Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A belső differenciálás A belső differenciálás lehetőségeiről a nyelvtanítás és –tanulás során Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A belső differenciálás A belső differenciálás lehetőségeiről a nyelvtanítás és –tanulás során Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 1."— Előadás másolata:

1 A belső differenciálás A belső differenciálás lehetőségeiről a nyelvtanítás és –tanulás során Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 1

2 2 http://www.grundschulpaedagogik.uni-bremen.de/archiv/traxel+karikatur+gleichheit+freiheit.pdfhttp://www.grundschulpaedagogik.uni-bremen.de/archiv/traxel+karikatur+gleichheit+freiheit.pdf [2014.08.23.]

3 Differenciálás „[…] A differenciálás azt jelenti, hogy a tanítás során nem ugyanazt az egyenkosztot osztjuk ki mindenkinek, hanem lehetőség szerint mindenkinek azt nyújtjuk, amire a fejlődéshez szüksége van. […]“ Knausz Imre: A tanítás mestersége http://mek.niif.hu/01800/01817/01817.htm [2014.08.13.]http://mek.niif.hu/01800/01817/01817.htm Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 3

4 A differenciálás formái Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 4 Külső differenciálás (homogén csoportok, osztályok, iskolatípusok létrehozása) – ez a magyartanításban lehetetlen Belső differenciálás Belső differenciálás (a tanítási órán belül)

5 Differenciálás „Az irányított differenciálás szükségessé teszi/teheti a tanítási alkalmak (tanítási óra, szakkör, önképzőkör, korrepetálás stb.) során az egyes tanulók vagy a tanulók bizonyos körei számára az oktatási célok, a feldolgozandó tartalom, a megoldandó feladat eltérő meghatározását, hiszen csak így lehet tekintettel lenni a tanulók előzetes tudására, motiváltságára, önálló tanulási sajátosságaira. Mindez nem oldható meg másképp, mint differenciált tanulásszervezéssel, azaz a különböző elsajátítási utaknak és módoknak helyt adó szervezési módok ( egyéni munka, páros munka, csoportmunka) alkalmazásával. […]“ M. Nádasi Mária http://www.kislexikon.hu/differencialas.html (2011.02.15.) Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 5

6 http://www.ofi.hu/tudastar/hidak-tantargyak-kozott/magyartanitas [2014.08.18.]http://www.ofi.hu/tudastar/hidak-tantargyak-kozott/magyartanitas Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 6 Eljárások, módszerek, eszközök Összes preferenciaátlag Általános iskolai preferenciaátlag Középiskolai preferenciaátlag 1. Magyarázat4,644,564,71 2. Megbeszélés, beszélgetés4,384,474,28 3. Egyéni munka4,234,354,10 4. Szemléltetés, demonstráció3,754,013,48 5. Vita3,633,643,61 6. Előadás3,583,293,87 7. Differenciálás3,523,863,17 8. Játék, szimuláció3,233,552,90 9. Tanulói kiselőadás3,133,253,00 10. Csoportmunka3,053,262,83 11. Páros munka2,963,182,73 12. Verseny2,923,162,67 13. Multimédia2,462,382,54 14. Projektmódszer2,372,522,22 15. Számítógép1,791,841,74 16. Internet1,861,841,74 Milyen gyakran alkalmazza az alábbi módszereket a tanórai munka során? (ötfokú skálán; 5 a leggyakrabban alkalmazott módszer).

7 Általános iskolai magyartanárok: kifejezetten vagy teljesen egyetért vele (%, top 2 box) Középiskolai magyartanárok: kifejezetten vagy teljesen egyetért vele (%, top 2 box) 1. A pedagógusképzés során nem készítettek fel a feladatra. 38,357,1 2. Nincs idő és lehetőség a gyerekek egyéni jellemzőinek megismerésére. 21,929,7 3. Túl sok felkészülést igényel.39,353,1 4. Nincsenek meg hozzá a megfelelő taneszközök.26,140,2 5. Nagy az osztálylétszám.28,162,5 6. Nem megfelelő a 45 perces órakeret.35,850,4 7. A befektetett munka és az eredmény nincs összhangban. 26,031,2 8. A gyerekek nem szeretik, nem igénylik.7,612,0 9. Túlságosan fellazítja az órafegyelmet.13,120,0 10. Még jobban növeli a tanulók közti különbségeket. 10,915,1 11. A munkahelyi környezetem nem nézi jó szemmel az ilyen törekvéseket. 4,84,0 12. Nincs idő a munka megszervezésére.13,020,6 13. Nem alkalmas a terem a csoportmunkához.14,133,4 7Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém Gordon Győri J á nos Magyartan í t á s a gyakorlatban Mennyire ért egyet azzal, hogy a differenciált munkaformák alkalmazásának az alábbiak az akadályai?

8 A differenciálás szükségessége o A tanulók előzetes tudása különböző. o A tanulók hiányosságai az egyes kompetenciaterületeken különbözőek. o Az egyéni elsajátítási utak és módok eltérőek. o Az egész életen át tartó tanulásra fel kell készíteni a tanulókat. o …. Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 8

9 Differenciálni lehet: − ismeretelsajátítás (mód, idő) − gyakorlás − ellenőrzés − értékelés területén Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 9

10 10 Differenciálás „A fejlesztés csak aktív, állandó, tevékeny részvétellel lehetséges. Erre a frontális nem, csak az egyéni, páros, illetve csoportos munkaforma, illetve az olvasási stratégiák kialakítására szolgáló módszerek és eljárások alkalmasak. Mindebből következik a tanár szerepének megváltozása: feladata a munka szervezése, segítő nyomon követése, a motiválás és az értékelés.“ Schafferné Varga Judit www.freeweb.hu/.../VargaJ_Differencialas_oktatasban.doc (2011.02.17.)

11 A tanár szerepe megváltozik http://www.educatio.hu/download/hefop/project_2/differencialas_treneri_pcs.pdf (2011.02.15.) http://www.educatio.hu/download/hefop/project_2/differencialas_treneri_pcs.pdf Régi parancsnok tudós monopol helyzet kritikus betanító külső motiváló totális felelősségvállaló centrális irányító frontális tanításszervező jutalmazó és büntetőÚj társ nyílt elemző belső motiváló felelősséget megosztó indirekt irányító Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 11

12 A differenciálás alapja http://www.educatio.hu/download/hefop/project_2/differencialas_treneri_pcs.pdf (2011.02.16.) http://www.educatio.hu/download/hefop/project_2/differencialas_treneri_pcs.pdf A tanár ismeri a tanulók − életkorát, − fejlődési ütemét, − személyes tulajdonságait, − tanulási stílusát, − szociális érettségét – önállóságuk mértékét, − visszajelzésre való igényét (azonnali, vagy késleltetett), − képességeit, − előzetes tudását, ismereteit, − aktuális teljesítményét Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 12

13 A differenciáláshoz felhasználható módszerek Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 13 Hagyományosan alkalmazott módszerek Munkáltatói módszerek előadás magyarázat elbeszélés tanulók kiselőadásai megbeszélés vita szemléltetés projektmódszer tanulási szerződés kooperatív oktatási módszer szimuláció, szerepjáték és a játék tanulmányi kirándulás házi feladat Kovátsné dr. habil Németh Mária NYME- Felsőpulya 2010.03.01.

14 Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 14 A differenciálás lehetőségeiA megvalósítás Mennyiségi differenciálásEgyéni tanulási és munkatempó Minőségi differenciálás Könnyebb/nehezebb feladatok, különböző segédeszközök Szociális differenciálásEgyéni-, partner-, csoportmunka Módszerbeli differenciálás Különféle utak, módok vezetnek a közös célhoz Érdeklődés szerinti differenciálásSzabadon választható, projektmunka http://bildungsserver.berlin- brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene_und_curriculare_materialien/grundschule/implementationsmaterial/fremds prachen/SchlerinnenundSchlermitProblemenbeimLernenMrz2006_01.pdfhttp://bildungsserver.berlin- brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene_und_curriculare_materialien/grundschule/implementationsmaterial/fremds prachen/SchlerinnenundSchlermitProblemenbeimLernenMrz2006_01.pdf [2014.08.22.]

15 Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 15 magyar anyanyelv származásnyelv idegen nyelv környezeti nyelv

16 Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém16 Életkor szerinti heterogenitás a csoportokban: 3 – 6 évesek 10 – 14 – 18 évesek Tudás szintje szerinti heterogenitás egy csoporton belül

17 Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 17 Differenciálás a magyartanításban Lényeges nyelvtani különbségek: alanyi és tárgyas ragozás vonzatok igekötős igék mutató névmások tagadás passzív hiánya a magyarban ….. Interferencia: ige nélküli mondatok szórend vonzatok névutók használata birtokos szerkezet bővített jelzős szerkezetek (Präpositionalattribut) …… GyakorlatokGyakorlatok (www.kaleidovox.hu), nyelvtani összefoglaló, táblázat1, 2,www.kaleidovox.hunyelvtani összefoglaló2

18 Példák a gyakorlatból A kompetenciaterületek Hallás: egyes adatok, nevek, számok – részletes információk, összefüggések A kakas, …A kakas Olvasás: egyes adatok, nevek, számok → részletes információk, összefüggések Szövegértés (egészség)Szövegértés Lúdas Matyi kártyákLúdas Lúdas M szöveg Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 18

19 Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 19 Olvasás: A: Keresd meg a farsang tipikus szavait a szövegben! B: kérdés - válasz Példák a gyakorlatból

20 Beszéd – összefüggő beszéd és társalgás: a vegyes csoportok hasznosabbak játékosan Írás: másolás → elemcsere → megadott elemek (Wortgeländer) → önálló szövegírás http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/04Csaladom29_42.pdf [2014.08.25.] http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/04Csaladom29_42.pdf Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém20 Példák a gyakorlatból Szövegfeldolgozás + szókincs 1, 2,12

21 Az én világom VIII. lecke – óravázlat (az „Őrszavak“ honlapon)VIII. lecke Maszkabál – fonetika / szövegértésfonetika Bohóc – szövegértés / szókincsbővítésBohóc Farsang 139/h – a szövegfeldolgozás különféle módjai (Az INSERT-módszer (Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking), ….139/h http://orszavak.nyeomszsz.org/pdf/11JelesNapok.pdf [2014.08.25.] http://orszavak.nyeomszsz.org/pdf/11JelesNapok.pdf Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 21

22 Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 22 MódszertaniMódszertani ötletek: http://www.tpf.hu/pages/idea/index.php?page_id=375&id=118 (2011.02.13.)

23 Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 23 http://szivarvanyujsag.tudastar.com/documents/tanitas-tanulas- magazin/2012-marcius/sokszinu_magyarora.pdfhttp://szivarvanyujsag.tudastar.com/documents/tanitas-tanulas- magazin/2012-marcius/sokszinu_magyarora.pdf [2014.08.21.] Differenciálásra, kooperatív csoportmunkára nagyon sok eszközt fejlesztett ki az Apáczai Kiadó:  Arany ÁBÉCÉ  Szövegértést fejlesztő gyakorlatok  Betűzgető  Kép- és szókártyák  Interaktív tananyagok  […] Módszertani ötletek:

24 Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém24

25 Feladatlap készítése http://www.goethe.de/lhr/prj/usg/deindex.htm http://www.goethe.de/lhr/prj/usg/deindex.htm (2011.01.09.) ? gyakorlás ? teljesítménymérés ◦érvényes (valid), megbízható (reliabilis) eduline.hu/segedanyagtalalatok/letolt/2415 [2014.08.22.] Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 25

26 Báthory Zoltán (1993): Komprehenzivitás és differenciálás. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz. Dr. Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Budapest Hortobágyi Katalin (1995): A tanulási folyamat differenciálásának elvei és gyakorlata: feldolgozási program a pedagógus-továbbképzés számára. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, Bp. Hortobágyi Katalin (szerk.) (1989): A differenciálás néhány elvi és gyakorlati kérdése: Válogatás a szakirodalomból, Somogy Megyei Pedagógiai Intézet, Kaposvár Horváthné Zilahy Ágnes (2004): Hatékony tanulás. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz. Illyés Sándor (1999): Másság és differenciálás az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle, 1. szám Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 26 Ajánlott irodalom

27 Kulcsár Mihályné (2003):A tanulás öröm is lehet. Magánkiadás, Bicske Loránd Ferenc (2002): Az iskolai minőség tartalma és a hátrányos helyzetűek szükségletei. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz. 16−24. o. Loránd Ferenc (1997): Az egységes iskoláról. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz. Mihály Ottó (1999): Esélyegyenlőség és differenciálás. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz. 11–19. o. Móri Árpádné – Sziklavári Beáta: Differenciálás a tanítási órákon Az egészséges életvitelre, életmódra nevelés. Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ, 2004. Budapest Hansági Katalin − Nanszákné Cserfalvi Ilona (1998): Gyermekközpontú pedagógiák. Fonó 33 Bt., Debrecen Szászné Csikós Klára – Varga Katalin (2004): Segítőkészség. Ec-Pec Alapítvány, Budapest Rázsó Katalin – Nagy Lajos: Játsszunk együtt! Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft., Kisújszállás 111 közösségi játék. Robert E. Valett: A tanulási zavarok terápiája. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1996. Budapest Vreugdehil, Kees (1995): A belső differenciálás fejlesztése. Új Pedagógia Szemle, 1995. 45. évf. No. 10. 36–40. o Játékos tanulás óvodásoknak - http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/147990 (2011. 08.24.) http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/147990 Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém27

28 Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 28

29 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 29


Letölteni ppt "A belső differenciálás A belső differenciálás lehetőségeiről a nyelvtanítás és –tanulás során Pathy Lívia / 2014.08.28. Veszprém 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések