Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint."— Előadás másolata:

1 „Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. 3 Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. 5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 6 Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.” (1.Thess.5.)

2

3 A végidő fogalma: „És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.” (Dán. 12,9 ; 11:40)

4 Meddig tart?

5 Mikor kezdődik? „...és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.” Dán. 12,7

6 E rendkívüli korszak elérkezésének jelei:
„Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér; És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.” (Jel. 6,12-13)

7 Fontos határpont a végidőn belül:
„És megtelt a templom füsttel az Isten dicsősége és ereje miatt, és senki a templomba be nem mehetett, mígnem a hét angyal hét csapása bevégeztetik.” (Jel. 15: 8) === „Aki szent, legyen szent ezután is...” (Jel. 22,11) „A kegyelemidő röviddel az előtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőiben” (NK 437.o.)

8 Az „Úr napja” - Mitől más ez az időszak. Honnan a név
Az „Úr napja” - Mitől más ez az időszak? Honnan a név? „És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki szolgálja őt. 18 És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt.” (Mal. 3:17-18)

9 Amós 6:7 „Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” → Figyelmeztetés! A világot: a hármas angyali üzenet től (NK.543[611:1]) nyarán (NK 537[603:2]) től - az első kettővel [8T197:2] Isten népét: a laodíceai üzenet

10 Meddig hirdettetik? „Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól” (NK 546[613:2])

11 Ld. hol torlódnak az események!
A végső összecsapás előtt mindenkinek döntenie kell! → Kialakulnak, rendeződnek a sorok.

12 „A megpróbáltatás rövid ideje” „Korai írások”, 77. o
„A megpróbáltatás rövid ideje” „Korai írások”, 77.o. - „'A nyomorúság idejének kezdete', amiről itt szó van, nem arra az időre vonatkozik, amikor a csapások kiöntetnek, hanem arra a rövid időre, ami a kitöltetésüket megelőzi, mialatt Krisztus még a szentélyben tartózkodik”. „Nyomorúság”: lesz-e még mártíromság?

13 „Emberileg mégis az lesz várható, hogy Isten népe ekkor vérével fogja bizonyságtevését megpecsételni, akárcsak az előtte járó mártírok. Ők maguk is attól tartanak, hogy az Úr kiszolgáltatja őket ellenségeik gyilkos kezébe. Félelem és gyötrelem ideje ez. Éjjel és nappal szabadulásért kiáltanak Istenhez.... Ha Krisztus hű tanúinak vére ekkor hullana, az nem volna Isten aratására gyümölcsöt termő magvetés, miként a mártírok vére volt. Hű bizonyságtevésük senkit sem győzne meg az igazságról...” (NK 560, 563)

14 Hogyan tekintünk előre. - félelemmel
Hogyan tekintünk előre? - félelemmel? – a haláltól is, de a nyomorúságtól is a kitérés vágya („az Úr elaltat”) - pedig csak kétfelé ágazhat a sorsunk! - „Boldogok, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva...” (Jel. 14,13) Miért? Azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is, "akik Őt általszegezték" (Jel 1:7)....” NK567

15 Mi az igazi szempont, mire tekintsünk
Mi az igazi szempont, mire tekintsünk? „Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani. De gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza. Attól félnek, hogy nem bánták meg minden bűnüket, és valamelyik hibájuk miatt nem valósul meg rajtuk a Megváltónak ez az ígérete: "Megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő" (Jel 3:10). Ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsátott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. De ha méltatlannak bizonyulnak, és jellemhibáik miatt elveszítik életüket, Isten szent nevére hoznak szégyent.” (NK – 39. fej. 551.o.)

16 Azt értjük, hogy mire jó a mártíromság. De mire jó a nyomorúság?
„És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig.” (Dán. 11,33) Miért? „És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; mert a rendelt idő még hátra van.” (35) vö. „a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében” (Jel. 7:14)

17 Nem ott, a megpróbáltatás idején dől el a sorsunk, hanem előtte. Ld
Nem ott, a megpróbáltatás idején dől el a sorsunk, hanem előtte! Ld. Gecsemáné.

18 Mi a rostálás? (TL: „A rostálás”) „Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol majd annak szívére, aki elfogadja, s arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze ki, s a teljes igazságot hirdesse. Sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, s ez idézi elő Isten népe között a rostálást...” → Az üzenetre adott válasz dönti el...!!!! „...Láttam, hogy a hű tanúbizonyság bizonyságtételét félig sem szívlelték meg. Azt az ünnepélyes bizonyságtételt, melytől a gyülekezet sorsa függ, könnyelműen vették, sőt majdnem teljesen elvetették. Ennek a bizonyságnak mély megbánást kell előidézni az emberekben. Akik azt igazságban elfogadják, engedelmeskednek annak és megtisztíttatnak”.→ Az üzenetre adott válasz!!!!

19 Az elpecsételés - A rostálás és elpecsételés kapcsolata: „Mihelyt az Úr népét a homlokukon elpecsételik... és elkészülnek a rostálásra, a várt események bekövetkeznek”. UNE 152.o.

20 Kiket pecsételnek el. - Jel. 7. fej. : „a mi Istenünk szolgáit” - Ezék
Kiket pecsételnek el? - Jel. 7. fej.: „a mi Istenünk szolgáit” - Ezék. 9. fej.: „akik nyögnek és sóhajtoznak...” Mi miatt? A Jeruzsálemben lévő gonoszságok miatt. „Akik nem bánkódnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem mások bűnei miatt, azok nem nyerik el Isten pecsétjét.” (5T 153.o.) → tehát nem csak követelményként fogadták el önmaguk számára, hanem teljesen azonosultak Isten értékrendjével!

21 „Az Üdvözítő pecsétjét soha nem fogják tisztátalan férfi vagy nő homlokára helyezni. Soha nem fogják nagyravágyó, a világot szerető férfi vagy nő homlokára jegyezni. Soha nem helyezik hamis nyelvű vagy álnok szívű férfiak vagy nők homlokára”

22 „A földről visszatérő angyalok egyike jelenti, hogy munkáját elvégezte
„A földről visszatérő angyalok egyike jelenti, hogy munkáját elvégezte. A végső próba ráköszöntött a világra, és mindazok, akik hűnek bizonyultak az örök rendelkezésekhez, megkapták „az élő Isten pecsétjét”. Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentélyben.” NK 613., 1911). „Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” (2. Pét. 3,9)

23 A késői eső: „Amikor a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá erősödik, nagy erő és fenség kíséri a befejező munkát, és Isten hűséges népe részesülni fog ebben a dicsőségben. A késői eső megeleveníti és megerősíti őket, hogy megállhassanak a nyomorúság idején.” (7BC, 984.o ) Elnyerésének feltétele: Láttam, hogy senki sem részesülhet a „felüdülésben”, hacsak nem győzedelmeskedett már minden gyengeség, büszkeség, önzés, világ iránti szeretet vagy minden rossz szó és cselekedet felett,... Ránk bízták jellemhibáink gyógyítását, hogy tisztítsuk meg a lélek templomát minden szennytől. Csak ezután árad ki ránk a késői eső...” (BT 5., 214, 1882)

24 „Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak.” (NK )

25 „Isten jele vagy pecsétje a hetedik napi szombat, a teremtésnek az Úrtól rendelt emlékünnepe megtartásában mutatkozik meg... A fenevad bélyege ennek az ellenkezője, a hét első napjának megtartása. Ez a jel különbözteti meg azokat, akik elfogadják a pápai tekintély fennhatóságát, azoktól, akik Isten tekintélyét fogadják el”. - 8T 117 (1904). „A vasárnap ünneplése még nem a fenevad bélyege, és nem is lesz mindaddig, amíg ki nem adják a rendeletet a bálvány szombat imádására. Eljön az idő, amikor ez a nap lesz a próba, de ez az idő még nem jött el.” - 7BC 977 (1899).

26 „Míg az egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, a másik a menny tekintélyéhez való hűség jelét választva, megkapja Isten pecsétjét”. - NK Az egyiket felveszi az ember, a másikat ráhelyezik!!!!!

27 A vasárnaptörvények szintjei: 1. Vasárnapi zárva tartás 2
A vasárnaptörvények szintjei: 1. Vasárnapi zárva tartás 2. Teljes vasárnapi zárva tartás 3. A társadalom minden tagja köteles részt venni a vasárnapi istentiszteleteken (l. Virginia) - „bélyeg” 4. Jel

28 Jel – a társadalom elhagyására
Jel – a városok elhagyására

29 Virginia állam, 1610: „Minden férfi és nő köteles a nyugalomnapon a reggeli istentiszteleten és az igehirdetéseken megjelenni, és a délutáni istentiszteleten és a kikérdezésen, a következő büntetések terhe mellett: egyszeri mulasztás esetén elveszíti az ellátmányát és a juttatásait a teljes következő hétre, a második mulasztás után elveszíti a nevezett juttatásokat és megkorbácsolják, és a harmadik után halállal lakol.”

30 „... csak miután a kérdést ilyen világosan az emberek elé tárták, és azok választhattak Isten parancsolatai és az emberek parancsolatai között, azután kapják meg 'a fenevad bélyegét', akik folytatják a törvényszegést”. (NK-400.o.).

31 Mt. 24. - a válasz bevezetője: 4
Mt a válasz bevezetője: 4. „Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, 5 Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. ” 11 „És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.” 23 „Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. 24 Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.”

32 Most hol járunk? Mi a teendő?
„A legjobb, amit tehetünk, hogy szoros kapcsolatba kerülünk Istennel... „... és ha Ő azt akarja, hogy az igazságért mártíromságot szenvedjünk, az sokak üdvösségre vezetésének lehet az eszköze” (3SM, 420.o ) „Hamarosan nyomorúság lesz az egész világon. Mindenkinek törekednie kellene Isten megismerésére. Nincs idő a késlekedésre...” (9T, 228.o ) „Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által”. - NK. 39. fej o.

33 Mi a teendő? „Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Sokszor a várható bajt nagyobbnak látjuk, mint amilyen a valóságban. De nem így van ez az előttünk álló veszéllyel. A legéletszerűbb ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy milyen súlyos lesz a megpróbáltatás. A próbában mindenkinek egyedül kell Isten előtt megállnia. Ha "Noé, Dániel és Jób" az országban volna, "élek én, az Úr Isten mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt; ők igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg" (Ez 14:20).” NK 41. fejezet

34 Sátán le fogja győzni azokat, akik mentegetik és rejtegetik bűneiket, mert azok bevallatlanul és megbocsátatlanul bent maradnak a mennyei könyvekben. Minél hangzatosabb a hitvallásuk, és minél rangosabb a helyük, Isten annál súlyosabbnak ítéli eljárásukat, és annál biztosabb nagy ellenségük diadala. Akik halogatják az ítéletre való felkészülést, azok nem fognak elkészülni sem a nyomorúság idején, sem később. Esetük reménytelen. NK „De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” Zsid. 10,39

35


Letölteni ppt "„Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések