Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Igazságügyi Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Igazságügyi Hivatal."— Előadás másolata:

1 Igazságügyi Hivatal

2 Igazságügyi Hivatal Összes ügy: ~250000 8479 43834 77748 ~22128 ~98000 Létszám: 804

3 Az Igazságügyi Hivatal
2006. január 1-jétől az IRM integrált, dekoncentrált szerve. ● pártfogó felügyelői tevékenység (2003. július 1-je) ( ügy/2006) ● jogi segítségnyújtás (2004. április 1-je) ( ügy/2006) ● áldozatsegítés (2006. január 1-je) (8.749 ügy/2006) ● kárpótlási feladatok (2006. január 1-je) ( ) ● lobbitevékenységgel kapcsolatos feladatok ( szeptember 1-je) (96+16) ● büntetőjogi közvetítői tevékenység (2007. január 1-je)

4 Igazságügyi és rendészeti Minisztérium
Központi Igazságügyi Hivatal Lobbihatósági Ügyintézés Hatósági és Módszertani Osztályok (pártfogó felügyelet, jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárpótlás) Funkcionális Egységek Megyei Igazságügyi Hivatalok Pártfogó Felügyelői Szolgálat Jogi Segítség- nyújtó Szolgálat Áldozat-segítő Szolgálat Kárpótlási Osztály (kijelölt megyékben) Fiatalkorúakkal foglakozók Felnőttkorúakkal foglalkozók Mediáció (büntetőjogi közvetítés)

5 Létszám: 804 fő Megyei Igazgatás: 93 fő Pártfogás: 391 + 72 fő
Igazságügyi Hivatal Létszám: 804 fő Megyei Igazgatás: 93 fő Pártfogás: fő Jogi Segítségnyújtás: fő Központi Igazgatás: 44 fő Áldozatsegítés: fő Kárpótlás: fő Módszertan: 15 fő

6 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET

7

8 A szankciók csoportosítása
I. Szabadságvesztéssel járó szankciók II. Szabadságvesztéssel nem járó szankciók Az ENSZ Szabadságelvonással nem járó szankciókra vonatkozó minimumszabályai (Tokiói Szabályok 1990.) 1. A szabadságvesztés kiváltására szolgáló alternatív szankciók (pl. pénzbüntetés, megrovás, feltételes elítélés, házi őrizet, elektronikus felügyelet, próbára bocsátás, felfüggesztett szabadságvesztés, feltételes szabadság) 2. A szabadságvesztés kiváltására szolgáló új típusú közösségi szankciók (pl. pártfogó felügyelet, körérdekű munka, foglalkoztató, jóvátétel)

9 A Pártfogó Felügyelői Szolgálat
2003. július 1-je, intézményi reform ● környezettanulmány készítése (14.460), ● pártfogó felügyelői vélemény készítése (2.617), ● közérdekű munka szervezése és ellenőrzése (14.858), ● pártfogó felügyelet végrehajtása (43.319), ● utógondozás (2.494), ● büntetőügyi közvetítői feladatok –mediáció (430),

10 Környezettanulmány Elrendelő: nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság
Célja: Terhelt életviszonyaira, életvitelére jellemző tények bemutatása A bűncselekményhez vezető okok feltárása A bűncselekmény elkövetése óta beállt változások bemutatása Esetleges jóvátételi szándék jelzése Kötelező: szülő meghallgatása Gyermekvédelmi előzmények feltárása

11 Általános esetre: nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság általi elrendelése. Különös esetre: a szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítására vonatkozó elítélti kérelem benyújtása a bv. intézet parancsnokának. A félbeszakításra fontos okból kerülhet sor: - közérdek - az elítélt személyi, családi körülményei, - az elítélt egészségi állapota. Fiatalkorú befogadásakor befogadó csoportba való kerülésekor a bv. intézet megkeresésére.

12 Környezettanulmány készítés
A környezettanulmány elkészítésének célja, hogy a gyanúsított személyiségének, életkörülményeinek bemutatásával, a bűncselekmény elkövetéséhez vezető okok feltárásával segítse elő az ügyész és a bíró megalapozott döntéshozatalát. Ma már a környezettanulmány a tárgyi, lakhatási körülményeken túl kitér: a családi kapcsolatokra, a fk. iskola tanulmányaira, munkahelyi pozíciójára a fk. kortárs-baráti kapcsolataira, szabadidő-eltöltési szokásaira, jövőre vonatkozó terveire, motivációs céljaira. a család és a fk. bűncselekményhez való attitűdjének megismerése a bűncselekmény elkövetése óta bekövetkezett változások feltérképezése. megbánás és jóvátételi szándék a bűnismétlés valószínűségének értékelése

13 Pártfogó felügyelői vélemény
Elrendelő: Ügyészség, Bíróság, Büntetés végrehajtási bíró, Célja: szakértői vélemény a terhelt személyiségéről, életviszonyairól, életviteléről a bcs. vezető okok feltárása, kapcsolatrendszer feltárása: család, baráti, kisközösségi, körülmények bemutatása: Lakókörnyezettel , iskoláztatással kapcsolatos, szerhasználat, egészségi állapot, szabadidő, a bűncselekmény elkövetésekor és az azóta bekövetkezett változások jóvátételi szándék egyedi magatartási szabályok lehetősége kötelező: Szülő meghallgatása, Gyv. Előzmény

14 Általános esetre: A pártfogó felügyelői vélemény beszerzését elrendelő határozatot az ügyész, a bíróság, illetve a bv. bíró megküldi a terhelt lakóhelye szerinti illetékes megyei, fővárosi Igazságügyi Hivatalhoz. Különös esetre: A feltételes szabadságra bocsátásról szóló határozat meghozatala előtt a bv. bíró elrendelheti a pártfogó felügyelői vélemény beszerzését, abban az esetben, ha a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időpontjáig rendelkezésre álló idő legalább két hónap. Közvetítői eljárás alkalmazását megelőzően ügyészi ill. bírói megkeresésre.

15 A pártfogó felügyelői vélemény készítése
Pártfogó felügyelői vélemény - A július 1-jétől új jogintézmény, a pártfogó felügyelői vélemény biztosít lehetőséget arra, hogy az ügyész vagy a bíró felkérésére a Kt-ban is megjelenő információkon túl, értékelje az elkövetői magatartás személyes vonatkozásait. Fontos tartalmi eleme: A pártfogó felügyelő javaslatot tehet a terhelttel szemben egyedi magatartási szabály elrendelésére. Ilyen egyedi magatartási szabály lehet, az iskolai tanulmányok befejezése, bizonyos csoportfoglalkozásokon való részvétel, egyéni terápián való részvétel. Az ügyész vagy a bíró felkérésére vizsgálni kell azt is, hogy az elkövető hajlandó-e a sértett számára anyagi vagy más módon jóvátételt nyújtani és azt a sértett elfogadja-e. A külön magatartási szabály személyre szabott, általában a bűncselekménnyel összhangban álló, büntetési forma. Ez a jóvátételi lehetőségen túl egyben arra is jó eszköz, hogy elősegítse a fiatal felelősségének tudatosítását, a tanulságok levonását.

16 A pártfogó felügyelet végrehajtása
Célja: Elősegítse a bűnismétlést, Segítséget nyújtson a társadalomba való beilleszkedéshez. Feladatai: Kapcsolatfelvétel a pártfogolttal (ügyészi határozat, bírói ítélet elrendelése alapján) Pártfogó felügyelői terv készítése (közösen megfogalmazni a pártfogolt erősségeit és a változások irányának meghatározása) Meghatározott időközönként találkozik a terhelttel, ellenőrzi a magatartási szabályok betartását, segítő beszélgetést folytat, szolgáltatásokat közvetít. A fiatal környezetében lévő családtagok, barátok, más támogató személyek feltérképezése a velük való együttműködés. Intézményi szinten fontos a fiatal pedagógusának, a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának bevonása – egymás munkáját segíthetjük.

17 Elrendelésének lehetőségei
Szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése esetén Próbára bocsátás kapcsán Feltételes szabadságra bocsátáshoz kapcsolódóan Javítóintézetből ideiglenes elbocsátáshoz kapcsolódóan Vádemelés elhalasztásához kapcsolódóan Ítélkező bíróság rendeli el Bv. bíró rendeli el Ügyészség határozata alapján

18 A pártfogó felügyelő módszere és eszköze
Kontroll Segítés Eszköz: Egyéni esetkezelés Csoportos technikák (Az egyik leghatékonyabb beavatkozási módnak számítanak a kognitív magatartás alakítás módszerei . Indulatkezelés, problémamegoldó technikák, a társadalmi életben való jártasság növelését szolgáló tréningek. Az Európa Tanács 20/2003. sz. Ajánlásának Kommentárja a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszeréről)

19 Elterelés mint diverzió
Jogalap: Nyomozást felfüggesztő ügyészi határozat, mely vádemelés elhalasztása intézkedés keretében a kábítószer-használatot megelőző/gyógyító ellátás igénybevételét előírja. A terhelt nyilatkozata a teljesítés vállalásáról. A pártfogó feladata az elterelés során: tájékoztatja a pártfogoltat az elterelés szabályairól, segítséget nyújt a legmegfelelőbb elterelő-hely kiválasztásában, megállapodnak a kapcsolattartás rendjében, a pártfogolt életkörülményeinek ismeretében pártfogási tervet készít, tájékoztatja az ügyészt a pártfogás alatti tapasztalatairól.

20 A pártfogolt kötelezettségei az elterelés alatt:
Egészségügyi intézménnyel való kapcsolattartásnak kereteinek megtartása: -Az ügyészi határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül a 6 hónapos (általában 2 hetente 2 órás ) elterelés fegyelmezett elvégzése. Pártfogás szabályainak betartása: - bejelentett munkaviszony vagy tanulói jogviszony, - rendszeres megjelenés a pártfogó felügyelőnél, - tájékoztatási kötelezettség: lakhely- munkahely- és iskolaváltás esetén .

21 Az elterelés szakaszai az elterelő helyen
Az egészségügyi intézmény szakembere állapotfelmérést végez a szükséges ellátás megállapítása érdekében: -kábítószer függőség: gyógyító kezelés -kábítószer használat: egyéb ellátás -egyszeri érintettség: megelőző-felvilágosító szolgáltatás 6 hónapos elterelés tényleges igénybevétele: -egyéni vagy -csoportos ellátás keretében Letelés: -eredményes teljesítés  az ügyész megszünteti az eljárást -eredménytelen teljesítés  vádemelés, bírósági tárgyalás és szankció kiszabása, vagy egyéb ügyészi intézkedés.

22 Közérdekű munka büntetés
Súlyát tekintve középen (a szabadságvesztés és a pénzbüntetés között) elhelyezkedő főbüntetési nem. Alkalmazhatósága nem függ a terhelt beleegyezésétől. A közérdekű munkát hetenként legalább egy napon, pihenőnapján, szabadsága alatt, vagy szabadidejében, díjazás nélkül végzi az elítélt. Legrövidebb tartama egy, leghosszabb tartama ötven nap, egy napi közérdekű munka hat óra munkavégzésnek felel meg.

23 Közérdekű munkán a közérdeket szolgáló tevékenységet kell különösen érteni.
Alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a büntetési cél szabadságelvonás nélkül is megvalósul, de ugyanez a pénzbüntetéstől nem várható. Figyelemmel a cselekmény tárgyi súlyára, az elkövetés és a terhelt körülményeire, egészségi állapotára, képzettségére. Ha az elítélt nem tesz eleget önként munkakötelezettségének, fogház fokozatú szabadságvesztésre kell átváltoztatni a közérdekű munkát. (Egy nap közérdekű munkának 1 nap szabadságvesztés felel meg.) Fiatalkorúval szemben csak akkor alkalmazható, ha az ítélet meghozatalakor 18. életévét betöltötte.

24 Közérdekű munka letöltőhelyek elsősorban:
polgármesteri hivatalok, ezek közhasznú szervezetei, kommunális - és szociális intézmények, egyházi intézmények, civil-és karitatív szervezetek A közérdekű munka letöltőhelyek elsősorban - Polgármesteri hivatalok, - ezek közhasznú szervezetei, - kommunális - és - szociális intézmények, - Egyházi intézmények, Civil-és karitatív szervezetek 2005. Évben Bács-Kiskun megyében 81 munkahellyel voltunk kapcsolatban a közérdekű munka végrehajtása kapcsán 14.

25 Utógondozás Célja: A szabadultnak segítséget nyújtson a társadalomba való beilleszkedéshez és az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtéséhez. A bv. intézetből szabadlábra helyezés várható időpontja előtt legalább hat hónappal, a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás várható időpontja előtt legalább kettő hónappal elkezdődjön a börtönpártfogolás. A pártfogó felügyelő akkor is segítséget nyújtson az utógondozottnak, ha azt a szabadulás után kéri.

26 A börtönpártfogolás, utógondozás céljának tartalmi elemei különösen:
Az utógondozott tájékoztatása lehetőségeiről és a lehetőségek megvalósulásának szabályairól. Az elítélt családjának, gondozójának felkészítése a szabaduló - lehetőség szerinti - visszafogadására. A pártfogó felügyelők együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, munkáltatókkal, karitatív és öntevékeny szervezetekkel, valamint a bv. intézményeivel az elítélt társadalomba való beilleszkedése érdekében. Rendszeresen kapcsolatban állnak a szabadultak szállás problémáinak és munkába állási nehézségeinek enyhítésében feladatokat vállaló szervezetekkel.

27 Igazságügyi Hivatal

28 Kötelező együttműködési előírások
Nyomozóhatóság Környezettanulmány elkészítése, Ellenőrzés közös szervezése, Magatartási szabályok végrehajtásában együttműködés. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer Jelzőrendszerben való részvétel, Veszélyeztetettség jelzése, gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezése, Közös esetkezelés, Különleges gyermekotthonok, speciális gyermekotthonok, javítóintézetek. 3. Büntetés-végrehajtási intézetek, javítóintézetek Szabadulás előtt hat hónappal szabadulás előkészítése, Utógondozási feladatok. 4. Elterelésben való közreműködés vádemelés elhalasztása („elterelést” biztosító intézmények).

29 Egyéb szakmai kapcsolatok
● az áldozatvédelem szervezetei, ● oktatási intézmények, ● foglalkoztatási intézmények, munkahelyek, ● egészségügyi intézmények, ● szociális intézmények, ● önkormányzatok és intézményeik, ● egyházak, civil szervezetek és támogató személyek, ● menekültekkel foglalkozó szervezetek.

30 Büntetőpolitikai kihívások A komplex büntetőjogi reform céljai
Az alternatív büntetési formák kiszélesítése/A diverzió intenzívebb alkalmazása. Bűnmegelőzési, büntetési és integrációs érdekek következetes érvényesítése. A kettős nyomtávú büntetőpolitika érvényesítése. A megsértett közösség és az áldozat érdekeinek érvényesítése . A közösségi büntetések és intézkedések intenzívebb alkalmazása. A közösségek bűnmegelőzésben vállalt aktív szerepvállalása. A büntetőeljárás egyszerűsítése. Költségcsökkentés.

31 Mediáció Privát eljárásmód Pereskedés Bírósági eljárásmód
Vállalt konfliktus a felek között. Konfliktus szereplői jelen vannak. Általában önkéntes. Ha van megállapodás, akkor az a felek közötti szerződésnek tekinthető. A konfliktusba „belépő” semleges külső fél, akit a résztvevők választanak. A tárgyalás kereteit a felek és a semleges külső fél együtt határozzák meg. A hozzászólásokat a közösen megállapított szabályok korlátozzák. A mediátor kontrollálja a folyamatot, felek pedig a végeredményt. Privát eljárásmód Pereskedés Konfliktus a felek között. Konfliktus szereplői nem mindig vannak jelen. Nem önkéntes. A döntés kötelező a felekre, de fellebbezésre van lehetőségük. A konfliktusba „belépő” kijelölt külső fél. Nagymértékben formalizált eljárás. A hozzászólásokat meghatározott szabályok korlátozzák. A semleges fél kontrollálja a folyamatot és a végeredményt. Bírósági eljárásmód

32 A büntetőjogi mediáció sajátosságai és a magyar szabályozás
Konfliktus van a felek között, bűncselekmény történt Az elkövető beismerő vallomást tett (nyomozati szakban) A bűncselekmény szereplői általában jelen vannak, a megállapodáshoz nélkülözhetetlenek (a megállapodás aláírásához együttes jelenlét kell) A részvétel önkéntes, kezdeményező lehet az elkövető, a sértett, a képviselőik, de az ügyészség, a bíróság jóváhagyása kell az eljáráshoz (hivatalból az ügyészség is lehet kezdeményező, az ügyészi és bírói szakban is szükséges az eljárás elindításához a jóváhagyás) A megállapodásnak (mindig írásbeli) feltételei vannak, meghatározott jogkövetkezményei lehetnek A mediátor független az eljárástól, de szervezett formában vesz részt az eljárásban, akár állami hivatal által kijelölt személy is lehet, választhatósága korlátozott (kiképzett pártfogó felügyelő a mediátor)

33 A mediáció alapelvei (Európa Tanács)
Önkéntesség elve Titkosság elve Általános körű hozzáférhetőség elve A büntető-igazságszolgáltatás valamennyi szintjén történő hozzáférhetőség elve A közvetítő semlegessége/pártatlansága a mediációs szolgálat – büntető igazságszolgáltatáson belüli – autonómiájának elve

34 A mediáció alkalmazásának törvényi feltételei
Alkalamazható: - személy elleni (Btk. XII. fejezet I. és III. cím), vagy - közlekedési (Btk. XIII. fejezet), vagy - vagyon elleni (Btk. XVIII. fejezet)bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban HA a cselekmény ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő. Kizáró okok (Btk.) - az elkövető többszörös vagy különös visszaeső, - a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, - a bűncselekmény halált okozott, - a szándékos bűncselekményt az elkövető: a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt, a szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt, próbára bocsátás, vagy vádemelés elhalasztásának tartama alatt követte el.

35 Tevékeny megbánás 2006. évi LI. tv. Módosította a Btk.-t – től 36. § A sikeres mediáció: Büntethetőséget megszüntető ok: Felnőtt korúaknál a max. 3 évi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények esetében, Fiatalkorúaknál a max. 5 évi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények esetében. 2. A büntetés korlátlanul enyhíthető: Felnőtt korúaknál a min. 3 max. 5 évi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények esetében.

36 A közvetítői eljárás résztvevői
a sértett és a terhelt, meghatalmazott jogi képviselő (a sértett jogi képviselője és a terhelt védője jogi képviselőként eljárhat, a büntetőügyben adott meghatalmazás és a kirendelés hatálya kiterjed a közvetítői eljárásra), törvényes képviselő (kötelező részvétel esetei, helyettesítő részvétel), sértett, terhelt indítványára legfeljebb két-két általuk megnevezett támogató (mediátor kizárhatja), a mediátor bevonhat külső szakembert.

37 A közvetítői eljárás folyamata
bíróság vagy ügyész kérhet pfv-t (speciális tartalom), emellett kötelezően meghallgatja a feleket ügyészi határozat vagy bírói végzés a büntetőeljárás felfüggesztéséről és az ügy közvetítői eljárásra utalásáról (a felfüggesztés időtartama max. 6 hónap) Az ügyész a közvetítői eljárásra utalásról szóló határozat, illetve a bíróság az eljárást felfüggesztő végzés kézbesítésével egyidejűleg – célhoz kötötten – a közvetítő rendelkezésére bocsátja az iratokat. A megyei hivatalhoz érkezést követő 8 napon belül ki kell tűzni az első közvetítői megbeszélés időpontját, és arra az alapvető tájékoztatást is tartalmazó idézést kell küldeni 1.

38 A közvetítői eljárást úgy kell megszervezni, hogy azt az első közvetítői megbeszéléstől számított három hónapon belül be lehessen fejezni, és a jelentés, továbbá a megállapodásról szóló okirat a büntetőeljárás felfüggesztése határidejének letelte előtt megérkezzen az ügyészhez, illetve a bírósághoz. közvetítői megbeszélések a terhelttel és a sértettel, a felelősségvállalás, jóvátételi szándék, a jóvátételi igények feltárása, a terhelt és a sértett személyes találkozásának előkészítése (ezekről feljegyzés készül) közvetítői megbeszélés, amelyen terhelt és sértett is személyesen jelen van a megállapodás megkötése cél: megállapodás – ha ez megszületik, írásba kell foglalni ( + feljegyzés készül) 2.

39 A megállapodásban foglaltak teljesítése, vagy a teljesítés megkezdése – a határidők szempontjából ez jelenti a közvetítői eljárás befejezését a befejezéstől számított 15 napon belül jelentés és a megállapodás megküldése az ügyet közvetítői eljárásra utaló ügyésznek vagy bírónak, a sértettnek, a terheltnek, képviselőiknek A közvetítő (hosszabb teljesítés esetén a pártfogó felügyelő) ezt követően is figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak teljesítését. Ha a terhelt nem teljesít, vagy a sértett magatartása miatt nem lehet teljesíteni, erről a Pártfogó Felügyelői Szolgálat az ügyészt vagy a bíróságot értesíti. 3.

40 A közvetítői eljárás befejezése
A közvetítői eljárás azon a napon fejeződik be, amikor a megállapodás alapján a terhelt a bűncselekménnyel okozott kárt a sértettnek megtérítette vagy a bűncselekmény káros következményeit egyéb módon jóvátette, a terhelt a közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodás teljesítését megkezdte, a sértett vagy a terhelt kijelenti a közvetítő előtt, hogy kéri a közvetítői eljárás befejezését, a sértett vagy a terhelt a hozzájárulását visszavonta, vagy mulasztását e törvény értelmében a hozzájárulás visszavonásának kell tekinteni, a terhelt nyilatkozatából, vagy magatartásából egyértelműen megállapítható, hogy a Be. 221/A. § (3) bekezdésének b) vagy c) pontjában írt feltételek nem állnak fenn, az első közvetítői megbeszéléstől számított három hónap eredménytelenül eltelt.

41 Határozatok és ügyek száma 2007. április 15-ig

42 A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Igazságügyi Hivatal A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

43 A Jogi Segítségnyújtó Szoltálat
Törvényi háttér: október 20-án elfogadott évi XXXX. tv Cél: létrejöjjön a szociálisan rászorulók számára egy olyan intézményrendszer, melynek keretében szakszerű jogi tanácsadást és eljárási jogi képviseletet kaphatnak jogaik érvényesítése, jogviták során. A szolgálat jelenleg csak peren kívüli ügyekben nyújthat támogatást a rászorulóknak. Feladat: - a hivatal végzi a jogosultság elbírálását (határozathozatal), - a támogatások igénybevétele érdekében közvetlen segítséget nyújt, információt ad, - a támogatást engedélyező határozattal az ügyfél jogi segítséget kap a hivatallal szerződésben álló, névjegyzékbe felvett kijelölt jogi segítőtől (ügyvédek, közjegyzők, egyetemi oktatók, jogvédő társadalmi szervezetek).

44 Igazságügyi Hivatal

45 Áldozatsegítő szolgálat
Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő szolgálat

46 Áldozatsegítő Szolgálat
Törvényi háttér: november 29-én elfogadott 2005.évi CXXXV. tv Célja: a társadalomi szolidalitás és méltányosság elvei alapján a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek társadalmi ,erkölcsi és anyagi sérelmének enyhítése. Feladatok: tájékoztatás, érdekérvényesítés elősegítése, szakjogászi segítségnyújtás, azonnali pénzügyi segély (legmagasabb összege 2006-ban Ft. mely odaítélése méltányossági döntés, a kérelmet a bűncselekményt követő három munkanapon belül kell előterjeszteni), állami kárenyhítés (akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el és testi épsége, egészsége súlyosan károsodott. A kérelem benyújtás határideje a bűncselekményt követő három hónap. A kárenyhítés egyösszegű vagy járadékjellegű. Egyösszegű kárenyhítés maximun összege Ft.).

47 Igazságügyi Hivatal

48 Igazságügyi Hivatal


Letölteni ppt "Igazságügyi Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések