Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A belső differenciálás lehetőségeiről a nyelvtanítás és –tanulás során

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A belső differenciálás lehetőségeiről a nyelvtanítás és –tanulás során"— Előadás másolata:

1 A belső differenciálás lehetőségeiről a nyelvtanítás és –tanulás során
Pathy Lívia / Veszprém

2 http://www. grundschulpaedagogik. uni-bremen
[ ] Pathy Lívia / Veszprém

3 Differenciálás „[…] A differenciálás azt jelenti, hogy a tanítás során nem ugyanazt az egyenkosztot osztjuk ki mindenkinek, hanem lehetőség szerint mindenkinek azt nyújtjuk, amire a fejlődéshez szüksége van. […]“ Knausz Imre: A tanítás mestersége [ ] Pathy Lívia / Veszprém

4 A differenciálás formái
Külső differenciálás (homogén csoportok, osztályok, iskolatípusok létrehozása) – ez a magyartanításban lehetetlen Belső differenciálás (a tanítási órán belül) Pathy Lívia / Veszprém

5 Differenciálás „Az irányított differenciálás szükségessé teszi/teheti a tanítási alkalmak (tanítási óra, szakkör, önképzőkör, korrepetálás stb.) során az egyes tanulók vagy a tanulók bizonyos körei számára az oktatási célok, a feldolgozandó tartalom, a megoldandó feladat eltérő meghatározását, hiszen csak így lehet tekintettel lenni a tanulók előzetes tudására, motiváltságára, önálló tanulási sajátosságaira. Mindez nem oldható meg másképp, mint differenciált tanulásszervezéssel, azaz a különböző elsajátítási utaknak és módoknak helyt adó szervezési módok (egyéni munka, páros munka, csoportmunka) alkalmazásával. […]“ M. Nádasi Mária ( ) Pathy Lívia / Veszprém

6 Milyen gyakran alkalmazza az alábbi módszereket a tanórai munka során
Milyen gyakran alkalmazza az alábbi módszereket a tanórai munka során? (ötfokú skálán; 5 a leggyakrabban alkalmazott módszer). [ ] Eljárások, módszerek, eszközök Összes preferenciaátlag Általános iskolai preferenciaátlag Középiskolai preferenciaátlag 1. Magyarázat 4,64 4,56 4,71 2. Megbeszélés, beszélgetés 4,38 4,47 4,28 3. Egyéni munka 4,23 4,35 4,10 4. Szemléltetés, demonstráció 3,75 4,01 3,48 5. Vita 3,63 3,64 3,61 6. Előadás 3,58 3,29 3,87 7. Differenciálás 3,52 3,86 3,17 8. Játék, szimuláció 3,23 3,55 2,90 9. Tanulói kiselőadás 3,13 3,25 3,00 10. Csoportmunka 3,05 3,26 2,83 11. Páros munka 2,96 3,18 2,73 12. Verseny 2,92 3,16 2,67 13. Multimédia 2,46 2,38 2,54 14. Projektmódszer 2,37 2,52 2,22 15. Számítógép 1,79 1,84 1,74 16. Internet 1,86 Pathy Lívia / Veszprém

7 Mennyire ért egyet azzal, hogy a differenciált munkaformák alkalmazásának az alábbiak az akadályai?
Általános iskolai magyartanárok: kifejezetten vagy teljesen egyetért vele (%, top 2 box) Középiskolai magyartanárok: kifejezetten vagy teljesen egyetért vele (%, top 2 box) 1. A pedagógusképzés során nem készítettek fel a feladatra. 38,3 57,1 2. Nincs idő és lehetőség a gyerekek egyéni jellemzőinek megismerésére. 21,9 29,7 3. Túl sok felkészülést igényel. 39,3 53,1 4. Nincsenek meg hozzá a megfelelő taneszközök. 26,1 40,2 5. Nagy az osztálylétszám. 28,1 62,5 6. Nem megfelelő a 45 perces órakeret. 35,8 50,4 7. A befektetett munka és az eredmény nincs összhangban. 26,0 31,2 8. A gyerekek nem szeretik, nem igénylik. 7,6 12,0 9. Túlságosan fellazítja az órafegyelmet. 13,1 20,0 10. Még jobban növeli a tanulók közti különbségeket. 10,9 15,1 11. A munkahelyi környezetem nem nézi jó szemmel az ilyen törekvéseket. 4,8 4,0 12. Nincs idő a munka megszervezésére. 13,0 20,6 13. Nem alkalmas a terem a csoportmunkához. 14,1 33,4 Gordon Győri János Magyartanítás a gyakorlatban Pathy Lívia / Veszprém

8 A differenciálás szükségessége
A tanulók előzetes tudása különböző. A tanulók hiányosságai az egyes kompetenciaterületeken különbözőek. Az egyéni elsajátítási utak és módok eltérőek. Az egész életen át tartó tanulásra fel kell készíteni a tanulókat. …. Pathy Lívia / Veszprém

9 Differenciálni lehet:
− ismeretelsajátítás (mód, idő) − gyakorlás − ellenőrzés − értékelés területén Pathy Lívia / Veszprém

10 Differenciálás „A fejlesztés csak aktív, állandó, tevékeny részvétellel lehetséges. Erre a frontális nem, csak az egyéni, páros, illetve csoportos munkaforma, illetve az olvasási stratégiák kialakítására szolgáló módszerek és eljárások alkalmasak. Mindebből következik a tanár szerepének megváltozása: feladata a munka szervezése, segítő nyomon követése, a motiválás és az értékelés.“ Schafferné Varga Judit ( ) Pathy Lívia / Veszprém

11 A tanár szerepe megváltozik http://www. educatio
Régi parancsnok tudós monopol helyzet kritikus betanító külső motiváló totális felelősségvállaló centrális irányító frontális tanításszervező jutalmazó és büntető Új társ nyílt elemző belső motiváló felelősséget megosztó indirekt irányító Pathy Lívia / Veszprém

12 A differenciálás alapja http://www. educatio
A tanár ismeri a tanulók − életkorát, − fejlődési ütemét, − személyes tulajdonságait, − tanulási stílusát, − szociális érettségét – önállóságuk mértékét, − visszajelzésre való igényét (azonnali, vagy késleltetett), − képességeit, − előzetes tudását, ismereteit, − aktuális teljesítményét Pathy Lívia / Veszprém

13 A differenciáláshoz felhasználható módszerek
Hagyományosan alkalmazott módszerek Munkáltatói módszerek előadás magyarázat elbeszélés tanulók kiselőadásai megbeszélés vita szemléltetés projektmódszer tanulási szerződés kooperatív oktatási módszer szimuláció, szerepjáték és a játék tanulmányi kirándulás házi feladat Kovátsné dr. habil Németh Mária NYME-Felsőpulya Pathy Lívia / Veszprém

14 A differenciálás lehetőségei A megvalósítás Mennyiségi differenciálás
Egyéni tanulási és munkatempó Minőségi differenciálás Könnyebb/nehezebb feladatok, különböző segédeszközök Szociális differenciálás Egyéni-, partner-, csoportmunka Módszerbeli differenciálás Különféle utak, módok vezetnek a közös célhoz Érdeklődés szerinti differenciálás Szabadon választható, projektmunka [ ] Pathy Lívia / Veszprém

15 idegen nyelv anyanyelv magyar származásnyelv környezeti nyelv
Pathy Lívia / Veszprém

16 Életkor szerinti heterogenitás a csoportokban: 3 – 6 évesek
Tudás szintje szerinti heterogenitás egy csoporton belül Pathy Lívia / Veszprém

17 Differenciálás a magyartanításban
Interferencia: ige nélküli mondatok szórend vonzatok névutók használata birtokos szerkezet bővített jelzős szerkezetek (Präpositionalattribut) …… Lényeges nyelvtani különbségek: alanyi és tárgyas ragozás vonzatok igekötős igék mutató névmások tagadás passzív hiánya a magyarban ….. Gyakorlatok (www.kaleidovox.hu), nyelvtani összefoglaló, táblázat1, 2, Pathy Lívia / Veszprém

18 Példák a gyakorlatból A kompetenciaterületek
Hallás: egyes adatok, nevek, számok – részletes információk, összefüggések A kakas, … Olvasás: egyes adatok, nevek, számok → részletes információk, összefüggések Szövegértés (egészség) Lúdas Matyi kártyák Lúdas M szöveg Pathy Lívia / Veszprém

19 Példák a gyakorlatból Olvasás:
A: Keresd meg a farsang tipikus szavait a szövegben! B: kérdés - válasz Pathy Lívia / Veszprém

20 Példák a gyakorlatból Beszéd – összefüggő beszéd és társalgás: a vegyes csoportok hasznosabbak játékosan Írás: másolás → elemcsere → megadott elemek (Wortgeländer) → önálló szövegírás [ ] Szövegfeldolgozás + szókincs 1, 2, Pathy Lívia / Veszprém

21 Az én világom VIII. lecke – óravázlat (az „Őrszavak“ honlapon)
Maszkabál – fonetika / szövegértés Bohóc – szövegértés / szókincsbővítés Farsang 139/h – a szövegfeldolgozás különféle módjai (Az INSERT-módszer (Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking), …. [ ] Pathy Lívia / Veszprém

22 Módszertani ötletek: ( ) Pathy Lívia / Veszprém

23 Differenciálásra, kooperatív csoportmunkára nagyon sok
Módszertani ötletek: [ ] Differenciálásra, kooperatív csoportmunkára nagyon sok eszközt fejlesztett ki az Apáczai Kiadó:  Arany ÁBÉCÉ  Szövegértést fejlesztő gyakorlatok  Betűzgető  Kép- és szókártyák  Interaktív tananyagok  […] Pathy Lívia / Veszprém

24 Pathy Lívia / Veszprém

25 Feladatlap készítése ? gyakorlás ? teljesítménymérés
érvényes (valid), megbízható (reliabilis) eduline.hu/segedanyagtalalatok/letolt/2415 [ ] ( ) Pathy Lívia / Veszprém

26 Ajánlott irodalom Báthory Zoltán (1993): Komprehenzivitás és differenciálás. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz. Dr. Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Budapest Hortobágyi Katalin (1995): A tanulási folyamat differenciálásának elvei és gyakorlata: feldolgozási program a pedagógus-továbbképzés számára. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, Bp. Hortobágyi Katalin (szerk.) (1989): A differenciálás néhány elvi és gyakorlati kérdése: Válogatás a szakirodalomból, Somogy Megyei Pedagógiai Intézet, Kaposvár Horváthné Zilahy Ágnes (2004): Hatékony tanulás. Új Pedagógiai Szemle, sz. Illyés Sándor (1999): Másság és differenciálás az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle, 1. szám Pathy Lívia / Veszprém

27 Kulcsár Mihályné (2003):A tanulás öröm is lehet. Magánkiadás, Bicske
Loránd Ferenc (2002): Az iskolai minőség tartalma és a hátrányos helyzetűek szükségletei. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz. 16−24. o. Loránd Ferenc (1997): Az egységes iskoláról. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz. Mihály Ottó (1999): Esélyegyenlőség és differenciálás. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz. 11–19. o. Móri Árpádné – Sziklavári Beáta: Differenciálás a tanítási órákon Az egészséges életvitelre, életmódra nevelés. Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest Hansági Katalin − Nanszákné Cserfalvi Ilona (1998): Gyermekközpontú pedagógiák. Fonó 33 Bt., Debrecen Szászné Csikós Klára – Varga Katalin (2004): Segítőkészség. Ec-Pec Alapítvány, Budapest Rázsó Katalin – Nagy Lajos: Játsszunk együtt! Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft., Kisújszállás 111 közösségi játék. Robert E. Valett: A tanulási zavarok terápiája. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest Vreugdehil, Kees (1995): A belső differenciálás fejlesztése. Új Pedagógia Szemle, évf. No –40. o Játékos tanulás óvodásoknak - ( ) Pathy Lívia / Veszprém

28 Pathy Lívia / Veszprém

29 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Pathy Lívia / Veszprém


Letölteni ppt "A belső differenciálás lehetőségeiről a nyelvtanítás és –tanulás során"

Hasonló előadás


Google Hirdetések