Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatáspolitika és távmunka. Kormányzati erőfeszítések a távmunka népszerűsítéséért. Simon Gábor Országgyűlési képviselő Távmunka Tanács elnöke.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatáspolitika és távmunka. Kormányzati erőfeszítések a távmunka népszerűsítéséért. Simon Gábor Országgyűlési képviselő Távmunka Tanács elnöke."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatáspolitika és távmunka. Kormányzati erőfeszítések a távmunka népszerűsítéséért. Simon Gábor Országgyűlési képviselő Távmunka Tanács elnöke

2 Foglalkoztatáspolitikai célok A foglalkoztattak arányának növelése. A felnőttképzés és átképzés piaci igényre hangolása. A korszerű gazdálkodási termelési és szolgáltatási technológiák bevezetésének ösztönzése a versenyképes hazai és nemzetközi piaci szerepvállaláshoz. A gazdaság szereplői tevékenységének kifehérítése.

3 Korunk kihívásai Globalizáció –Európa lemaradhat a nagy nemzetközi érdekérvényesítő versenyben. Integrációk –Európai válasz: az Unió kiteljesedése Információs robbanás, digitális forradalom –Számítógép, mobil telefon, Internet –Az IT világhatalmi (érdekérvényesítő) és versenyképességi tényező lett

4 Lehetséges válaszok a kihívásokra Gyorsan változik a munka világa –Megváltozott a munka piaca, nyitottá válnak a nemzeti munkaerőpiacok. –A gyorsan alkalmazkodó, dinamikus, jól képzett emberfővel rendelkező országok lesznek a nyertesek –Nemzetközi szolgáltatóvá válhat a legkisebb magyar vállalkozás is. –Atipikus foglalkoztatási módszerek térnyerése minden országban, különösen az új technológiák területén. A foglalkoztatási színvonal mennyiségi, minőségi bővítésénél az atipikus munkaformák szélesítésére lehet és kell számítani.

5 Foglalkoztatáspolitikai eszközök Kormányprogram Nemzeti Fejlesztési Terv Jogszabályi megalapozottság Hazai támogatási lehetőségek, programok EU támogatási formák, preferenciák Erős visszacsatolás, indikátorok

6 Az ÚMFT prioritásai (főbb fejlesztési területek) gazdaságfejlesztésközlekedésfejlesztés társadalmi megújulás környezeti és energetikai fejlesztés területfejlesztésállamreform

7 I. 2007-2013 – fő célok átfogó cél: a foglakoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése Fejlesztési irányok a foglalkoztatás bővítése érdekében: az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése a munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése (különösen a hátrányos helyzetű térségekben) a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése.

8 Humánerőforrás-fejlesztés az ÚMFT- ben Az emberi erőforrások fejlesztését a Társadalmi megújulás prioritás beavatkozásai szolgálják. Az emberi erőforrás fejlesztés stratégia megvalósítása az ESZA támogatásával az Társadalmi megújulás operatív program, az ERFA hozzájárulásával a Társadalmi infrastruktúra fejlesztés operatív program és a regionális operatív programok végrehajtásán keresztül történik.

9 Társadalmi megújulás operatív program A TÁMOP az ÚMFT átfogó céljainak eléréshez az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A munkaerő iránti kereslet növekedését a Gazdaságfejlesztési operatív program és a regionális operatív programok intézkedései szolgálják. A TÁMOP átfogó célja az aktivitás növelése

10 Specifikus célok Munkaerőpiaci részvétel növelése A munkaerőpiaci kereslet- és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Egész életen át tartó tanulás támogatása Egészségi állapot és a munkavégző- képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság javítása, a munkaerő- piacra való belépés ösztönzése Alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése Régiók Átfogó cél

11 Az alkalmazkodóképesség prioritás intézkedéseinek fő irányai 1. A képzéshez való hozzáférés segítése 2. A képzés intézményrendszerének fejlesztése 3. A szerkezetváltás előrejelzése és kezelése 4. Rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon 5. Partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között 6. Civil szervezetek kapacitásának megerősítése 7. Átlátható munkaerőpiac

12 Intézkedés Pénzügyi forrás (millió forint) Ebből KMR- ben felhasz- nálható ERFA típusú költségre fordítha-tó (max.) Részarány prioritáson belül ESZAHazai Összesen 2.1. A képzéshez való hozzáférés segítése71 40012 60084 000 9 926 -40% 2.2. A képzés intézményrendszerének fejlesztése39 2706 93046 200 5 460 10 50022% 2.3. A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése 21 4203 78025 200 2 978 -12% 2.4. Rugalmasság és biztonság14 2802 52016 8001 985 - 8% 2.5. A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között 8 9251 57510 500 1 241 -5% 2.6. Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése 12 4952 20514 7001 7374 2007% 2.7. Átlátható munkaerőpiac10 7101 89012 600 1 489 6 3006% Prioritás összesen178 50031 500210 000 24 816 21 000100% Indikatív forrásfelosztás 2. prioritás 2007-2013

13 4. Rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon Szervezeti kultúra és munkaszervezés fejlesztése (munkahelyi irányítási, humánerőforrás gazdálkodási rendszerek korszerűsítése, nem hagyományos foglalkoztatási formák bevezetése) Munkahelyi egészség és biztonság feltételeinek javítása (kockázat felmérési, megelőzési, kezelési módszerek kialakítása, munkabiztonsággal kapcsolatos intézményrendszer fejlesztése, kapacitás megerősítése)

14 ÚMFT és az operatív programok elérhetők: http://www.nfh.hu/

15 A t á vmunka terjed é s é nek felt é telei I. Az IKT-infrastrukt ú ra fejletts é ge, (t á vk ö zl é si infrastrukt ú ra,s á vsz é less é g, t á vk ö zl é si tarif á k) Fizikailag é s gazdas á gi ( á r) szempontb ó l mindenki sz á m á ra el é rhető telekommunik á ci ó s h á l ó zatnak, Az otthoni sz á m í t ó g é p-ell á totts á g, Mobil sz á m í t ó g é p eszk ö z ö kkel val ó ell á totts á g, Az Internet-haszn á lat kult ú r á ja, Az inform á ci ó s technol ó gia, tartalomipar fejletts é ge,

16 A távmunka terjedésének feltételei II. A munka ü gyi szab á lyok rugalmass á ga, A v á llalati munkaszervez é si gyakorlat specifikumai, A potenci á lis t á vmunk á sok k é pzetts é ge, illetve k é pezhetős é ge (pl. magas sz í nvonal ú informatikai ismeretek, nyelvtud á s, speci á lis szakmai felk é sz ü lts é g, munkajogi, v á llalkoz ó i ismeretek) megszerezhetős é g é nek, A lak á s-, illetve ingatlanpiaci viszonyok jellemzőinek (pl. dolgoz ó szoba adotts á ga az otthoni t á vmunka v é gz é s é hez, b é relhető irodak í n á lat stb.)

17 A t á vmunka alkalmaz á s á nak kil á t á sai, lehetős é gei Megfelelő oktat á si é s k é pz é si tervek kidolgoz á sa, Á llam r é szv á llal á s a t á vmunk á val kapcsolatos ismeretek, publik á ci ó k terjeszt é s é ben, Az infokommunik á ci ó s eszk ö zell á totts á g tov á bbi terjed é se é s korszerűs ö d é se, Ö szt ö nző, é s t á mogat á si form á k további alak í t á sa, specializálása, A t á vmunka szab á lyozott jogi k ö rnyezet é nek további alak í t á sa é s jav í t á sa, „Ö nfoglalkoztat ó t á vmunk á sok ” jogi defini á l á sa, Dolgoz ó i é rdekv é delem szab á lyoz á sa.

18 Az SzMM Távmunka Tanács és a szaktárca lépései a távmunka népszerüsítéséért 4 év 4 pályázat IHM-FMM-1 2003 1372 fő FMM-TFP 2004 782 fő FMM-TVT 2005 772 fő FMM-TAT 2006 715 fő Összesen: 3641 fő, 690 munkáltató 4 év 4 Konferencia Távmunka Tanulmányok 2006

19 „Tanulmányok a távmunkáról – 2006.” című kiadványról Hiánypótló, ismeretterjesztő tanulmányok gyűjteménye a kötet, jeles, a témát kiválóan ismerő szerzők és lektorok munkája. Részei: A „Fehér könyv” mint átfogó tanulmány, Betekintést nyújt a távmunka végzés nemzetközi, hazai helyzetébe, Vizsgálja az atipikus foglalkoztatás elterjedésének gátjait, lehetőségeit, gazdasági szempontjait a verseny és nonprofit és közszférában, Számos útmutatást, javaslatot találhatunk az atipikus munkáltatással, munkavállalással kapcsolatban az esettanulmányokban. A könyv érdeklődő szakemberek számára hozzáférhető a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központban, igénybejelentést követően. Tel: (1) 347-4040*, e-mail: távmunka@bmik.hu

20 Zárszó Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Simon Gábor A Távmunka Tanács Elnöke Véleményem szerint, a foglalkoztatás politika egyre markánsabb, igen jó hatású eszközrendszere lehet és kell legyen az atipikus munkáltatás, munkavégzés támogatása és annak ösztönző fejlesztésére való törekvés.


Letölteni ppt "Foglalkoztatáspolitika és távmunka. Kormányzati erőfeszítések a távmunka népszerűsítéséért. Simon Gábor Országgyűlési képviselő Távmunka Tanács elnöke."

Hasonló előadás


Google Hirdetések