioritásokat! (A fenntartás szempontjából fontos kimenetek meghatározása.)

39 A projekt felhasználásának kérdései

40 Szerzői jog: Szjt 9.§ (1) bek. A szerzőt a mű keletkezésétől kezdődően megilleti a személyhez fűződő és vagyoni jogok összessége. Jellemzői: Általános Kizárólagos jelleggel érvényesül

41 Támogatási Szerződés I. cikkely: 5) Jelen szerződés a projekt megvalósításának 4) pont szerinti befejező időpontját követő 5 (öt) év elteltével szűnik meg. Ezen időpontig áll fenn a Kedvezményezett kötelezettsége a projekt eredményeinek fenntartására, amely magában foglalja, hogy a projekt csak a pályázatban meghatározott cél eléréséhez működtethető, azon változtatni a Kedvezményezett a Támogató hozzájárulása nélkül nem jogosult.

42 Támogatási Szerződés VI. cikkely: 6) Amennyiben jelen szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezettek valamelyike jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató részére ingyenesen biztosítani. Támogató e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató részéről közvetve sem szolgálhatja.

43 Támogatási Szerződés VI. cikkely (folyt.): 7) Amennyiben jelen szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezettek valamelyike jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.


Letölteni ppt "Calderoni-referens képzés 2008. március 20. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Telefon: (06-1) 235 7200; Fax: (06-1) 235."

Hasonló előadás


Google Hirdetések