Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Kompetenciafejlesztés „Kompetenciaalapú nevelés-oktatás Miskolcon” /HEFOP-3.1.2-P-2004-06-0012/1.0/ Tantestületi nevelési értekezlet 2006. március 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Kompetenciafejlesztés „Kompetenciaalapú nevelés-oktatás Miskolcon” /HEFOP-3.1.2-P-2004-06-0012/1.0/ Tantestületi nevelési értekezlet 2006. március 16."— Előadás másolata:

1 1 Kompetenciafejlesztés „Kompetenciaalapú nevelés-oktatás Miskolcon” /HEFOP-3.1.2-P-2004-06-0012/1.0/ Tantestületi nevelési értekezlet 2006. március 16.

2 2 Fogalmak tisztázása 1. Fogalmak tisztázása 1. /avagy : bizony, holtig tanul a jó pap/ A feladatmegoldó folyamat összetevői: A feladatmegoldó folyamat összetevői: –Tájékozottság: tudatos és akaratlagos, de a szükségesnél lassúbb, bizonytalanabb –Jártasság: a hasonló módon való megismétlés szintje, de már tudatos önellenőrzést, odafigyelést feltételez. A következő lépés előrelátására nem képes. –Készség: szilárd ismereteket kívánó, adott tevékenység azonos megismétlése, reprodukálása. A készség szintű elsajátítás igen tartós, néha életre szóló.

3 3 –Képesség: az emberi tevékenység során alakul ki. Szerzett ismeret + veleszületett adottság, hajlam, rátermettség, stb. –Képességfejlesztés: tudatos pedagógiai tevékenység. A tudás (tények, összefüggések, megoldási módok, stb.) és az értelmi tevékenységek (emlékezet, képzelet, következtetés, stb.) egyidejű fejlesztése. –Tehetség: az átlagosnál nagyobb képesség. –Tehetséggondozás: az átlagosnál nagyobb képesség felismerése, az ezzel rendelkező tanuló kiválasztása, fejlesztése. Csak differenciált oktatással érhető el.

4 4 Kompetencia: illetékességet, jogosultságot, szakértelmet, felkészültséget, hozzáértést jelent. Az „ismeretcentrikus pedagógiai észjárást” a kompetenciafejlesztés kell, hogy felváltsa. Kompetencia: illetékességet, jogosultságot, szakértelmet, felkészültséget, hozzáértést jelent. Az „ismeretcentrikus pedagógiai észjárást” a kompetenciafejlesztés kell, hogy felváltsa. Performancia: teljesítőképesség a legkülönbözőbb konfliktus-, vagy frusztrált helyzetben is. Performancia: teljesítőképesség a legkülönbözőbb konfliktus-, vagy frusztrált helyzetben is. Kompetencia (alkalmazható tudás) + performancia (alkalmazó képesség) = „teljesítményképes tudás”. Kompetencia (alkalmazható tudás) + performancia (alkalmazó képesség) = „teljesítményképes tudás”. –Új pedagógusmagatartást, szemléletet, értékrendet, szakértelmet igényel!

5 5 A fogalom tisztázása 2. / avagy mit is jelent a hogyishívják?/ A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. Tartalmi és módszertani változást jelent egyszerre. Tartalmi és módszertani változást jelent egyszerre.

6 6 A tartalmi-módszertani változás szükségessége Oktatáspolitikai alapdokumentumok írják elő: Oktatáspolitikai alapdokumentumok írják elő: –Nemzeti alaptanterv –OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája –Nemzeti Fejlesztési Terv Fokozott versenyhelyzet Fokozott versenyhelyzet Változó munkaerő- piaci igények Változó munkaerő- piaci igények Az oktatás egyre inkább érzékelhető belső válsága Az oktatás egyre inkább érzékelhető belső válsága

7 7 A változást sürgeti a kialakult iskolai gyakorlat Miközben szinte minden iskola pedagógiai programjának központi helyén a képességfejlesztés áll Miközben szinte minden iskola pedagógiai programjának központi helyén a képességfejlesztés áll –sem a tanulásszervezési módszerekben, –sem a taneszközök alkalmazásában, –sem a pedagógusok tanulási folyamatban játszott szerepében, –sem az ismeretek funkciójában nem történt meg a valóságos képességfejlesztéshez képességfejlesztéshez szükséges változás.

8 8 Egy lehetséges válasz: kompetencia alapú oktatási programcsomagok kidolgozása, kipróbálása Komplex taneszközegyüttesek Komplex taneszközegyüttesek Alternatívák gyűjteménye a tanuláshoz, tanításhoz Alternatívák gyűjteménye a tanuláshoz, tanításhoz Változatos módszertani és tanulásszervezési megoldások Változatos módszertani és tanulásszervezési megoldások Differenciálás, hátránykompenzálás, tehetséggondozás Differenciálás, hátránykompenzálás, tehetséggondozás

9 9 A tanulási-tanítási folyamat lényeges eleme a tevékenység, az aktivitás, a magyar iskolákra egyre jellemzőbb passzív tanulói magatartás megváltoztatása. A programcsomagok magukban foglalják a folyamat megtervezését, megszervezését és értékelését segítő eszközöket is. Legfontosabb feladatuk a tanítási-tanulási folyamatok biztosítása.

10 10 Kompetenciaterületek 1. Szövegértési-szövegalkotási 2. Matematikai 3. Idegen nyelvi 4. Informatikai 5. Szociális, életviteli és környezeti 6. Életpálya-építési

11 11 Szövegértési-szövegalkotási kompetencia Különböző műveletekre válnak képessé a tanulók: Különböző műveletekre válnak képessé a tanulók: –információk kiválasztása –a szöveg struktúrájának felismerése –a megértettek integrálása a meglévő tudásba –kritikai olvasás. A szép, folyamatos, hangsúlyos olvasás még nem jelenti, hogy a tanuló érti is a szöveget! Az olvasásnak hatékony technikai eszközzé kell válni!

12 12 Matematikai kompetencia Matematikai ismeretek + készségek,képességek Matematikai ismeretek + készségek,képességek –Készségek: számolás, számlálás, becslés, mérés, mértékegységváltás –Gondolkodási képességek: rendszerezés, következtetés, kombinativitás, bizonyítás, absztrahálás –Kommunikációs képességek: relációs szókincs, szövegértés, térlátás, ábrázolás –Tudásszerző képesség: műveletvégzési sebesség, problémaérzékenység, eredetiség és kreativitás, problémamegoldás –Tanulási képesség: figyelem, memória, feladatmegoldási sebesség

13 13 Idegen nyelvi kompetencia A használható nyelvtudás a munkahely megszerzésének és megtartásának elengedhetetlen feltétele! A használható nyelvtudás a munkahely megszerzésének és megtartásának elengedhetetlen feltétele! –Szövegértés-szövegalkotás az adott idegen nyelven –Kommunikáció!!! –Szociokulturális ismeretek és azok alkalmazásának képessége

14 14 IKT (=informatikai és kommunikációs technológiák) kompetenciája A munkaerőpiac egyes területein alapvető követelmény, más területein esélynövelő tényező. A munkaerőpiac egyes területein alapvető követelmény, más területein esélynövelő tényező. Nem egyszerűen számítógép ismeretet/ használatot jelent! Nem egyszerűen számítógép ismeretet/ használatot jelent!

15 15 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Ismeretek, készségek, képességek, amelyek alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének. Ismeretek, készségek, képességek, amelyek alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének. Lényegesebb elemei: Lényegesebb elemei: –egészséges önbizalom, –öntudatos és környezetért is felelős magatartás, –a világgal szembeni pozitív beállítódás, –tolerancia, –őszinte kommunikáció, –reális énkép kialakításának képessége, –kommunikációs és kooperációs készség.

16 16 Életpálya-építési kompetencia Alkalmazkodóképesség a gazdaság gyorsan változó igényeihez. Azaz: Alkalmazkodóképesség a gazdaság gyorsan változó igényeihez. Azaz: –saját képességeik alapos ismeretének birtokában, helyzetüket,lehetőségeiket pontosan feltérképezve, tudatosan készüljenek fel a munkaerő- piaci szerepekre; –jól tudjanak alkalmazkodni a változó munkakörülményekhez; –legyenek képesek a kreatív együttműködésre.

17 17 Programtípusok Az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló műveltségterülethez kapcsolódó modulok rendszere Az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló műveltségterülethez kapcsolódó modulok rendszere Kereszttantervi /eltérő műveltségterületek tananyagába ágyazódó/ modulok rendszere Kereszttantervi /eltérő műveltségterületek tananyagába ágyazódó/ modulok rendszere A tanórán kívüli keretek között felhasználható képességfejlesztő program A tanórán kívüli keretek között felhasználható képességfejlesztő program

18 18 „ Tartalomba ágyazott képességfejlesztés” A zárt tudáscsomagok átadása helyett készségeket, kompetenciákat (gondolkodási, kommunikációs, tanulási, együttműködési készségeket, stb.) kell fejleszteni, amelyek képessé teszik a diákokat arra, hogy életük további szakaszaiban is tudjanak tanulni. A képességfejlesztés mindig az ismeretek meghatározott körének közvetítésével ötvöződve jelenik meg.

19 19 A „mindenki tanítható legyen” elvének érvényesülése Előtérbe kerül, sőt kikerülhetetlen a differenciálás Előtérbe kerül, sőt kikerülhetetlen a differenciálás A frontális munkaszervezést felváltja az interaktivitás, a többirányú kommunikáció, a kooperatív tanulásszervezés, a csoport- és pármunka. A frontális munkaszervezést felváltja az interaktivitás, a többirányú kommunikáció, a kooperatív tanulásszervezés, a csoport- és pármunka.

20 20 A pedagógusi feladatok jellegének változásai a tanítási folyamatban Szempontok Frontális óra Kooperatív óra Felkészülési idő Valószínűleg kevesebb Valószínűleg több Későbbi felhasználható- ság Valószínűleg egy az egyben Valószínűleg csak elemeiben (szövegek, eszközök)

21 21 Az óra kezdete Tanári motiváció, a figyelem felkeltése valamilyen módon Teremrendezés, csoportalakítás. Motiváció: a diákok meglévő tudásának előhívása, szerepek kiosztása Az óra alatti segítés Magyarázat, kérdés, felelet frontálisan, megbeszélés közösen Kiscsoportok segítése, egyéni vagy kiscsoportos segítségadás; személyes jellegű A tanár mozgása Kevés mozgás, mindig mindenki lássa A tanár járkál a csoportok között, be is kapcsolódhat egy csoport munkájába A tanár hangereje Mindenkinek hallani kell, ezért hangos Halk, személyes

22 22 Téri távolság Hivatalos Bizalmas, társasági Leginkább szükséges tanári tulajdonságok Jó beszédkészség Hatásos kommunikáció Fegyelmezési készség „Azonnali reagálás” képessége PontosságÉrthetőség Jó magyarázó képesség „Színészi hajlam” Állandó koncentráció (nehogy rosszul, rosszat mondjon) Jó szervezőkészség Határozottság Az idő pontos bemérése és tartása Jó kapcsolatteremtő készség Megosztott figyelem Alkalmazkodó készség Nyitottság Kreativitás (főleg a szervezésben és a munkáltatásban)

23 23 Az értékelésnél Az egyének munkájának értékelése (felelet, tesztek) alapján Az „egész osztály” magatartásának értékelése A különböző csoportok értékelése, egyéni és csoportos értékelési módszerek váltakozása, a szociális készségek fejlesztése

24 24 A hagyományos (instruktív) és az újszerű (konstruktivista) pedagógia különbségei HagyományosKonstruktivista Tanár Főszereplő, szakértő Szervező, edző, társ az ismeretszerzésben Tanuló Passzív hallgató, befogadó Aktív cselekvő, konstruktív Tartalom Tantárgyakra bontott, elvont, átfogó Integrált, több tudományterületet átfogó, autentikus Értékelés Válogató, minősítő Diagnosztizáló, alakító Tanulási környezet Nagy lépések, kevés információ forrás, sok utasítás Apró lépések, sok interakció Didaktika A hagyományos háromszög: tanár, diák, tananyag Didaktikai sokszög: tanár, diáktárs, feladat, média

25 25 A program kipróbálásának támogatási rendszere Az iskolákat alkalmassá teszi a befogadásra Az iskolákat alkalmassá teszi a befogadásra A pedagógusokat felkészíti a tanításra A pedagógusokat felkészíti a tanításra Mentorhálózatot működtet. Mentorhálózatot működtet.

26 26 Összegezve: A koncepció alapelvei A koncepció alapelvei –A pedagógusszerep segítő, támogató jellege –Differenciálás, esélyegyenlőség –Egyensúlyteremtés –Motiváló tanulási környezet –Tevékenység-központúság –Mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme –A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája

27 27 A program kipróbálásának várható eredményei: A program kipróbálásának várható eredményei: –iskolakész oktatási programok, –tanuló-és tanárbarát taneszközök, –az adott programra szabott továbbképzési rendszer és tanácsadás, mentorálás, –informatív diagnosztikus mérési rendszerek, –esélyteremtő megoldások a hátrányokkal érkezőknek, –térségi központok kialakulása.

28 28 Történet a boldogságról

29 29 Milyen értéke van egy évnek, kérdi a tanuló aki nem ment át a vizsgán. Milyen értéke van egy hónapnak, kérdi az anya, aki hamarább szülte meg gyermekét.

30 30 Milyen értéke van egy hétnek, kérdi egy heti lap kiadója. Milyen értéke van egy órának, kérdik a szerelmesek, akik alig várják hogy találkozzanak.

31 31 Milyen értéke van egy percnek, kérdi az, aki lekéste a vonatot, buszt vagy repülőt.

32 32 Milyen értéke van egy másodpercnek, kérdi az ember, aki túlélt egy szerencsétlenséget. Milyen értéke van egy ezred másodpercnek, kérdi az, aki az Olympián az ezüst érmet nyerte meg.

33 33 Az idő senkire sem vár, ezért élvezz minden pillanatot, mert kimondhatatlan értéke van. Ha megosztod azt egy kedves emberrel, az értéke még nagyobbá nő. Ha megosztod azt egy kedves emberrel, az értéke még nagyobbá nő.

34 34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Kompetenciafejlesztés „Kompetenciaalapú nevelés-oktatás Miskolcon” /HEFOP-3.1.2-P-2004-06-0012/1.0/ Tantestületi nevelési értekezlet 2006. március 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések