Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

III. A szív működése. Autonóm ingerképzés: beidegzés teljes hiányában is ellátja feladatát: több ezer ember él átültetett (transzplantált) szívvel szívciklus:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "III. A szív működése. Autonóm ingerképzés: beidegzés teljes hiányában is ellátja feladatát: több ezer ember él átültetett (transzplantált) szívvel szívciklus:"— Előadás másolata:

1 III. A szív működése

2 Autonóm ingerképzés: beidegzés teljes hiányában is ellátja feladatát: több ezer ember él átültetett (transzplantált) szívvel szívciklus: systole (összehúzódás) – diastole (elernyedés) mivel a mioglobinhoz kötött O 2 - és a glikogénraktár minimális => a szív obligát aerob szerv: folyamatos oxigén- és tápanyagellátás szükséges étkezést követően: glükóz fedezi az E- igényt, egyébként mást is képes felhasz- nálni: szabad zsírsavak, aminosavak, tejsav, ketontestek

3 myocyták: szívizomsejtek – harántcsíkolat - egymagvú sejtek → láncszerűen egymás után: szívizomrostok: a szív „munkaizom- zata”: fő funkciójuk az összehúzódás - a sejtek között alacsony elektromos ellenállású kapcsolatok (gap junction) => egységes egészként reagálnak az ingerre (syncytium) – gyors ingerületvezetés - myocyták kontrakciójához Ca 2+ -szint növekedése szükséges (vö. izomtan): sarco- plasma-reticulum Ca 2+ -raktára (90%), extracelluláris beáramlás (10%) Sejttípusok

4 Kisebb számban egyéb, speciális sejtek: ingerképzés és ingerületvezetés sejtjei a) nodalis szövet: - szinuszcsomó (nodus sinuatrialis; SA- csomó; Keith-Flack-csomó ) - pitvar-kamrai csomó (nodus atrioventri- cularis; AV-csomó; Aschoff-Tawara-csomó ) - spontán membrándepolarizáció - lassú ingerületvezetés b) His-köteg, Tawara-szárak (jobb-bal), Purkinje-rostok - gyors ingerületvezetés

5

6 Az összehúzódás ingere a szinuszcsomó- ban képződik: ( 8 mm hosszú, 2 mm vastag ) jobb pitvar felső részében ( vena cava superior nyílásánál ) → pitvari myocyták vezetik (normálisan a 2 csomó között nincsenek speciális vezetőrostok) → pitvarok kontrakciója → AV-csomóhoz ér: j.p. alsó részében, a pitvarközti sövény jobb oldalán ( 22 x 10 x 3 mm ): késlelteti az ingerület vezetését Szívciklus – ingerületvezetés

7 => kamrai systole csak a pitvari összehúzó- dás után induljon el! → His-köteg /emlősszívben pitvarok- kamrák között: anulus fibrosus => 2 syn- cytium, melyeket csak a His-köteg köt össze elektromosan/ → Tawara-szárak → Purkinje-rostok → kamrai myocyták: kamrakontrakció

8 A szív folyamatos autonóm (vegetatív) ideg- rendszeri szabályozás alatt áll: a szimpatikus- paraszimpatikus idegek a SA- és az AV- csomóra hatnak Szinuszcsomóra: ingerképzés frekvenciájára hatnak: szimpatikus ingerületek → növelik (= pozitív chronotrop hatás); paraszimp. (nervus vagus): csökkentik (negatív chronotrop hatás) - endogén frekvenciája: ~100/min (átültetett szívek így vernek) AV-csomóra: ingerületvezetési sebességre: szimpatikus → nő (poz. dromotrop hatás); paraszimpatikus (n. vagus) → neg. dromotrop hatás

9 A szívizomsejtek akciós potenciálja nem kelthető újra, amíg a membrán nem repolarizálódik: ingerelhetetlen (refrakter) állapot – de a depolarizáció-repolarizáció alatt lezajlik az összehúzódás! (=> mire újra ingerelhető a sejt, a kontrakció már lezajlott) => sorozatingerléskor a kontrakciók NEM folyhatnak össze! (nincs tetanusz; ld: izomtan) Kamraösszehúzódáskor az anulus fibro- sus síkja lefelé (szívcsúcs felé) mozdul => pitvarok V ↑ => vénás beáramlás gyorsul => a szív szívó-nyomó pumpa

10 IV. A cardiovascularis szabályozás

11 A véráramlás helyi szabályozó tényezői 1) arteriolák + prekapilláris sphincterek simaizmainak ( egyegységes típusúak; vö. izomtan; érfalban körkörösen/spirálisan hely. el) miogén tónusa: éren belüli p-emelkedés => megnyújtja őket => összehúzódnak (prekapilláris ellenállás nő): áramlási önszabályozás/ autoreguláció ( egy nyomástartományban működik ) – szerepe: a vérnyomás (artériás p) növeke- dését nem követi automatikusan a kapillá- ris p-növ. => filtráció folyamatos, ± azonos mértékű

12 2) funkcionális (munka-) hyperaemia: az aktív szövetekben nő az átáramlás – mechanizmus: értágító anyagok felsza- badulása helyileg: anyagcseretermékek (CO 2, H +, adenozin /pl.: ATP-ből!/) => prekapilláris érellenállás csökken 3) érendothelsejtekből (ereket bélelő sejtek) is felszabadul- hatnak értágító-szűkítő molekulák – pl.: NO értágító (gyorsan bomlik => helyi hatás)

13 Központi szabályozás A) Idegrendszeri: Nyúltvelő + gerincvelő szab. struktúrák – felsőbb idegrendszeri központokból (agykéreg, limbikus rendszer, hypothala- mus) is kaphatnak információkat Szoros kapcsoltság a légzésszabályozás- sal: anatómiai-mechanikai kapcsoltság + közös szenzoros receptorok; az agytörzs- ben szinaptikus kapcsolat a 2 rendszer között.

14 Vasoconstrictio: folyamatos szimpatikus érszűkítő aktivitás tartja fenn az értónust, perifériás ellenállást - arteriolák szakaszán nagy sűrűségű beidegzés ↔ nagyartériákon kisebb - agy: kicsi ↔ izmok, bőr, zsigerek: nagy sűrűség Vasodilatatio: - egyes szervekben: paraszimpatikus vasodilatator idegek (nyálmirigyek; nemi szervek vérbősége erectio idején – transz- mitter: NO)

15 B) Hormonok szerepe: Keringő katecholaminok (adrenalin, nor- adrenalin): - kis cc. => értágulat ( egy biz. receptorhoz kötő- dik ) - nagy cc. => érszűkület ( más receptorok által ) => vérnyomás ↑ Renin-angiotenzin-rendszer - angiotenzin II (bővebben ld. veseműkö- dés) → érszűkítés: vérzés, folyadékvesz- tés esetén Vazopresszin (= ADH) - nagy vérveszteségkor érszűkítő

16 Idegi szabályozóközpontok: Nyúltvelői rostro-ventrolateralis neuroncsopor- tok (RVLM): szimpatikus efferensek irányí- tása: - érösszehúzó (vasoconstrictor) idegek - szívszabályozás => „presszorválasz”: vérnyomás, szívfrek- vencia, szívösszehúzódások ereje ↑ - összegzik a perifériás receptoroktól + a felsőbb központokból jövő információkat - ezen neuroncsoportok + a légzésszabá- lyozók épsége létfontosságú: vérzés, érelzáródás, gyulladás, mechanikai nyomás, sérülés => általában halálos

17 Nyúltvelő caudalis sejtcsoportjai: - nincs spontán aktivitás: perifériás receptorok / felsőbb szintek aktiválhatják - RVLM-sejtek gátlása - vasoconstrictor idegek akciós potenciál- ját ↓ - szív: negatív chrono-, dromotrop hatás (n. vaguson keresztül) A szívet szabályozó rendszer a két sejt- csoportnak köszönhetően reciprok beideg- zésű: szívfrekvencát növelő válasz esetén: szimpatikus idegek akciós potenciáljának v ↑, paraszimpatikus (n. vagus) ↓

18 De: a nagy vérköri értónus szabályozása csak a szimpatikus ingerületek frekvenci- ájának változtatása által valósul meg! Légzési kapcsoltság: nyúltvelői cardiovas- cularis szabályozó struktúrák: belégzéskor szimpatikus aktivitás ↑ => vérnyomás ↑

19 Szenzoros működések: Magas nyomású receptorok: carotis sinus (a. carotis interna eredésénél) + aortaív, kiinduló nagyerek eredésénél: baroreceptorok – ingerük az éren belüli nyomásemelkedés - ingerületeik a nyv. caudalis sejtcsoportjá- hoz futnak → innen: n. vagus => nyugalmi vagustónus (egyébként a SA-csomó 100/perccel képezne ingerületet!) - gátolják a RVLM szimpatikus aktivitását - a vérnyomás rövid távú szabályozása

20

21 Alacsony nyomású receptorok: - 2 vena cava, 4 v. pulmonalis: pitvarokba érkezés előtt elhelyezkedő mechanore- ceptorok + tüdőartériákban, bal kamra belső falában (= cardiopulmonalis receptorok) - a vérnyomás hosszú távú szabályozása - érfal feszülését érzékelik → n. vagushoz + hormonális hatások: ADH-, renin elválasztását (+ aldoszteronét ) szabályozzák ( pl.: pitvari p ↑ => ADH ↓ => vízürítés ↑ )

22 Artériás kemoreceptorok: - fiziológiásan nincs szerepük a szimpatikus / vagus- tónus beállításában: jelentős O 2 -hiány esetén aktiválód- nak => vérnyomásnövelés

23 Magatartási reakciókkal való összehango- lás: agykéreg, limbikus rendszer, hypothalamus közreműködésével cardiovascularis védekező reakció: „fight or flight” – Cannon: - szívfrekvencia, összehúzódások ereje, átáramlott vérmennyiség ↑ - vasodilatatio vázizmokban - vasoconstrictio vesében, zsigerekben, bőrben - vérnyomás ↑ - a baroreceptorok jelzéseit felülírják a magasabb idegrendszeri szintek: nyúltve- lői gátlás gátlása

24 „tükörképe”: tetszhalál-reakció: amikor már nem képes az állat elmenekülni - extrém alacsony szívfrekvencia (bradycardia) - vér nagy része a kitágult izomerekbe áramlik - nagyon ritka légzés - teljes vázizom-elernyedés - emberben megfelelője lehet a pszichés sokk miatti ájulás

25 Fájdalmat kísérő keringési válaszok: fájdalomérző receptorok => presszorválasz (vérnyomás, szívritmus ↑) mély fájdalomreceptorok (csonthártya, here) ingerlése => vérnyomáscsökkenést idézhet elő => ájulás

26 Vérzést követő keringési válaszok: 500 ml vérvesztést nagyobb probléma nélkül (perctérfogat csökkenése nélkül) elviselünk => véradás: 400 ml („egység”) kis vérvesztés => kapacitáserekben lévő mennyiség ↓: szimpatikus aktiválódás a vénás erekben → vénás nyomás ↓ nagy veszteség => alacsony és magas p receptorok jelzései ↓ => nyúltvelő: caudalis csoport nem gátolja a RVLM- sejteket =>

27 => - agy-, szíverek kivételével általános vasoconstrictio (kapacitáserekben is) - szívfrekvencia ↑ (tachycardia) => egyes szövetek (pl. vázizom): filtráció csökken, sőt: folyadékfelszívás: az interstitalis folyadék egy része áthelyező- dik az erekbe! => alacsony p receptorok => hormonális válaszok: - ADH ↑ => vesében vízvisszaszívás ↑; - reninszint ↑ => Angiotenzin II ↑ => vasoconstrictio, hypothalamus szomjúságközpontjának ingerlése

28 V. Egyes érterületek vérkeringési viszonyai

29 A szív vérellátása arteria coronariák táplálják artériaágak között nincs (vagy alig) anasz- tomózis => atherosclerosis => szívizomel- halás: egyik fő halálok! kapillárishálózat bőséges: átlagosan minden izomrostra jut egy! vénák vére: nagy része: sinus coronariu- son át: j. pitvarba; kis rész: j. és b. pitvar, b. kamra (=> minimális keveredés!) O 2 -kihasználás a coronariakeringésben a legnagyobb (kb. 3x-sa a többi szövetének)

30 coronariaág(ak) szűkülete => szívizom csökkent vérellátása (ischaemia) => angina pectoris: jellegzetes mellkasi fájdalom + áramlási viszonyok és az érfal belső felszínének megváltozása => thrombusképződés gyakoribb → elzáródás → szívizomelhalás ( myocardialis infarctus )

31 A zsigeri (splanchnicus) terület vérkeringése Gyomor-bél–rendszer, hasnyálmirigy, lép, máj keringése nyugalomban: perctérfogat 25%-a, de erősen változékony: cardiovascularis alkalmazkodás <= a hasi szervek alap- szintű működésre csökkent perfúzió mellett is képesek → így az agy és a szív megfelelő vérellátása biztosítódik a vérmennyiség 20%-a itt helyezkedik el: tartalékoló (rezervoár-) funkció

32 Alkalmazkodás két módja: - prekapilláris rezisztenciaerek általános szűkítése - kapacitáserek kiürítése: vénákból a jobb szívfél felé helyeződik át a vér A máj vérellátása: májartéria (vérellátás 25%-a) + vena portae (75%) → keveredés a májsejtek közötti sinusoidokban → májvénák → vena cava inferior

33 A vázizom vérkeringése Fiatal felnőtt férfiban a testtömeg 40-50%- a nyugalmi perctérfogat 20%-a → maximális teljesítménynél a 80%-a vörös izmok (lassú, tónusos működés, aerob metabolizmus túlsúlya): hajszálerekkel gazdagabban ellátottak, mint a fehér izmok (gyors, erős kontrakció, anaerob anyagcsere túlsúlya)

34 Keringésszabályozás: - helyi, izomrostokból kilépő anyagcsere- termékek → értágulás - katecholaminok (intenzív tevékenység alatt adrenalin szabadul fel a mellékvesék- ből) - izompumpa: fázisosan összehúzódó izom összenyomja a benne futó ereket (→ artériákban is => tónusos kontrakció alatt az artériás beáramlás gátlódik!)

35 Cardiovascularis alkalmazkodás: edzett egyénekben: szimpatikus aktivitás → poz. inotrop (kontrakciós erő) hatás, a szívfrekvencia nem vagy alig nő (nagy teljesítmény => poz. chronotrop hatás is) edzetlen egyénekben eltérően: kis teljesít- ménynövekedéskor is pozitív ino- és chronotrop hatás oxigénadósság: nagyon nagy teljesítmény- kor az izom kis ideig több E-t használ fel, mint amennyit oxidációval fedezni képes: anaerob lebontás (foszfokreatin bontása + tejsavképződés)

36 → aktivitás végeztével a P-kreatin újra- szintetizálódik, tejsav → glükózzá (máj; ld. Cori-kör – izomtan): ezek O 2 -többletfel- használással járnak => az adósság visszafizetődik

37 A bőr vérkeringése Semleges környezeti t-n (felöltözve ~22ºC): nyugalmi perctérfogat 5%-a vérátáramlása elsősorban a hőszabályo- zás függvénye: perctérfogat 60%-áig! emocionális reakciók (izgalom, öröm, bánat, félelem) => nyaki és felső mellkasi részeken vasoconstrictiót (elsápadás) és vasodilatatiót (elpirulás) is okozhatnak 1–1,5 mm vastag bőr, alatta: bőr hajszál- ereiből összeszedődő vénák: nagy kapaci- tás: ~ 1l vért tárolhatnak

38 Keringés szempontjából: 1) acralis/apicalis terület (ujjak, tenyér, lábujjak, talp, orr, fülek, ajkak): arteriovenosus anasztomózi- sok (kapilláriszóna kizárásával vezetik a vért a vénákba) - az érátmérőt csak a szimpatikus idegek szabályozzák 2) nem acralis területek: nagy felület - nincsenek art.-ven. anasztomózisok - szimpatikus szab. (dilatatio 1/4 része) + másik mechanizmus: verejtékmirigyek verejtékszekréció + kallikrein enzim → bradikinint állít elő ( interstitialis prekurzorból ) → értágítás

39 Alkalmazkodás a meleghez: nagyon meleg környezet / extrém hőter- melés: bőrerek maximális tágulata + agy, szív, izomzat átáramlása is elégséges legyen => zsigerek, sőt: vese vérellátása ↓ meleg környezet + fizikai terhelés: izommunka => fokozott hőtermelés => bőr vasodilatatio → konfliktus: bőr – izmok – vérnyomás megtartása között - elsőbbség a hőszabályozásé: izom-bőr értágulat miatti keringési elégtelenség alakulhat ki verejtékelválasztás

40 Az agy vérkeringése; az agy- gerincvelői folyadék Az agyi vérellátás folyamatossága fontosabb, mint más szerveké: vérellátás megszűnése → 5 sec belül: súlyos műkö- dési zavar áll be - 3 percig: reverzibilis - 3–6 perc: zavarok maradhatnak vissza - 6 percen túl: halálos tömege a testtömeg 2%-a, perfúzió: 15%- a; nyugalmi oxigénfogyasztás 25%-a (!) magas O 2 - és glükózfelhasználás

41 Agy vérellátása: 2 a. carotis interna + (2 a. vertebralis →) a. basilaris → agyalapon: circulus arteriosus willisi - a. car. interna: féltekék elülső 2/3-a - a másik ( vertebrobasilaris ) rész: hátsó 1/3 ellátása

42 Agyi keringési sajátosságok: nem vesz részt az autonóm (vegetatív) idegrendszer általános keringési válaszaiban (érszűkítés – tágítás) kapillárisainak endothelsejtjei szorosan zárnak: vér-agy gát extracellularis folyadék nem szűrlet ( ultrafiltrátum ), hanem az endothel szekréciós terméke koponyaűri nyomás akkor állandó, ha: az agyszövet + CSF + az erekben lévő vér térfogata állandó

43 Keringési autoreguláció: ischaemia (vérellátási hiányosság) – oedema (vizenyő) közötti tartományban: vérnyomás ↑ => agyi érellenállás ↑ = agyi vérellátás független a perfúziós nyomástól! - kiváltó: miogén tónus + anyagcsereténye- zők, pl.: CO 2 -szint → csökkenésekor agyi vérátfolyás is csökken => akaratlagos hyperventilatio => vérellátás akár 35%-kal is ↓ => szédülés, zavart tudat funkcionális hyperaemia: aktív agyterületek fokozott véráramlása (<= helyi anyagcsere- tényezők)

44 Vér-agy gát: agyi sejtközötti folyadék nincs diffúziós kapcsolatban a vérplazmával (<= az ideg- sejteknek stabil extracellularis környezetre van szükségük) szorosan záró endothelsejtek: csak gázok és néhány lipofil anyag juthat át szabadon fiziológiásan az idegsejtek egyedüli tápa- nyaga, a glükóz → szállítómolekulával jut át (ugyanígy a fehérje-, neurotranszmitter- szintézishez szükséges aminosavak is)

45

46 Az agy-gerincvelői folyadék – liquor cerebro- spinalis: agykamrákban keletkezik → 4. kamrából → 2 belső agyhártya közé ( subarachnoidealis tér; ld. köv. félév ) → agyat + gerincvelőt körülveszi mechanikai védelem az idegsejteknek a kapillárisendothel sejtjei nem zárnak szorosan → kis molekulákat, ionokat átengedik, viszont a kapillárisokat borító ún. ependymasejtek: ők választják ki a CSF-t; szorosan zárnak => vér-liquor gát

47 összetétele ≈ agyi interstitialis folyadék ~ 500 ml/nap → visszaszívódás: külső agyhártya – koponyacsont közötti vénás sinusokba ha a termelődés > felszívódás ( vírus-, bacifertőzések okozta gyulladás miatt); daganat; vérzés => nyomásfokozódás - nyomásfokozódás oka lehet még az aka- dályozott elfolyás: hosszú időn keresztül hatva => idegszövetroncsolódás, vízfejűség (hydrocephalus) jöhet létre

48 A keringés témakör ábráinak forrásai: http://training.seer.cancer.gov/images/anatomy/cardiovascular/heart.jpg http://www.pages.drexel.edu/~rjb56/images/tissue2.gif http://www.daviddarling.info/images/circulatory_system.jpg http://www.coolschool.ca/lor/BI12/unit9/U09L03/PulSysCirc.gif http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/athens/forum/6100/1arteries.gif&imgrefurl=http://www.geocities.com/athens/forum/6100/1bldvessel.html&usg=__2gaFmJsq- EExFOURhaj7UGhSEL4=&h=514&w=500&sz=35&hl=hu&start=3&tbnid=WS_1KtOBWhckkM:&tbnh=131&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Darteries%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DGhttp://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/athens/forum/6100/1arteries.gif&imgrefurl=http://www.geocities.com/athens/forum/6100/1bldvessel.html&usg=__2gaFmJsq- EExFOURhaj7UGhSEL4=&h=514&w=500&sz=35&hl=hu&start=3&tbnid=WS_1KtOBWhckkM:&tbnh=131&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Darteries%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DG http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.merriam-webster.com/art/med/artery.gif&imgrefurl=http://www.merriam-webster.com/art/med/artery.htm&usg=__CnJX5SpE6T6NFv- adZ2y39EmM68=&h=997&w=640&sz=84&hl=hu&start=2&tbnid=Y1q0kd_DW6VSrM:&tbnh=149&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dartery%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DGhttp://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.merriam-webster.com/art/med/artery.gif&imgrefurl=http://www.merriam-webster.com/art/med/artery.htm&usg=__CnJX5SpE6T6NFv- adZ2y39EmM68=&h=997&w=640&sz=84&hl=hu&start=2&tbnid=Y1q0kd_DW6VSrM:&tbnh=149&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dartery%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DG http://www.bg.ic.ac.uk/Staff/khparker/homepage/BSc_lectures/2002/Aterial_anatomy.jpg http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://img.sparknotes.com/figures/E/eb57ee3c0bbce61d887722fc5931002b/portal_vein_system- visceral_arteries.jpg&imgrefurl=http://sparkcharts.sparknotes.com/health/generalanatomy/section18.php&usg=__S30c2_LUTTB1iNaxLSdb2zF5vHo=&h=499&w=368&sz=150&hl=hu&start=8&tbni d=QnPrfDURv8ci2M:&tbnh=130&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dvein%2Bsystem%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DGhttp://images.google.hu/imgres?imgurl=http://img.sparknotes.com/figures/E/eb57ee3c0bbce61d887722fc5931002b/portal_vein_system- visceral_arteries.jpg&imgrefurl=http://sparkcharts.sparknotes.com/health/generalanatomy/section18.php&usg=__S30c2_LUTTB1iNaxLSdb2zF5vHo=&h=499&w=368&sz=150&hl=hu&start=8&tbni d=QnPrfDURv8ci2M:&tbnh=130&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dvein%2Bsystem%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DG http://www.bg.ic.ac.uk/Staff/khparker/homepage/BSc_lectures/2002/Venous_anatomy.jpg http://www.accessexcellence.org/AE/AEC/CC/images/art_vein.gif http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.coolschool.ca/lor/BI12/unit9/U09L07/lymphaticsys.png&imgrefurl=http://www.coolschool.ca/lor/BI12/unit9/U09L07.htm&usg=__dNavRhcAn_Hw6 dDKwIMo5ynYku0=&h=502&w=295&sz=132&hl=hu&start=8&tbnid=P7r5nZSleyworM:&tbnh=130&tbnw=76&prev=/images%3Fq%3Dlymphatic%2Bsystem%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3D Ghttp://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.coolschool.ca/lor/BI12/unit9/U09L07/lymphaticsys.png&imgrefurl=http://www.coolschool.ca/lor/BI12/unit9/U09L07.htm&usg=__dNavRhcAn_Hw6 dDKwIMo5ynYku0=&h=502&w=295&sz=132&hl=hu&start=8&tbnid=P7r5nZSleyworM:&tbnh=130&tbnw=76&prev=/images%3Fq%3Dlymphatic%2Bsystem%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3D G http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/Athens/Forum/6100/1lymphaticspic.gif&imgrefurl=http://www.geocities.com/Athens/Forum/6100/1lymph.html&usg=__QBQK0Xef8 nkZicEQupI5z6Ruhws=&h=600&w=341&sz=28&hl=hu&start=3&tbnid=HXhSRBp6i3DfNM:&tbnh=135&tbnw=77&prev=/images%3Fq%3Dlymphatic%2Bsystem%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa% 3DGhttp://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/Athens/Forum/6100/1lymphaticspic.gif&imgrefurl=http://www.geocities.com/Athens/Forum/6100/1lymph.html&usg=__QBQK0Xef8 nkZicEQupI5z6Ruhws=&h=600&w=341&sz=28&hl=hu&start=3&tbnid=HXhSRBp6i3DfNM:&tbnh=135&tbnw=77&prev=/images%3Fq%3Dlymphatic%2Bsystem%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa% 3DG http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Illu_lymph_node_structure.png&imgrefurl=http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyirokcsom%25C3%25B3&usg= __cr-CvXOXQcPhPOkWpiHMb- Uw3v4=&h=300&w=520&sz=106&hl=hu&start=1&tbnid=tMX9NNCAHiOGUM:&tbnh=76&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dlymphatic%2Bnodus%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DGhttp://images.google.hu/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Illu_lymph_node_structure.png&imgrefurl=http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyirokcsom%25C3%25B3&usg= __cr-CvXOXQcPhPOkWpiHMb- Uw3v4=&h=300&w=520&sz=106&hl=hu&start=1&tbnid=tMX9NNCAHiOGUM:&tbnh=76&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dlymphatic%2Bnodus%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DG http://a248.e.akamai.net/7/248/430/20080327144034/www.mercksource.com/ppdocs/us/common/dorlands/dorland/images/nodus_n.%20lymphoideus(1).jpg http://www.daviddarling.info/images/spleen_cross-section.jpg http://www.daviddarling.info/images/spleen_side.jpg http://www.freshgasflow.com/images/physics_images/flow_images/basics/laminar_turbulent_flow.gif http://www.vhlab.umn.edu/atlas/phystutorial/graphics/fig2.gif http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.abacon.com/plowman/images/fig410.gif&imgrefurl=http://www.abacon.com/dia/exphys/ten.html&usg=__m40Ee97RNOv_fLkMgitAo3HitXo=&h=3 41&w=527&sz=40&hl=hu&start=4&tbnid=4R6hVe4bLfSCpM:&tbnh=85&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dmicrocirculation%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DGhttp://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.abacon.com/plowman/images/fig410.gif&imgrefurl=http://www.abacon.com/dia/exphys/ten.html&usg=__m40Ee97RNOv_fLkMgitAo3HitXo=&h=3 41&w=527&sz=40&hl=hu&start=4&tbnid=4R6hVe4bLfSCpM:&tbnh=85&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dmicrocirculation%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DG http://www.web-books.com/eLibrary/Medicine/Physiology/Lymphatic/lymph_capillary.jpg http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/images/nature04480-f1.2.jpg http://www.theholisticcare.com/cure%20diseases/Images/varicose%20veins.jpg http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/2008/09/kepek_374-anat.jpg http://www.nottingham.ac.uk/nursing/practice/resources/cardiology/images/cardiac_conduction.gif http://www.healthyheart.nhs.uk/images/heart03.jpg http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://education.vetmed.vt.edu/curriculum/vm8054/labs/Lab12b/IMAGES/18%2520WEEK%2520SINUSOIDS%2520SMALL.jpg&imgrefurl=http://education.v etmed.vt.edu/curriculum/vm8054/labs/Lab12b/Lab12b.htm&usg=__wfqlWlYKQRDDW4YNKb26KvuDTqE=&h=324&w=432&sz=120&hl=hu&start=14&tbnid=tfqgJqd3MHCD2M:&tbnh=95&tbnw=12 6&prev=/images%3Fq%3Dcapillar%2Bsinusoid%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DGhttp://images.google.hu/imgres?imgurl=http://education.vetmed.vt.edu/curriculum/vm8054/labs/Lab12b/IMAGES/18%2520WEEK%2520SINUSOIDS%2520SMALL.jpg&imgrefurl=http://education.v etmed.vt.edu/curriculum/vm8054/labs/Lab12b/Lab12b.htm&usg=__wfqlWlYKQRDDW4YNKb26KvuDTqE=&h=324&w=432&sz=120&hl=hu&start=14&tbnid=tfqgJqd3MHCD2M:&tbnh=95&tbnw=12 6&prev=/images%3Fq%3Dcapillar%2Bsinusoid%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DG http://education.vetmed.vt.edu/curriculum/vm8054/labs/Lab20/IMAGES/SINUSOIDS%20WITH%20ARROWS.jpg http://www.adinstruments.com/solutions/experiments/labtutor_experiments/full.php?exp_id=242§ion_id=15&name_id=321&template=teaching http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Circulus_arteriosus_schaf.jpg/180px- Circulus_arteriosus_schaf.jpg&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Circulus_arteriosus_cerebri&usg=__eax4FzxQb2RenaM8rgyrAZ78AlE=&h=207&w=180&sz=14&hl=hu&start=10&tbnid=OXp6jp dZdf2gUM:&tbnh=105&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dcirculus%2Barteriosus%2Bwillisi%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DGhttp://images.google.hu/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Circulus_arteriosus_schaf.jpg/180px- Circulus_arteriosus_schaf.jpg&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Circulus_arteriosus_cerebri&usg=__eax4FzxQb2RenaM8rgyrAZ78AlE=&h=207&w=180&sz=14&hl=hu&start=10&tbnid=OXp6jp dZdf2gUM:&tbnh=105&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dcirculus%2Barteriosus%2Bwillisi%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DG http://content.answers.com/main/content/img/oxford/Oxford_Body/019852403x.blood-brain-barrier.1.jpg http://www.irishscientist.ie/2002/02images/87s01-00.jpg


Letölteni ppt "III. A szív működése. Autonóm ingerképzés: beidegzés teljes hiányában is ellátja feladatát: több ezer ember él átültetett (transzplantált) szívvel szívciklus:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések