Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megbízható-e a Biblia? 2007. március 17..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megbízható-e a Biblia? 2007. március 17.."— Előadás másolata:

1 Megbízható-e a Biblia? 2007. március 17.

2 Megbízható-e a Biblia? Támadások a Biblia és a keresztény hit ellen az ókortól napjainkig Valóban megbízható könyv a Biblia? - avagy a szöveghitelesség kérdése. Mítosz vagy történelem A qumráni leletek Az újszövetségi kéziratok jelentősége Biblia és történelem

3 Támadások a Biblia és a keresztény hit ellen - az ókortól napjainkig
Diocletianus, római császár ( között uralkodott): „A keresztény templomok romboltassanak le, a szent könyvek semmisíttessenek meg és keresztény istentisztelet többé ne tartassék…” Husz János A latin nyelvű Bibliát olvasva felismeri egyházának visszásságait, s a Biblia alapján kíván reformokat bevezetni. Megkezdi az Újszövetség cseh nyelvre történő lefordítását, hogy az egyszerű emberek is tudják olvasni. Felszólal a búcsúcédulák árusítása ellen, s a Bibliára alapozva hirdeti a bűnbocsánat tanítását. Mindezek miatt az akkori pápa eretneknek nyilvánítja, és az éppen akkor ülésező konstanzi zsinat elé idézik. „Jöjjön oda, aki engem eretnek tanok hirdetésével vádol, és adja ezt elő a pápának és a hittudomány doktorainak jelenlétében. Azt kérem, hogy ne titokban, hanem nyilvános kihallgatáson számolhassak be, és vizsgálják felül tanításomat. A Szentlélek segítségével válaszolni fogok mindenkinek, akárhányan lesznek is vádlóim. És remélem, nem félek majd hitvallást tenni Krisztusért, s ha kell a halált is eltűröm az igaz törvény hirdetéséért.” hóhér: „Lelkedet az ördögnek ajánljuk.” Husz János: „Kegyes Uramnak, Jézus Krisztusnak ajánlom lelkemet.”

4 A mítoszok világa? Rudolf Bultmann, kritikus: „Jézus Krisztus története a mítoszok világába tartozik” Az utóbbi évek néhány „siker”könyve kérdőjelet próbál tenni a Biblia megbízhatósága mellé...

5 Valóban megbízható könyv a Biblia?
- avagy a szöveghitelesség kérdése... Felvilágosodás - racionalizmus A racionalizmus eszméjének pozitív eredménye: a technika fejlődésnek indult. A racionalizmus eszméjének negatív hatása: ami emberi ésszel nem fogható fel azt el kell vetni, mint tudománytalan babonát. Voltaire, a felvilágosodás korának nagyhatású filozófusa kétségbe vonta a Biblia üzenetét, s mint ósdit elvetette. David Friedrich Strauss, német teológus: „Jézus életének ábrázolásában könnyű felismerni a mítoszt és a regét.”

6 Mítosz vagy szemtanúk leírása?
„Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, a melyek minálunk beteljesedtek, A mint nékünk előnkbe adták, a kik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének: Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked. jó Theofilus, Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, a melyekre taníttatál.” (Lukács evangéliuma 1,1-4) „…amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk (…) azt hirdetjük néktek is.” (János 1. levele 1. fejezet 1,3. vers) „Jézust feltámasztotta az Isten a halálból, aminek mi mindannyian tanúi vagyunk.” (Apostolok Cselekedetei 2. fejezet 32. vers) „Ha pedig a Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. Sőt az Isten hamis bizonyságtevői vagyunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust (…) Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül.” (Pál 1. levele a Korinthusiakhoz 15. fejezet 14-15, vers) „És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról.” (Apostolok Cselekedetei 4. fejezet 33. vers) „Mert nem kieszelt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának.” (Péter 2. levele 1. fejezet 16. vers)

7 Izrael Jeruzsálem QUMRÁN

8 A régészet igazol vagy cáfol?
Az ókorban keletkezett ószövetségi iratokat a qumráni leletek megtalálása előtt csak középkori (10. századból származó) kódexekből ismertük. A kritikusok véleménye: ez idő alatt sokat torzulhatott a szöveg. Holt tenger partján lévő barlangokban találták meg az évszázad felfedezésének számító 2000 éves bibliai tekercseket.

9 A kumráni tekercsek felfedezése
Tekercstartó kőkorsó Egy 2000 éves Zsoltártekercs Egy tekercs, ahogyan megtalálták Mai tekercs És elkezdődött a világ egyik legnagyobb „kirakójátéka”.

10 A „kirakójáték” végeredménye
A 2000 éves kumráni tekercsek között (Eszter könyve kivételével) az összes ószövetségi könyv megtalálható. Ezek tartalmilag teljesen megegyeznek a ma ismert Ószövetséggel, így bebizonyosodott, hogy az Ószövetség torzulásmentesen maradt fenn az évezredek során. Egy érdekes homloktok Harold Scanlin, az ókori nyelvek szakértője: „A holt-tengeri irattekercsek azt igazolják, hogy az Ószövetség szövege, ahogy az ma rendelkezésünkre áll megbízható és stabil.” A „kirakójáték” egyik végeredménye.

11 És az újszövetségi iratok? I.
Az ókorban (1. században) keletkezett újszövetségi iratokat sokáig csak középkori (5-6. századból származó) kódexekből ismertük. A kritikusok véleménye: ez idő alatt sokat változtattak a szövegen… Konstantin Tischendorf, lipcsei egyetemi tanár, az újszövetségi kéziratkutatás úttörője volt. A Szent Katalin kolostor a Sínai hegy lábánál, ahol Tischendorf megtalált egy 4. századból származó, a teljes Újszövetséget tartalmazó kódexet. Ryland-papyrus 110-ből Az ógörög nyelven írt Codex Sinaiticus Bodmer papyrus i.sz 200-ból

12 És az újszövetségi iratok? II.
Jézus-papyrus: 1. századból származó kézirattöredék. Az Afrikából, Ázsiából és Európából származó; különböző nyelveken írt újszövetségi kéziratok összehasonlító vizsgálata azt mutatja, hogy ezek az ókori kéziratok tartalmilag teljesen megegyeznek egymással és a ma ismert változatokkal is. Az Újszövetség tehát ugyanúgy maradt ránk, ahogyan azt eredetileg leírták. Semmit nem változott 2000 év alatt !!! Frederic Kenyon, a British Múzeum egykori igazgatója és főkönyvtárosa: „Több mint 5000 újszövetségi kézirattal és az ezret szintén meghaladó Ószövetségi kézirattal rendelkezünk. A Bibliai szöveg hitelességét illetően a bizonyítékoknak olyan bősége áll a rendelkezésünkre, hogy egyértelműen kimondhatjuk: A keresztény ember kézbe veheti a teljes Bibliát és mindennemű kétely vagy habozás nélkül vallhatja, hogy az a lényeget érintő változás vagy károsodás nélkül adatott tovább nemzedékről nemzedékre az évszázadokon át.”

13 Biblia és történelem A kritikusok sokáig azon a véleményen voltak, hogy a Biblia történelmileg megbízhatatlan. „És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.” Lukács evangéliuma 2. fejezet 1-2 vers) A kritikusok véleménye: Rómában soha nem volt általános érvényű adóösszeírás. A konzuli névjegyzék szerint az említett személyek i.e. 8-ban voltak hivatalban, így ez az adóösszeírás is ekkor történt meg. A kritikusok tehát tévedtek. Monumentum Ancyranum (Ankarai emlékmű) Augustus , római császár felirata: „A Római Államtanács (senátus) határozata által kapott végrehajtói hatalommal birodalmi összeírást rendeltem el G. Censorinus és C. Asinius konzulsága évében.”

14 Egy csillagászati kérdés
„Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk a csillagát felkelni, és eljöttünk, hogy leboruljunk előtte.” (Máté evangéliuma 2. fejezet 2. vers) A kritikusok véleménye: Ilyen csillag soha nem létezett, az egész csak egy legenda. Ezzel szemben már Johannes Kepler 1604-ben bebizonyította, hogy a Jupiter és a Szaturnusz együttállása (coniunctioja) a Halak csillagképben 794 évenként megismétlődik. Számításai alapján ez az együttállás volt Kr. e. 7-ben is, mégpedig az év folyamán 3 alkalommal. Kepler szerint ez lehetett a betlehemi csillag. Kepler számításait a legújabb csillagászati számítások és egy közel 2000 éves ékírásos agyagtábla is megerősíti, mely ugyanerre az évre ezt a csillagászati eseményt előre jelzi. Gerhard Croll, történész: „A Jupiter és a Szaturnusz együttállása feltűnő fénnyel jelent meg i.e. 7-ben Babilonból nézve Júdea felett. Ezt a konjukciót (együttállást), mely akkor a Halak csillagképében jelent meg a napkeleti bölcsek érzékelhették úgy, mint egy Palesztinában született nagy király jelét, és ez késztethette őket arra, hogy elinduljanak Jeruzsálembe. Napjainkban ez a feltételezés a ránk maradt késő babiloni naptárak és a jelenkori csillagászati számítások alapján újabb megerősítést kapott.”

15 Tévedések a Bibliában? „Jézus tanítványaival a Gadarénusok tartományába hajózott, mely Galileával átellenben van. És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban…. És minekutána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba; és a disznónyáj a meredekről a tóba rohana, és megfullada.” (Lukács evangéliuma 8. fejezet vers) A kritikusok véleménye: mivel a zsidók nem tartottak disznókat ezért ezt a történetet is olyanok találták ki, akik nem ismerték a zsidó kultúra legalapvetőbb elemeit sem Ezzel szemben: „Gadara: hellén, vagyis görög – nem zsidó - város, a Jordán folyótól DK-re, kb. 10 km-re a Genezáreti-tótól.” (Magyar Nagylexikon 8. köt.) A kritikusok tehát megint tévedtek, mert a görögök igenis tarthattak disznókat.

16 Kitalált keresztrefeszítés?
„Már hat óra felé járt az idő, amikor sötétség támadt az egész földön, kilenc óráig.” (Lukács evangéliuma 23. fejezet 44. vers) Josephus Flavius, zsidó történetíró (1. század) "Ebben az időben volt egy bölcs ember, akinek neve Jézus volt. Magatartása/viselkedése jó volt és erényesnek ismerték. Sokan a zsidók és más nemzetbeliek közül tanítványai lettek. Pilátus halálra ítélte keresztre feszítés által. Azonban azok, akik tanítványai lettek nem hagyták el. Beszámoltak arról, hogy három nappal a kereszten való halála után megjelent nekik és életben volt. Következtetésképpen lehetséges, hogy ő a Megváltó akire vonatkozólag a próféták részletesen beszéltek ." A kritikusok sokáig kétségbe vonták Jézus Krisztusnak még a létezését is. A haláláról szóló bibliai híradást sem vették komolyan. Tacitus, 1. századi római történetíró, Róma i.sz. 64-ben bekövetkezet égéséről ezt írja: „…sem az emberi gondoskodás, sem az uralkodó bőkezűsége nem tudta eloszlatni azt a hiedelmet, hogy a tűzvész Néró parancsára tört ki. Tehát Néró, hogy véget vessen a mendemondának, bűnbakokat keresett, és a legválogatottabb kínzásokkal gyötörte meg azokat az embereket, akiket a tömeg keresztényeknek nevezett, és mindenféle bűneik miatt, amúgy is gyűlölt. Krisztust, akiről elnevezték őket, Tiberius uralkodása alatt, Pontius Pilatus helytartó kivégeztette.” Thallus, samáriai történetíró( i.sz. 1. század) „Jézus keresztre feszítésekor megjelenő sötétség csak Napfogyatkozás volt.” Talmud (1-3. században keletkezett zsidó irat) "A húsvét (Páska) előestélyén Yeshu (Jézus) függött. Negyven napig a kivégzés előtt, egy hírnök tette közhírré, hogy ‘halálra fogják kövezni, mert varázslatot gyakorolt és Izráelt hitehagyásra csábította/kísértette. Bárki tud valamit érdekében mondani jöjjön elő segítségére.’ Mivel semmi sem volt érdekében előhozva, húsvét előestéjén függött."

17 Megbízható és Örök Életre szól!
Nelson Glueck, archeológus: „Végképp elmondható, hogy amit az archeológusok felfedeztek, abból semmi sem áll ellentétben a Biblia kijelentéseivel. A régészeti leletek nagy száma világos körvonalakban vagy pontos részletekben megerősítik a Biblia történelmi kijelentéseit.” Jézus Krisztus mondta a tanítványoknak: „…a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet. De vannak némelyek közöttetek, a kik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, a ki elárulja őt. Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és nem járnak vala többé ő vele. Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-é menni? Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.” (János evangéliuma 6. fejezet vers)

18 Köszönöm a figyelmet! Következő alkalmunk: április 7. (húsvét)
Vágvölgyi Zoltán Következő alkalmunk: április 7. (húsvét) Téma: A Feltámadás valóban megtörtént? Az Előadás-sorozat további témái: A SzentLélek mai is működik! ~ Veszélyben a gyermeked! ~ Élet a halál után ~ Szabadulás a függőségekből ~ Házassági karambolok ~ Igazolható-e tudományosan a Bibliai Teremtés? Van kérdése, ötlete, témajavaslata? Írja meg nekünk! Szívesen fogadjuk a vagy a Csongrád, Pf címeken. Keresztyén Testvéri Szövetség, Csongrád


Letölteni ppt "Megbízható-e a Biblia? 2007. március 17.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések