Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KONSTRUKCIÓ- SPECIFIKUS ÉS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, SZERZŐDÉSKÖTÉS TÁMOP-2.3.6.B.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KONSTRUKCIÓ- SPECIFIKUS ÉS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, SZERZŐDÉSKÖTÉS TÁMOP-2.3.6.B."— Előadás másolata:

1 KONSTRUKCIÓ- SPECIFIKUS ÉS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, SZERZŐDÉSKÖTÉS TÁMOP-2.3.6.B

2 Rendelkezésre álló keretösszeg és jelenleg támogatottak száma KonstrukcióKeretösszeg Támogatott projektekTámogatási összeg TÁMOP-2.3.6.B-12/1541 333 333 Ft164485 184 171 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/2117 333 334 Ft953 998 518 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/3622 533 334 Ft00 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/4134 933 333 Ft00 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/5541 333 333 Ft159471 282 801 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/6118 286 214 Ft20118 286 214 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/7703 733 334 Ft236702 464 526 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/8151 580 453 Ft25148 510 890 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/9920 266 666 Ft308917 657 208 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/10199 466 666 Ft25149 693 507 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/11730 800 000 Ft243725 242 013 Ft TÁMOP-2.3.6.B-12/12158 400 000 Ft1376 849 099 Ft Összesen4 940 000 000 Ft12023 849 168 947 Ft

3 TÁMOP-2.3.6.B Jelenlegi státusz Az öt pályázható régióban a támogató levelek megküldésre kerültek, szerződéskötés folyamatban, már vannak hatályos támogatói okiratok

4 TÁMOP-2.3.6.B Megkezdettség Az üzleti terv jóváhagyásról szóló tanúsítvány megszerzése után megkezdhető. A projekt megkezdésének minősül: a. Beruházás esetén a beruházással összefüggő első kivitelezői szerződés megkötésének időpontja, vagy a beruházással összefüggésben felmerült első eszközbeszerzés megrendelésére vonatkozó visszaigazolás megérkezésének dátuma b. Immateriális javak esetében az írásbeli megrendelés napja, ahol az árajánlat aláírással történő elfogadása is megrendelésnek minősül; c. Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja (a pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül) A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése, illetve a projekt megalapozottságát szolgáló tanulmányok elkészítése nem jelenti a projekt megkezdését. A Támogatói Okirat kiadásától számított tizenkét hónapon belül a projekt megvalósítását a 4/2011 (I. 28) Korm. rendelet 35. § a) és b) pontja szerint meg kell kezdeni, különben a támogató jogosult a Támogatói Okiratot visszavonni.

5 TÁMOP-2.3.6.B Fizikai befejezés és megvalósítás A projekt fizikai befejezése a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja A megvalósítás vége: a támogatott tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint teljesült és a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént. Végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő maximum 60. nap Megvalósítás időszaka: minimum 7 és maximum 8 hónap, amely tartalmazza a számlák kifizetési határidejét is. A végső pénzügyi elszámolás és a záró projekt beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt megvalósításának befejezését követő 30. nap.

6 TÁMOP-2.3.6.B Támogatás mértéke A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a Ezen intenzitás nem változtatható a projekt megvalósítása alatt Jelen támogatás de minimis támogatásnak minősül A támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen 10 évig meg kell őrizni

7 TÁMOP-2.3.6.B Bevétel A TÁMOP-2.3.6.B kiírásra pályázó vállalkozások, már a konstrukció jellege miatt is, mivel ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásokat fognak végezni, ezért a 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerint jövedelemtermelő vállalkozásoknak minősülnek. A Pályázati útmutató D8. (Egyéb feltételek) pontjában részletezett, elszámolható költségek csökkentésére vonatkozó kitételek ezért relevanciájukat vesztik (azaz a projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből, a megvalósítás időszakát magában foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel nem csökkenti a projekt elszámolható költségeit, illetve a megítélt támogatás összegét).

8 TÁMOP-2.3.6.B Indikátorok Kialakított piaci kapcsolatok száma: A projekt ideje alatt kialakított dokumentált együttműködések A projekt megkezdésétől számított 365 napon belül realizált nettó árbevétel: A projekt megkezdésétől számított 365 napon belül realizált nettó árbevétel az értékesített termékek és áruk, illetve teljesített szolgáltatások általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke MutatóTípusMérték- egység BázisértékMinimálisan elvárt célérték Célérték elérésének időpontja Mutató forrása Kialakított piaci kapcsolatok száma Eredménydb05Projekt fizikai befejezése Szerződések, együttműködési megállapodások, megrendelők A projekt megkezdésétől számított, 365 napon belül realizált nettó árbevétel HatásFt0500.000első projekt fenntartási jelentés első projekt fenntartási jelentés

9 TÁMOP-2.3.6.B Projekt fenntartási jelentés Projekt befejezése: záró kifizetési igénylés és záró beszámolója jóváhagyása, valamint a támogatás folyósítása megtörtént A projekt befejezésétől számítva évente fenntartási jelentés benyújtása szükséges 3 évig Elkészítése és benyújtása a Pályázói Tájékoztató Felületen lesz lehetséges A fenntartási időszakra vállalt indikátor teljesülését igazolni kell a jelentésben („A projekt megkezdésétől számított, 365 napon belül realizált nettó árbevétel” indikátor) A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilván kell tartani, és legalább 2020. december 31-ig meg kell őrizni

10 TÁMOP-2.3.6.B Projekt fenntartási jelentés Fenntartási időszak alatt változtatható a cégforma és adózási forma Fenntartási időszak alatt a vállalkozás működését fenn kell tartani, a szüneteltetés nem engedélyezhető Az alapító tag(ok) a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz/vesznek. Ez a kötelezettség kizárólag a projekt megvalósításának útmutató C9 pont szerinti időszakára terjed ki. A személyes közreműködést a fenntartási időszakban nem szükséges biztosítani, azonban az útmutató C10 pont szerinti fenntartási előírások abban az esetben teljesülnek, ha adott vállalkozás legalább a projekt megvalósítását követő 3 évig nem szűnik meg.

11 Szerződéskötés Jogszabályi határidők Szerződéskötés: Támogató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül, papír alapon, ajánlott levélként, postai úton kell benyújtani a szükséges dokumentumokat A határidő jogvesztő: Ha a feltételek teljesítésére nyitva álló határidő a kedvezményezettnek felróható okból eredménytelenül telik el, vagy a kedvezményezett minden szerződéskötési feltételt teljesített, de mulasztásából nem kerül sor a határidőn belül a támogatási szerződés megkötésére, a támogatási döntés érvényét veszti Az EMK 104.1 pontja alapján: „Támogatói okirat kizárólag akkor bocsátható ki a kedvezményezett részére, ha a kedvezményezett a feltételes támogatói döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül a felhívásban meghatározott, a támogatói okirat kiadásához szükséges minden dokumentumot hiánytalanul és hibátlanul a támogató részére megküld.” van lehetőség hiánypótlás, illetve tisztázó kérdés kiküldésére, olyan határidő biztosításával, hogy a támogató levél kézhez vételétől számított 30 napon belül a Támogatói Okirat kibocsátásához valamennyi dokumentum hibátlanul és hiánytalanul rendelkezésre álljon. A hiánypótlás és a tisztázó kérdés ideje nem függeszti fel a dokumentumok beküldésére biztosított 30 napos határidőt.

12 Szerződéskötés Jogszabályi határidők Szerződéskötési határidő hosszabbítás: A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 30.§ (8) bekezdése alapján „ha a feltételek teljesítése a kedvezményezett érdekkörén kívül, a támogatási jogviszonnyal összefüggésben felmerült okból, a feltételek teljesítésére megadott határidőn belül nem lehetséges, az irányító hatóság a kedvezményezett indokolt kérelmére a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.” A Kedvezményezettnek írásbeli kérelmét a hivatalos képviselő által aláírva legkésőbb a feltételek teljesítésnek határidejéig postára kell adnia. A Kedvezményezett kérelmét faxon ill. e-mailben csatolva az aláírt, szkennelt levet is benyújthatja; de a legkésőbb 30. napon postára adott eredeti, hivatalos képviselő által aláírt levélnek is rendelkezésre kell állnia. Aláírt, szkennelt levelet nem tartalmazó e-mail, telefonon érkező kérelem nem fogadható el. Előleg: A támogatási előleget a Kedvezményezett a támogatási előleg igénylési kérelemének beérkezésétől számított 15 napon belül kell folyósítani, ha egyéb kifizetést felfüggesztő ok nem áll fenn. A határidőbe az előlegigénylés napja nem számít bele. (több részletben folyósítás nem lehetséges)

13 Szerződéskötés TO- tervezet e-mailen kiküldésre kerül, ezt nem szükséges visszaküldeni, csak ellenőrizni kell! Benyújtandó dokumentumok: Minden dokumentumot, adatot be kell nyújtani, amelyeket aktualizálni szükséges a pályázatból az időmúlás miatt az alátámasztó dokumentumokkal együtt! (pl. aláíró változása esetén aláírási címpéldány benyújtása is szükséges) nyilatkozat a csekély összegű támogatásokról Sablont e-mailen megküldtük a kapcsolattartó részére (kétféle nyilatkozat létezik!) Jelen megítélt támogatást fel kell tüntetni Dél-Alföldi Régió esetén az „A” pontot kell kitölteni De minimis támogatás jogalapja: Dél-Alföldi Régió esetén: 1998/2006/EK bizottsági rendelet (2014.06.30 vagy az előtti döntés esetén) Többi régió esetén: 1407/2013/EU bizottsági rendelet (2014.06.30 utáni döntés esetén) Támogatást nyújtó szervezet: EMMI Odaítélés dátuma: döntés dátuma (jelenleg: Dél-Alföldi Régió esetén 2014.06.30, többi régió esetén 2014.09.16, későbbi döntés még nem született) Támogatás összege: megítélt összköltség; támogatás tartalom: megítélt támogatás

14 Szerződéskötés bankszámlák bejelentése Sablont e-mailen megküldtük a kapcsolattartó részére Bankszámlák bejelentése mindenképpen szükséges, elkülönített bankszámla előleg igénybevétele esetén kötelező alapító (létesítő) okirat, vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat Szervezet formája Jogosultság megállapításához szükséges dokumentum megnevezése Gazdasági társaság (Kkt., Bt., Kft.)Cégkivonat, társasági szerződés Ügyvédi irodaAlapító okirat Egyéni vállalkozás Egyéni vállalkozói igazolvány (kiállítása nem kötelező!) vagy a nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum Egyéni cégAlapító okirat, cégkivonat

15 Szerződéskötés saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok és nyilatkozatok – Kizárólag a pályázati útmutató D4 pontjában meghatározott módon Számlapénz Bankbetét Értékpapír Bankhitel A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés Tagi / tulajdonosi kölcsön – bevételi pénztárbizonylat nem megfelelő! – amennyiben az önrész rendelkezésre állását több számlakivonattal vagy banki igazolással kívánják igazolni egy hitelintézetnél vezetett több számláról, vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról, úgy a csatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmazniuk. – 30 napnál nem régebbi, elektronikusan letöltött számlakivonat csak abban az esetben fogadható el, amennyiben azt a Kedvezményezett hivatalos képviselője által cégszerűen aláírva küldik meg – Ha az önerőből már költésre került a pályázat benyújtása óta, akkor erről egy nyilatkozat benyújtása szükséges, hogy a költség a projekt érdekében merült fel

16 Szerződéskötés bank által igazolt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírásminta – kizárólag eredeti példány, kivéve banki aláíráskarton (bank által hitelesítve) – aláírás egyezősége jogerős hatósági engedélyek – Amennyiben nem releváns, úgy erről szükséges nyilatkozat benyújtása

17 Szerződéskötés átláthatósági nyilatkozat – Sablont e-mailen megküldtük a kapcsolattartó részére – a nyilatkozat benyújtása kötelező, kivéve az egyéni vállalkozó Kedvezményezettek esetében – az aláírásra jogosult képviselő cégszerűen írja alá a nyilatkozatot – a nyilatkozat utolsó oldalán fel kell tüntetni: pályázati azonosítót pályázat benyújtásának keltét a kitöltés dátumát – A nyilatkozat II. pontjának kitöltése esetén a II/2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról pont esetében kérjük, hogy a tényleges tulajdonos (természetes személy) adatait szíveskedjenek a csillaggal jelölt meghatározások alapján kitölteni. A tényleges tulajdonos a 25%-ot meghaladó részesedésű, ill. meghatározó befolyással rendelkező természetes személy. Amennyiben 25%-ot meghaladó részesedéssel egy másik vállalkozás is tulajdonos, akkor a tulajdonos vállalkozás azon természetes személy tényleges tulajdonosát kell feltüntetni, aki 25%-ot meghaladó részesedéssel, ill. meghatározó befolyással rendelkezik. Amennyiben nincs 25%-ot meghaladó részesedésű, ill. meghatározó befolyással rendelkező tulajdonos, úgy a vezető tisztségviselőt (természetes személy) kell feltüntetni. A 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező más vállalkozás esetében a nyilatkozat II/4.1, II/4.2, releváns esetben II/4.3 pontját is tölteni szükséges.

18 Szerződéskötés eltérések listája – nincsen egységes sablon, nyilatkozat formájában kell beküldeni – pályázat benyújtása óta történt változások – a projektidőszakkal kapcsolatos változtatások (projekt kezdési és befejezési dátuma módosul) – pénzügyi ütemezés módosítása (projektidőszak módosítása esetén) – az adminisztrációs hibákból fakadó elírások, változtatások – indikátorok célértékének elérési dátumának módosítása (projektidőszak módosítása esetén) – ÁFA státusz változása (alátámasztó dokumentum benyújtása is szükséges) – aláíró személyében bekövetkező változás (alátámasztó dokumentum benyújtása is szükséges) – kapcsolattartó személyének vagy/és elérhetőségeinek módosítása – megvalósítási helyszín, telephely, székhely, postacím változása (alátámasztó dokumentum benyújtása is szükséges), stb. Hivatalosan, postai úton, a többi dokumentummal együtt kell bejelenti az eltéréseket, kizárólag e- mailen jelzett változásokat nem tudunk elfogadni!

19 Szerződéskötés A projekt kezdési és befejezési időpontjának módosítása esetén: – A projekt megkezdésének időpontja, azaz a projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban az Üzleti terv jóváhagyását követően lehet. – projekt fizikai befejezési határideje legkésőbb 2015. október 31-ig tolható, záró beszámoló csomag benyújtási határideje pedig 2015. december 31-ig (ebben az esetben nem él a 60 napos megvalósítás+ 30 napos záró beszámoló benyújtási időszak!) – Projekt időszak hossza nem változhat (a hossz napokban értendő – excel!) – A projektidőszak módosítása minden esetben a pénzügyi ütemezés és az indikátorok célelérési dátumainak módosítását is maga után vonja, ezért a módosított projektidőszakkal összhangban a projekt pénzügyi ütemezésének, valamint az indikátorok célelérési dátumának módosítását is jelezni szükséges az Eltérések listájában, külön feltüntetve az eredeti és a módosított adatokat. Illetve az indikátorok esetében a célérés dátumai meg kell, hogy egyezzenek a projekt fizikai befejezésével.

20 Szerződéskötés A projekt szakmai megvalósítását, illetve költségvetését érintő módosításokat a Támogatói okirat kiállítását követően, változás bejelentési vagy szerződés-módosítási kérelem keretében (a módosításokat az xzip fájlban átvezetve) kell jelezni Amennyiben a projekt megvalósításához a felsorolt nyilatkozatok, dokumentumok valamelyike nem releváns (pl. egyéni vállalkozónál az átláthatósági nyilatkozat), úgy az aláírásra jogosult hivatalos képviselő cégszerűen aláírt nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy az projekt tekintetében az adott nyilatkozat, dokumentum benyújtása nem releváns. A Támogatói Okirat kizárólag elektronikusan kerül megküldésre a Pályázói Tájékoztató Felületen keresztül. Célszerű az előleg kérelmet a TO kötéshez szükséges dokumentumokkal együtt benyújtani.

21 Szerződéskötés Támogatói Okirat kiadására vonatkozó kizáró okok Nem bocsátható ki Támogatói Okirat annak a részére, a. aki a jogszabályban a Támogatói Okirat kiadásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr. 72. §-ában és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratba foglalt, vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki a projekt saját forrásának rendelkezésre állását az Ávr. 72. § (3) bekezdés aa)-ad) pontjai szerint nem igazolta. d. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; e. akivel szemben a Knyt. 3 6. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; f. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett. g. aki az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül

22 TÁMOP-2.3.6.B Kérjük, hogy e-mailes megkereséseiket, kérdéseiket az EMMI KSZFEFT ügyfélszolgálatának e-mail címére (eutamogatas@esza.hu) szíveskedjenek megküldeni.eutamogatas@esza.hu

23 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "KONSTRUKCIÓ- SPECIFIKUS ÉS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, SZERZŐDÉSKÖTÉS TÁMOP-2.3.6.B."

Hasonló előadás


Google Hirdetések