Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TERMINOLÓGIA Rövid bevezetés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TERMINOLÓGIA Rövid bevezetés."— Előadás másolata:

1 TERMINOLÓGIA Rövid bevezetés

2 1. Mi a terminológia? Néhány meghatározás:
“valamely szakterület gyakran használt, a szakma művelőitől általában ismert és a köznyelvhez is közel álló szavainak összessége” (Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótára)

3 1. Mi a terminológia? “Tud Szakszókincs” (Magyar Értelmező Kéziszótár)
“ Terminológiának mindenekelőtt a szaknyelvi szókincset nevezzük, a terminológia ugyanakkor azonban jelenti a szakszókincsek fogalmainak és terminusainak a tanulmányozását (terminológiatudomány), valamint a terminológiai munka módszereinek vizsgálatát is.”(COTSOWES: Recommendations for terminology work, Bern 1990)

4 1. Mi a terminológia? “Terminológia: egy adott tárgykör fogalmi rendszerének megfelelő terminusok összessége”(ISO 1807) “Terminológiatudomány: A szaknyelvek fogalmainak és terminusainak tudományos vizsgálata” (ISO 1807)

5 1. Mi a terminológia? “... a terminológia poliszém szó, mert jelenti bizonyos terminusok rendszerezett összességét, s jelenti azt a szaktudományi ágat (logos), amely a terminusok problémáival foglalkozik.” (Tarnóczy Lóránt)

6 1. Mi a terminológia? Történet (néhány adat – név, időpont – a múltból): Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) szótármunkája (1906) Bécsi iskola – Eugen Wüster, Helmuth Felber (XX. sz. 20-as évek ) ISA (1926): ISA/TC 37 (Technikai Bizottság 37 – 1936)  ISO/TC 37

7 1. Mi a terminológia? Juan C. Sager (Manchester)
Wüster: Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie (1979) Felber: Terminology Manual (1984) Sager: A practical Course in Terminology Processing (1990)

8 1. Mi a terminológia? A terminológus és a terminológiai munka:
A terminológus feladata: egy adott szakterület terminológiájának gyűjtése és ellenőrzése egy vagy több nyelven (ez utóbbi esetben fordításorientált terminológiai munka). Túl azon, hogy rögzíti a szakszókincs elemeit, szükség esetén továbbfejleszti őket, illetve újakat is alkot.

9 1. Mi a terminológia? A szisztematikus terminológiai munka eredményeit szakszógyűjtemények, -jegyzékek (glosszáriumok) vagy szakszótárak formájában, valamint – a modern informatikai eszközök felhasználásával – terminológiai adatbankokban teszik a felhasználó számára hozzáférhetővé.

10 1. Mi a terminológia? A terminológiai munka fontos területe a terminológiai szabványosítás, melynek kezdetei – szervezett és rendszeres formában – a múlt század harmincas éveire nyúlnak vissza. (Nemzeti és nemzetközi szabványügyi szervezetek: ISO stb.)

11 1. Mi a terminológia? A terminológiatudomány mint a szakszókincs elmélete – mind tárgyát, mind pedig módszereit illetően – szoros kapcsolatban van a nyelvtudománnyal.

12 1. Mi a terminológia? Sajátos jegyei: szinkron jelleg;
egységesítő hatás (terminológiai szabványosítás); interdiszciplináris jelleg (nyelvtudomány + szaktudományok).

13 2. Néhány rokon fogalom Köznyelv Szaknyelv lexikológia (terminológia)
szókincstan, szókészlettan; a nyelvtudománynak a nyelv szókészletével foglalkozó ága nómenklatúra valamely tudomány, művészet, technikai ág stb. kifejezéseinek összessége, illetve nemzetközileg elfogadott, egyértelmű szabályokra támaszkodó elnevezési rendszere lexikográfia terminográfia szótárírás; a szótárak szerkesztésének elmélete és gyakorlata szakszótárírás, a szakszótárak, szakmai szójegyzékek szerkesztésének elmélete és gyakorlata terminotika (terminológia/terminográfia + informatika) a terminológiai és terminográfiai munkát segítő, a terminológiakezelést támogató informatikai eszközök (szoftverek) együttese, alkalmazásuk és az alkalmazásukra vonatkozó ismeretek

14 3. A köznyelv (LGP) és a szaknyelv(LSP)
Különbségek: funkció, felhasználók, szókincs, mondattan, jelentéstan

15 3. A köznyelv (LGP) és a szaknyelv(LSP)
A szaknyelv fő jellemzői: (a köznyelv speciális változata) nemzetközi szavak egyetemes fogalmak terminusok (terminus technicus: szakszó, szakkifejezés) pontosság és egyértelműség nominalizáció többszörösen összetett mondatok nagyfokú objektivitás (személytelen szerk. stb.) tömörség, szakszerűség, komolyság nyelvi klisék szemléltető segédletek, ábrák, táblázatok, képletek dinamika

16 4. A fordító (tolmács) és a terminológia:
(Elmélet – háttér a mindennapi munkához) Gyakorlat a terminus technikusoknak a forrásszövegben való felismerése ( a fordítói szabadság nagyfokú korlátozása); a terminus technikus szövegkörnyezetének értékelése (konkordanciák)

17 4. A fordító (tolmács) és a terminológia:
terminológiai források megismerése, értékelése: - elsődleges források (szótár, szakszótár, szakmai szójegyzék, lexikon, enciklopédia stb.); - másodlagos források (újságok, magazinok, szakkönyvek; egy-, két-, többnyelvű, és párhuzamos korpuszok; szakemberek stb.);

18 4. A fordító (tolmács) és a terminológia:
a modern elektronikai eszközök ismerete és alkalmazása: - nyilvános terminológiai adatbankok ismerete és használata (Internet); - elektronikus szótárak, enciklopédiák ismerete és alkalmazása (CD-ROM stb.); - terminológiakezelő szoftverek megismerése és alkalmazása (terminotika); - a fordítás automatizálását – részben – lehetővé tevő eszközök megismerése (fordítómemória stb.);

19 4. A fordító (tolmács) és a terminológia:
saját nyelvi (terminológiai és általános) adatbank készítése és használata; terminológiai nehézségek alkalmi megoldása a fordítás során;

20 4. A fordító (tolmács) és a terminológia:
terminológiai munkába való bekapcsolódás (terminus technikusok gyűjtése, rendszerezése, továbbfejlesztése, létrehozása, ellenőrzése – mások számára is hozzáférhető formában és módon való kezelése).


Letölteni ppt "TERMINOLÓGIA Rövid bevezetés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések