Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER jogcím keretében nyertes pályázók részére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER jogcím keretében nyertes pályázók részére."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER jogcím keretében nyertes pályázók részére

2 Érintett jogcímrendelet 35/2013. (V.22.) VM rendelet

3 Benyújtás el ő tti teend ő k Általános szabályok alapos áttanulmányozása: 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) Ügyfélkapus regisztráció kérése az okmányirodában Saját ügyfélkapuval nem rendelkez ő ügyfél esetén: meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen „Meghatalmazás rögzítés” menüpont alatt. VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE G0002 számú nyomtatványon (mulasztási bírság szabható ki mulasztás esetén) : Ha az ügyfél vagy meghatalmazottja adataiban eltérés van az Ügyfélkapu nyilvántartás és az MVH ügyfélnyilvántartás adatai között, akkor az elektronikus kérelem beadási felület nem érhet ő el ! Önellen ő rzés céljából célszer ű az MVH honlapján megtalálható Önellen ő rzési lista kitöltése!

4 Általános tudnivalók 2014. február 1. – 2014. június 31.: támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó joger ő s határozat esetén elektronikusan Egy évben legfeljebb 2 alkalommal nyújtható be Egy id ő szakon belül több KK lehetséges ha: 1.A két kifizetési kérelem benyújtása között min. három hónap eltelt, vagy 2.Korábbi KK-ra hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy 3.Ha legkés ő bb az újonnan benyújtott kérelme el ő terjesztésével egyidej ű leg visszavonja a korábbit. Számlák/számviteli bizonylatok kelte, ill. a teljesítés napja nem lehet korábbi a kérelem befogadásának napjánál, egyéb kiadás tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megel ő z ő 12 hónapnál Az ügyfél nem állhat cs ő d-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés, illetve végrehajtási eljárás alatt

5 Elszámolás módja Nem számolható el a támogatási összeget meghaladó vagy nem a m ű velet végrehajtása érdekében felmerült kiadás (Pl.:sikerdíj) A kifizetés alapját csak az ügyfél nevére szóló pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatok által igazolt kiadások képezhetik El ő legszámlák csak a pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el. Csak készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el (árucsere, lízing nem). ÉNGY és Gépkatalógus esetén: 1.Nem haladhatja meg a támogatási határozatban szerepl ő referenciaárat 2.A támogatási kérelem benyújtási id ő szak els ő napján hatályos katalógust kell alkalmazni

6 Elszámolás módja ÉNGy szerinti bontású számlarészletez ő kell az építkezésnél Ha a KK-ban igényelt összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által megállapított támogatási összeget, az MVH a támogatási összeget csökkenti a különbözettel! KK módosítás: a benyújtást követ ő 10 napon belül lehet elektronikusan, de csak a kérelem benyújtási id ő szakon belül! Postai benyújtás elutasításra kerül! Hiánypótlási felszólítás postai úton kerül megküldésre, valamint annak teljesítését is postai úton szükséges küldeni Egyéb kiadás: a Vhr. 3. számú melléklete alapján (a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke, a közm ű szolgáltatónak fizetett közm ű rácsatlakozási és használatbavételi díj). Nem lehet több, mint a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélküli – jóváhagyott kiadásainak 12 %-a, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek esetén legfeljebb 10 millió forintot.

7 Egyéb elszámolható kiadások 1. 35131 Villamosenergia-elosztás 2. 58114 Hirdetési hely könyvben 3. 58133 Hirdetési hely napilapban 4. 58143 Hirdetési hely folyóiratban, id ő szaki kiadványban 5. 59113 Hirdetési hely, id ő értékesítése filmben, video- és televízióm ű sorban 6. 60103 Rádiós reklámid ő 7. 6201 Számítógépes programozás 8. 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 9. 6203 Számítógép-üzemeltetés 10. 62092 Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás 11. 63111 Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb IT infrastrukturális szolgáltatás 12. 631121 Letöltött videotartalom 13. 63113 Internetes reklámhely, -id ő 14. 661999Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészít ő szolgáltatás 15. 691016 Közjegyz ő i szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása 16. 691019 Egyéb jogi szolgáltatás 17. 69203 Adótanácsadás 18. 69204 Vagyonfelügyel ő i tevékenység cs ő d- és felszámolási eljárás során 19. 70211 PR, kommunikáció tanácsadás

8 Egyéb elszámolható kiadások 20. 70221 Üzletviteli tanácsadás 21. 70222 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt 22. 70223 Egyéb üzletviteli tanácsadás 23. 7111 Építészmérnöki tevékenység 24.7112 Mérnöki tevékenység, m ű szaki tanácsadás 25. 712011 Összetétel-, tisztaságvizsgálat-, elemzés 26. 712012 Fizikaitulajdonság-vizsgálat 27. 712013 Összetett m ű szaki, elektronikai rendszer vizsgálata 28. 72112 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei 29. 72192 Mérnöki, m ű szaki kutatás, fejlesztés, kivéve a biotechnológiát 30. 72194 Agrártudományi kutatás, fejlesztés 31. 72195 Természet- és mérnöktudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei (kivéve: biotechnológia) 32. 722011 Közgazdaságtani, üzleti tudományos kutatás, fejlesztés 33. 72203 Társadalom- és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei 34. 7311 Reklámügynöki tevékenység 35. 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 36. 749012 Nem ingatlannal és biztosítással kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés 37. 749013 Környezetvédelmi tanácsadás 38. 749019 Egyéb m.n.s. tudományos és m ű szaki tanácsadás 39. 74902 Egyéb m.n.s. szakmai, m ű szaki és üzleti szolgáltatás 40. 841129 Egyéb államigazgatási kiegészít ő szolgáltatás 41. 91021 Múzeum m ű ködtetése

9 Elszámolás módja Az utolsó kifizetési kérelem kivételével nem számolható el egyéb kiadás tényleges beruházási kiadások elszámolása nélkül! Az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb a m ű velet megvalósulását követ ő egy éven belül, de legkés ő bb 2015. január 31-ig kell benyújtani! Ezt követ ő en akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a megvalósítási határid ő t tekintve lehet ő sége lenne! Ha egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási id ő szak, az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb abban a kifizetési id ő szakban - de legkés ő bb 2015. január 31-ig - kell benyújtani, amely a m ű velet megvalósulása után els ő ként nyílik meg.

10 Kérelmek elbírálása Az MVH kizárólag a határid ő ben, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmeket bírálja el érdemben, benyújtási id ő szakon kívül - azt megel ő z ő en vagy azt követ ő en - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja! MVH törvény alapján - az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetein kívül - a végzést az MVH a beérkezést követ ő három hónapon belül hozza meg. Az ügyintézési határid ő be nem számít bele a Ket. szerint pl. hiánypótlásra, tényállás tisztázásához szükséges id ő ; eljárás felfüggesztésének id ő tartama; jogsegélyeljárás id ő tartama. HIÁNYPÓTLÁS: egyszer van rá lehet ő ség, az ügyfél nem hosszabbíthatja meg

11 Kérelmek elbírálása Ha a bizonylat nem felel meg a számviteli ( 2000. évi C. Törvény) vagy az ÁFA törvénynek (2007. évi CXXVII. Törvény) formai vagy tartalmi el ő írásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A törvényi el ő írásoknak nem megfelel ő bizonylat alapján igényelt támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek min ő sül, ami szankciót von maga után Az utolsó KK benyújtása el ő tt nem fizethet ő ki az elszámolható kiadások 80 %-át meghaladó összeg Amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott m ű velet nem kizárólag a rendezvény, képzés, tanulmány tevékenységre irányul, úgy az ügyfél köteles a támogatási határozat közlését ő l számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. KIFIZETÉS: az MVH az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlájára történ ő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésr ő l szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül

12 Az ügyfél kötelezettségei VÁLTOZOTT A SZÁMVITELI BIZONYLATOKRA VALÓ KÖTELEZ Ő RÁJEGYZÉS SZABÁLYOZÁSA! Ha a benyújtott számviteli bizonylat a Vhr. szerinti kötelez ő rájegyzéseket, vagy azok bármelyikét nem tartalmazza, akkor az érintett bizonylat a hiánypótlásra való felszólítás nem vagy nem megfelel ő en való teljesítése esetén elutasításra kerül, és az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be. KÖTELEZ Ő RÁJEGYZÉSEK: 1.a támogatási határozat azonosító száma, 2.a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés, 3.(Ügyfél regisztrációs szám) Nem min ő sül elutasítási oknak, ha nem tüntetik fel a számviteli bizonylatokon a tétel SZJ, TESZOR, VTSZ számát, KN-kódját. A számlaösszesít ő n kell szerepeltetni ezt!

13 Az ügyfél kötelezettségei Támogatás elszámolása: Kett ő s könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek: t ő ketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, Nem kett ő s könyvvezetésre kötelezetteknek: egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben. Elkülönített nyilvántartás: A Vhr. 20. § (2) bekezdése szerint az ügyfélnek a m ű velettel összefügg ő gazdasági eseményekr ő l külön nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén külön analitikus nyilvántartást köteles vezetni a kiadásai, valamint (egyes esetekben) bevételei vonatkozásában. Arculati elemek feltüntetése: A támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az EMVA szlogent, EU-logót, valamint az ÚMVP logót és esetlegesen még a LEADER logót is fel kell tüntetni. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkés ő bb az els ő kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni!

14 Építési beruházások Építéssel járó beruházások esetén kötelez ő : 1.építési m ű szaki ellen ő r alkalmazása és 2.építési napló vezetése Nem építési engedélyköteles beruházás esetén is! Kivétel: 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget nem meghaladó nem építési engedély köteles építési beruházás

15 Építési beruházás esetén ÉPÍTÉSI NAPLÓ: elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell benne Kifizetési kérelemhez szkennelt formában csatolni kell a kapcsolódó építési napló(rész) másolatát, melyen fel kell tüntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGy szerinti MVH kódját! 2014. január 1-jén vagy azt követ ő en megkezdett építkezéseknél, az EU- s támogatásból megvalósuló építmények esetében elektronikus építési naplót kell vezetni (191/2009. (IX. 15.) Korm. r., 42. § (7) a.). A megkezdésnek az építési terület átadás-átvétele számít. Az elektronikus építési napló a www.e-epites.hu portálon, abban az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül elérhet ő internetes alkalmazás. A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az e-naplóból nyomtatott (pdf) f ő - és alnaplót, a mellékleteket. Csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra – a kapcsolódó munkadíjjal együtt – amennyi anyag ténylegesen felhasználásra került! (pl. csak épít ő anyag nem)

16 Építési beruházások Valamennyi gépnek, technológiai elemnek, épít ő anyagnak, szerkezeti elemnek min ő ségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie! Ha a támogatási határozatban több kiadási tétel szerepel, a kifizetési kérelemben szerepl ő azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb 20 %-os mértékben meghaladhatja, de az adott építésre jóváhagyott kiadások összege emiatt nem növekedhet! M ű szaki tartalom módosítása: a hatóság kötelez ő el ő írásának teljesítése érdekében módosítható Önkéntes elhatározásából: a m ű szaki tartalom az els ő kifizetési kérelem benyújtását megel ő z ő en, az ügyfél által legkés ő bb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megel ő z ő harmincadik napig benyújtott, m ű szaki ellen ő ri véleménnyel alátámasztott kérelmére, egy alkalommal módosítható

17 Építési beruházások Figyelem! Változott a m ű szaki tartalom módosítás szabályozása! A jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem min ő sül a m ű szaki tartalom megváltoztatásának Új munkanem felvétele: (hogy az ne min ő süljön m ű szaki tartalom változásának) Akkor lehetséges ha a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott m ű szaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt m ű szaki ellen ő r az MVH formanyomtatványán igazolja.

18 Árajánlatos tételek módosítása A támogatási határozatban szerepl ő eszközökkel azonos funkciójú, azonos vagy magasabb m ű szaki paraméterekkel rendelkez ő eszközökre irányulhat Kifizetési kérelemhez csatolni kell: 1.Min. 2 darab, a támogatási határozat joger ő re emelkedését követ ő en kiállított, teljesítéskor érvényes árajánlatot, 2.Indokolni kell a választást. Ha nem a pályázatban megadott tételek kerülnek beszerzésre: kifizetési kérelem benyújtásával egyidej ű leg részletes m ű szaki leírást tartalmazó dokumentum benyújtása szükséges.

19 Mellékletek NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI M Ű SZAKI ELLEN Ő R ELLENJEGYZÉSÉVEL ( 4. számú melléklet): KK-ban feltüntetett árajánlatos tételek a pályázat benyújtási id ő szak els ő napján hatályos ÉNGY-be, és a kifizetési kérelem benyújtásáig megjelent egyetlen ÉNGY-be sem sorolhatók be. Árajánlatos tételek indoklása ( 5. számú melléklet): minden egyéb árajánlat alapján elszámolni kívánt tétel(ek)hez kapcsolódó dokumentum (pl. szállítólevél, min ő ségtanúsítvány, stb.) A támogatási határozatban jóváhagyottól eltér ő munkanembe tartozó építési tételek bejelentésére szolgáló betétlap (6. számú melléklet) Elszámolni kívánt kiadásokat igazoló számlák (az eredeti számlákon fel kell tüntetni a Vhr. 19. § (6) bekezdésében meghatározott rájegyzéseket) pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok

20 Mellékletek Min ő ségi tanúsítványok, szállítólevelek és hulladékjegyek másolata Építési és/vagy felmérési napló építési beruházás elszámolása esetén M ű szaki átadás-átvételi jegyz ő könyv építési beruházás elszámolása esetén (utolsó KK ) Hatósági engedély(ek) Beruházáshoz kapcsolódó támogatási szerz ő dés(ek), határozat(ok) és a vonatkozó - a támogatást nyújtó szerv által kiállított - támogatás tartalom nyilatkozat(ok) Magánszemély esetén az adóbejelentkezési lap másolata

21 További LEADER kötelezettségek 1. sz. intézkedés Legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást + 10 fénykép: a projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtását megel ő z ő en a pályázó a fejlesztést bemutató összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejl ő déséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján. A megjelentetésér ő l készített print screen felvétel csatolása az utolsó elszámoláshoz! Helyi vagy az országos sajtó útján tájékoztatást nyújtása a fejlesztésr ő l: a projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtását megel ő z ő en, melyhez kötelez ő a marketing tev. költségeinek elszámolása. A megjelentetésér ő l készített másolatot az utolsó elszámoláshoz kell csatolni! 2. sz. intézkedés Legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást + 10 fénykép: A projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtását megel ő z ő en a pályázó a fejlesztést bemutató összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejl ő déséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján. A megjelentetésér ő l készített print screen felvétel csatolása az utolsó elszámoláshoz! Helyi médiában meghirdetett nyílt nap megszervezése: A projekt megvalósításának évében, az utolsó elszámolás benyújtása el ő tt kötelez ő. A szervezéséhez kapcsolódóan kötelez ő marketing tev. költségeinek elszámolása. A nyílt nap szervezésér ő l szóló cikk megjelentetésér ő l készített másolatot az utolsó elszámoláshoz csatolni kell!

22 További LEADER kötelezettségek 4. sz. intézkedés A pályázónak vállalnia kellett, hogy a megvalósítást követ ő en minimum 3 alkalommal a helyi igényeknek megfelel ő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet végez térítésmentesen, melyr ő l minimum 3 indikátort tartalmazó igazolást nyújt be. A 3-ból 2 alkalommal megvalósuló tevékenységet az utolsó elszámolás benyújtását megel ő z ő en meg kell valósítania és az igazoló választott indikátorokat az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges! Indikátorok : fénykép, emlékeztet ő, filmfelvétel, prospektus, igazolás. A közösségi érdekeket szolgáló tevékenysége keretében 2 alkalommal végzett munkájáról a választott indikátorok alkalmazásával összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejl ő déséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján. Az összefoglaló dokumentáció megjelenésér ő l készített print screen felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. 5. sz. intézkedés A pályázónak vállalnia kellett, hogy a megvalósítást követ ő en minimum 3 alkalommal a helyi igényeknek megfelel ő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet végez térítésmentesen, melyr ő l minimum három indikátort tartalmazó igazolást nyújt be. A 3-b ő l 2 alkalommal megvalósuló helyi igényeknek megfelel ő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet az utolsó elszámolás benyújtását megel ő z ő en meg kell valósítania és az ezt igazoló választott indikátorokat az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. Fejlesztést bemutató összefoglaló dokumentációt megjelentetése a Homokhátság Fejl ő déséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján : legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10 fénykép. A megjelenésér ő l készített print screen felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. A projekt megvalósítását követ ő évben a pályázó a közösségi érdekeket szolgáló tevékenysége keretében 2 alkalommal végzett munkájáról a választott indikátorok alkalmazásával összefoglaló dokumentációt jelentet meg a Homokhátság Fejl ő déséért Vidékfejlesztési Egyesület honlapján. A megjelenésér ő l készített print screen felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez kell csatolni!

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER jogcím keretében nyertes pályázók részére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések