Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kereszténység a teozófia tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kereszténység a teozófia tükrében"— Előadás másolata:

1 A kereszténység a teozófia tükrében
Kiss Csilla

2 A témaválasztás aktualitása
Annie Besant: Ezoterikus kereszténység Válságban az exoterikus kereszténység? Személyes érintettség

3 Az előadás forrásai Annie Besant: Ezoterikus kereszténység, Az ősi bölcsesség Szintézis Egyetem valláspszichológiai előadássorozata Saját megéléseim keresztény közösségekben és gondolataim, mint keresztény teozófus Egyéb olvasmányélmények

4 Miről fogok beszélni? Mit jelent, a teozófia tükrében, hogyan jelennek meg a vallások a teozófiában? Miért van szükség a vallásokra, miért van ennyiféle vallás, mi a közös bennük Mi jellemzi a vallásokat, milyen tudás jelenik meg bennük? Mit jelent a kereszténység, a kereszt, mint szimbólum Jézus személye és a kereszténység A történeti, a mitologikus és a misztikus Jézus A kereszténység belső tudása

5 Mit jelent, hogy a teozófia tükrében?
A teozófia szellemi, bölcseleti rendszer, életmód A teremtett világhoz viszonyulás egyik térképe Alaptétele, minden élet egy, bármilyen úton is jár Blavatskyné hatalmas kutató és összehasonlító munkája Az „Isteni bölcsesség” keresése A teozófiai a keresésre, tanulásra, egyéni megtapasztalásra helyezi a hangsúlyt Forrása és alapja minden vallásnak, megtisztítójuk lehet, feltárva belső igazságait, melyekhez külső megjelenésükben eltorzítottak (Besant: Az ősi bölcsesség) 3-as célkitűzés egyike: „Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását.”

6 Miért van szükség a vallásokra, miért van ennyiféle vallás, mi a közös bennük?
Dúl Antal: „A vallás formát ad a léleknek.” Gibran:.. mert a vallás ösvényei nem mások, mint a Legfelső Lény szerető kezének szétnyitott ujjai, amelyek mindenkire rámutatnak, mindenkinek lelki teljességet ígérnek, mindenkit befogadnak Dr.Héjjas István„A vallások tudatállapotok tükrei, de nemcsak lineárisan léteznek és léteztek, mint fejlődési fokok, hanem egyszerre, egy időben is.”

7 Szükséglet Nincs olyan nép a világon, amely ne hinne egy transzcendens erő létezésében Marx: társadalmi jólétben nem lesz szükség a vallásokra A vágyak fokozása, külső forrásból való kielégítése nem tölti ki a belső űrt Keleten nem válik ennyire szét tudomány és spiritualitás Nyugati specialitás, felvilágosodás kora, ma újra közeledés (A mai világ kialakulása és működése nem magyarázható intelligens tervezés nélkül)

8 Sokszínűség az emberiség különböző tudatossági foka (Világtanítók, vallásalapítók) Az egyén tudatossági foka (a lélek kora, karma- dharma) A teremtő hét sugár (Istenkeresés belül és kívül) Az egységkeresés hármas útjának (tudás-odaadás - cselekvés) kapcsolata a vallásokkal

9 Mi a közös a vallásokban?
1. van egy örök lét 2. Ebből származik a megnyilvánult Istenség (hármasság) 3. A megnyilvánult Hármasságból származik számos spirituális lény, akik a kozmikus rendet igazgatják 4. Az ember a megnyilvánult Isten visszfénye 5. Az emberiség testetöltések sorozatán keresztül fejlődik, amelybe a vágy húzza, s ebből a tudás és az áldozat szabadítja meg, amikor a potenciális istenségből ténylegesen istenivé válik Annie Besant: Ősi bölcsesség

10 A vallásokban megjelenő tudás
Exotéria: a spiritualitás, vagy vallás adott társadalmi, kulturális környezetnek megfelelő, szabályozott, intézményesített formája Ezotéria: a vallások belső, a tömegek előtt rejtett tudása, igazsága Linearitás: kezdet-vég Ciklikusság: kinyilvánulás visszahúzódás

11 Az exoterikus kereszténység
I. Niceai zsinat (I Konstantin)- püspökök első egyetemes tanácskozása (325) Jézus és az Atya viszonya (egylegűség vagy hasonlatosság?) Kanonizálás (apokrif írások) Ferdülés kezdete? (iszlám vélemény) Dogmák, papok közvetítő szerepe Megtanulnak az emberek uralkodni az elmeerőin, az érzelmeken, erkölcsiségen, kötelességteljesítést, másokon való segítést

12 A ma ezotériája miért van szükség a belső tudásra?
elkötelezettség nélküli hit? (független, külsőleg szabad, individuális, elkülönül „én vagyok” ember) követői hajlamosak a tudás útját hangsúlyozni (fontos az egyensúly) Intellektuális felsőbbrendűség az exoterikus vallások követői irányában Odaadás a buddhikus síkon A teozófia (ősi bölcsesség) az ezoterikus tudás közös gyökere, összefoglalása Aki a jó exotériának megfelel, alkalmas ezoterikus jelöltté válik

13 Az ezoterikus kereszténység bizonyítékai
„Sok dolgot lenne még mondanom nektek, de most el nem hordozhatjátok”(János XVI.12.) „Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket. „(Mt. 7,6) „Én nem szólhattam néktek atyámfiai mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint Krisztusba kisdedeknek…Mert még nem bírtátok volna meg (Szt.Pál) „Mert nehéz dolog durva és tudatlan hallgatóknak valóban tiszta és világos szavakban bemutatni az igaz világosságot.” (Szt. Kelemen)

14 A történelmi Krisztus Jézus a gyógyító és tanító (testének felkészítése a genetikán keresztül a befogadásra) Jézus önkéntes áldozata- teste, mint hordozó E testi formában megnyilvánult jelenlét lett Krisztus (az emberben lakozó Isten) Esszénus testvérei kitagadták, mert féltett spirituális bölcsességet vitte a nép közé Ki a történelmi Krisztus? Hierarchia tagja, ösztönző erő

15 A mitikus Krisztus Jézus megismételte elődei tanítását
Jézus életének hasonlóságai megelőző vallásokban Szimbólumok meséje Nap mítosz a Logosz és az Ige tevékenysége a kozmoszban

16 A misztikus Krisztus Mindegyik tanító ugyanazt a történetet hozza a világba Az anyagba leszálló Logoszt jelenti Az emberben rejlő Isteni szellem második aspektusa, vagyis a szeretet Krisztus keresztre feszítése a nagy Kozmikus áldozatot jelképezi (megnyilvánulás, önkorlátozás, hogy megismerje magát az emberi lelkeken keresztül) üzenet: minden ember egy potenciális Krisztus

17 Krisztus beavatásai, egy –egy lépcsőfok a szeretet életének kibontakoztatásában
1. Krisztus megszületik a tanítványban 2. Krisztus megkeresztelése a vízzel és a Szentlélekkel (pusztaság) 3. átváltozás, nagy elődökkel való találkozás 4. Keresztáldozat (meghal a formai élet számára, lemond az alsóbb világhoz tartozó életről (a lélek sötét éjszakája) 5. Felemelkedik Atyához, Mesterré, Isten és ember közötti kapoccsá válik A keresztre (anyagra) feszített majd felemelkedő (egységbe visszatérő) ember jelképe A győzelem reménye

18 A Szentségek (Hét) Bennünk való részvétel előnyökkel jár
Akkor is hat, ha nem ismerik bennük rejlő tudást (protestánsok elhagyták) Összekapcsolja az anyagi világot a finomabb, láthatatlan régiókkal eszköz., melyen keresztül leárad a kegyelem Harmonizálja és felemeli a rezgésszámot Hatalom szava, hatalom jele Tárgyak magnetizálás

19 Amiről még érdemes beszélni……..
Az ima három szintje Meditáció: „A meditáció csendes, vagy kimondatlan imádság, a lélek heves odafordulása az Istenséghez, nem azért, hogy bármi jót kérjen, hanem magáért a jóért.” (Platón) Megváltás (az áldozat törvényének megtestesülése Feltámadás (Krisztus, mint modell) Bűnbocsánat (a rész szembefordítja akaratát az egész akaratával)

20 Köszönöm a figyelmet! „Mivel azonban ez az Igazság ott lakozik az emberben is, vajon ki tilthatná meg, hogy a fátyol mögé hatoljon, és „nyílt arccal” láthassa az „Úr dicsőségét”? A barlangból a legmagasabb mennyországig vezet az út, amelyen a testté vált Ige járt. Ez az, amit a Kereszt Útjának ismerünk. Mindazok, akik osztoznak Vele az emberré válásban, osztoznak az Istenné válásban is, és bejárhatják azt az utat, amit Ő bejárt. Ami Te vagy, Az vagyok Én.” Kiss Csilla

21 Ajándék „Felébresztem és hívom bennem élő Krisztus fényét!
Tökéletes és tiszta csatorna vagyok. A fény az egyetlen vezetőm”


Letölteni ppt "A kereszténység a teozófia tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések