Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Bakonyalja-Kisalföld kapuja HACs BAKONYALJA - KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Bakonyalja-Kisalföld kapuja HACs BAKONYALJA - KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Bakonyalja-Kisalföld kapuja HACs BAKONYALJA - KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

2 Rendeletek Európai uniós: 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.) 1290/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. június 21.) 885/2006/EK Tanácsi rendelet (2006. június 21.) 1974/2006/EK Bizottsági rendelet (2006. december 15.) 1975/2006/EK Bizottsági rendelet (2006. december 7.) Hazai: 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet /m ó d. 39/2007. (V. 15.) FVM rendelet/ az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól FVM-rendelet az egyes támogatási jogcímekről

3 EMVA-ÚMVP Tengelyek Vidékfejlesztési támogatás: 1. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása; 2. tengely: A környezet és a vidék fejlesztés; 3. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása; 4. tengely: A Leader- megközelítés meghatározása

4 1698/2005/EK 3. tengely: 53. cikk: Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikáció; 54. cikk: Támogatás a vállalkozók létrehozása és fejlesztése; 55. cikk: A turisztikai tevékenység ösztönzése; 56. cikk: A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások; 57. cikk: A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése a.) Natura 200 tervek; b.) kulturális örökség fenntartása, megőrzése 58. cikk: Képzés és tájékoztatás; 59. cikk: Készségek elsajátítása és végrehajtása

5 1698/2005/EK A Leader-megközelítés meghatározása (61. cikk) A Leader-megközelítés legalább a következő elemekből áll: a) jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák; b) helyi köz- és magánszférabeli partnerségek; c) alulról felfelé építkező megközelítés a helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével; d) a stratégia multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva; e) innovatív megközelítések végrehajtása; f) együttműködési projektek végrehajtása; g) a helyi partnerségek közötti hálózatépítés.

6 1974/2006/EK: a 1698/2005/EK részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról Az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontjában szereplő támogatásban részesülő köz- és magánszférabeli partnerségeknek meg kell felelniük bizonyos részletes feltételeknek. A Leader-tengely tekintetében a helyi akciócsoportok kiválasztási eljárásainak átláthatónak és versenyképesnek kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő és színvonalas helyi szintű fejlesztési stratégiákat válasszanak ki támogatásra. A helyi feltételektől függően általános szabályként minimum- és maximumküszöböket kell meghatározni a helyi akciócsoportok által lefedett területek népessége számára.

7 2007. évi XVII. törvény LEADER Helyi Akciócsoport: A helyi akciócsoport az 1698/2005/EK rendelet 63. cikk (a) és (b) pontja szerinti feladat ellátása során - figyelemmel a 62. cikk (2) bekezdésében foglaltakra - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel kötött külön megállapodás alapján átruházott feladatkörben is eljárhat. Jogszabály előírhatja, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerinti megállapodás csak az irányító hatóság által a külön jogszabályban foglaltak szerint elismert jogi személynek minősülő helyi akciócsoporttal köthető.

8 2007. évi XVII. törvény Általános szabályok: A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az egyes intézkedésekkel kapcsolatos támogatási döntéseit jogszabályban vagy pályázati felhívásban rögzített támogatási mértékek alapján, illetve az egyes jogcímekre elkülönített forrás figyelembevételével: a) arányosítással, b) benyújtási vagy - az intézkedésre vonatkozó jogszabály vagy a pályázati felhívást tartalmazó közlemény alapján - beérkezési sorrend alapján, c) rangsor állításával, illetve d) az a)-c) pontban rögzített eszközök önálló vagy együttes alkalmazásával hozza meg.

9 III.Tengely 1 kör Falumegújítás és -fejlesztés Fejlesztési forrás: 269 473 093,- Ft Minimum pontszám: 70 Összesen lekötött: 201 786 784,- Ft Maradvány: 67 686 309,- Ft Elutasított kérelem: 3 db

10 III.Tengely 1 kör Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Fejlesztési forrás: 197 532 208,- Ft Minimum pontszám: 110 Összesen lekötött: 52 168 441,- Ft Maradvány: 145 363 767,- Ft Elutasított kérelem: 2 db

11 III.Tengely 1 kör Turisztikai tevékenységek ösztönzése Fejlesztési forrás: 185 623 200,- Ft Minimum pontszám: 80 Összesen lekötött: 64 693 317,- Ft Maradvány: 120 929 883,- Ft Elutasított kérelem: 2 db

12 III.Tengely 1 kör A vidéki örökség megőrzése Fejlesztési forrás: 161 086 800,- Ft Minimum pontszám: 80 Összesen lekötött: 131 458 480,- Ft Maradvány: 29 628 320,- Ft Elutasított kérelem: 1 db

13 III.Tengely 2 kör Mikrovállalkozások fejlesztése, létrehozása: Keretösszeg: 145 363 767 Ft Igényelt támogatás összesen: 85 206 410 Ft Turisztikai tevékenységek fejlesztése: Keretösszeg: 120 929 883 Ft Igényelt támogatás összesen: 27 651 349 Ft Falufejlesztés, megújítás: Keretösszeg: 67 686 309 Ft Igényelt támogatás összesen: 39 257 285 Ft Vidéki örökség megőrzése: Keretösszeg: 29 628 320 Ft Igényelt támogatás összesen: 46 068 764 Ft

14 IV.Tengely 1 kör Célterületekre allokált források: Pedagógia műhelyek kialakítása: 11898480 Ft, KKV-k fejlesztése:77 370 407 Ft, Termelés, feldolgozás, értékesítés összekapcsolása : 46 512 240 Ft,

15 IV.Tengely 1 kör Célterületekre igényelt támogatási összeg: Pedagógia műhelyek kialakítása: (11 898 480 Ft) 12 882 639 Ft KKV-k fejlesztése: (77 370 407 Ft) 22 489 891 Termelés, feldolgozás, értékesítés összekapcsolása : (46 512 240 Ft) 21 336 000 Ft

16 2007 évi XVII tv. 23/2007 FVM rendelet, jogcímekre vonatkozó FVM rendeletek, Kifizetési kérelmek postai úton, MVH által rendszeresített formanyomtatványon Feltétele: az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott jogerős jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási döntéssel, és eleget tesz a 23/2007 FVM rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt feltételeknek. Nem áll felszámolás, végelszámolási adósságrendezési eljárás alatt term. személy gazdálkodásával összefüggő végrehajtási eljárás alatt. célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére irányul ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. ( megvalósítási idő: építéssel járó 3 év+ 1 év, gépbeszerzés 2 év+ fél év) az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban be kell nyújtani.

17 Alapjogosultság Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha az  nem formanyomtatványon vagy,  nem postai úton,  nem a megadott határidőben nyújtották be, vagy  a főlap az arra jogosult által nincs, vagy nem megfelelő módon van aláírva.  Pénzügyi következményekkel járó intézkedésben résztvevő ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be bankszámlaszámát  A kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn túl nem pótolható.

18 Építéssel járó tevékenységek Építési beruházás esetén építési m ű szaki ellen ő r alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelez ő, ha a beruházás nem építési engedélyköteles.

19 Gépberuházásra vonatkozó módosítási lehetőség. Kifizetési kérelem benyújtásával Egyenérték ű gép, technológiai berendezés (szerepel a nyitva álló id ő szak els ő napján hatályos gépkatalógusban) Támogatási határozatban szerepl ő géppel azonos gépváltozathoz tartozik Korszer ű ségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szerepl ő gép korszer ű ségi mutatója Intézkedéseink speciálisak, szállító nyilatkozata ezekr ő l

20 Kérelmek feldolgozása Kifizetési kérelem feldolgozása: támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokumentálás, valamint fizikális összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban el ő írtakra Teljes kör ű adminisztratív ellen ő rzés Egyszeri hiánypótlási lehet ő ség (azonos tárgyra vonatkozóan) Helyszíni ellen ő rzés/szemle

21 Kifizetés alapja Elszámolható: Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, m ű velet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményr ő l az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. Projekt megkezdése ( befogadó végzés) utáni gazdasági eseményr ő l kiállított bizonylat kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a támogatási kérelem benyújtása el ő tti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. (31§ (5)) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. El ő legszámla önmagában nem szerepelhet, csak a kapcsolódó végszámlával együtt.

22 Számviteli bizonylat Számláról: igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellenőrzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, 5 M felett kp. APEH bejelentő) csak készpénz és banki átutalás (kompenzáció nem lehet) jóváhagyott projekt kedvezményezett nevére, címére kiállított (székhely, telephely) fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (előlegszámla önmagában nem, csak a kapcsolódó vég/részszámlával együtt) más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat kötelező rájegyzések: bizonylaton fel kell tüntetni a tétel SZJ vagy VTSZ számát, az ügyfél-regisztrációs számot, „támogatás elszámolására benyújtása került”, támogatási határozat vonalkódját, kiadási tételazonosítót.

23 Egyéb dokumentumok Kapcsolódó, igazoló dokumentumok összhangja: írásos szerz ő dés részletez ő kimutatás teljesítés igazolás (m ű szaki átadás átvétel, teljesítési jegyz ő könyv, szállítólevél, stb..) használatba vétel, üzembe helyezési jegyz ő könyv, min ő ségi, megfelel ő ségi igazolások könyvelés kett ő s könyvvitel szakhatósági engedélyek építési napló

24 Fontos tudni A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegét, legalább 50 %-ban teljesíteni kell. Közbüls ő elszámolások során nem fizethet ő ki több támogatás, mint a határozatban jóváhagyott támogatási összeg 80%-a. Forinttól eltér ő pénznemben kiállított számla esetén az átváltás a számlán feltüntetett teljesítési id ő pontját megel ő z ő hónap utolsó napján érvényes MNB középárfolyamán történik A kifizetési kérelmet annak hiánytalan beérkezést ő l számított 60/45 napon belül bírálja el az MVH és a döntésr ő l határozatban értesíti az ügyfelet, majd az ezt követ ő 30 napon belül történik meg a kifizetés. (MVH tv. 55§ (2), illetve Vhr. 9§ (6.)

25 Kötelezettségek Üzemeltetési kötelezettség: – Utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart – Üzemeltetési kötelezettség végéig fent kell tartani a pénzügyi tervben vállalt mutatók értékét, egyébként a jogcím rendeletben foglalt jogkövetkezmények érvényesítésére kerül sor. – A beruházás tárgya nem adható bérbe, - kivéve a falufejlesztés 1-es és 3-as célterület, és vidéki örökség 1-es célterület

26 Kifizetési kérelem összeállítása. Építés: ÉNGY alapján, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napján érvényes katalógust kell figyelembe venni Ha nincs bent a tétel az ÉNGY-ben két árajánlat csatolása (ha az azonos a támogatási kérelemben lév ő vel, akkor nyilatkozat err ő l). Ugyanez vonatkozik az eszközökre. Árajánlat érvényességére figyelni kell

27 ÉNGy változás A kifizetési kérelem esetén a kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni. Ha ezen építési normagyűjtemény nem tartalmazza az építési tételt, akkor az utolsó olyan kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.

28 Benyújtási határidők ) A kifizetési kérelmet postai úton írott formában vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül2009- től kezdődően évente a) január 1. és január 31., b) április 1. és április 30., c) július 1. és július 31., d) október 1. és október 31. között lehet benyújtani.

29 Amit elfelejtünk….. A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie. Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi.

30 Gyakori hibák a beékezett kérelmekben és hiánypótlásokban 1.ALÁÍRÁS: -egyéni vállalkozó esetén: aláírás+bélyegző (ha van), EV jelölés az aláírás alá (nyomtatottan és aláírva is a név) - Cégek esetén: cégszerűen! Aláírás+ bélyegző. Amennyiben az aláírási címpéldányban együttes aláírás érvényes, akkor mindegyik aláíró írja alá! Aláírási címpéldányban feltüntetett, képviseletre jogosultak aláírásával érvényes (önálló képviselet, együttes képviselet, cégnév leírása is szükséges! 2. Nyilatkozattétel esetén:- magányszemélyek esetében: Teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. a.,Sajátkezűleg írta és aláírta a kiállító. b., 2 tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot alőttük írta alá, v. aláírását előttük sajátkező aláírásának ismerte el. Fel kell tüntetni a tanúk címét, szem. az. Számát, olvasható nyomtatott betűkkel a nevét.

31 …… c., A kiállító aláírása v. kézjegye az okiraton bíróilag v. közjegyzőileg hitelesítve van. 3. A szükséges tervdokumentációknak engedélyeknek a Főlap 3. adatblokkjában szereplő „ügyfél „ nevére kell szólnia! 4. A 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolat a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan szükséges Amennyiben nem kizárólag saját tulajdonú, úgy nyilatkozat szükséges a többi tulajdonostárstól, hogy hozzájárul a fejlesztéshez és jogosult az ügyfél a beruházást azon a helyrajzi számon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni.

32 ……. 5.,Árajánlat esetében csatolni kell két, műszaki tartalmában azonos, összehasonlítható árajánlatot is a kérelemhez. HP-ban! A hiánypótlás mindegyik oldalát alá kell írni és dátummal ellátni. Továbbá minden oldalon fel kell tüntetni a hiánypótló végzés iratazonosító számát is.

33 www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu Köszönöm a figyelmüket! BAKONYALJA - KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

34

35 .

36 .

37

38

39 . d

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet 7.

60 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet 8.

61 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet 9.

62 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet 10.

63 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet 11.

64 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet 12.

65 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet 13.

66 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Bakonyalja-Kisalföld kapuja HACs BAKONYALJA - KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET."

Hasonló előadás


Google Hirdetések