Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségvetés tervezése Európai Integrációs Alap Európai Visszatérési Alap 2011. évi allokáció 2011. szeptember 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségvetés tervezése Európai Integrációs Alap Európai Visszatérési Alap 2011. évi allokáció 2011. szeptember 28."— Előadás másolata:

1 Költségvetés tervezése Európai Integrációs Alap Európai Visszatérési Alap 2011. évi allokáció 2011. szeptember 28.

2 Nemzeti (magyar) szabályozás 2000. évi C. tv. a számvitelről (számviteli politika) 1996 évi LXXXI. tv. A társasági adóról és osztalékadóról (amortizáció) 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről Nemzetközi (EU) szabályozás 2008/457/EK (EIA) 2008/458//EK (EVA) bizottsági határozat 2011.03.03. módosult (11.sz.melléklet!) Kézikönyv az elszámolható költségekről („Draft” csak angolul) 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről 14/2011. (IV.19.) BM rendelet Felelős Hatóság (BM) szabályozása Pályázati útmutató Hivatalos kérdés-válasz Támogatási Szerződés

3 Azok a költségek számolhatók el, amelyek: a 2007/435/EK (EIA) határozat ill. 2007/575/EK (EVA) célkitűzéseihez, területeihez kapcsolódnak; a célcsoportok javára szolgálnak; megfelelnek a területi és időbeli hatálynak. Megfelelnek a költséghatékonyság elvének; ténylegesen felmerültek; a kedvezményezett elkülönített könyvelésébe bekerültek; azonosíthatóak, ellenőrizhetőek, kifizetett számlákkal vagy egyéb pénzügyi-számviteli bizonylattal alátámaszthatóak; (kivéve: 7% közvetett költségek); a projekt előzetes költségvetésében szerepelnek; visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak; a partnerségben megvalósuló projekt esetén a partnerszervezet tevékenységeinek vonatkozásában is külön költségvetést kell benyújtani, valamint összesített költségvetést is kell készíteni.

4 Kizárólag a projekt megvalósításának időszakában felmerült költségek számolhatók el. (Pályázatírási költség nem számolható el!) A számla teljesítési dátuma a projektidőszakra essen, azonban a kifizetés dátuma lehet a projekt időszakon kívül, de a záró időszaki jelentés benyújtásának határidején belül kell lennie. ( pl.: munkaadót terhelő járulékok) Költségvetés kitöltésének ajánlott sorrendje Egyidejűleg: 3.2 Elszámolható költségek és tevékenységek és 3.4 A 3.2.sz. költségvetési táblázatban részletezett költségek felmerülésének indokolása 3.1 A projekt költségvetése 3.3 Mutatónkénti fajlagos költségek Költségek időbeli ütemezése tábla megszüntetve!

5 „ „ A1” Bruttó bérköltség Elszámolható a költség, ha a foglakoztatás jogviszonya: munkaszerződés, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya. Kizárólag a pályázó és partnerszervezet alkalmazásában álló személyek bérköltsége és járulékai számolhatók el. Az államháztartási szervek személyi állományának vonatkozó bérköltsége abban a mértékben támogatható, amennyiben olyan tevékenységhez kapcsolódik, amely az érintett szervezetnél a projekt végrehajtása nélkül nem merülne fel; ebben az esetben a feladatot végrehajtó személyeket a projekt végrehajtására írásban kell kirendelni vagy kijelölni (munkaköri leírás, kinevezés, határozat, intézkedés stb.).

6 „ „A1” Bruttó bérköltség I. Menedzsment költségek soron elszámolható kiadások: Projektmenedzser (egy projekthez egy teljes vagy rész munkaidőben foglalkoztatott projektmenedzser rendelhető) és, a projekt menedzsmentjében támogató szerepet betöltő személyek (mint például, a könyvelő, az adminisztratív asszisztens, vagy az informatikus stb.) bérköltsége kizárólag a projekt időtartamának és a tényleges munkaidő-ráfordítás arányának megfelelően. A menedzsment költség a projekt összes elismerhető költségeinek maximum 15 %-a lehet. Az Értékelő Bizottság a pályázatok elbírálása során - a pályázat tartalmától függően - a 15%-nál alacsonyabb mértéket is megállapíthat. Megbízási szerződéssel alkalmazott személy költségei nem számolhatók el. II. Szakmai megvalósításban részt vevők bérköltsége: szakmai vezető, szociális munkás, pszichológus stb., a kedvezményezett, partnerszervezet alkalmazásában álló személy, akinek munkaköre közvetlenül a projekt célkitűzéseinek elérését szolgáló tevékenységeket foglalja magában.

7 A1” Bruttó bérköltség  Nem haladhatják meg a piaci bérek érékét, ill. a kedvezményezettnél általában alkalmazott bérek összegét.  Nem tartalmazhatnak jutalmat vagy bármilyen ösztönző jellegű kifizetést. Részletezni kell : név (ha már ismert), beosztás/munkakör, létszám, munkaidő szerint. „A2” Munkaadót terhelő járulékok „A3” Egyéb személyi juttatások: étkezési hozzájárulás (adója is), munkába járás utazási költségei

8 Eszközök („B”) Főszabályként az 1 évnél hosszabb ideig használatban lévő eszközök beszerzése tartozik ide.  20.000 euró beszerzési ár alatt a teljes beszerzési érték elszámolható költség, ha a projekt utolsó 3 hónapját megelőzően vásárolták.  20.000 euró beszerzési ár feletti eszközök esetén a projekt időszakára eső amortizációs költség jelenti az elszámolható költséget.  Korábban vásárolt eszközök projekt időszakára eső amortizációs költsége is elszámolható, kivéve ha 100%-ban közösségi forrásból került beszerzésre.

9 Eszközök („B”)  L ízing, a bérlet és a vásárlás közül mindig a legolcsóbb megoldást kell választani. 5000 eurót meghaladó eszközvásárlás esetén a Felelős Hatóságnak előzetesen jóvá kell hagynia, hogy a kedvezményezett által választott opció a legolcsóbb (lásd projekt adatlap 2.10. pont).  Közbeszerzési törvény alkalmazása  Nettó 1.000.000 Ft felett 3 ajánlat beszerzése kötelező.  Napi használatú adminisztratív eszközök csak közvetett költségként számolhatók el pl.: nyomtató, fax, fénymásoló, laptop.

10 Ingatlan („C”) Vásárlás, építés vagy felújítás (EVÁ-nál, EIÁ-nál NEM!) 1. Amennyiben az ingatlanszerzés elengedhetetlen a projekt végrehajtása szempontjából, és egyértelműen kapcsolódik annak célkitűzéseihez, ingatlan, vagyis már megépített épületek vásárlása vagy ingatlan építése támogatható az alábbi feltételekkel: a) Be kell szerezni független szakképzett értékbecslő vagy megfelelően felhatalmazott hivatalos testület igazolását arról, hogy az ár nem haladja meg a piaci értéket, és az igazolásban fel kell tüntetni, hogy az ingatlan megfelel a nemzeti rendelkezéseknek, vagy pedig részletezni kell, hogy az épület mely pontokon nem felel meg e rendelkezéseknek, és a végső kedvezményezett a projekt részeként hol tervez kiigazításokat végrehajtani.

11 Ingatlan („C”) EVA b) Az ingatlant nem a projekt végrehajtását megelőzően nyújtott közösségi támogatásból vásárolták. c) Az ingatlant kizárólag a projektben megnevezett célra kell használni a projekt záró időpontját követő legalább 5 éven át. d) Kizárólag értékcsökkenés arányosan csak a projekt időtartamának és a tényleges felhasználás arányának megfelelő rész támogatható; 2. Az (1) bekezdésben foglalt c) feltétel mellett az épületekhez kapcsolódóátalakítási, korszerűsítési vagy felújítási munkák teljes költsége legfeljebb 100 000 EUR értékig (bruttó finanszírozású projekt esetében Áfá-val növelt ár értendő, nettó finanszírozású projekt esetében nettó ár értendő) támogatható. Ezen értékhatár felett az 1 bekezdés c és d pontjának feltételei alkalmazandók. Átváltási árfolyamnak a megrendeléskor érvényes MNB középárfolyamot kell tekinteni.

12 Ingatlan („C”) 3. Bérlet (EIA, EVA) Az ingatlan bérlet akkor támogatható, ha közvetlen kapcsolat áll fenn a bérlet és az érintett projekt célkitűzései között: a) az ingatlant nem közösségi támogatásból vásárolták, b) az ingatlant csak a projekt végrehajtására használják. Amennyiben ez nem teljesül, a költségek csak a projekt céljára történő felhasználás arányában támogathatók.

13 Alvállalkozók („D”) A pályázónak főszabályként képesnek kell lennie a projekt önálló végrehajtására. Nem támogatható az alábbi esetekben az alvállalkozói díj: projektmenedzser tanácsadók, közvetítők, ha a %-os díjban részesülnek ha nem növeli a költségeivel arányosan a projekt értékét. A pályázati adatlap 2.12 pontjában kérjük ismertetni azokat a tevékenységeket, amiket alvállalkozókkal látnak el.

14 Úti és ellátási költségek („E1”)  A tömegközlekedés legolcsóbb formája támogatható költség.  Repülőutak csak oda-vissza 800 km-nél hosszabb utaknál.  A hazai jogszabályok szerint, ill. a kedvezményezett számviteli politikájában rögzített módon – kiküldetési rendelvény, útnyilvántartás alapján, stb. – elszámolható költségek.  Gépkocsi használat esetén APEH üzemanyagnorma alapján kalkulált költség elszámolható.  A személyzet utazási költsége, amennyiben közvetlenül a projekt megvalósításához kapcsolódik, eseti utazás, nem a munkába járás rendszeres utazási költsége.  A célcsoport utazási költségeit „E6”-ba kérjük tervezni.

15 Fogyasztási cikkek, készletek („E2”) Főszabályként itt elszámolható az 1 évnél rövidebb ideig használatban lévő eszközök beszerzése, ami a célcsoportnak biztosított fogyóeszközök, készletek - pl.: élelmiszer, ruházat, orvosi eszközök, stb. – beszerzését jelenti. A beszerzéseknek azonosíthatóknak és a projekthez közvetlenül hozzárendelhetőnek kell lenniük – nem készletezhetők a projektidőn túl! Az irodai – projektmenedzsmenthez kötődő – beszerzések csak a közvetett költségek között elszámolható költségek! pl.: irodaszerek

16 Szolgáltatások („E3”)  A projekt végrehajtásához közvetlenül szükséges általános szolgáltatások költségeit kell ebben a költség-kategóriában elszámolni. pl.: nyomdai szolgál-tatás, catering Nem „E3”-ban elszámolható szolgáltatási költségek:  Általános szolgáltatások: telefon, Internet, posta, irodabérlés,takarítás, közszolgáltatási díjak, biztosítás, vendéglátás – „G” közvetett költségek között elszámolhatóak.

17 Szakértői díjak („E4”): Általános szabály: a projekt tevékenységéhez képest rendkívül speciális költségek, akkor támogathatók, ha a projekthez kapcsolódnak és a végrehajtásához szükségesek. Jogi szakértői díj (ha nem a projekt célja!) Műszaki értékbecslői díj Közjegyzői díj Közbeszerzési szakértői díj

18 Uniós finanszírozással kapcsolatos költségek („E5”): Nyilvánosság, láthatóság, disszemináció költségei pl.: újságcikk, interjú, közlemény, emléktábla A pályázati űrlap 2.14 pontjában kérjük bemutatni a tervezett láthatósági és disszeminációs tevékenységeket. (Pályázati Útmutató V.5. pontja!) Könyvvizsgálói díj (kötelező, ha lásd. P. űrlap 1.2.) a projekt szerződésben rögzített összes költségeinek max. 0,5%-a (nettó összeg) ha az össz. ktg 20 M Ft felett, max. 100.000 Ft (nettó) ha az össz. ktg 20 M Ft alatt

19 Célcsoportot érintő speciális költségek („E6”) EIA 1. 1. A végső kedvezményezett által az alap jogi aktusban meghatározottak szerint az alap hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok számára támogatási célból végzett vásárlások, valamint a e személyeknél felmerült költségeknek a végső kedvezményezett általi visszatérítése az alábbi különleges feltételek mellett támogatható: a) a végső kedvezményezettnek az alap jogi aktus 41. cikkében említett időszak során meg kell őriznie azokat az arra vonatkozó adatokat és bizonyítékokat, hogy az e támogatást kézhez kapó harmadik országbeli állampolgárok az alap jogi aktusban meghatározottak szerint az alap Hatálya alá tartoznak; b) a végső kedvezményezettnek az alap jogi aktus 41. cikkében előírt időszak során meg kell őriznie a harmadik országbeli állampolgároknak nyújtott támogatásra vonatkozó bizonyítékokat (így számlákat és nyugtákat).

20 Célcsoportot érintő speciális költségek („E6”) EIA 2. A célcsoporthoz tartozó személyek jelenlétét szükségessé tevő intézkedések (például tanfolyamok) esetében kiegészítő segítségként kis összegű készpénzes ösztönzők fizethetők ki, feltéve hogy a teljes összeg projektenként nem haladja meg a 25 000 EUR-t és az adott rendezvény, tanfolyam vagy egyéb rendezvény esetében személyenként fizetik ki. A végső kedvezményezett nyilvántartást vezet a személyekről, a kifizetés időpontjáról és dátumáról, és biztosítja a megfelelő nyomon követést a kettős finanszírozás és a forrásokkal való visszaélés elkerülése érdekében.

21 Célcsoportot érintő speciális költségek („E6”) EVA Az alap jogi aktus 5. cikkében felsorolt intézkedésekkel összhangban a célcsoporttal kapcsolatos különleges költségek teljesen vagy részben támogathatók a következő formában: a) a kedvezményezetteknek a célcsoportokkal kapcsolatban keletkezett költségei; b) a visszatérők költségei, amelyeket a végső Kedvezményezett visszatérít; vagy vissza nem téríthető átalányösszegek (mint a gazdasági tevékenység megkezdéséhez nyújtott korlátozott támogatás és a visszatérés pénzügyi ösztönzése esetében, az alap jogi aktus 5. cikkének (8) és (9) bekezdésében leírtaknak megfelelően).

22 Célcsoportot érintő speciális költségek („E6”) EVA A költségek az alábbi feltételek mellett támogathatók: a) A végső kedvezményezett megőrzi a szükséges információkat és bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy az érintett személyek megfelelnek az alap jogi aktus 5. cikkében meghatározott speciális célcsoportoknak és helyzeteknek, tehát jogosultak ilyen támogatásra. b) A végső kedvezményezett megőrzi a szükséges információkat azokról a visszatérőkről, akik ilyen támogatásban részesülnek annak érdekében, hogy ezek a személyek megfelelően azonosíthatóak legyenek, rögzítsék hazájukba való visszatérésük dátumát, és bizonyítható legyen, hogy ezek a személyek részesültek ilyen támogatásban.

23 Célcsoportot érintő speciális költségek („E6”) EVA c ) A végső kedvezményezett megőrzi a nyújtott támogatásra vonatkozó bizonyítékokat (így számlákat és nyugtákat) és meg kell őriznie az átalányösszegekre vonatkozó bizonyítékokat annak igazolása érdekében, hogy az érintett személyek megkapták a támogatást. A fent említett információk tárolásának és feldolgozásának meg kell felelnie a nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak. A harmadik országba való visszatérést követő olyan támogatásoknak, mint például a szakképzési és foglalkoztatási támogatások, a visszailleszkedési folyamathoz szükséges rövid távú intézkedések és a visszatérés utáni támogatás időtartama az alap jogi aktus 5. cikkének (5), (8) és (9) bekezdésében leírtaknak megfelelően nem haladhatja meg a harmadik ország állampolgára visszatérésének dátumát követő tizenkét hónapot.

24 Támogatható közvetett költségek („G”) Amelyek nem azonosíthatók a projekthez közvetlenül kapcsolódó költségként, de szükségszerűen felmerülnek a projektek végrehajtása során. Az intézkedés végrehajtásával kapcsolatban felmerülő közvetett költségek az elismerhető közvetlen költségek teljes összegének legfeljebb 7%-ában megállapított átalány alapján támogathatók. (A pályázati űrlap 3.4. táblázatában a fel kell sorolni a tételeket, amelyekből a 7%-os átalány képződik.) Az EU költségvetésből működési támogatásban részesülő szervezetek nem tervezhetnek, nem számolhatnak el a közvetett költségeket. Amennyiben partnereket von be a kedvezményezett a projektbe a közvetett költségre vonatkozó 7 %-os limitet partnerenként kell értelmezni.

25 TÁMOGATÁSRA NEM JOGOSULT KIADÁSOK a) az ÁFA, kivéve abban az esetben, ha a végső kedvezményezett (pontos jogszabályi hivatkozás megjelölésével) igazolja, hogy nem igényelheti vissza (lásd III.3. pont); b) tőkehozam, adósság- és adósságszolgálati terhek, hitelkamat, devizaátváltási jutalékok és árfolyam-veszteségek, veszteségekre és lehetséges jövőbeni kötelezettségekre képzett tartalékok, fizetendő kamat, kétes követelések, bírságok, kötbérek, perköltségek, túlzott és gondatlan kiadások;

26 TÁMOGATÁSRA NEM JOGOSULT KIADÁSOK c) kizárólag a projektszemélyzetre költött reprezentációs költségek. A projekt alapján indokolt társasági események – mint például a projektet záró rendezvény, vagy a projektirányító csoport összejövetelei – reprezentációs költségei ésszerű mértékig engedélyezettek; d) a végső kedvezményezett bevallásában szereplő, de egy – közösségi támogatásban részesülő – másik projekt vagy munkaprogram által fedezett költségek; e) földvásárlás; g) természetbeni hozzájárulások.

27 Nem támogatható az ÁFA, kivéve ha: A projekt tevékenységével kapcsolatban nem jogosult áfa visszaigénylésre. Igazolása: pályázati űrlapon nyilatkozat a projekt záró jelentéséhez csatolni kell NAV igazolást, ami utólag a projekt időszakára vonatkozóan igazolja, hogy nem volt áfa visszaigénylési jogosultsága.

28 A projekt bevételei (3.1. költségvetési tábla) (I) A projekthez kötődő bevétel: csökkenti az Uniós támogatás összegét pl.: értékesítés bevétele, banki kamat stb. (J) Saját erő: nem kötelező, de a pályázat értékelésekor + pontot jelent. A saját erő összege a nemzeti hozzájárulást csökkenti (K) Nemzeti hozzájárulás (BM) max.25%: 25% közbenső kifizetés (L) Uniós támogatás 75%: 37,5%, 25,0%, 22,5% köz-benső kifizetések + 15% maradványösszeg, ami a projekt záró jelentésének elfogadását követően kerül kifizetésre

29 Támogatás kifizetése (ÁSZF 5.pont) 1.közbenső kifizetés a szerződés aláírását követően, leg-korábban a projekt kezdete előtt 30 nappal (kérelem alapján) hívható le, mértéke: a projekt költségvetés 37,5%-a. 2.közbenső kifizetés: benyújtható, ha a teljes összköltség 25 %-át közvetlen költségként felhasználta ( elutasított tételek nélkül), mértéke: a projekt költségvetés 25,0%-a. 3.közbenső kifizetés: benyújtható, ha a teljes összköltség 55 %-át közvetlen költségként felhasználta, mértéke: a projekt költségvetés 85%-ának az első közbenső kifizetés, a második közbenső kifizetés összegével, valamint a Kedvezményezett/partnere által biztosított saját erővel és tervezett bevétellel csökken-tett összege

30 Támogatás kifizetése (ÁSZF 5.pont) 4.kifizetés: maradványösszeg – kérelem a zárójelentés elfogadását követően nyújtható be A kifizetések a kérelmek beérkezését követő 30 munkanapon belül tervezhetőek.

31 3.3. Mutatónkénti fajlagos költségek Miért szükséges? A költséghatékonyság megállapítására szolgál Projekt elemenként kérünk megadni 1-1 output mutatót Csak a közvetlen elszámolható (bruttó vagy nettó költségeket – költségtervezéstől függően -) kell felosztani, ezzel egyúttal ellenőrizhető, hogy tervezett közvetlen költségek valóban közvetlenül kapcsolódnak a projekthez.

32 Köszönöm a figyelmet! Sikeres pályázást kívánok!


Letölteni ppt "Költségvetés tervezése Európai Integrációs Alap Európai Visszatérési Alap 2011. évi allokáció 2011. szeptember 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések