Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

84. Nagy Lajos és kora A 6. és a középiskola 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "84. Nagy Lajos és kora A 6. és a középiskola 2."— Előadás másolata:

1 84. Nagy Lajos és kora 1342-1382 A 6. és a középiskola 2.
osztályában használható Dr. Mészáros Zoltán

2 Előzetes tudni valók Nagy Lajos az egyetlen magyar király aki megkapta a „Nagy” (Grandis) előnevet az utókortól. Sokan tévesen hiszik, hogy Magyarország partjait az ő idejében három tenger mosta. Valójában ő egy személyben volt magyar és lengyel király is. A két cím nem folyt egybe, és nem kapcsolódott tartósan össze. Uralkodása Magyarország történetének egyik csúcspontja, szerteágazó dinasztikus kapcsolatai vannak, Európa jelentős dinasztiáival, azonban ez nagyrészt apja érdeme. Ő a „lovagkirály” eszméjének a megtestesítője.

3 Hatalomra jutása 1326-ban született, fiatalon kerül hatalomra
Már gyerekként trónörökös volt, mivel bátyjai korán meghaltak, kiváló nevelést kapott ben résztvett a visegrádi hármas királytalálkozón. Gond nélkül átvette a hatalmat, apja mindent előkészített július 21-én koronázták meg Székesfehérvárott. Környezetében hűséges, őt támogató tapasztalt nemesek voltak. Teli kincstárat hagyott rá az apja.

4 I. (Nagy) Lajos feltételezett koponyája után rekonstruált arca
I. (Nagy) Lajos feltételezett koponyája után rekonstruált arca. Skultéty Gyula alkotása.

5 Nagy Lajos címere, amely egyesíti a liliomos Anjou-címert, a Magyar és a Lengyel Királyság, valamint Dalmácia címerét

6 Belpolitikája Teljesen szilárd belviszonyok
A gazdaság továbbra is jól működik, ebből kifolyólag nagyok a bevételei. A nemességgel egyetértésben kormányoz Új törvényeket ad ki 1351-ben. Megújítja az aranybullát ősiség törvénye (A nemesi birtok elidegeníthetetlensége) egyazon szabadság elve (kiegyenlíti az egyébként már nagy kölönbségeket mutató nemesség jogait) kilenced beszedése a jobbágyoktól Az államigazgatást korszerűsíti (átszervezi a kincstárat, az okmányok kiadását) A jobbágyság helyzetét szabályozza, és korlátozza szabadságukat, az adózásukat szigorúbbá teszi. A jobbágyság végleges leszakadásának kezdete

7 Városok Magyarországon igen kevés a város. (Nem úgy Dalmáciában.)
A városok rendkívül fontosak voltak, onnan származott a király jövedelmének nagy része. A magyarországi városokban céhek kezdenek működni Az adóbevételek nőnek „… ez a király és az apja nagyon szerették a magyarországi városokat, és felemelték őket, és javították állapotukat.” (Szepesszombati krónika)

8 Külpolitikája Jó háttere volt, a belső stabilitás miatt
A kitűzött célok, mégsem álltak arányban a megvalósíthatósággal (elsősorban a dél-itáliai) Fő kérdések Nápolyi kérdése Dalmácia és Velence kérdése A Balkán Az Erdéllyel határos vidékek pacifikálása A lengyel szerepvállalás

9 A Castel Nouvo Nápolyban, Nagy Lajos kétszer is elfoglalta

10 A nápolyi kérdés I. Lajos öccse András a nápolyi trón várományosa volt, de nem akarták hatalomra juttatni, majd tisztázatlan körülmények között meggyilkolják. Nagy lajos részben érdekei érvényesítésére, részben bosszúból hadjáratokat vezet ill. vezettet. Az első hadjárat (1347 nov máj.) 1348. január 11-én Capuánál győzelem Aversai lakoma, Durazzói Károly kivégzése 1348. jan. 24. Bevonul Nápolyba, a királyság Lajos uralma alá kerül A pápa ne ismerte el, és kiátkozással fenyegette. kivonul pestis miatt pár hónap múlva összeomlott hatalma a Nápolyi Királyságban, Johanna Szeptemberben tért vissza Lackfi István erdélyi vajda hadjárata (1348 ősze – szept) Torinói vereség (1349. jan. 23.) Capua elfoglalása Zsoldosserege nem bizonyul megbízhatónak, visszatér Magyarországra.

11 A nápolyi kérdés II. A második hadjárat (1350 ápr. - ilisában
Aversa város elfoglalása augusztusban 1351. szeptember 1. fegyverszünet 1352. március 23-án békekötés Nápolyban 1. Nagy Lajos lemond a trónról 2. Nem sokkal ez után a kártérítésről is lemond 3. Napolyi Johanna ügyét a pápa vizsgálja ki (aki egyébként támogatta Johannát) Durazzói Lajos fellépése A magyar udvarban nevelkedett, és 1381-ben megérett a helyzet (a pápaságot sújtó egyházszakadás miatt), hogy trónkövetelőként lépjen fel. Elfoglalja Nápolyt 1382. megfojtatja Johannát Összességében a nápolyi politikája nem tekinthető teljesen sikeresnek, igaz, hogy sikerült bosszút állnia, de a hadjáratok óriási összeget emésztettek fel, és hasznot nem hoztak.

12 Dalmácia visszahódítása, és Velencével kapcsolatos politikája
Dalmáciáért minidg nagy küzdelem folyik Velencével. Többnyire Velence ér el sikereket. A Magyarország történetét tartósan befolyásolja, hogy nem válik tengeri hatalommá. A dalmáciai városok jobban szerették Magyarország fennhatóságát, mert több szabadságuk volt, mint Velence uralma alatt. 1345-ben egész Dalmácia, a nemesek és a városok behódolnak, de mihelyt elhagyta a vidéket, a velenceiek viszzahódították a területeket. Zadar mellett összetűzött a magyar és a velencei sereg, 1346-ban, a velenceiek szerencsével győznek, de 8 évre fegyverszünetet kötnek. 1352 szövetség Genovával (régiesen Génua) 1347. Támadás velence szárazföldi birtokai ellen, és a dalmát városok lázadása, kész tények elé állította Velencét, hiába volt erősebb a tengeren. 1358-ban a Zárai (zadari) békével megszerezete Dalmáciát Velencétől (Egy sor várost, Raguza, Cattaro városait is megszerezte) 1372-es összecsapás Velence és Magyarország között. újabb háború, Velence csak diplomáciai ügyességének köszönheti, hogy elkerülte a megsemmisülést. A Torinói béke (1381) a zárai megújítása. Dalmáciai politikája sem teljesen sikeres, mert nem tud tartósan jelen lenni a tengerparton, a tengeren pedig nincs egy súlycsoportban Velencével, csak egy Erős tengeri szövetségessel érhet el sikereket.

13 Raguza / Dubrovnik, amely ügyes diplomáciájának és kedvező helyzetének
köszönhetően tartósan meg tudta őrizni függetlenségét Velencével szemben, úgy is, hogy Nagy Lajossal szövetkezett

14 Velence, a dalmát városok nagy ellenfele
(Lagunái egy része, mai állapot)

15 Balkán politikája Az erdélyi határok védelme Délszláv területek
Basarab (aki Károly Róberttól függetlenítette magát), Brassóban a király lábai elé borulva esküszik hűséget. Lackhi Endre legyőzi a tatárokat, akik be-betörtek, és vezérük kivégzésével véget vet a betöréseknek. Végvárrendszert építenek, a székelyekre támaszkodva többször indít büntetőhadjáratokat a tatárok ellen. Délszláv területek Felesége bosnyák-horvát származású A pápa szolgálatában harcol a bogumilok ellen. A szerbekkel is folytatja az apja idején megkezdett konfliktusos politikát. Szerbia északi részeinek vezetői vazallusai lesznek 1360 után törökök a már szinte városállammá zsugorodott Bizáncot veszélyeztetik 1365-ben bevette a felbomlóban lévő Bulgáriában Vidin városát, és a ferencesekre bízza a lakosság katolizálását (1369-ben kivonul), de később szövetségben lesz a bolgár cárral. Elkezdődik a török előretörése Gallipolli, Plovdiv elfoglalása. 1365-től a szultán székhelye már a Balkánon van, Drinápolyban. 1366, 1367 hadjáratok a török ellen. havasalföldi háború a törökök ellen (kudarc: havasalföldi szövetségesei átálltak az oszmánok oldalára) Az oszmánok előretörése, Nagy Lajos szempontjából még nem volt olyan fontos, mint amilyen utódai számára lesz.

16 Lengyelországi politikája Ludwik Węgierski (1370-1382)
Lengyelorrszágon a királyválasztás nagyban függött a nemesség pillanatnyi érdekeitől 1339-től létezett egy Anjou-Piast örökösödési szerződés Kázmér lengyel király utód nélkül hal meg 1370. november 17-én lengyel királlyá koronázzák Nagy Lajost Krakkóban, ezzel Perszonálúnió jön létre, de ez csak Nagy Lajos életében marad fenn. A király nem tudott lengyelül Nem értett a lengyel ügyekhez több hibát vétett, nem tartozik a „jó lengyel királyok” sorába. Lengyel királyként a litván kérdéssel kellett foglalkoznia. Halála után a lengyel nemesség a Litván Jagelló dinasztiát juttatja hatalomra.

17 Dinasztikus politikája
Első feleségétől Luxemburgi Margittól nem születnek gyerekei Második feleségétől Kotromanić Erzsébettől pedig csak lányai születnek. Nagy Lajos halála után lánya, Mária magyar királynő lesz, de a kirlyság a férjére száll át. Lánya Hedvig (Jadwiga) Lengyel királné lesz. (Később szentté avatják, nagy tiszteletben volt a lengyeleknél) Dinasztikus politikájában nagy hátrány volt, hogy nem született fia, és hogy lányai közül is meghaltak legalább ketten gyermekkorukban.

18 Kultúra Uralkodása a lovagi kultúra fénykora.
Építészetben jelentkezik a gótika (1343 Diósgyőri vár). Pécsi egyetem. Krónikások: 1358-Képes krónika Kükellei János kanonok feljegyzései 1370 körül legendafordítás Assisi Szent Ferencről Toldi Miklós hadvezér ebben az időszakban él, és a magyar közönség számára később irodalmi alkotások hőse lesz. Itáliában a „Nagy Magyar Sereg” (Gran’ Compania) emléke maradt fenn, akik Johanna és a pápa alkalmazásában harcoltak.

19 Diósgyőri vár, mai állapot

20 Halála Utolsó éveiben egészségügyi problémái voltak
Kevésbé volt aktív, a nyugalmat kereste Garai Miklósra és Forgách Balázsra bízta Magyarország kormányozását Nagyszombat városában halt meg szeptember 10-én. Székesfehérvárott temették el. Utódjára rendeztelen pénzügyeket hagyott.

21 Felhasznált irodalom Romsics Ignác (szerk): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 2007. Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák hatodik osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, (A magyarokra vonatkozó rész szerzője Dr. Csehák Kálmán) Sima Ćirković: Történelem az általanos és társadalmi-nyelvi gimnáziumok 2. osztálya számára Képek: I. (Nagy) Lajos feltételezett koponyája után rekonstruált arca. Skultéty Gyula alkotása: :http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:I._(Nagy)_Lajos.jpg&filetimestamp= Nagy Lajos címere, amely egyesíti a liliomos Anjou-címert, a Magyar és a Lengyel Királyság, valamint Dalmácia címerét: Castel Nouvo, Nápoly: Dubrovnik: Velence: Diósgyőri vár:


Letölteni ppt "84. Nagy Lajos és kora A 6. és a középiskola 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések