Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közoktatás fejlesztési pályázatok. Pályázati menetrend.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közoktatás fejlesztési pályázatok. Pályázati menetrend."— Előadás másolata:

1 Közoktatás fejlesztési pályázatok. Pályázati menetrend

2 TÁMOP-3.1 A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása (pl.: referenciaintézmények) TAMOP 3.2 A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása (pl.: önkéntesség) TAMOP 3.3 A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban (pl.: tanodák) TAMOP 3.4 Az eltérő igényű csoportok oktatásának és az SNI tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás (Pl.: tehetséggondozás) Közoktatási pályázatok fő területei intézkedésenként

3 Változó támogatáspolitikai jogszabályok (pl.: 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet stb.) Változó szakmapolitikai jogszabályok (2011. évi CXC. törvény a köznevelésről és a készülő rendeletek) Gyors és összehangolt munka a szaktárcák, az NFÜ, és a Közreműködő Szervezet között A pályázatok beadási idejének összehangolása Fenntartóváltás kezelése Nagy számú pályázatok beérkezése Pályázók ösztönzése A pályázatok megjelentetésének környezete

4 2011-ben megjelent, és a 2012-ben megjelenő közoktatási pályázati konstrukciók száma (TIOP-1, és TÁMOP-3 összesen)

5 TÁMOP-3.4.2-11/1-2 „A Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” TÁMOP-3.1.9-11/1 „Diagnosztikus mérések fejlesztése” TÁMOP-3.1.3-11/1-2 „Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” TÁMOP-3.4.1.A „Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának támogatása” 2012. január 1 - 2012. február 17 között megjelent konstrukciók

6 Pályázók köre: az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező nevelési, oktatási intézmények konzorciumai. Pályázat célja: A pályázati felhívás célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás. Pályázat kerete: KMR: 250 millió Ft, konvergencia: 1000 millió Ft Pályázat eljárásrendje: egyfordulós TÁMOP-3.4.2-11/1-2 „A Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja”

7 Pályázók köre:  A felsőoktatásról szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények,  Magyar Tudományos Akadémia vagy felsőoktatási intézmény által fenntartott kutatóintézet, amely a közoktatási mérés-értékelési területen kutatási, fejlesztési tapasztalattal és tudományos referenciákkal rendelkezik. Pályázat célja: Az oktatásirányítás, a nevelési- oktatási intézmények, a pedagógusok számára teljes körben hozzáférhető és szabadon használható mérőeszközök, módszertani útmutatók, továbbképzések jöjjenek létre, a fejlesztett mérőeszközök, tesztrendszerek és a hozzájuk tartozó feladatbankok elektronikus úton is elérhetővé tétele, illetve az ehhez szükséges feltételek (szoftverek, technikai és egyéb eszközök) megteremtése a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával. Pályázat kerete: 739.000.000 Ft Pályázat eljárásrendje: kiemelt TÁMOP-3.1.9-11/1 „Diagnosztikus mérések fejlesztése”

8 Pályázók köre: magyarországi székhelyű állami és nem állami felsőoktatási intézmények mint intézményfenntartók pályázhatnak a projektek megvalósítására, abban az esetben, ha közoktatási feladatellátásban résztvevő gyakorló intézményük az alapító okirata alapján középiskolai nevelési-oktatási feladatokat lát el. Pályázat céljai: az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása, költséghatékony módon. Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítása, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása. Pályázat kerete: KMR: 2 350 millió Ft, konvergencia: 11 650 millió Ft. Pályázat eljárásrendje: egyfordulós TÁMOP-3.1.3-11/1-2 „Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban”

9 Pályázók köre: Nemzetiségi közoktatási intézmények, fenntartóik és az országos nemzetiségi önkormányzatok, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, non-profit szervezetek. Pályázat céljai: a nemzetiségi oktatás számára a minőség javítását szolgáló eszközök álljanak rendelkezésre, amelyek hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítéséhez a kompetenciaalapú oktatás módszertanával és eszközeivel. Pályázat kerete: 1 360 millió Ft. Pályázat eljárásrendje: egyfordulós TÁMOP-3.4.1.A „Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának támogatása”

10 TÁMOP-3.4.1.B „Migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása” TÁMOP-3.4.3 „Iskolai tehetséggondozás” TÁMOP-3.4.4 „Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) „B” komponens” TÁMOP-3.2.1.A „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása” A komponens (önkéntesség) TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás (fejlesztéskoordináció) 2. ütem” (kiemelt) TÁMOP-3.2.1.B „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása” B komponens (pénzügyi ismeretek) (kiemelt) TÁMOP-3.1.10 „Helyi oktatásirányítás fejlesztése” (kiemelt) TÁMOP-3.1.5 „Pedagógus képzés, továbbképzés” (kiemelt) TIOP-1.1.1 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban 2012. február 17-ig társadalmi egyeztetésen megjelent konstrukciók

11 Pályázók köre: az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelési- oktatási intézmények, többcélú intézmények, non-profit szervezetek, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomásai, illetve a felsoroltak konzorciumai. Pályázat céljai: A pályázat alapvető célja a migráns hátterű, a köznevelés, közoktatás rendszerében részt vevő tanulók nevelésének, oktatásának, a magyar társadalomba és a munka világába történő beilleszkedésének, önálló életvitelük kialakításának támogatása. A támogatás a migráns hátterű tanulók oktatásával kapcsolatos programok kidolgozása mellett kiterjed a velük foglalkozó pedagógusok továbbképzésére is. Pályázat kerete: KMR: 200 millió Ft, konvergencia: 490 millió Ft. Pályázat eljárásrendje: egyfordulós TÁMOP-3.4.1.B „Migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása”

12 Pályázók köre:  Az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül).  Könyvtár  Muzeális intézmény  Az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ  Az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény. Pályázat céljai: a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása, az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetségsegítésre, a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges fiatalok segítése, a fiatalok kreativitását és alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együttmunkálkodásának biztosítása, vagy a szakmaszerzésben kiválóan teljesítő fiatal egyéb képességeinek, más területen történő lemaradásának segítése, gyenge oldalának fejlesztése. Pályázat kerete: KMR: 180 millió Ft, konvergencia: 960 millió Ft. Pályázat eljárásrendje: könnyített TÁMOP-3.4.3 „Iskolai tehetséggondozás”

13 Pályázók köre:  Az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó nevelési, oktatási intézmény (annak szervezeti formájától függetlenül).  Könyvtár  Muzeális intézmény  Az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ  Az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény. Pályázat célja: A tehetséges gyermekek és tanulók elérése, képességeik kibontakoztatása, társadalmi hasznosulása, országos civil bázisú tehetségsegítő hálózat kialakítása, amely összeköti és kibővíti a nevelési-oktatási folyamatban kidolgozott iskolai és iskolán kívüli tehetségsegítő kezdeményezéseket, a tehetséges gyermekek és tanulók önszerveződésének támogatásával. Pályázat kerete: KMR: 80 millió Ft, konvergencia: 460 millió Ft. Pályázat eljárásrendje: könnyített TÁMOP-3.4.4 „Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) „B” komponens”

14 Pályázók köre: Az alábbi intézmények fenntartói: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktv.) 20. § (1) bekezdés c)-d), valamint f)-g) pontjában meghatározott, OM azonosítóval rendelkező közoktatási nevelő, valamint nevelő és oktató feladatot ellátó közoktatási intézmények:  szakiskola;  gimnázium (9-11. évfolyamos tanuló), szakközépiskola [továbbiakban együtt: középiskola]  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;  diákotthon és kollégium (9-11. évfolyamos tanuló) Pályázat céljai: A felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. Pályázat kerete: KMR: 130 millió Ft, konvergencia: 1 170 millió Ft. Pályázat eljárásrendje: könnyített TÁMOP-3.2.1.A „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)”

15 100%-os támogatás Egyszerűsített ügymenet Számos fejlesztési terület A támogatható pályázók száma Miért érdemes pályázni?

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közoktatás fejlesztési pályázatok. Pályázati menetrend."

Hasonló előadás


Google Hirdetések