Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER, mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER, mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER, mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

2 Érintett jogcímrendeletek
Turisztika: 137/ (X. 18.) FVM rendelet 160/ (XI. 19.) FVM rendelet 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 52/ (VI. 8.) VM rendelet Mikrovállalkozások: 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 33/ (IV. 28.) VM rendelet 47/ (V. 11.) VM rendelet Falufejlesztés: 135/ (X. 18.) FVM rendelet Vidéki örökség: 138/ (X. 18.) FVM rendelet

3 Benyújtás előtti teendők
Általános szabályok alapos áttanulmányozása: 23/ (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) Ügyfélkapus regisztráció kérése az okmányirodában Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél esetén: meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen „Meghatalmazás rögzítés” menüpont alatt. VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE G0002 számú nyomtatványon (mulasztási bírság szabható ki mulasztás esetén) : Ha az ügyfél vagy meghatalmazottja adataiban eltérés van az Ügyfélkapu nyilvántartás és az MVH ügyfélnyilvántartás adatai között, akkor az elektronikus kérelem beadási felület nem érhető el! Önellenőrzés céljából célszerű az MVH honlapján megtalálható Önellenőrzési lista kitöltése!

4 Általános tudnivalók 2013. február 1. – május 31.: támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozat esetén elektronikusan Turisztika: június 30-ig meghosszabbítva Egy évben legfeljebb 2 alkalommal nyújtható be Egy időszakon belül több KK lehetséges ha: A két kifizetési kérelem benyújtása között min. három hónap eltelt, vagy Korábbi KK-ra hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy Ha legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja a korábbit. Számlák/számviteli bizonylatok kelte, ill. a teljesítés napja nem lehet korábbi a kérelem befogadásának napjánál, egyéb kiadás tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál Az ügyfél nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés, illetve végrehajtási eljárás alatt

5 Elszámolás módja Nem számolható el a támogatási összeget meghaladó vagy nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás (Pl.:sikerdíj) A kifizetés alapját csak az ügyfél nevére szóló pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatok által igazolt kiadások képezhetik Előlegszámlák csak a pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el. Csak készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el (árucsere, lízing nem). ÉNGY és Gépkatalógus esetén: Nem haladhatja meg a támogatási határozatban szereplő referenciaárat A támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos katalógust kell alkalmazni

6 Elszámolás módja ÉNGy szerinti bontású számlarészletező kell az építkezésnél Ha a KK-ban igényelt összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által megállapított támogatási összeget, az MVH a támogatási összeget csökkenti a különbözettel! KK módosítás: a benyújtást követő 10 napon belül lehet elektronikusan, de csak a kérelem benyújtási időszakon belül! Postai benyújtás elutasításra kerül! Hiánypótlási felszólítás postai úton kerül megküldésre, valamint annak teljesítését is postai úton szükséges küldeni Egyéb kiadás: a Vhr. 3. számú melléklete alapján (a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke, a közműszolgáltatónak fizetett közmű rácsatlakozási és használatbavételi díj). Nem lehet több, mint a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélküli – jóváhagyott kiadásainak 12 %-a, a december 22. után benyújtott támogatási kérelmek esetén legfeljebb 10 millió forintot.

7 Egyéb elszámolható kiadások
Villamosenergia-elosztás Hirdetési hely könyvben Hirdetési hely napilapban Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadványban Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video- és televízióműsorban Rádiós reklámidő Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb IT infrastrukturális szolgáltatás Letöltött videotartalom Internetes reklámhely, -idő Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása Egyéb jogi szolgáltatás Adótanácsadás Vagyonfelügyelői tevékenység csőd- és felszámolási eljárás során PR, kommunikáció tanácsadás

8 Egyéb elszámolható kiadások
Üzletviteli tanácsadás Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt Egyéb üzletviteli tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Összetétel-, tisztaságvizsgálat-, elemzés Fizikaitulajdonság-vizsgálat Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata  Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei  Mérnöki, műszaki kutatás, fejlesztés, kivéve a biotechnológiát Agrártudományi kutatás, fejlesztés  Természet- és mérnöktudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei (kivéve: biotechnológia) Közgazdaságtani, üzleti tudományos kutatás, fejlesztés Társadalom- és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei  Reklámügynöki tevékenység Piac-, közvélemény-kutatás Nem ingatlannal és biztosítással kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés Környezetvédelmi tanácsadás Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti szolgáltatás Egyéb államigazgatási kiegészítő szolgáltatás Múzeum működtetése

9 Elszámolás módja Az utolsó kifizetési kérelem kivételével nem számolható el egyéb kiadás tényleges beruházási kiadások elszámolása nélkül! Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb január 31-ig kell benyújtani! Ezt követően akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a megvalósítási határidőt tekintve lehetősége lenne! Ha egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb január 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.

10 Kérelmek elbírálása Az MVH kizárólag a határidőben, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmeket bírálja el érdemben, benyújtási időszakon kívül - azt megelőzően vagy azt követően - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja! MVH törvény alapján - az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetein kívül - a végzést az MVH a beérkezést követő három hónapon belül hozza meg. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a Ket. szerint pl. hiánypótlásra, tényállás tisztázásához szükséges idő; eljárás felfüggesztésének időtartama; jogsegélyeljárás időtartama. HIÁNYPÓTLÁS: egyszer van rá lehetőség, az ügyfél nem hosszabbíthatja meg

11 Kérelmek elbírálása Ha a bizonylat nem felel meg a számviteli ( évi C. Törvény) vagy az ÁFA törvénynek (2007. évi CXXVII. Törvény) formai vagy tartalmi előírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A törvényi előírásoknak nem megfelelő bizonylat alapján igényelt támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek minősül, ami szankciót von maga után Az utolsó KK benyújtása előtt nem fizethető ki az elszámolható kiadások 80 %-át meghaladó összeg KIFIZETÉS: az MVH az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül

12 Az ügyfél kötelezettségei
VÁLTOZOTT A SZÁMVITELI BIZONYLATOKRA VALÓ KÖTELEZŐ RÁJEGYZÉS SZABÁLYOZÁSA! Ha a benyújtott számviteli bizonylat a Vhr. szerinti kötelező rájegyzéseket, vagy azok bármelyikét nem tartalmazza, akkor az érintett bizonylat a hiánypótlásra való felszólítás nem vagy nem megfelelően való teljesítése esetén elutasításra kerül, és az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be. KÖTELEZŐ RÁJEGYZÉSEK: a támogatási határozat azonosító száma, a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés, (Ügyfél regisztrációs szám) Nem minősül elutasítási oknak, ha nem tüntetik fel a számviteli bizonylatokon a tétel SZJ, TESZOR, VTSZ számát, KN-kódját. A számlaösszesítőn kell szerepeltetni ezt!

13 Az ügyfél kötelezettségei
Támogatás elszámolása: Kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek: tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük, Nem kettős könyvvezetésre kötelezetteknek: egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben. Elkülönített nyilvántartás: A Vhr § (2) bekezdése szerint az ügyfélnek a művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén külön analitikus nyilvántartást köteles vezetni a kiadásai, valamint (egyes esetekben) bevételei vonatkozásában. Arculati elemek feltüntetése: A támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az EMVA szlogent, EU-logót, valamint az ÚMVP logót és esetlegesen még a LEADER logót is fel kell tüntetni. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni!

14 Építési beruházások Építéssel járó beruházások esetén kötelező:
építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése Nem építési engedélyköteles beruházás esetén is! Kivétel: forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget nem meghaladó nem építési engedély köteles építési beruházás

15 Építési beruházás esetén
ÉPÍTÉSI NAPLÓ: elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell benne Kifizetési kérelemhez szkennelt formában csatolni kell a kapcsolódó építési napló(rész) másolatát, melyen a napló bejegyzések mellett fel kell tüntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGy szerinti MVH kódját! Csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra – a kapcsolódó munkadíjjal együtt – amennyi anyag ténylegesen felhasználásra került! (pl. csak építőanyag nem) Valamennyi gépnek, technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie! Ha a támogatási határozatban több kiadási tétel szerepel, a kifizetési kérelemben szereplő azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb 20 %-os mértékben meghaladhatja, de az adott építésre jóváhagyott kiadások összege emiatt nem növekedhet!

16 Építési beruházások Műszaki tartalom módosítása: a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében módosítható Önkéntes elhatározásából: a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, egy alkalommal módosítható

17 Építési beruházások Figyelem! Változott a műszaki tartalom módosítás szabályozása! A jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának Új munkanem felvétele: (hogy az ne minősüljön műszaki tartalom változásának) Akkor lehetséges ha a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt műszaki ellenőr az MVH formanyomtatványán igazolja.

18 Árajánlatos tételek módosítása
A támogatási határozatban szereplő eszközökkel azonos funkciójú, azonos vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközökre irányulhat Kifizetési kérelemhez csatolni kell: Min. 2 darab, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, Indokolni kell a választást. Ha nem a pályázatban megadott tételek kerülnek beszerzésre: kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg részletes műszaki leírást tartalmazó dokumentum benyújtása szükséges.

19 Mellékletek Nyilatkozat AZ ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr ellenjegyzésével ( 5. számú melléklet) KK-ban feltüntetett árajánlatos tételek a pályázat benyújtási időszak első napján hatályos ÉNGY-be, és a kifizetési kérelem benyújtásáig megjelent egyetlen ÉNGY-be sem sorolhatók be.   Az árajánlattal elszámolni kívánt tételek ÉNGY-be történő besorolása nem lehetséges „Árajánlatos tételek indoklása” elnevezésű nyomtatványban megjelölt indokok alapján Árajánlatos tételek indoklása ( 6. számú melléklet) A támogatási határozatban jóváhagyottól eltérő munkanembe tartozó építési tételek Kifizetési kérelem - Betétlap (7 . számú melléklet)

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER, mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések