Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénz, piac és partnerség Budaörs Város Önkormányzata és a Piac & Profit közös konferenciája Budaörs 2012. április 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénz, piac és partnerség Budaörs Város Önkormányzata és a Piac & Profit közös konferenciája Budaörs 2012. április 24."— Előadás másolata:

1 Pénz, piac és partnerség Budaörs Város Önkormányzata és a Piac & Profit közös konferenciája Budaörs 2012. április 24.

2 Vidékfejlesztési, agrártámogatási konstrukciók a kormányzattól A Darányi Ignác Terv 2012-ben induló támogatási jogcímei Földesi Péter János Vidékfejlesztési referens VM – Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Osztály

3 3 I-II. tengely megnyíló jogcímei  Fiatal mezőgazdasági gazdák induló támogatása  Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása  GAZDANET-program  A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás  A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások (ÉLIP)  K ifizetés kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére (KAT)  Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken  Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás  Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése

4 4 I-II. tengely megnyíló jogcímei  Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás  N em termelő beruházások erdőterületen Szerkezetátalakítás alintézkedés  Mezőgazdasági területek első erdősítése  Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken  Erdő-környezetvédelmi kifizetések  Erdészeti potenciál helyreállítása

5 5 Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása

6 6  Célja: a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez jövedelempótló jelleggel, egy alkalommal a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás biztosítása.  Kedvezményezettek: 18 és 40 év közötti, megfelelő szakirányú képesítéssel illetve végzettséggel rendelkező olyan agrárszakemberek, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodni mezőgazdasági üzem vezetőjeként.  Rendelkezésre álló keretösszeg: a jogcímre átcsoportosítást kezdeményeztünk, amelynek jóváhagyása esetén 4 Mrd Ft áll rendelkezésre.  A támogatás összege és mértéke: a gazdaságnak a kötelező működtetési időszak 4. évére vállalt üzemméretét alapul véve – 20.000-40.000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.  A támogatás megnyitása: 2012. I. félév. 6

7 7 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása

8 8  Célja: az intézkedés keretében a gazdák lehetőséget kapnak arra, hogy a tulajdonukban lévő gazdaságot olyan módon adják át adásvétel vagy ajándékozás formájában fiatal gazdáknak, hogy egy meghatározott időszakban ennek ellentételezésére, jövedelempótló jelleggel rendszeres juttatásban részesülnek.  Kedvezményezettek: az a személy lehet, aki legalább 55 éves, a mezőgazdasági tevékenységet őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként végzi, a gazdaság átadás időpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, az átadást megelőzően legalább tíz évig mezőgazdasági tevékenységet folytatott és rendelkezik saját tulajdonú gazdasággal, továbbá úgy határoz, hogy véglegesen felhagy a mezőgazdasági tevékenységével. 8

9 9 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása  Kedvezményezettek: A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a gazdaságot egy olyan mezőgazdasági termelőnek kell átvennie, aki a jogszabályoknak megfelelően bejegyzett mezőgazdasági termelő, aki mint magánvállalkozó fő tevékenységeként végzi a mezőgazdasági termelést. Az átadás időpontjában még nem töltötte be a 40. életévét, és legalább középfokú vagy felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik. A gazdaságátadó munkavállalója bizonyos feltételek teljesítése esetén szintén részesülhet támogatásban.  Rendelkezésre álló keretösszeg: a támogatás keretösszege a későbbiekben kerül meghatározásra.  A támogatás összege és mértéke: a támogatás összege és mértéke a későbbiekben kerül meghatározásra.  A támogatás megnyitása: 2012. II. félév. 9

10 10 GAZDANET-program

11 11 GAZDANET-program  A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági üzemek összteljesítménye számítógép alkalmazásával, és a világhálóra történő rácsatlakozás elősegítésével javuljon.  Kedvezményezettek: támogatás igénybe vételére jogosult az az ügyfél regisztrációval rendelkező mezőgazdasági termelő, akinek a mezőgazdasági üzemmérete a támogatási kérelem benyújtásakor a 4 európai méretegységet nem haladja meg.  Rendelkezésre álló keretösszeg: 11 156 659 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 3,3 milliárd forint.  A támogatás összege és mértéke: egy ügyfél részére legfeljebb 300 eurónak megfelelő forintösszegű, de legfeljebb 90 ezer Ft támogatás nyújtható.  A támogatás megnyitása: 2012. II. félév 11

12 12 A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás

13 13 A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás  Célja: az intézkedés célja a fiatal erdők állománynevelési tevékenységek támogatása révén a fiatal erdők fafaj-összetételének és faállomány szerkezetének optimális kialakítása, a faállomány növekedési és fejlődési feltételeinek biztosítása és javítása, a kedvező egészségi állapot megőrzése, ezáltal a faanyagtermelés minőségi feltételeinek javítása.  Kedvezményezettek: támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó, akit az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként nyilvántart, és aki legalább 20 hektár olyan erdőrészlet területén gazdálkodik, amely magán- vagy önkormányzati tulajdonban van.  Rendelkezésre álló keretösszeg: 2 milliárd forint  A jóváhagyható támogatás összege: legfeljebb 21 millió forint  Benyújtási időszak: 2012. május 2-31.  Szabályzás: 25/2012. (III. 20.) VM rendelet 13

14 14 A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások (ÉLIP)

15 15 A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások (ÉLIP)  Célja: a támogatás célterületei a versenyképesség javítása és a termékszerkezet átalakítása, valamint az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás racionalizálására, továbbá üzemirányítás korszerűsítésére és vágópont létesítése.  Kedvezményezettek: KKV vagy nagyvállalat (KKV-nál nagyobb 250-750 fő közötti munkavállalói létszám, 50-200 millió euró közötti árbevétel); egyéni vállalkozó; egyéni cég jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági vállalkozás, vagy szövetkezet. Az ügyfél lehet mezőgazdasági vállalkozó; élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozás. 15

16 16 A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások (ÉLIP)  Rendelkezésre álló keretösszeg: mezőgazdasági termelők esetében 3 milliárd forint, nem mezőgazdasági termelők esetében 2 milliárd forint, összesen 5 milliárd forint.  A támogatás összege és mértéke: egy vállalkozás által igényelhető maximális támogatás 100 millió forint.  A támogatás megnyitása: 2012. I. félév vége 16

17 17 Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére (KAT)

18 18 212. Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére (KAT)  Célja: A KAT intézkedés hozzájárul a gyepterületek megőrzéséhez, jövedelem-kiegészítést biztosít a kedvezőtlen adottságú területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére.  Kedvezményezettek: A támogatás igénybevételére nem jogosult költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam tulajdoni hányada 50% felett van.  A támogatás összege és mértéke: A 1257/1999/EK rendelet 19. cikk: 85,9 euró, a 20. cikk alapján: 10,94 euró hektáronként. (A támogatás összege a terület nagyságától függően csökkenő.)  Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási és egyben kifizetési kérelmeket minden évben az egységes elektronikus kérelem részeként kell benyújtani  Május 15-ig

19 19 Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken

20 20 213. Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken  Célja: Az intézkedés célja a vonatkozó uniós jogszabályokban felsorolt indikátorfajok, valamint kijelölt élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése az azt létrehozó, illetve fenntartó környezetkímélő földhasználati módok fenntartásával.  Kedvezményezettek: A Az a terület támogatható, amely a.) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a MePAR- ban lehatárolt Natura 2000 területen, az Irányító Hatóság által kiadott közleményben felsorolt fizikai blokkban helyezkedik el és b.) amelyet az adott gazdálkodási év teljes időtartama alatt gyepként hasznosítanak.  A támogatás összege és mértéke: 38 euró/ha  Támogatási kérelem benyújtása: Minden évben az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig van lehetőség pályázásra.

21 21 Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

22 22 224. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás  Célja: Az intézkedés célja a vonatkozó uniós jogszabályokban felsorolt, a kijelölés alapjául szolgáló fajok, valamint élőhelyek kedvező természeti helyzetének megőrzése és fenntartása a fenntartható erdőgazdálkodási tevékenység által.  Kedvezményezettek: A rendelet-tervezet alapján támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó lesz jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel. Kizárólag azon területekre adható támogatás, amely a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint Natura 2000 területként lehatárolásra került, és az Irányító Hatóság által kiadott közleményében felsorolt fizikai blokkban helyezkedik el.

23 23 224. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás  A támogatás összege és mértéke: Minimális mértéke 40 euró/ha/év, maximális mértéke 200 euró/ha/év.  Forráskeret: Tekintettel arra, hogy induló jogcímről van szó, még a teljes forráskeret rendelkezésre áll.  Támogatási kérelem benyújtása: 2012-től évente az egységes területalapú támogatási kérelem részeként lehet pályázni.  Május 15-ig

24 24 Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése

25 25 214 B. Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése  Célja: Az intézkedés célja az őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek közötti megőrzése, illetve tenyésztésben történő megőrzése.  Kedvezményezettek: Őshonos mezőgazdasági haszonállatot tartó gazdálkodók, akik vállalják, hogy betartják az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendeletben megfogalmazott előírásokat.  A támogatás összege és mértéke: 8 és 284 euró/egyed között összeg, állatfajtától és minősítéstől függően.  Támogatási kérelem benyújtása: 2012. április 1. és 30. között.

26 26 Genetikai erőforrások megőrzése Őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése alintézkedés

27 27 214 C. Genetikai erőforrások megőrzése Őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése alintézkedés  Célja: Az intézkedés célja a mezőgazdasági genetikai erőforrások általános értelemben vett megőrzésének, jellemzésének, begyűjtésének és hasznosításának megvalósítása, beleértve a jelenleg génbankok keretében megőrzött gyűjtemények internet alapú nyilvántartását, továbbá a tájékoztatási, ismeretterjesztési és tanácsadói tevékenységek támogatását is.  Kedvezményezettek: a) in vitro megőrzés célprogramban: a tenyésztési hatóság, illetve a vele génmegőrzési feladatok ellátásra szerződött kutatóintézetek, mesterséges termékenyítő állomások és embrió előállító állomások, b) ex situ megőrzés célprogramban: az állat tartója, c) tenyésztésszervezés célprogramban: tenyésztőszervezetek vagy azok szövetségei, d) tájékoztatás célprogramban: tenyésztőszervezetek, vagy azok szövetségei, oktatási vagy kutatási intézmények.

28 28 214 C. Genetikai erőforrások megőrzése Őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése alintézkedés  A támogatás összege és mértéke: Célprogramtól és tevékenységtől függően 2 és 21 600 euró között.  Támogatási kérelem benyújtása: 2012. április 1. és május 2. között  Az intézkedés 5 éves, megnyitására a 2006-13. közötti időszakban egy alkalommal kerül sor.

29 29 Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás

30 30 216. Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás  Célja: AKG kifizetések alapján vállalt kötelezettségek teljesítéshez kapcsolódó, illetve azt elősegítő beruházások, a gazdaságok területén megvalósított Natura 2000 program vagy egyéb, magas természeti értékű területek közjóléti értékét növelő beruházások támogatása  Kedvezményezettek: az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeiről szóló külön jogszabály alapján a tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan a területazonosítási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek A támogatás igénybevételére azon Natura 2000 területek földhasználói is jogosultak, akik a művelethez kapcsolódó földterület hasznosításával összefüggésben felmerülő kiadásokat, illetve kockázatokat viselik, ha a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett beruházás természetvédelmi értéke az adott területen magas.  A támogatás összege és mértéke: A támogatás maximális mértéke a földhasználati intézkedéseknél az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb:

31 31 216. Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás a) sövénytelepítés esetén 300 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; b) mezővédő fásítás esetén 800 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; c) füves mezsgye létesítése esetén 30 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; d) ültetvény sorközgyepesítése esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha; e) környezetvédelmi célú gyeptelepítés esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha; f) természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén 310 eurónak megfelelő forintösszeg/ha; g) rovarteleltető bakhát létesítése esetén 30 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter. A támogatás maximális mértéke eszközbeszerzés esetén az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb: a) kerítések esetében: 315 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; b) madárvédelmi berendezések esetében a vonatkozó rendelet 2. számú mellékletben az egyes berendezési típusokra megállapított euró összegnek megfelelő forintösszeg /berendezés.  Támogatási kérelem benyújtása: Minden évben a június 1. és június 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

32 32 Nem termelő beruházások erdőterületen Szerkezetátalakítás alintézkedés

33 33 227. Nem termelő beruházások erdőterületen Szerkezetátalakítás alintézkedés  Célja: Az intézkedés célja a megfelelő szintű elegyesség, több szintes állományszerkezet kialakítása az erdőkben, az erdők természetességének javítása, biológiai sokféleségének megőrzése és növelése, valamint egészségi állapotának javítása.  Kedvezményezettek: A támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (korábban MgSzH) által az erdőtörvény alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó.

34 34 227. Nem termelő beruházások erdőterületen Szerkezetátalakítás alintézkedés  A támogatás összege és mértéke: a) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 1400 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként; b) tarvágást követő szerkezetátalakításnál ba) fafajcsere esetén 1019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként, bb) fafajcsere, tuskózás, gyökérfésülés esetén 1670 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként, bc) fafajcsere, fainjektálás vagy tuskókenés esetén 2090 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként; c) állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 496 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.  Forráskeret: A teljes forráskeret 85 %-a még rendelkezésre áll.  Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak minden év május 1-jétől június 30-ig tart.

35 35 Mezőgazdasági területek első erdősítése

36 36 221. Mezőgazdasági területek első erdősítése  Célja: Az intézkedés fő céljai közé tartozik az ország erdővel borított területének növelése, az erdők környezetvédelmi, társadalmi, közjóléti és gazdasági szerepének növelése és az erdészeti szektor fejlesztésével a vidéki foglalkoztatottság arányának növelése.  Kedvezményezettek: Földhasználók, de a többségi állami tulajdonú társaságok csak első kivitelre kaphatnak támogatást.  A támogatás összege és mértéke: Az első kivitel, valamint az ápolási támogatás függ a tervezett célállománytól, és attól, hogy az adott terület géppel járható-e. A támogatás 853 euró/ha és 2 065 euró/ha közötti összeg.  Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelmeket – mint minden évben – 2011-ben is május 1-je és június 30-a között lehetett beküldeni az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz.

37 37 Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken

38 38 222. Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken  Célja: Az agrár-erdészeti rendszerek olyan extenzív földhasználati rendszerek, amelyekben ugyanazon a földterületen fákat nevelnek és mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak, kialakítva a mezőgazdasági és erdőterületek mozaikjait. Az intézkedés fő céljai a biodiverzitás növelése, mozaikos tájszerkezet kialakítása, valamint a hagyományos fás-legelők fenntartása.  Kedvezményezettek: Mezőgazdasági termelők. Nem adható támogatás: a) karácsonyfatelepre; b) bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület kialakítására; c) fás szárú energetikai célú ültetvényre; e) 50% feletti állami tulajdonú területre; f) az 50% feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet vagy központi költségvetési szerv kérelmező részére.

39 39 222. Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken  A támogatás összege és mértéke: A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege:  a) gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg;  b) meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.  Forráskeret: A teljes forráskeret 34,9 %-a még rendelkezésre áll. Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak minden év május 1-jétől június 30-ig tart.

40 40 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

41 41 225. Erdő-környezetvédelmi kifizetések  Célja: A támogatás önkéntes alapú, és a kötelező előírásokon túlmutató erdő-környezetvédelmi kötelezettségeket vállalók részére adható 9 különböző célprogramon keresztül.  Kedvezményezettek: Erdőgazdálkodók: magánszemélyek, önkormányzatok, valamint ezek társulásai, többségi állami tulajdonú szervezetek nem támogathatók.  A támogatás összege és mértéke: Célprogram előírásaitól függően min. 36 maximum 200 euró/ha. Természetkímélő anyagmozgatás célprogram esetén a kiközelített faanyag után 12,45 euró/m3, de legfeljebb50 m3-nek megfelelő euró/ha (A támogatási egységárak a folyamatban lévő módosítás szerint megemelésre kerülnek!)  Forráskeret: A teljes forráskeret 60,2 %-a még rendelkezésre áll. Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelmeket minden évben október 1. és 31. között lehet benyújtani.

42 42 Erdészeti potenciál helyreállítása

43 43 226. Erdészeti potenciál helyreállítása  Célja: Természeti katasztrófák (hó, jég, szél, belvíz, fagy, aszály, tűz, illetve árvíz által okozott erdőkárok) által károsított erdők erdészeti potenciáljának helyreállításának támogatása.  Kedvezményezettek: Erdőgazdálkodók.  A támogatás összege és mértéke: 400-873 euró/ha, de támogatási kérelmenként minimum 400, maximum 873 euró/ha támogatási összeg adható. (A folyamatban lévő módosítás jóváhagyásával 2365 euró/ha értékre fog emelkedni).  Forráskeret: A teljes forráskeret 73 %-a még rendelkezésre áll. Támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelmeket minden évben november 1. és 30. között lehet benyújtani.

44 44 A III. tengely megnyíló intézkedései  Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése  Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás  Turisztikai tevékenységek ösztönzése  Falumegújítás és –fejlesztés  Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése  Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás

45 45  A vidékfejlesztési intézkedések, (továbbá a LEADER Program) átalakítása folyamatban van  átláthatóbb, hatékonyabb és gyorsabb rendszer  ügyfelek számára egyszerűsödnek a benyújtási feltételek  lerövidül a döntéshozási időszak  fejlesztési források maximális kihasználása

46 46 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

47 47 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése  legfontosabb munkahelyteremtést szolgáló gazdaságfejlesztési intézkedés  Célja: a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása, a mikrovállalkozások meglévő vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez támogatás nyújtása  Tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés  Beruházás jellegű fejlesztés  A jogcím rendelet megjelenése: 2012. április vége  Benyújtási időszak 2012. június 1. és június 30. között  5000 Fő alatti lakosságszámú és 100 fő/km2 népsűrűség alatti településen működnek

48 48 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése  A támogatás mértéke :  hátrányos helyzetű területen : az összes elszámolható kiadás 65%-a  egyéb területen : összes elszámolható kiadás 60%-a  kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 000 000 Ft  minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2 500 000 Ft

49 49 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Előzmény: első és második kör - 1769 támogatott ügyfél, mintegy 25 Mrd Ft lekötött forrás Harmadik kör 2011-ben: központi végrehajtás  Benyújtási időszak: 2011.06.15-07.15  Beérkezett kérelmek száma: 1200 db  Támogatott: 300 db  Elutasított: 450 db  Forráshiány miatt elutasított: 450 db Kifizetett forrás: hozzávetőleg 7 mrd Ft

50 50 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2012-ben nem központi végrehajtású HACS-okon keresztül történik  A LEADER HACS-ok végzik a kérelmek értékelését  Az IH által összeállított értékelési szempontrendszer szempontjainak súlyozását (pontszámok meghatározása)  Az értékelési szempontrendszeren belül a HVS-hez való illeszkedés szempontjának tartalmi meghatározását (max. 30 pont)  Egy ügyfél által maximálisan igényelhető támogatási összeg 1-35.000.000 Ft között Szabályozás: 136/2008. FVM rendelet módosításával, a 33/2011. VM rendelet alapján Új rendeletben

51 51 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Kedvezményezettek:  induló mikrovállalkozás  működő mikrovállalkozás (Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mg-i tevékenyégből származik)  természetes személy (aki az első KK-ig egyéni vállalkozói nyilvántartásba veteti magát) Rendelkezésre álló keretösszeg:  kb. 7 Mrd forint (Országosan az intézkedés LEADER HACS-okon keresztül kerül végrehajtásra. A HACS-ok a meglévő fejlesztési forrásaik alapján döntenek a következő időszakban pályáztatható forrás mértékéről.)

52 52 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

53 53 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás  A „Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése” jogcím komplementere  Célja a mezőgazdasági tevékenységet végzők számára új, nem mezőgazdasági tevékenység kialakításának ösztönzése, több lábon állás  Ösztönzi a több mint 50% mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező ügyfelek egyéb jövedelemtermelő, termelő és szolgáltató tevékenységét, továbbá támogatja a helyben előállított termékek piacra vitelét.  A jogcím megnyitása: 2012. első félév vége

54 54 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás  A tevékenységi körök kibővítése innovatív fejlesztések  Kedvezményezettek körének kibővítése  Támogatható, akinek mezőgazdaságból szerzett éves jövedelme több mint 50%.

55 55 Turisztikai tevékenységek ösztönzése

56 56 Turisztikai tevékenységek ösztönzése  Célja: a falusi szálláshelyek szolgáltatásainak bővítése, a minőség fejlesztése és a kapacitás növelése  Támogatás vehető igénybe: - falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, -gyermek- és ifjúsági szálláshelyek kialakításához.  A jogcím rendelet megjelenése: 2012. május  Benyújtási időszak várhatóan a harmadik negyedévben

57 57 Turisztikai tevékenységek ösztönzése Előzmény: első és második körben összesen 1156 támogatott ügyfél, mintegy 23 Mrd Forint lekötött forrással.  Harmadik kör 2011-ben: központi végrehajtás, 44/2011 (IV.28.) VM rendelet  Keret: 4 Mrd Ft  Benyújtási időszak: 2011.07.01-08.01  Beérkezett kérelmek száma: 1100 db  Elutasított: 550 db

58 58 Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2012-ben nem központi végrehajtású HACS-okon keresztül történik  A LEADER HACS-ok végzik a kérelmek értékelését  Az IH által összeállított értékelési szempontrendszer szempontjainak súlyozását (pontszámok meghatározása)  Az értékelési szempontrendszeren belül a HVS-hez való illeszkedés szempontjának tartalmi meghatározását (max. 30 pont) Egy ügyfél által maximálisan igényelhető támogatási összeg 1-35.000.000 Ft között Szabályozás: 160/2009 FVM rendelet módosításával, a 44/2011 VM rendelet alapján

59 59 Turisztikai tevékenységek ösztönzése Kedvezményezettek:  mikro-, kis- vagy középvállalkozások,  önkormányzati társulások,  nonprofit szervezetek, természetes személyek  egyházi jogi személyek Rendelkezésre álló keretösszeg:  kb. 4 Mrd forint (Országosan az intézkedés LEADER HACS-okon keresztül kerül végrehajtásra. A HACS-ok a meglévő fejlesztési forrásaik alapján döntenek a következő időszakban pályáztatható forrás mértékéről.)

60 60 Falumegújítás és fejlesztés

61 61 Falumegújítás és fejlesztés  Célja: a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása  a falu környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítása (parkok, sétányok kialakítása),  a védelem alatt nem álló, közösségi és gazdasági célokat szolgáló, illetve a település megjelenésében jelentős szereppel bíró épületek külső felújítása,  új piacterek megnyitása és a meglévők fejlesztése,  (játszótér kialakítása)

62 62 Falumegújítás és fejlesztés  Kedvezményezettek:  települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,  önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,  székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet,  egyházi jogi személy  Jogcím megnyitása:  2012. második félévében  Rendelkezésre álló keretösszeg: kb. 4 Mrd forint (Országosan az intézkedés LEADER HACS-okon keresztül kerül végrehajtásra. A HACS-ok a meglévő fejlesztési forrásaik alapján döntenek a következő időszakban pályáztatható forrás mértékéről.)

63 63 Falumegújítás és fejlesztés 2012-ben nem központi végrehajtású HACS-okon keresztül történik  A LEADER HACS-ok végzik a kérelmek értékelését  Az IH által összeállított értékelési szempontrendszer szempontjainak súlyozását (pontszámok meghatározása)  Az értékelési szempontrendszeren belül a HVS-hez való illeszkedés szempontjának tartalmi meghatározását (max. 30 pont) Szabályozás: 135/2008. FVM rendelet módosításával

64 64 Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése

65 65 Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése  Az intézkedés lényege:  a népi építészeti értékek megőrzésére,  a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartásának elősegítése  helyreállítás, korszerűsítés, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása,  az épített, természeti és kulturális örökség és a helyi identitás megőrzése,  a települések vonzerejének növelése.

66 66 Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése  Cél:  a védelem alatt álló épületek - különös tekintettel a helyi védelem alatt álló épületek - külső-belső helyreállítása és korszerűsítése,  a helyi népművészet, a néprajzi és kulturális értékek bemutatása,  a kulturális örökség felújításával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok, tervek elkészítése.

67 67 Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése  Kedvezményezettek:  települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,  önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,  székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet,  egyházi jogi személy Jogcím megnyitása:  2012. második félévében  Rendelkezésre álló keretösszeg: kb. 3 Mrd forint (Országosan az intézkedés LEADER HACS-okon keresztül kerül végrehajtásra. A HACS-ok a meglévő fejlesztési forrásaik alapján döntenek a következő időszakban pályáztatható forrás mértékéről.)

68 68 Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése 2012-ben nem központi végrehajtású HACS-okon keresztül történik  A LEADER HACS-ok végzik a kérelmek értékelését  Az IH által összeállított értékelési szempontrendszer szempontjainak súlyozását (pontszámok meghatározása)  Az értékelési szempontrendszeren belül a HVS-hez való illeszkedés szempontjának tartalmi meghatározását (max. 30 pont) Szabályozás: 138/2008. FVM rendelet módosításával

69 69 Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás

70 70 Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás  A Natura 2000 területeket a természetes élőhelyek, valamint az állat- és növényfajok védelme érdekében jelölték ki, melyek az Európai Unió ökológiai hálózatának részei. Ezeken a területeken össze kell hangolni a gazdálkodást a természetvédelemi célkitűzésekkel.  Erre a célra költségvetési szervek és gazdasági társaságok igényelhetnek forrást, nemzeti park igazgatóságok (tagként vagy külső szakértőként)  A rendelkezésre álló keret mintegy 550 millió forint.  2012. második félévében kerül megnyitásra a támogatási jogcím.  Jogcímrendelet április végén jelenik meg.

71 71 Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás  A támogatás keretében közel 250 Natura 2000 területre készülhet fenntartási terv. A fenntartási terv a Natura 2000 területen található állat- és növényfajok védelmével és a terület céljaival összhangban fogalmaz meg ajánlásokat.  Magyarországon a Natura 2000 területek jelentős része mezőgazdasági hasznosítású. A fenntartási tervek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdálkodók megismerjék a terület természeti értékeit, a környezetvédelmi célokat és a gazdálkodási és területhasználati irányelveket.  Május elején egy információs napot tartanak a Minisztériumban.

72 72 LEADER intézkedések

73 73 LEADER intézkedések  LEADER keretében megvalósuló helyi vidékfejlesztési programok, közösségi alapú helyi fejlesztés  a helyi közösségek érdekében, a helyi gazdaságot és a helyi társadalmat egyaránt erősítő folyamatokat szolgáló fejlesztések  A IV. tengely LEADER intézkedésein összesen eddig 3082 támogatott ügyfél részére 12 Mrd Forint került lekötésre

74 74 LEADER intézkedések  A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatási jogcím  alulról építkező megközelítés,  területalapú fejlesztés,  háromoldalú partnerség (a vállalkozói-, civil-, és közszféra együttműködését a stratégia-alkotás és a megvalósítás területén)  2011-es beadása lezárult, 2012. második félévében újból megnyitásra kerül

75 75 LEADER intézkedések  A program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le,  96 helyi közösség  3023 települést és több mint 12 ezer szervezetet közvetlenül vontak be a vidék megújításába.  a helyi közösségek által, a térségek egyedi adottságai alapján összeállított helyi vidékfejlesztési stratégiák  Az IH az elérhető források felosztásával – jogszabályban határozta meg, mekkora támogatási keretre tervezhetnek, melyet térségük legfontosabb fejlesztési céljainak ismeretében kellett felosztaniuk.  Helyi közösségek - hivatalosan bejegyzett jogi személyiségek, 2012. április 30-tól kizárólag egyesületek

76 76 LEADER intézkedések  2. körös kérelmek beadása lezárult  Megközelítőleg 6000 kérelem érkezett be a HACS-okhoz  Rangsorállítás folyamatban van  A 2012-es benyújtási időszak ezt követően nyitható meg,  Várható ideje: második félév (rendelkezésre álló forrás jelenleg nem adható meg)

77 77 LEADER térségek közötti illetve az Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés

78 78 LEADER együttműködés  Új jogcím, 2012. második félév  A jogcím elősegíti a HACS-ok együttműködését hazai illetve nemzetközi szinten  Célja:  hatékonyabb együttműködés a HACS-ok között,  a LEADER-ben szerzett hasznos hazai és külföldi tapasztalatok megosztása,  a jó példák átültetése az együttműködő térség gyakorlatába  források legoptimálisabb felhasználása lehetőségének megteremtése

79 79 LEADER együttműködés  Központi finanszírozás  Folyamatos benyújtás – a benyújtási időszak kezdetétől a támogatási jogcím lezárásáig  HACS-ok nyújthatnak be kérelmet, (minimum 2 HACS összefogása)

80 80 LEADER együttműködés  Támogatható tevékenységek:  a nemzetközi partnerekkel közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek;  a közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása;  a közös publikációk, képzési, oktatási célú rendezvények – szeminárium, konferencia – előkészítése és megvalósítása;  a csere intézményi és testvérvárosi megállapodások megkötése,  ügyintézők és diákok cseréje (csere gyakornoki programok diákok és foglalkoztatottak részére).

81 81 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Előadó: Földesi Péter János E-mail: janos.peter.foldesi@vm.gov.hujanos.peter.foldesi@vm.gov.hu Telefon: 061-795-3818


Letölteni ppt "Pénz, piac és partnerség Budaörs Város Önkormányzata és a Piac & Profit közös konferenciája Budaörs 2012. április 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések