Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetenciafejlesztés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetenciafejlesztés"— Előadás másolata:

1 Kompetenciafejlesztés
„Kompetenciaalapú nevelés-oktatás Miskolcon” /HEFOP P /1.0/ Tantestületi nevelési értekezlet március 16.

2 Fogalmak tisztázása 1. /avagy : bizony, holtig tanul a jó pap/
A feladatmegoldó folyamat összetevői: Tájékozottság: tudatos és akaratlagos, de a szükségesnél lassúbb, bizonytalanabb Jártasság: a hasonló módon való megismétlés szintje, de már tudatos önellenőrzést, odafigyelést feltételez. A következő lépés előrelátására nem képes. Készség: szilárd ismereteket kívánó, adott tevékenység azonos megismétlése, reprodukálása. A készség szintű elsajátítás igen tartós, néha életre szóló.

3 Képesség: az emberi tevékenység során alakul ki
Képesség: az emberi tevékenység során alakul ki. Szerzett ismeret + veleszületett adottság, hajlam, rátermettség, stb. Képességfejlesztés: tudatos pedagógiai tevékenység. A tudás (tények, összefüggések, megoldási módok, stb.) és az értelmi tevékenységek (emlékezet, képzelet, következtetés, stb.) egyidejű fejlesztése. Tehetség: az átlagosnál nagyobb képesség. Tehetséggondozás: az átlagosnál nagyobb képesség felismerése, az ezzel rendelkező tanuló kiválasztása, fejlesztése. Csak differenciált oktatással érhető el.

4 Kompetencia: illetékességet, jogosultságot, szakértelmet, felkészültséget, hozzáértést jelent. Az „ismeretcentrikus pedagógiai észjárást” a kompetenciafejlesztés kell, hogy felváltsa. Performancia: teljesítőképesség a legkülönbözőbb konfliktus-, vagy frusztrált helyzetben is. Kompetencia (alkalmazható tudás) + performancia (alkalmazó képesség) = „teljesítményképes tudás”. Új pedagógusmagatartást, szemléletet, értékrendet, szakértelmet igényel!

5 A fogalom tisztázása 2. /avagy mit is jelent a hogyishívják?/
A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. Tartalmi és módszertani változást jelent egyszerre.

6 A tartalmi-módszertani változás szükségessége
Oktatáspolitikai alapdokumentumok írják elő: Nemzeti alaptanterv OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája Nemzeti Fejlesztési Terv Fokozott versenyhelyzet Változó munkaerő-piaci igények Az oktatás egyre inkább érzékelhető belső válsága

7 A változást sürgeti a kialakult iskolai gyakorlat
Miközben szinte minden iskola pedagógiai programjának központi helyén a képességfejlesztés áll sem a tanulásszervezési módszerekben, sem a taneszközök alkalmazásában, sem a pedagógusok tanulási folyamatban játszott szerepében, sem az ismeretek funkciójában nem történt meg a valóságos képességfejlesztéshez szükséges változás.

8 Egy lehetséges válasz: kompetencia alapú oktatási programcsomagok kidolgozása, kipróbálása
Komplex taneszközegyüttesek Alternatívák gyűjteménye a tanuláshoz, tanításhoz Változatos módszertani és tanulásszervezési megoldások Differenciálás, hátránykompenzálás, tehetséggondozás

9 A tanulási-tanítási folyamat lényeges eleme a tevékenység, az aktivitás, a magyar iskolákra egyre jellemzőbb passzív tanulói magatartás megváltoztatása. A programcsomagok magukban foglalják a folyamat megtervezését, megszervezését és értékelését segítő eszközöket is. Legfontosabb feladatuk a tanítási-tanulási folyamatok biztosítása.

10 Kompetenciaterületek
Szövegértési-szövegalkotási Matematikai Idegen nyelvi Informatikai Szociális, életviteli és környezeti Életpálya-építési

11 Szövegértési-szövegalkotási kompetencia
Különböző műveletekre válnak képessé a tanulók: információk kiválasztása a szöveg struktúrájának felismerése a megértettek integrálása a meglévő tudásba kritikai olvasás. A szép, folyamatos, hangsúlyos olvasás még nem jelenti, hogy a tanuló érti is a szöveget! Az olvasásnak hatékony technikai eszközzé kell válni!

12 Matematikai kompetencia
Matematikai ismeretek + készségek,képességek Készségek: számolás, számlálás, becslés, mérés, mértékegységváltás Gondolkodási képességek: rendszerezés, következtetés, kombinativitás, bizonyítás, absztrahálás Kommunikációs képességek: relációs szókincs, szövegértés, térlátás, ábrázolás Tudásszerző képesség: műveletvégzési sebesség, problémaérzékenység, eredetiség és kreativitás, problémamegoldás Tanulási képesség: figyelem, memória, feladatmegoldási sebesség

13 Idegen nyelvi kompetencia
A használható nyelvtudás a munkahely megszerzésének és megtartásának elengedhetetlen feltétele! Szövegértés-szövegalkotás az adott idegen nyelven Kommunikáció!!! Szociokulturális ismeretek és azok alkalmazásának képessége

14 IKT (=informatikai és kommunikációs technológiák) kompetenciája
A munkaerőpiac egyes területein alapvető követelmény, más területein esélynövelő tényező. Nem egyszerűen számítógép ismeretet/ használatot jelent!

15 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák
Ismeretek, készségek, képességek, amelyek alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének. Lényegesebb elemei: egészséges önbizalom, öntudatos és környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, tolerancia, őszinte kommunikáció, reális énkép kialakításának képessége, kommunikációs és kooperációs készség.

16 Életpálya-építési kompetencia
Alkalmazkodóképesség a gazdaság gyorsan változó igényeihez. Azaz: saját képességeik alapos ismeretének birtokában, helyzetüket,lehetőségeiket pontosan feltérképezve, tudatosan készüljenek fel a munkaerő- piaci szerepekre; jól tudjanak alkalmazkodni a változó munkakörülményekhez; legyenek képesek a kreatív együttműködésre.

17 Programtípusok Az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló műveltségterülethez kapcsolódó modulok rendszere Kereszttantervi /eltérő műveltségterületek tananyagába ágyazódó/ modulok rendszere A tanórán kívüli keretek között felhasználható képességfejlesztő program

18 „Tartalomba ágyazott képességfejlesztés”
A zárt tudáscsomagok átadása helyett készségeket, kompetenciákat (gondolkodási, kommunikációs, tanulási, együttműködési készségeket, stb.) kell fejleszteni, amelyek képessé teszik a diákokat arra, hogy életük további szakaszaiban is tudjanak tanulni. A képességfejlesztés mindig az ismeretek meghatározott körének közvetítésével ötvöződve jelenik meg.

19 A „mindenki tanítható legyen” elvének érvényesülése
Előtérbe kerül, sőt kikerülhetetlen a differenciálás A frontális munkaszervezést felváltja az interaktivitás, a többirányú kommunikáció, a kooperatív tanulásszervezés, a csoport- és pármunka.

20 A pedagógusi feladatok jellegének változásai a tanítási folyamatban
Szempontok Frontális óra Kooperatív óra Felkészülési idő Valószínűleg kevesebb Valószínűleg több Későbbi felhasználható-ság Valószínűleg egy az egyben Valószínűleg csak elemeiben (szövegek, eszközök)

21 Az óra kezdete Az óra alatti segítés A tanár mozgása A tanár hangereje
Tanári motiváció, a figyelem felkeltése valamilyen módon Teremrendezés, csoportalakítás. Motiváció: a diákok meglévő tudásának előhívása, szerepek kiosztása Az óra alatti segítés Magyarázat, kérdés, felelet frontálisan, megbeszélés közösen Kiscsoportok segítése, egyéni vagy kiscsoportos segítségadás; személyes jellegű A tanár mozgása Kevés mozgás, mindig mindenki lássa A tanár járkál a csoportok között, be is kapcsolódhat egy csoport munkájába A tanár hangereje Mindenkinek hallani kell, ezért hangos Halk, személyes

22 Leginkább szükséges tanári tulajdonságok
Téri távolság Hivatalos Bizalmas, társasági Leginkább szükséges tanári tulajdonságok Jó beszédkészség Hatásos kommunikáció Fegyelmezési készség „Azonnali reagálás” képessége Pontosság Érthetőség Jó magyarázó képesség „Színészi hajlam” Állandó koncentráció (nehogy rosszul, rosszat mondjon) Jó szervezőkészség Határozottság Az idő pontos bemérése és tartása Jó kapcsolatteremtő készség Megosztott figyelem Alkalmazkodó készség Nyitottság Kreativitás (főleg a szervezésben és a munkáltatásban)

23 Az értékelésnél Az egyének munkájának értékelése (felelet, tesztek) alapján Az „egész osztály” magatartásának értékelése A különböző csoportok értékelése, egyéni és csoportos értékelési módszerek váltakozása, a szociális készségek fejlesztése

24 A hagyományos (instruktív) és az újszerű (konstruktivista) pedagógia különbségei
Tanár Főszereplő, szakértő Szervező, edző, társ az ismeretszerzésben Tanuló Passzív hallgató, befogadó Aktív cselekvő, konstruktív Tartalom Tantárgyakra bontott, elvont, átfogó Integrált, több tudományterületet átfogó, autentikus Értékelés Válogató, minősítő Diagnosztizáló, alakító Tanulási környezet Nagy lépések, kevés információ forrás, sok utasítás Apró lépések, sok interakció Didaktika A hagyományos háromszög: tanár, diák, tananyag Didaktikai sokszög: tanár, diáktárs, feladat, média

25 A program kipróbálásának támogatási rendszere
Az iskolákat alkalmassá teszi a befogadásra A pedagógusokat felkészíti a tanításra Mentorhálózatot működtet.

26 Összegezve: A koncepció alapelvei
A pedagógusszerep segítő, támogató jellege Differenciálás, esélyegyenlőség Egyensúlyteremtés Motiváló tanulási környezet Tevékenység-központúság Mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája

27 A program kipróbálásának várható eredményei:
iskolakész oktatási programok, tanuló-és tanárbarát taneszközök, az adott programra szabott továbbképzési rendszer és tanácsadás, mentorálás, informatív diagnosztikus mérési rendszerek, esélyteremtő megoldások a hátrányokkal érkezőknek, térségi központok kialakulása.

28 Történet a boldogságról

29 Milyen értéke van egy évnek, kérdi a tanuló aki nem ment át a vizsgán.
Milyen értéke van egy hónapnak, kérdi az anya, aki hamarább szülte meg gyermekét.

30 Milyen értéke van egy hétnek, kérdi egy heti lap kiadója.
Milyen értéke van egy órának, kérdik a szerelmesek, akik alig várják hogy találkozzanak.

31 Milyen értéke van egy percnek, kérdi az, aki lekéste a vonatot, buszt vagy repülőt.

32 Milyen értéke van egy másodpercnek, kérdi az ember, aki túlélt egy szerencsétlenséget.
Milyen értéke van egy ezred másodpercnek, kérdi az, aki az Olympián az ezüst érmet nyerte meg.

33 Ha megosztod azt egy kedves emberrel, az értéke még nagyobbá nő.
Az idő senkire sem vár, ezért élvezz minden pillanatot , mert kimondhatatlan értéke van. Ha megosztod azt egy kedves emberrel, az értéke még nagyobbá nő.

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kompetenciafejlesztés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések