Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kármentesítési beruházások a KEOP kereteiben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kármentesítési beruházások a KEOP kereteiben"— Előadás másolata:

1 Kármentesítési beruházások a KEOP kereteiben
Habi Péter Tanácsadó projektmenedzser KvVM Fejlesztési Igazgatóság

2 KEOP-ról A KEOP: Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program,
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében került kidolgozásra, Az Európai Bizottsághoz december 20-án került benyújtásra, Az EB augusztus 1-én került elfogadásra, Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közreműködő Szervezet: KvVM FI, Támogatások céljait a KvVM a derogációk figyelembevétele mellett határozta meg,

3 KEOP konstrukciók

4 Miért Önök? Pályázói kör: - NVK Zrt., - Nemzeti Park Igazgatóság,
- Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, - Honvédelmi Minisztérium szerve, - települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás, - egyéb költségvetési szerv.

5 Miért Önök? Olyan potenciális Kedvezményezettek (NEM projektek)
kerültek meghívásra, ahol: van elfogadott tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási kötelezettséggel rendelkezik, a várható projekt prioritási száma 350-nél nagyobb, a szennyező jogutód nélkül szűnt meg, szennyező nem ismert és nem vonható felelőségre, a műszaki beavatkozás nem kezdődött meg, a projekt költsége 25 millió Ft és 25 millió € között van, a kötelezettséget nem magánjogi szerződésben vállalta át a potenciális Kedvezményezett,

6 Projekt kiválasztási eljárás
Pályázatos projekt kiválasztási eljárások Egyfordulós pályázat Részletes projektjavaslat kerül benyújtásra (teljes projektdokumentáció) Értékelés és jóváhagyás: 50 – 120 nap Kétfordulós pályázat Először előzetes projektjavaslat, majd amennyiben indokolt részletes projektjavaslat kerül benyújtásra Projektfejlesztési lehetőség Értékelés és jóváhagyás: nap

7 1. forduló, projektfejlesztés
Támogatás mértéke: a 2. fordulóban – a megvalósítási szakaszban - tervezett elszámolható költségek 8%-a. Támogatási arány: A projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 100 %-a. Rendelkezésre álló idő: 2 év Finanszírozási forma: szállítói kifizetés (mod)

8 1. forduló, projektfejlesztés
Benyújtandó dokumentáció: Projekt adatlap, Előzetes megvalósíthatóság tanulmány, Szakspecifikus mellékletek: - tényfeltárási záródokumentáció, - műszaki beavatkozási kötelezés, - B2-es adatlap, - VITUKI Kht. prioritási szám igazolása, - nyilatkozat szennyező fizet elv betartásáról, - A műszaki beavatkozással érintett területek valamennyi tulajdonosának beleegyező nyilatkozata a Támogató által előírt tartalommal

9 Nyilatkozat Beleegyező nyilatkozatminta a műszaki beavatkozással érintett területek valamennyi tulajdonosától, jelen útmutató C12 pontja alapján. NYILATKOZAT Alulírott …………………………………………. (képviselő személyes adatai), mint a ……………………………….(gazdálkodó szervezet adatai) hivatalos , jognyilatkozat tételére felhatalmazott képviselője/ büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat: 1.) A ……………………. által tervezett …. ………………………………………………..kármentesítési projekt megvalósulásával érintett………………. Hrsz-ú (fenti gazdálkodó szervezet neve) tulajdonában lévő területen a projekt végrehajtását nem akadályozom, a tervezett munkákat eltűröm. 2.) jelenlegi ismereteim szerint a ……………………………… projekt kapcsán kármentesítéssel érintett fent megnevezett ingatlant a projekt befejezésétől számított 5 éven belül, azaz 200……………………-ig nem áll szándékomban eladni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a területet a jelzett időtartam alatt mégis értékesítésre kerül, úgy: 1. a kármentesítésből eredő esetleges értéknövekedés összegét haladéktalanul meg kell fizetni ………………………. (a projekt Kedvezményezettje) részére. 2. értékesítés esetén saját költségen ingatlanforgalmi értékbecslést kell készíttetni a kármentesítésből eredő értéknövekedés vizsgálatához. Nyilatkozatom kizárólag a Környezet és Energia Operatív Program keretében környezeti kármentesítés célú intézkedésére pályázatot benyújtó szervezet részére került kiállításra, az abban foglaltak kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a ……………………….. (szervezet) támogatásban részesül. …………………. Hely, év, hó, nap …………………………. Cégszerű aláírás

10 1. forduló, projektfejlesztés
Elszámolható költségek: - megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, - ingatlanforgalmi értékbecslés, - két évnél régebbi tényfeltárás esetén aktualizáló tényfeltárás, - műszaki beavatkozási tervdokumentáció, - kiviteli terv, - vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció, - építési engedélyes tervek, - további szükséges tervek és engedélyek megszerzése (pl.: tartálybontási tervek és MKEH engedélye), - szerzői és továbbfelhasználási jog megszerzése, -engedélyezéshez kapcsolódó költségei, eljárási díjak.

11 1. forduló, projektfejlesztés
Közbeszerzéshez kapcsolódó költségek: Előkészítési szakaszra vonatkozóan: dokumentáció kidolgozása, közbeszerzési szakértő díja, eljárási díj. Megvalósítási szakaszra vonatkozóan: dokumentáció kidolgozása. Terület előkészítő munkálatok: próbafeltárás, régészeti hatástanulmány készítés, lőszermentesítés feltáró-előkészítő munkái. Projektmenedzsment költség: a projektmenedzsment feladatokkal - Kbt.-nek megfelelő módon - megbízott cégnek fizetendő díj, Pénzügyi és jogi szolgáltatások díjai Tájékoztatással és nyilvánosságal kapcsolatos költségek A kedvezményezett által le nem vonható ÁFA.

12 projektfejlesztés pályáztatás végrehajtás pályáztatás 1. szakasz
engedélyezési elj. pályáztatás végrehajtás Köztes döntéshoz. pály.ír. Tenderd. eng. elj. Vízj. Létes. Eng. K. műszaki beav. terv ért.becsl CBA megvaltan Aktualizáló tényf. közbesz. közbesz. értékelés döntés PEP TSz értékelés döntés TSz 1. szakasz 2. szakasz

13 1. forduló, projektfejlesztés
Fontos: Az előzetes MT elkészítésének, valamint az adatlap kitöltésének költsége nem elszámolható, Előkészítés költségei csak az 1. fordulóban számolható el, A részletes megvalósíthatósági tanulmányt a KSZ-nek jóvá kell hagynia, Ha előzetes MT helyett részletes MT kerül benyújtásra, akkor az 1. fordulóban annak költsége elszámolható,

14 - a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 100 %-a.
2. forduló, megvalósítás Támogatás mértéke: minimum 25 millió Ft, maximum 25 millió €. Támogatási arány: - a pénzügyi és gazdasági elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg - a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 100 %-a. Rendelkezésre álló idő: 2015. június 30-ig Finanszírozási forma: Szállítói finanszírozás vagy Utófinanszírozás

15 Jövedelemtermelő-e a projekt?
a Tanács 1083/2006/EK rendeletének 55. cikkelye alapján: - az infrastruktúra felhasználóit terhelő díjakból (a kármentesítés esetében általában ilyen nem fordul elő), - földterület értékesítéséből, bérbeadásából bevétel keletkezik (elsősorban ha az értékesítésből, bérbeadásból származó bevétel növekszik a kármentesítés hatására, ez a bevétel a projekt tervezésekor előre látható és becsülhető), - egyéb szolgáltatás nyújtásból származó bevételek keletkeznek (ha a kármentesítés lehetővé teszi bevétellel járó szolgáltatások végzését, vagy a szolgáltatásokból származó bevételek növekedését, amit korábban, kármentesítés nélkül nem lehetett volna elérni). Amennyiben a projekt jövedelemtermelő, az Általános KHE útmutatót kell alkalmazni.

16 2. forduló, megvalósítás Elszámolható költségek:
A kármentesítéshez szükséges bontási munkálatok, a keletkező hulladékok szállítása és kezelése. A kármentesítés műszaki beavatkozási munkáihoz szükséges létesítmények/ műtárgyak kialakítása. Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése. Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak előrehaladását ellenőrző vizsgálatok.

17 2. forduló, megvalósítás Elszámolható költségek:
- Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak befejezését igazoló ellenőrző vizsgálatok, és hatósági eljárás lefolytatása (a műszaki beavatkozás befejezését követő monitoring költségei nem tartoznak a felsorolásba) Kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek. A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatbavételéhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása. - Fenti támogatható tevékenységek kombinációja,

18 2. forduló, megvalósítás Elszámolható költségek:
- projektmenedzsment a megvalósítás során (amennyiben a Kbt. szabályai szerint kerül kiválasztásra); - nyilvánosság biztosítása; - projekt megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek; - mérnök feladatok ellátása; - könyvvizsgálat; - tervezői művezetés; - a projekt főtevékenységéhez kapcsolódó tervezés és engedélyeztetés (amennyiben kivitelezői feladat); - a projekt megvalósítása során felmerülő egyéb terület előkészítő munkák (megelőző és mentő régészeti feltárás, régészeti szakfelügyelet, lőszer-mentesítés).

19 2. forduló, megvalósítás Nem elszámolható költségek:
azon bontási és építési tevékenységek költsége, melyek nem kapcsolódnak közvetlenül a kármentesítési tevékenységhez; azon hulladékok kezelési és ártalmatlanítási költségei melyek nem kapcsolódnak közvetlenül a kármentesítési tevékenységhez; olyan területrendezési tevékenységek, melyek nem kapcsolódnak közvetlenül a kármentesítési tevékenységhez; kommunális hulladéklerakók, erőművi zagytér és bánya rekultivációja; - folyékony hulladék leürítő hely felszámolása.

20 2. forduló, megvalósítás Benyújtandó dokumentáció:
Projekt adatlap (2. fordulóra külön készül), Részletes megvalósíthatóság tanulmány, KH elemzés Szakspecifikus mellékletek: - Aktualizált tényfeltárási záródokumentáció (amennyiben indokolt), új KÖTEVIFE határozat, B2, prioritási szám, - határozattal elrendelt műszaki beavatkozási terv, - vízjogi létesítési terv, engedély, - értékbecslés esetleges új területekről, - beleegyező nyilatkozat az új területek tulajdonosaitól, - A kármentesítés megvalósításához szükséges további tervek és jogerős engedélyek

21 Indikátorok kármentesítés során megtisztított terület nagysága,(m2)
2) Megtisztított földtani közeg mennyisége, (m3) 3) Megtisztított felszín alatti víz mennyisége, (m3) 4) Közvetlenül érintett humánreceptorok száma, (db) 5) Közvetve érintett humánreceptorok száma, (db) 6) A kockázatos anyagok koncentrációjának csökkenése a felszín alatti vízben és/vagy a földtani közegben, (%)

22 PME szerepe, feladatai

23 Kiválasztási folyamat
Pályázat benyújtása Benyújtási kritériumok ellenőrzése Regisztráció Formai ellenőrzés Teljességi, jogosultsági ellenőrzés hiánypótlás befogadás Tartalmi értékelés 50 mFt felett legalább két értékelő Pontozásos, szöveges Tartalmi kiegészítés Döntés Bíráló Bizottság – döntési javaslat NFÜ – Döntés

24 Jogszabályok 255/2006 (XII.8.) Kormány rendelet
- Intézményi háttér, - Programozással kapcsolatos rendelkezések, - Összeférhetetlenség, - Panasz lehetősége, 16/2006 (XII.28.)MeHVM-PM együttes rendelet - A projekt kiválasztás eljárásai, - Támogatási szerződések megkötése, módosítása, - Közbeszerzési eljárások lefolytatása, - A megvalósítás nyomon követése, - A projektek fenntartása, dokumentumainak nyilvántartása, megőrzése, - A közmű beruházások támogatására vonatkozó speciális szabályok,

25 Fontos tudnivalók Fontos tudnivalók: „Megkezdettség” meghatározása,
2015. jún. 31. után nem igényelhető támogatás, Közbeszerzési törvény alkalmazása, Biztosíték rendelkezésre bocsátása, MENTESSÉG Iratmegőrzés 2020 december 31-ig,

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
KvVM Fejlesztési Igazgatóság


Letölteni ppt "Kármentesítési beruházások a KEOP kereteiben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések