Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. tengely intézkedéseiről általános tájékoztató Magyar Könyvvizsgálói Kamara - Natura tagozat rendezvénye Makovényi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. tengely intézkedéseiről általános tájékoztató Magyar Könyvvizsgálói Kamara - Natura tagozat rendezvénye Makovényi."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. tengely intézkedéseiről általános tájékoztató Magyar Könyvvizsgálói Kamara - Natura tagozat rendezvénye Makovényi Anna - osztályvezető FVM – Agrár-vidékfejlesztési Főosztály Környezetgazdálkodási Osztály 2009. Július 29.

2 II. TENGELY cél – eszköz – forrás Célok: – Környezetkímélő gazdálkodási módszerek megerősítése és elterjesztése – Gazdaságos és környezetbarát erdőgazdálkodás elősegítése Eszközök: – Kompenzációs támogatások – Többlet kötelezettségek ellentételezése – Közjólét és fenti eszközök egyéb módon való segítése Pénzügyi források: – EMVA forrás: 1 250 milli ó EUR ( 32 % ) – összes közkiadás: 1 626 milli ó EUR ( 35 %)

3 Általános elvek és előzmények Á ltal á nos elvek: – Normat í v, vissza nem t é r í tendő t á mogat á sok – 90% ter ü let ill. á llatl é tsz á m alap ú – nem kell sz á ml á val elsz á molni – Programsz ö veg r é szleges soronk é nti egyeztet é se Előzm é nyek: – Nemzeti Vid é kfejleszt é si Terv (2004-2006- ……..) Kedvezőtlen adotts á g ú ter ü letek Agr á r-k ö rnyezetgazd á lkod á si kifizet é sek Mezőgazdas á gi ter ü letek első erdős í t é se Előny: Tapasztalat H á tr á ny: Determin á ci ó

4 II. Tengely intézkedései A mezőgazdas á gi f ö ldter ü let fenntarthat ó hasznos í t á s á t c é lz ó int é zked é sek: 1.Kedvezőtlen adottságú területek (R) 2.Natura 2000 területek támogatása (R) 3.Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (R) 4.Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése (T) 5.Genetikai erőforrások megőrzése 6.Nem termelő beruházások mezőgazdas á gi ter ü leteken (R)

5 II. Tengely intézkedései Az erd é szeti ter ü letek fenntarthat ó haszn á lat á t c é lz ó int é zked é sek: 1. (T) Mezőgazdasági földterületek első erdősítése (R) 2. (T) Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken (R) 3. (T) Nem mezőgazdasági földterületek első erdősítése (T) 4. (F) Erdő-környezetvédelmi kifizetések (T) 5. (T-F) Az erdészeti potenciál helyreállítása (R ) és megelőző intézkedések bevezetése 6. (T-F) Nem termelő beruházások erdőterületeken (T)

6 II. Tengely 1. Int é zked é s: A hegyvid é ki ter ü leteken k í v ü li h á tr á nyos helyzetű ter ü letek mezőgazdas á gi termelőinek ny ú jtott kifizet é sek Az intézkedés tartalma: – A kedvezőtlen adottságú területeken – 1257/1999/EK 19. É s 20. Cikk - történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás nyújtása gyep- és takarmánytermesztő területeken. – Nem támogathatóak az alábbi növények köre: őszi és tavaszi búza, kukorica, napraforgó, cukorrépa, rizs, ipari növények, zöldség. – A gazdálkodónak be kell tartania a kereszt-megfelelés előírásait, valamint a gazdálkodást az első kifizetéstől számított 5 éven keresztül folytatnia kell. Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők (!), földhasználók Támogatás aránya: 100%. A vissza nem térítendő támogatás összege: 19. Cikk esetén: 85,9€/ha 20. Cikk esetén: 10,94 €/ha. Degresszív kifizetés (gazdaság méretétől függően fokozatosan csökken) Jogszab á ly: – 24/2007. (IV.17.) FVM rendelet – KAT területek meghatározása – 25/2007. (IV.17.) FVM rendelet – KAT területek kompenzációs kifizetése

7 II. Tengely 2. Int é zked é s: Natura 2000 te rü letek t á mogat á s a Az intézkedés tartalma: – Natura 2000 területeken történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás nyújtása gyepterületeken a Tanács 79/409/EGK számú Madárvédelmi, valamint a 92/43/EGK Élőhely-védelmi rendeleteinek való megfelelés érdekében. – A gazdálkodónak földhasználati szabályokat kell betartania. Földrajzi terület: 275/2004. (X. 4.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterületek (összes Natura terület: 1,9 mill. Ha (21%), gyep: kevesebb mint 500 ezer ha) Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők, földhasználók. Támogatás aránya: 100%. A vissza nem térítendő támogatás összege: 38 €/ha gyepterületre vonatkozóan Jogszabály: – 269/2007. (X.18.) Korm. rend – földhasználati előírások Natura 2000 gyepterületeken – 128/2007. (X.31.) FVM rend – Natura kompenzációs kif. igénylése

8 II. Tengely 3. Int é zked é s: Agr á r-k ö rnyezetgazd á lkod á si kifizet é sek Az int é zked é s tartalma: - Kifizet é sek ö nk é ntes alap ú, a k ö telező v á llal á sokon t ú lmutat ó, 5 é ves agr á r- k ö rnyezetgazd á lkod á si k ö telezetts é gv á llal á sok é rt. - A jobb hat é konys á g, é s minős é g é rdek é ben 4 c é lprogram csoport – 21 c é lprogram - ker ü lt kialak í t á sra zon á lis é s horizont á lis szinteken a f ö ldhasznos í t á si ir á nyok alapj á n: - 9 sz á nt ó f ö ldi n ö v é nytermeszt é si, 6 gyepgazd á lkod á si, 3 ü ltetv é nyes, 3 vizes é lőhelyes cp. F ö ldrajzi ter ü let: Magyarorsz á g eg é sz ter ü lete, illetve a zon á lis c é lprogramok eset é n speci á lisan meghat á rozott ter ü letek. Kedvezm é nyezettek k ö re: mindenki jogosult a támogatásra, aki jogszerű földhasználó T á mogat á s ar á nya: 100%. A vissza nem t é r í tendő t á mogat á s ö sszege: a c é lprogram elő í r á sait ó l f ü ggően min. 56 maximum 900eur ó /ha ; normatív területalapú támogatás Jogszab á ly: – 61/2009. (V.14.) FVM rend. – t á mogat á s ig é nybev é tel é nek felt é teleiről

9 II. Tengely 4. Int é zked é s: Őshonos mezőgazdas á gi á llatfajt á k genetikai á llom á ny á nak teny é szt é sben t ö rt é nő megőrz é se Az intézkedés tartalma: 5 éves támogatás az őshonos mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben (on farm) történő megőrzésére, valamint nukleusz és fajtafenntartó tenyészetek támogatására Földrajzi terület: Magyarország egész területe Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők, földhasználók, akik védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyésztőszervezetének igazolásával rendelkező hitelesen törzskönyvezett nőivarú egyedeket tart génmegőrző – nukleusz- elit állományként vagy fajtafenntartó állományként Támogatás aránya: 100%. A vissza nem térítendő támogatás összege: Eltérő támogatási összeg jár fajonként, illetve a kiemelt tenyésztési programban résztvevő, génmegőrző- nukleusz állományok, illetve a fajtafenntartó őshonos és veszélyeztetett állományok megőrzéséért, min. 8 max. 284 euró/egyed mértékben.

10 II. Tengely 5. Int é zked é s: Genetikai erőforr á sok megőrz é se Az int é zked é s tartalma: 1.)Őshonos é s vesz é lyeztetett á llatfajt á k megőrz é se – in vivo é s in vitro g é nmegőrz é s – t á j é koztat á si é s tan á csad ó i tev é kenys é gek t á mogat á sa 2.)Ritka é s vesz é lyeztetett n ö v é nyfajt á k é s mikroorganizmusok megőrz é se (ex situ gyűjtem é nyek) F ö ldrajzi ter ü let: Magyarorsz á g eg é sz ter ü lete Kedvezm é nyezettek k ö re: G é nmegőrző tev é kenys é get v é gző szervezetek, mezőgazdas á gi termelők, melyek megfelelnek az egyes alint é zked é sek speci á lis felt é teleinek (elismert teny é sztőszervezet FVM á ltal javasolt g é nbank, stb.) T á mogat á s ar á nya: 90% A vissza nem t é r í tendő t á mogat á s ö sszege: A kedvezm é nyezettek r é sz é re az elsz á molhat ó k ö lts é gek 90%-a ker ü l megt é r í t é sre sz á ml á k é s m á s p é nz ü gyi bizonylatok ellen é ben az alint é zked é senk é nt meghat á rozott maximum ö sszegig

11 II. Tengely 6. Int é zked é s: Nem termelő mezőgazdas á gi beruh á z á sok Az intézkedés tartalma: - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekhez kapcsolódó, illetve azt elősegítő beruházások, valamint a Natura 2000 területek vagy egyéb, magas természeti értékű területek közjóléti értékét növelő beruházások támogathatók. - Támogatható intézkedések: – területhasználattal kapcsolatos beruházások (sövénytelepítés, mezővédő fásítás, füves mezsgye, ültetvények sorközgyepesítése, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi célú gyeptelepítés, rovarteleltető bakhát) – eszközbeszerzések (kerítés, madárvédelm berendezések) Kedvezményezettek köre:agr á r-k ö rnyezetgazd á lkod á si programban r é sztvevő gazd á lkod ó k, Natura 2000 ter ü leten, illetve egy é b speci á lisan kijel ö lt ter ü leten gazd á lkod ó k Támogatás aránya: 100%, sz á ml á val kell elsz á molni! A vissza nem térítendő támogatás összege: Alintézkedésenként eltérő összeg Jogszab á ly: – 33/2008. (III. 27.) FVM rend. – t á mogat á s ig é nybev é tel é nek felt é teleiről

12 II. Tengely 7. Int é zked é s: Mezőgazdas á gi f ö ldter ü letek első erdős í t é se Az intézkedés tartalma: Mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági hasznosítása Támogatások: – első kivitel (alap- és kiegészítő támogatás) – ápolási munkák 5 évig – jövedelempótló támogatás (mezőgazdasági termelőnek + kiemelt jövedelempótló) fafajtól függően legfeljebb 15 évig adható. Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők F ö ldrajzi ter ü let: Natura 2000 területen csak fenntartási és fejlesztési terv esetén Támogatás aránya: Az első kivitel támogatásának intenzitása maximum 70% a támogatható költségekből. A támogatás függ a tervezett célállománytól, a terület lejtésétől. Egységesen kalkulált, hektáronkénti területalapú támogatás. A vissza nem térítendő támogatás összege: Az első kivitel, valamint az ápolási támogatás függ a tervezett célállománytól, és attól, hogy az adott terület géppel járható-e illetve sem. Jogszab á ly: - 88/2008. (VIII.17.) FVM rend. – t á mogat á s ig é nybev é tel é nek felt é telei

13 II. Tengely 8. Int é zked é s: Agr á r-erd é szeti rendszerek első l é trehoz á sa mezőgazdas á gi f ö ldter ü leteken Az intézkedés tartalma: A mezőgazdasági területek alternatív hasznosítása legeltetési célú (hagyományos fás legelők) agrár-erdészeti rendszer kialakításával Kedvezményezettek köre: mezőgazdasági termelők F ö ldrajzi ter ü let: Natura 2000 területen csak fenntartási és fejlesztési terv esetén Támogatás aránya: Az első kivitel támogatásának intenzitása maximum 70% a támogatható költségekből. A támogatás függ att ó l, hogy csak fatelep í t é s, vagy gyeptelep í t é s is kapcsol ó dik hozz á. Egységesen kalkulált, hektáronkénti területalapú támogatás. A vissza nem térítendő támogatás összege: 1050 euró/ha fatelepítés és gyeptelepítés együttesen; 740 euró/ha csak fatelepítés esetén Jogszab á ly: - 46/2009. (IV.16.) FVM rend. – t á mogat á s ig é nybev é tel é nek felt é telei

14 II. Tengely 9. Int é zked é s: Nem mezőgazdas á gi f ö ldter ü letek első erdős í t é se Az intézkedés tartalma: - A MePAR besorolása alapján nem támogathatónak minősített területek (pl.: parlagok) erdősítése - Támogatás első kivitelre adható (alap és kiegészítő) Kedvezményezettek köre: a jogosult terület jogszerű használója F ö ldrajzi ter ü let: Natura 2000 területen csak fenntartási és fejlesztési terv esetén Támogatás aránya: Az első kivitel támogatásának intenzitása maximum 70% a támogatható költségekből. A támogatás függ a tervezett célállománytól, a terület lejtésétől. Egységesen kalkulált, hektáronkénti területalapú támogatás. (megegyezik az MgTE t á mogat á si ö sszegeivel) A vissza nem térítendő támogatás összege: Az első kivitel támogatása függ a tervezett célállománytól, és attól, hogy az adott terület géppel járható-e illetve sem.

15 II. Tengely 10. Int é zked é s: Erdő-k ö rnyezetv é delmi kifizet é sek Az intézkedés tartalma: - Az intézkedés önkéntes alapú, kötelező előírásokon túlmutató erdő- környezetvédelmi kötelezettségeket vállalók részére adható 9 különböző célprogramon keresztül. - Támogatási időszak alintézkedéstől függően 5-7-10 év - Célprogramok: Agresszíven terjedő, idegenhonos fa,- cserje fajok visszaszorítása; Véghasználatok elhalasztása talaj- és élőhely védelmi okokból; Közjóléti rendeltetésű erdők fenntartása; Erdei tisztások kialakítása és fenntartása, Szálaló erdőgazdálkodás; Speciális erdei élőhelyek és a természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása; Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása stb. Kedvezményezettek köre: erdőgazdálkodók – magán és állami is egyaránt F ö ldrajzi ter ü let: magántulajdonú erdőterületek Támogatás aránya: 100% A vissza nem térítendő támogatás összege: célprogram előírásaitól függően min. 36 maximum 200 euró/ha (term é szetk í m é lő anyagmozgat á si m ó dszerekn é l k ö bm é ter alap ú kifizet é s)

16 II. Tengely 11. Int é zked é s: Az erd é szeti potenci á l helyre á ll í t á sa é s megelőző int é zked é sek bevezet é se Az intézkedés tartalma: Cél a természeti károk megelőzése és felszámolása a veszélyeztetett erdőterületeken Támogatások – Tűzmegelőzésre (tűzpászta kialakítás/fenntartás, víznyerőhely kialakítása, stb.) – Egyéb megelőző és helyreállító intézkedések a természeti károkat követően Földrajzi terület: magán és állami erdőterületek is Kedvezményezettek köre: Erdőgazd á lkod ó k. Erdőtűz megelőző intézkedések esetén a közepes és tűzveszélyes erdőterületek (megyék) erdőgazdálkodói, akik rendelkeznek tűzvédelmi tervvel. Támogatás aránya: 100% A vissza nem térítendő támogatás összege: Attól függően, hogy megelőzésre, vagy kárfelszámolásra veszi igénybe a támogatásra jogosult, hektáronként 40, és 873 Euró a támogatási összeg adható. Jogszab á ly: - 32/2008. (III.27.) FVM rend. – t á mogat á s ig é nybev é tel é nek felt é telei

17 II. Tengely 12. Int é zked é s: Nem termelő beruh á z á sok erdőter ü leten Az intézkedés tartalma: Támogatás adható magán-erdőgazdálkodók leromlott erdőinek szerkezetátalakítására; valamint a társadalmi igényeket kielégítő közjóléti szolgáltatások növelésére Támogatások – Szerkezetátalakítás (erdőállomány alatti erdősítéssel, tarvágást követően, állománykiegészítéssel) – Erdei közjóléti-turisztikai létesítmények megvalósítása, bővítése Földrajzi terület: magán és állami erdőterületek is Kedvezményezettek köre: Erdőgazdálkodók, önkormányzatok, kistérségi társulások, civil szervezetek Támogatás aránya: 100% A vissza nem térítendő támogatás összege: Alintézkedésenként eltérő összeg

18 Összefoglaló táblázat az intézkedések kérelmeinek beadási időpontjairól Jogcím neveJogszabály számaTámogatási kérelemKifizetési kérelem KAT komp.25/2007. fvm rEgységes kérelem Natura gyep128/2007. fvm rEgységes kérelem AKG61/2009. fvm r.Csak 2009. jún. 1 – júl. 25Egységes kérelem Őshonos állatTervezet2010. jan. 1- jan. 31. (terv)Febr. 1 – febr. 28. (terv) NTB mezőgazd.33/2008. fvm r.Jún. 1 – júl. 25. (2009.) Jún. 1 – jún. 30 Egységes kérelem Szept. 15- okt. 30. MgTE88/2007. fvm r.Máj. 1 – jún. 30Egységes kérelem Agrár-erdészet46/2009. fvm r.Júl. 1. – aug. 31. (2009.) Máj. 1 – jún. 30. Egységes kérelem EKVTervezetOkt. 1. – okt. 31 (terv)Egységes kérelem EP helyreáll32/2008. fvm r.Márc. 28 – ápr. 28. (2008) Nov. 1. – nov. 30. Egységes kérelem NTB erdőTervezetOkt. 1. – okt. 31. (terv)Egységes kérelem

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! További információk: www.fvm.hu www.umvp.eu www.mvh.gov.hu


Letölteni ppt "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. tengely intézkedéseiről általános tájékoztató Magyar Könyvvizsgálói Kamara - Natura tagozat rendezvénye Makovényi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések