Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A társadalmi rétegződés Általános szociológia Bernáth Krisztina.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A társadalmi rétegződés Általános szociológia Bernáth Krisztina."— Előadás másolata:

1 A társadalmi rétegződés Általános szociológia Bernáth Krisztina

2 Rétegződés Az egyének nem azonos módon veszik ki részüket az egészből, egyenlőtlenségek alakulnak ki a társadalomban.

3 Rétegződés Társadalmi struktúra az egyének és társadalmi csoportok közötti viszonylag tartós viszonyok (pl. alá- és fölérendeltség)

4 Rétegződés A struktúrát meghatározó tényezők az egyén vagyonállapota, munkamegosztásban elfoglalt helye, szűkös javakhoz való hozzájutásának módja az egyes kategóriák között érdekellentétek állnak fenn (ezek lehetnek objektíven adott, vagy tudatosult érdekellentétek) ezek alapján tömörülnek tömbökbe (osztály, réteg, csoport)

5 Rétegződés A szociológia alapvető szemlélete az ember életének minden jellemzőjét erősen meghatározza a társadalmi szerkezetben elfoglalt helyzete

6 Rétegződés Egyenlőtlenségek Horizontálisak: nem azonos dimenzióban merül fel a különbség Vertikálisak: azonos dimenzióban, pl. jövedelmi különbségek

7 Rétegződés Az egyenlőtlenségek oka: jövedelem származás, lakóhely iskolázottság

8 Rétegződés Alapfogalmak Társadalmi osztály A termelöeszközökhöz való viszonyok alapján elkülönített társadalmi kategóriák Társadalmi réteg a társadalmi egyenlőtlenségeket meghatározó fontos változók (jövedelem, foglalkozás, iskolai végzettség, stb.) szerint elkülönített társadalmi kategóriák Elit a társadalmi hierarchia csúcsán elhelyezkedő politikai és gazdasági hatalommal egyszerre rendelkező szűk csoport

9 Rétegződés Egy vagy több dimenziós? Két elméleti tradíció Marx egy lényeges dimenzió: az anyagi javak elosztása Weber figyelembe kell venni több dimenziót Gazdasági osztályok Hatalmi osztályok Rendek-rangok

10 Rétegződés Elméletek Harmónia a tagok együttműködése jellemzi a társadalmat Konfliktus a társadalmak alapvető jellemzője, előre viszi a társadalmat Csere a társadalom tagjai egymással javakat cserélnek Kényszer a hatalommal rendelkezők diktálják a cserefeltételeket

11 Rétegződés Társadalmi formák 1. ősközösség (minden közös) 2. osztálytársadalmak (a tulajdon megjelenése után) 3. kezdeti társadalmak (rabszolgatartók) 4. feudális társadalmak (a föld az érték) 5. kapitalista társadalmak (tudományos- technikai forradalom után) 6. polgári demokrácia

12 Rétegződés A társadalmi rétegződés különböző ismérvek alapján megállapított társadalmi kategóriák helyzetének eltérése, hierarchikus sorrendje az életkörülmények, életmód dimenzióiban.

13 Rétegződés Fogalmak OSZTÁLYOK a termelőeszközhöz való viszony alapján definiált társadalmi kategóriák Marx szerint : munkások; kispolgárok, tőkések, nagybirtokosok. Újabban kiterjesztik munkahelyi viszonyok alapján kategorizálva (nemcsak a TE tulajdona, hanem az afölötti rendelkezés joga alapján  menedzserek, munkások)

14 Rétegződés Fogalmak RÉTEGEK foglalkozás, végzettség, lakóhely, jövedelem, stb. alapján definiált társadalmi kategóriák STÁTUSZCSOPORTOK olyan egyének, vagy családok, akik együttvéve hasonló helyzetben vannak

15 Rétegződés Az egyenlőtlenségek alapforrásai 1. Az emberek közötti alapvető különbségek  BIOLÓGIAI ADOTTSÁGOK 2. Az iparosodott társadalomban a GAZDASÁGI-TÁRSADALMI RENDSZER jellege, működése az egyenlőtlenség oka 3. Műveltség és iskolai végzettség terén fennálló hátrányok 4. Szegények rossz testi és lelki állapota

16 Rétegződés Az egyenlőtlenségek dimenziói: jövedelem vagyon munkakörülmények lakásviszonyok lakóhely környezete műveltség szabadidő egészségi állapot

17 Rétegződés Szociáldarwinizmus: szükséges Magyarázatai: szűk elitek  tömegek az elit tehetségesebb, intelligensebb, előre viszi a társadalmat, kultúrát ELITISTÁK álláspontja a társadalmi beavatkozás a jövedelem eloszlásba sérti a gazdagok szabadságjogait LIBERTARIÁNUS álláspont a jövedelem eloszlás a társadalomban betöltött funkció fontosságának javadalmazása FUNKCIONALISTA álláspont

18 Rétegződés Egyenlő esélyek A liberálisok ( USA ), szocdemek ( EU ) elmélete : mérsékelt egyenlőtlenségek elfogadhatóak, de az esélyek legyenek egyenlőek. Az igazságos társadalom két fő elve : a társadalom minden tagjának joga van az alapvető szabadságjogokhoz, mindaddig, amíg az más szabadságjogával is összeegyeztethető az egyenlőtlenségeket úgy kell elrendezni, hogy hosszabb távon a legszegényebbek helyzetét is javítsák, valamint esélyegyenlőség biztosítása

19 Rétegződés Kommunizmus Marx, Engels szerint a teljes egyenlőség kívánatos.

20 Rétegződés Empirikus modellek Jövedelem alapján sorba rendezzük a személyeket Az így elrendezett populációt felosztjuk népesség egyenként tíz (decilisek) vagy öt (a húsz százalékát kvintilisek) magába foglaló egyenlő részre. Megvizsgáljuk, hogy az így kialakított kategóriákon belül: a népesség a jövedelem hány százalékában részesedett, vagy mekkora az átlagjövedelem

21 Rétegződés

22 Szintetikus megközelítések Alsó osztály Közép osztály Felső osztály Foglalkozás, jövedelem, életmód és értékrend alapján Kék és fehérgallérosok (fizikai és szellemi munkások) Azonos jövedelmi szinteken a differenciáció a jövedelem alapján megvalósított életmód és az ezáltal kifejezett értékrend adja.

23 Rétegződés Egyenlőtlen eloszlás Presztízs Hatalom Anyagi javak

24 Rétegződés Presztízs A társadalmi pozícióhoz kapcsolódó megbecsültség Rendek és rangok. Tisztségek és előjogok A megbecsültség eloszlásának történelmileg és társadalmilag kialakult rendszere. Státus alapján kialakult rétegződési rendszerek. Homogámia – a rang újratermelése a házasság során.

25 Rétegződés Hatalom Annak a valószínűsége, hogy A, akaratának megfelelően befolyásolja B viselkedését. Hatalom ennek a gyakorlása függetlenül attól, hogy az akin a hatalmat gyakorolják miként viszonyul. Autoritás – legitim hatalom. B elfogadja azt, hogy A hatalomgyakorlásának van valamilyen számára racionális alapja. Karizma Racionális munkamegosztás (koordinátori szerep) Tradíció

26 Rétegződés Anyagi javak A tulajdon elosztás Vitatott, több elméleti megközelítés létezik Harmóniaelméletek Konfliktuselméletek

27 Rétegződés A rétegződés történelmi rendszerei Rabszolgaság Kasztrendszer Rendi tagozódás Osztálytagozódás

28 Rétegződés Rabszolgaság Jogilag is szentesített egyenlőtlenség rendszere. Hatalmilag megalapozott, erőszakkal és jogilag bekódoltan fenntartott, de megváltoztatható. Ideológiai próbálkozások: fajelméletek. Szabad – rabszolga.

29 Rétegződés Kasztrendszer Jogilag, vallási ideológiában és világszemléletben gyökerező rendszer. Az egyenlőtlenségek mind a társadalmi rendnek a vallásos szemléletében gyökerező megalapozása. Merev áttörhetetlen határok, párhuzamosan egymásra tevődő társadalmak.

30 Rétegződés Rendi társadalmak Jogilag megfogalmazott és érvényesített, vallási ideológia és világszemléletben által megerősített rendszer. Az egyenlőtlenségek valamilyen mértékű elfogadottsága, mint a társadalmi rend alapja. Korlátozottan, de nem lehetetlen módon létező mobilitási csatorna.

31 Rétegződés Osztálytagozódás A piaci egyenlőtlenségi viszonyokban gyökerező rendszer. Jogilag egyenlő személyek között fennálló viszonyok. A rétegegyenlőtlenségek mellett létezik az esélyegyenlőség ideológiája, és a tényleges, de differenciált mobilitási esélyek.

32 Rétegződés Konfliktus-elméletek. Marxizmus Marx és Engels. Magántulajdon. Eltérő pozíciók a termelésben. Termelőeszközök tulajdonosai. Munkaerő birtokosai A többletterméket a termelési folyamat aktív összetevőjének, a munkaerő tulajdonítható. Ennek ellenére az elosztását a termelőeszközök tulajdonosai ellenőrzik.

33 Rétegződés Harmónia-elméletek. Funkcionalizmus Strukturalista-funkcionalista irányzat: Davis és Moore Munkamegosztás: Eltérő funkciók Eltérő fontosság Eltérő beruházás Differenciált juttatások

34 Rétegződés Bourdieu: tőkefajták Anyagi tőke Társadalmi/kapcsolati tőke Kulturális tőke Objektivált Elsajátított Intézményesült

35 Rétegződés Könyvészet: Andorka Rudolf: 156-172. o. Anthony Giddens: 222-229. o. Kolosi T. (2000) A terhes babapiskóta Budapest: Osiris Kiadó, 48-61. o. Wehler, H.U. ( 2001) ‘Pierre Bourdieu. Az életmű magva’ in Replika 2001 (Tavasz-Nyár), 254-260. o.


Letölteni ppt "A társadalmi rétegződés Általános szociológia Bernáth Krisztina."

Hasonló előadás


Google Hirdetések