Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Költségvetési táblázat kitöltése, elszámolható költségek tervezése Belügyminisztérium Külső Határok Alap 2010. szeptember 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Költségvetési táblázat kitöltése, elszámolható költségek tervezése Belügyminisztérium Külső Határok Alap 2010. szeptember 27."— Előadás másolata:

1 Költségvetési táblázat kitöltése, elszámolható költségek tervezése Belügyminisztérium Külső Határok Alap 2010. szeptember 27.

2 Segédletek pénzügyi tervezéshez  2008/456/EK határozat XI. melléklete – költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok Elérhetőség: www.solidalapok.hu / KHA / jogszabályok www.solidalapok.hu Módosítása folyamatban.  Európai Bizottság kézikönyve az elszámolható költségekről (angol nyelvű) Elérhetőség: SOLID MIR / dokumentum sablonok / Külső Határok Alap / szabályzók  Hazai számviteli, pénzügyi, közbeszerzési és egyéb vonatkozó jogszabályok  Pályázó belső szabályozói

3 Általános szabályok Azok a költségek számolhatók el, amelyek:  a 2007/574/EK határozat célkitűzéseihez kapcsolódnak;  a többéves és éves programban szereplő projekt céljának megvalósítását szolgálják;  megfelelnek a jó ár-érték arány és a költséghatékonyság elvének;  ténylegesen felmerültek;  kifizetett számlákkal, szigorú számadású bizonylatokkal, egyéb pénzügyi-számviteli bizonylattal alátámaszthatóak;  a Kedvezményezett könyvelésébe, adózási dokumentumaiba bekerültek;  azonosíthatóak, ellenőrizhetőek;  a projekt előzetes költségvetésében szerepelnek;  visszaigényelhető ÁFA-t nem tartalmaznak;  megfelelnek a KHA területi és időbeli hatályának.

4 Időbeli hatály Alapszabály (mód. szerint) : a támogathatósági időszak az éves programot jóváhagyó finanszírozási határozatban említett év (n) január 1-től a második év (n+2) június 30-ig tart. Az alábbi időszakban felmerült költségek számolhatók el: 2011. évi allokáció: 2011. január 1. – 2013. június 30. A számla teljesítési dátuma a támogathatóság időszakra essen, azonban a kifizetés dátuma lehet a projekt időszakon kívül, de a záró jelentés benyújtásának határidején belül kell lennie. Projektmegvalósítás kezdő dátuma előtti teljesítés és/vagy kifizetés nem elszámolható.

5 Területi hatály Főszabály: a tagállamok területén felmerült, projekttel kapcsolatos kiadások támogathatók. Kivétel: • tagállamok harmadik országbeli konzuli vagy egyéb szolgálatai által szervezett tevékenység költségei, melyek a tagállamok és a harmadik országok területén is felmerülhetnek; • külső határok őrizetével kapcsolatos tevékenységek költségei, melyek a tagállamok területén belül és kívül is felmerülhetnek. A harmadik országbeli partner költségei nem támogathatók.

6 Költségvetés

7 Elszámolható közvetlen költségek Személyi költségek („A”): Bruttó bérköltség (A1) + Munkaadót terhelő járulékok (A2) + Egyéb személyi juttatások (A3) (étkezési hozzáj., munkába járás ktg-e stb. ), ha ténylegesen és véglegesen a Pályázót terheli. A projekt megvalósításban közvetlenül résztvevők, ill. kulcsfontosságú személyek személyi költségei számolhatók el (projektszemélyzet): • projektmenedzser (folyamatos koordinátori feladat) • egyéb személyek, akik a projekt szakmai megvalósításában részt vesznek pl.: összekötő tisztek A támogató szerepet betöltő személyek bére közvetett költségnek minősül (pl.: vezető, raktáros, könyvelő, személyügy stb.). Ezen személyek bére akkor is felmerülne, ha nem lenne a projekt. A ténylegesen elvégzett munka finanszírozható (munkaidő-kimutatás alapján).

8 Elszámolható közvetlen költségek Személyi költségek („A”) Általános megállapítások:  Elszámolás munkaszerződés/kinevezés alapján. Menedzsment tevékenység nem szerződtethető ki.  Megbízási szerződéssel „D” költségnembe tervezendő (projektmenedzsment nem). A szakértői költség „E4” költségkategóriába.  Nem haladhatják meg a Kedvezményezettnél általában alkalmazott bérek összegét (jogszabály alapján megállapított bérek).  A minden munkavállalónak egységesen biztosított egyéb juttatások számolhatók el a projekt terhére.  Nem tartalmazhatnak jutalmat vagy bármilyen ösztönző jellegű kifizetést.  Elszámolható és nem elszámolható személyi költségek: elszámolható költségről szóló kézikönyv Staff costs/Eligible costs under staff costs (42. oldal) (pl.: elszámolható – 13. havi fizetés, szabadság, műszakpótlék, betegszabadság, szülési szabadság (pályázót terhelő) stb.; nem elszámolható – végkielégítés, betegszabadság, szülési szabadság (nem a pályázót terhelő), haszontárgyak (autó, mobil))

9 Elszámolható közvetlen költségek Személyi költségek („A”) Államháztartási szervek esetében személyzeti költség csak akkor számolható el:  ha a projekt nem elsősorban eszköz beszerzésére, beruházás megvalósítására irányul,  fontos a személyzet folyamatos aktív munkája (képzések szervezése, tapasztalatcsere, összekötő tiszt kihelyezése). Ilyen esetben azon személy bére számolható el, akit:  határozott időre, csak a projekttel kapcsolatos munkára alkalmaznak,  alapfeladaton túl többletfeladatként túlóradíjazásért végzi.  kirendelnek a projektfeladatra és helyettesítéssel látják el az alapfeladatát. Határozatlan munkaviszonnyal célhoz kötött bevételből fedezett költségek közé kell tervezni.

10 Elszámolható közvetlen költségek Személyi költségek („A”) Változás végrehajtási határozat módosításaival: Olyan mértékben számolható el bér, amilyen mértékben többletfeladat jelentkezik a projektmegvalósítás miatt az állami szervnél. Helyettesítés, túlóradíjazás kritériuma törlődik. ↓ Határozatlan munkaviszonnyal foglalkoztatott személy bére is elszámolható a személyi költségek között. ↓ Célhoz kötött bevételből fedezett költségek kategória törlődik. Személyi költségek csak az „A” költségnemben számolhatók el. ↓ Második körös pályáztatáskor „I” költségnembe tervezett költségek áthelyezése „A” költségnembe. A személyt ki kell rendelni a projekt megvalósítására!

11 Célhoz kötött bevételből fedezett költségek („I”) Elszámolható: • határozatlan munkaviszonnyal foglalkoztatott munkabére, • hozzájuk kapcsolódó utazási, ellátási költség. Feltételek: • a feladat kifejezetten a projekthez kapcsolódik, nem a szervezet jogszabályon alapuló hatásköréből adódik, • határozattal kirendelik a feladat elvégzésére a személyt, • értéke nem haladja meg a (számviteli) bizonylatokkal alátámasztott mértéket, ellenőrizhető. Munkaidő-kimutatással alátámasztott bér számolható el. Nem túlóra. Mértéke: max. a saját erő 50 %-a (BM irányítású szervek esetén + BM társfinanszírozás 50 %-a). (Ne keverjük össze a saját teljesítéssel!) Végrehajtási határozat módosításával megszűnik. → Ide tervezett költségek az „A” költségnembe teendők át a 2. körös pályáztatáskor.

12 Elszámolható közvetlen költségek Eszközök („B”): Főszabályként az 1 évnél hosszabb ideig használatban lévő eszközök beszerzése tartozik ide. Alkalmazásfejlesztés is. Vásárlás teljes költsége elszámolható, ha:  közvetlenül kapcsolódik a projekt megvalósításához;  a beszerzett eszköz rendelkezik a projekthez szükséges műszaki tulajdonságokkal;  közbeszerzési törvény megfelelő alkalmazása (végrehajtási határozat módosítása 5.000-100.000 EUR között 3 árajánlat, felette Kbt.) ;  teljesül a továbbüzemeltetési követelmény (IT eszközök 3 év; helikopterek, hajók, repülök 10 év; egyéb 5 év) – adatlap 25. pontjának kitöltése! Ha a projektcélra való továbbüzemeltetést a pályázó nem vállalja, akkor amortizációarányos elszámolás. Eszköz részbeni projektcélra történő felhasználása esetén, a beszerzési érték arányos elszámolása.

13 Elszámolható közvetlen költségek Eszközök („B”): Bérelt vagy lízingelt eszköz: a kiadások a projekt céljára történő bérlet vagy lízing időtartamától függően számolhatók el. Képzési segédeszközök: a projekt időszakában történő tényleges felhasználás arányában értékcsökkenés alapján számolhatók el. (Kivétel: továbbüzemeltetési követelmény vállalása) Korábban vásárolt eszközök: projekt időszakára eső amortizációs költség számolható el. De amennyiben az eszköz előzőleg közösségi forrásból került beszerzésre, nem elszámolható költségnek minősül. Napi használatú adminisztratív eszközök: nem számolhatók el közvetlen költségként (pl.: nyomtató, fax, fénymásoló, számítógép stb.). – A végrehajtási határozat módosítása ezt a szabályozást hatályon kívül helyezi. (Összekötő tisztes projekteknél volt probléma! Nem összekeverendő a közvetett jellegű adminisztratív eszközökkel!)

14 Elszámolható közvetlen költségek Ingatlan („C”): Ingatlant lehet:  vásárolni,  építeni,  felújítani (nem összekeverendő a karbantartással, üzemeltetéssel),  bérelni (terembérlet is). Elszámolható:  a teljes költség,  a költség egy része, ha csak az ingatlan egy részét használják a projekt céljára,  a projektidőszakra eső értékcsökkenés mértéke.

15 Elszámolható közvetlen költségek Ingatlan („C”): Elszámolhatóság szabályai: a) elengedhetetlen a projekt végrehajtása szempontjából, b) kapcsolódik a projekt céljaihoz, c) megfelel a szükséges technikai elvárásoknak, d) független értékbecslő igazolásának beszerzése, e) közbeszerzési törvény megfelelő alkalmazása, f) teljes vagy részleges finanszírozás esetén a projekt lezárta után min 10 évig a projekt céljára kell használni, écs. alapú elszámolás esetén min 5 évig, g) vásárlás, bérlés esetén a projektet megelőzően az ingatlant nem más közösségi támogatásból építették.

16 Elszámolható közvetlen költségek Ingatlan („C”): Oktatási projekt esetén: saját ingatlan igénybevétele terembérlet és/vagy szállás biztosítása érdekében önköltségszámítás alapján itt elszámolható (saját teljesítés). Feltétel: érvényes és jogszabályoknak megfelelő önköltségszámítási szabályzat megléte, mely a költségkalkuláció módját tartalmazza. Pályázó mindennapi tevékenységét szolgáló irodahelyiségek vásárlása, építése, felújítása és bérlése közvetett költségnek minősül. A végrehajtási határozat módosítása ezt a szabályozást hatályon kívül helyezi.

17 Elszámolható közvetlen költségek Alvállalkozók („D”): Közvetlenül a projekt célját megvalósító, nem a pályázó által végzett szolgáltatások (pl.: nyelvképzés). Főszabály: a pályázó képes a projekt önálló végrehajtására. Mértéke nem haladhatja meg a támogatható közvetlen költségek 40%-át. (Végrehajtási határozat módosításával úgy változik, hogy egy-egy alvállalkozó költsége nem haladhatja meg a közvetlen költségek 40 %-át.) Indokolt esetben a Felelős Hatóság felmentést adhat a pályázó kérelme alapján (adatlap 22. pontja).

18 Elszámolható közvetlen költségek Alvállalkozók („D”): Jellemzői (uniós elszámolhatósági kézikönyv 6. fejezetében, 63. oldal):  Üzleti feltételeken alapuló kétoldalú szerződés.  Profit tartalmú árat határoznak meg.  A vállalkozó a Kedvezményezett közvetlen felügyelete nélkül dolgozik.  Felelősség a Kedvezményezettet terheli. Nem támogatható:  projektmenedzsment kiszerződése,  tanácsadók, közvetítők, ha a %-os díjban részesülnek,  ha nem felel meg a jó ár-érték aránynak. Közbeszerzési törvény előírásainak alkalmazása kötelező.

19 Elszámolható közvetlen költségek Egyéb közvetlen költségek („E”): „E1” Úti és ellátási költségek „E2” Készletek „E3” Szolgáltatások „E4” Szakértői díjak „E5” Uniós finanszírozással kapcsolatos költségek

20 Elszámolható közvetlen költségek Úti és ellátási költségek („E1”):  Projektmenedzsment („A”), célközönség, és indokolt esetben támogató szerepet betöltött személyek költségei, amennyiben közvetlenül a projekt megvalósításához kapcsolódnak.  A tömegközlekedés legolcsóbb formája támogatható.  Repülőutak: oda-vissza 800 km-nél hosszabb utak esetében, vagy ha a földrajzi rendeltetési hely indokolttá teszi. (Végrehajtási határozat módosítása: beszállókártya kritériuma kikerül, amennyiben más módon is bizonyítható az utazási költség felmerülése (pl.: jelenléti ív).)  A hazai jogszabályok szerint, ill. a Pályázó belső szabályozóiban rögzített módon tervezendő a költség: o Gépkocsi használat: APEH üzemanyagnorma alapján vagy a szervezet saját belső normájában meghatározottak szerint. o Jogszabály szerinti napidíjakkal (40 EUR, kivéve rendőri szerv) kell tervezni. Ingyenes ellátás esetén, a napidíj összege csökken. o A kiutazáshoz kapcsolódó dologi költségek és szállásköltség is itt tervezhető. Elszámolás alapja a tényleges felmerülés lesz. Munkába járás költsége - „A3” egyéb személyi juttatások. „I” Célhoz kötött bevételből fedezett költségek közzé tervezett személy utazási és ellátási költség az „I” költségnembe tervezendő.

21 Elszámolható közvetlen költségek Készletek („E2”): Főszabályként itt elszámolható az 1 évnél rövidebb ideig használatban lévő eszközök beszerzése, ami a célcsoportnak biztosított fogyóeszközök, készletek beszerzését jelenti - pl.: oktatási segédanyag, CD, védőoltás. A beszerzéseknek azonosíthatóknak és a projekthez közvetlenül hozzárendelhetőnek kell lenniük. Nem készletezhetők a projektidőn túl! Kiosztási jegyzék, átadás-átvételi dokumentum alapján lehet elszámolni. Végrehajtási határozat módosítása alapján a projektmenedzsmenthez kapcsolódó irodaszerek, irodai fogyóeszközök beszerzése, vendéglátás költsége a közvetett költségek között elszámolható el átalány díj alapján.

22 Elszámolható közvetlen költségek Szolgáltatások („E3”): A projekt célját nem közvetlenül megvalósító, de a projekt végrehajtásához szükséges, egyéb szolgáltatások költsége. Pl.: biztosítás, tolmács, közbeszerzési eljárás megjelentetése, saját megvalósítású képzés esetén nyújtott szolgáltatások stb. Beszerzési eljárások megfelelő alkalmazása (pl.: 3 árajánlat). Általános szolgáltatások: telefon, Internet, posta, irodabérlés, iroda biztosítási költsége, takarítás, munkaerő bővítésének költségei,közszolgáltatási díjak, vendéglátás költsége 200 EUR alatt – „G” közvetett költségek között tervezendők a végrehajtási határozat módosítását követően.

23 Elszámolható közvetlen költségek Szakértői díjak („E4”): Jogi tanácsadás, műszaki szakértő, közbeszerzési szakértő stb. (könyvelő, projektmenedzsment nem!) költsége, amennyiben közvetlenül a projekthez kapcsolódik. Beszerzési eljárások megfelelő alkalmazása (pl.: 3 árajánlat). Uniós finanszírozással kapcsolatos költségek („E5”): Közvetlenül az uniós társfinanszírozásból adódó követelmények mint a nyilvánosság, láthatóság, projekt értékelésének költségei, fordítási költség (pl.: újságcikk, matrica, közlemény, emléktábla, logós termékek). Arculati kézikönyv előírásainak követése. KHA bélyegző elszámolása nem lehetséges, mivel a FH biztosította a pályázóknak a korábbi évek során.

24 Elszámolható közvetett költségek A projektcélhoz nem közvetlenül kapcsoló költség, ha nem lenne projekt, akkor is felmerülne.  Közvetett személyi költségek (pl.: vezető, könyvelő bére)  Igazgatási költségek (pl.: irodaszerek, vendéglátás ktge 200 EUR alatt.)  Rezsiköltségek (pl.: gáz, víz, telefon, Internet)  Egyéb közvetett költségek (pl.: elkülönített számla banki díjai és költségei) Államháztartási szervek nem számolhatnak el közvetett költséget. Végrehajtási határozat módosítása: aki nem részesül uniós működési támogatásban a közvetlen költségek 2,5 %-ig elszámolhat közvetett költséget átalánydíj alapján. (Megvalósításkor a tényleges felhasználás után kell számolni az arányt!) Aki akar elszámolni, tervezze be! Számítás: G/(F+I) = max. 2,5% Adatlap 19. pontjának kitöltése!

25 NEM támogatható költségek Uniós elszámolhatósági kézikönyv 12. fejezete (82. oldal). Természetbeli hozzájárulások: Olyan költségek, amit a pályázó önkéntes alapon biztosít a projekt részére, támogatást nem igényel rá, de emeli a projekt értékét pl.: képzés helyszínének biztosítása, munkaerő. ÁFA, kivéve ha: a projekt tevékenységével kapcsolatban nem jogosult áfa visszaigénylésre, vagy nem fog élni vele. Igazolása: pályázati adatlapon nyilatkozat (adatlap 16. pont), APEH igazolás záráskor, hogy tényleg nem élt vele. Földvásárlás Tőkehozam, adósság, hitelkamat, árfolyamveszteség, valutaváltás költsége, bírság, kötbér stb.

26 A projekt bevételei Projektek non-profit jellegűek. Bevételeknek is meg kell jelenni a könyvelésben. Bevételnek minősül: - uniós támogatás: max. 75%, mivel Magyarország a Kohéziós Alap kedvezményezettje - uniós támogatás: max. 75%, mivel Magyarország a Kohéziós Alap kedvezményezettje. - BM társfinanszírozás: max. 25 %, BM irányítása alá tartozó szervek esetén önerőnek minősül (célhoz kötött bevételből fedezett költségek mértéke miatt fontos). - önrész: Kedvezményezett vagy projektpartner hozzájárulása, BM hozzájárulást csökkenti. - projektbevétel: csökkenti az Uniós támogatás összegét, pl.: közbeszerzési dokumentáció értékesítése, banki kamat, bérleti díj, regisztrációs díj stb. Adatlap 17. pontja.

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Sikeres pályázást kívánok! Készítette: Csutiné Balogh Renáta Elérhetőség: BM Támogatás-koordinációs Főosztály 1051 Budapest, József A. u. 2-4. Telefon: 441-1976 (12-125) E-mail cím: renata.balogh@irm.gov.hu


Letölteni ppt "Költségvetési táblázat kitöltése, elszámolható költségek tervezése Belügyminisztérium Külső Határok Alap 2010. szeptember 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések