Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OKTATÁSSZERVEZÉSI FELADATOK 2006. Budapesti Műszaki Főiskola Vezetői értekezlet 2006. június 21. Kártyás Gyula Oktatási igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OKTATÁSSZERVEZÉSI FELADATOK 2006. Budapesti Műszaki Főiskola Vezetői értekezlet 2006. június 21. Kártyás Gyula Oktatási igazgató."— Előadás másolata:

1 OKTATÁSSZERVEZÉSI FELADATOK 2006. Budapesti Műszaki Főiskola Vezetői értekezlet 2006. június 21. Kártyás Gyula Oktatási igazgató

2 Miről lesz szó? I. A BMF Képzési programja II. Az új szabályzatok III. Regisztrációs hét feladatai IV. Egyéb teendők

3 Miért most beszélünk erről? 1. Új Felsőoktatási Törvény 2006.III.1-től (2005.évi CXXXIX.tv.) 2. Kormányrendelet a végrehajtásról 79/2006.(IV.5.) 3. BSc és MSc szakok indítási rendje 289/2005.(XII.22.) Korm. 4. Képzési és kimeneti követelmények 15/2006.(IV.3.) OM 5. 2006. szeptemberétől minden szakon BSc képzés van, indul az MSc képzés Fentiekből következően: - új szabályzatok - új tantervek - új eljárási rend Az oktatásszervezés kiemelt feladattá vált!

4 Miért most? Statisztika: - csökken a beiskolázható létszám… - I. évf. hallgatók magas lemorzsolódása Tapasztalat: - a tanulás a szorgalmi időszakról jelentősen a vizsgaidőszakra csúszott át… - sok a vizsgán felkészületlenül megjelenő hallgató… Megoldásokat kell találnunk: - egyértelmű szabályozás, - tartalmi kérdések áttekintése (BSc tantervek), - korszerű oktatási-, tanulásirányítási módszertanokat és oktatástechnológiát kell megismernünk és alkalmaznunk.

5 I. KÉPZÉSI PROGRAM Képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely a) az alap- és mesterszak, valamint a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit, b) felsőfokú szakképzésben a szakképzési programot, továbbá c) a doktori képzés tervét tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, így különösen a tantervvel, az oktatási programmal és a tantárgyi programokkal, az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt.

6 KÉPZÉSEK Felsőfokú Szakképzés (FSZ) BSc szakok: INF. - mérnök informatikus MŰSZ. - had- és bizt. tech. mérn. - villamosmérnök - mechatronikai mérnök - könnyűipari mérn. - műszaki menedzser - gépészmérnök - környezetmérnök GAZD. - gazdálkodási és menedzsment MSc szakok: - had és biztonságtech, (2006.szept.) - mérnök informatikus (2007. febr.?) - mechatronikai mérnök (2007. ?) - mérnöktanári szak (2007. ?) Szakirányú továbbképzés Kifutó (kredites) képzések

7 TANTERVEK Tantervi dokumentáció: 1. Tantervi előlap: képzési cél, óraszámok, nyelvi követelmények, összkreditek száma, szakképzettség, szakirányok, záróvizsga. 2. Tantervi táblák: tantárgynév, kód, óraszám, követelmények, kredit, előkövetelmény. 3. Tantárgylap: követelmények, tárgyfelelős, kód, értékelés módja, tárgy tartalmi leírása (10 soros). 4. Félévi tantárgyprogram

8 FÉLÉVI TANTÁRGYPROGRAM Az oktató készíti el, az intézetigazgató hagyja jóvá Tartalma: 1. Témakörök heti bontása (14 hét) 2. Irodalomjegyzék (írott tananyag és egyéb technikai eszközök) 3. A tantárgyi követelmények (időütemezésben): a. foglalkozásokon való részvétel előírásait, b. félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményeit, számát, időpontját, c. aláírás, félévközi jegy teljesítésének feltételeit,

9 FÉLÉVI TANTÁRGYPROGRAM d. érdemjegy kialakításának módját, e. hiányzások, valamint az elégtelen gyakorlatok és zárthelyik szorgalmi időszakban történő pótlásának feltételeit, számát, időpontját és módját, f. vizsgák és beszámolók rendszerét, módját (szóbeli/írásbeli stb.), g. esetleges megajánlott jegy és elővizsga feltételeit, h. pótlási lehetőséget a vizsgaidőszakban (első 10 munkanap) tartalmazza.

10 Tantervek nyilvánossága határidők Tantervi dokumentáció elemei közül: a. Kar honlapján kell megjeleníteni a tantervi előlapot, a tantervi táblákat és a tantárgylapot. Határidő: 2006. július 10. b. Intézet honlapján kell elhelyezni a félévi tantárgyprogramokat. Határidő: - 2006. szeptember 1. - továbbiakban az adott félév tantárgyfelvételének időpontjáig Az első tanórán ismertetni (pontosítani) kell, változtatni a hallgatók egyetértésével lehet!

11 II. ÚJ SZABÁLYZATOK BMF Tanulmányi és Vizsgaszabályzat BMF TVSZ távoktatás ill. FSZ képzés BMF Kooperatív Képzés Szabályzata BMF Oklevélmelléklet Szabályzata BMF Diákigazolványok kezelésével… Szabályzata BMF Fogyatékossággal élők… Szabályzata BMF Oktatók Hallg. Véleményezésének Szabályzata BMF Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat BMF Felvételi eljárás rendje BMF HÖK Szabályzatok BMF Kollégiumi SZMSZ és mellékletei BMF Juttér Szabályzat (TTSZ) (készül a korm. rend.) BMF Tanulmányi Ügyrend (szeptemberre)

12 TVSZ : A tantárgyak meghirdetése és felvétele A félévközi jeggyel záruló tantárgyak kurzusok indításával hirdethetők meg. A vizsgával záruló tantárgyak meghirdethetők a kurzus indításával és anélkül is (vizsgakurzus). A felvétel feltétele az aláírás megléte. A vizsgával záruló kötelező tantárgyakat a mintatanterv szerinti aktuális félévükben meg kell hirdetni, míg a keresztfélévükben legalább a vizsgázás lehetőségével. A félévközi jegyre végződő kötelező tantárgyakat csak az aktuális félévükben köteles a kar meghirdetni. A HÖK kérésére meg kell vizsgálni a meghirdetés lehetőségét.

13 TVSZ : A tantárgyak meghirdetése és felvétele A hallgató joga, hogy a képzési programban meghatározottak szerint összeállítsa tanulmányi rendjét, megválassza a tantárgyakat, oktatókat. Amennyiben a hallgató más képzésen, illetve más képzési formában (pl.: nappali helyett levelező képzésen) kívánja felvenni a tárgy kurzusát azt előzetesen a tárgyat oktató intézetnél engedélyeztetnie kell. Ha egy felvett tantárgy kreditpontjait a hallgató nem tudta megszerezni az adott félévben, úgy későbbi félévekben a tantárgyat még kétszer újra felveheti.

14 A kurzuskiírás menetrendje 1. A tantárgyfelelősök elkészítik javaslataikat a kurzusok indításával és a csak vizsgával meghirdetendő tantárgyakra. Alapja: a tanterv és a TO előzetes létszámadatai. 2. Az intézetigazgatói jóváhagyás után az intézeti Neptun asszisztens a meghirdetésre javasolt kurzusok adatait (félév, kurzus kód, típus, létszám, korlát, oktató, stb.) beírja a Neptun rendszerbe. 3. A kari órarendfelelős elkészíti az órarendet és az előző szorgalmi időszak utolsó napjáig a meghirdetendő kurzusokhoz (más kari tárgyaknál a beoktató kar órarendfelelősének segítségével) időpontot és tantermet rendel a Neptun rendszerben.

15 A kurzuskiírás menetrendje 4. A vizsgaidőszak első két hetében a kari órarendfelelős az intézettel egyezteti az elkészült órarendet. 5. A hallgatók a vizsgaidőszak utolsó két hetében jelentkezhetnek előzetesen a Neptunban a kurzusokra. 6. Az intézeti Neptun asszisztens a Neptunban a tantárgyakra jelentkezett hallgatóknál a regisztrációs hét első napján lefuttatja az előzetes követelmények ellenőrzését, törli az előzetes követelményt nem teljesítő hallgatókat.

16 A kurzuskiírás menetrendje 7. Az intézet az órarend véglegesítéséhez szükség szerint módosítja a kurzusok adatait, javaslatot tesz a képzésért felelős kar főigazgatójának a „nem induló kurzusokra”. 8. A főigazgató a regisztrációs hét első napján 17 óráig végleges döntést hoz a nem induló kurzusokról és nyilvánosságra hozza azok listáját. 9. A hallgatók a regisztrációs hét második napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napján 24.00 óráig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. 10. Végső ellenőrzések a regisztrációs hét utolsó napján.

17 TVSZ: Az oktatás időszakai 1. Szorgalmi időszak (15 hét): a. regisztrációs hét: (1 hét) a hallgató felveendő tantárgyait véglegesíti, órarendi órák nincsenek, ugyanakkor labor és gyakorlati órák előkészítésére foglalkozások szervezhetők b. oktatási hetek: (14 hét) órarendi órákkal 2. Vizsgaidőszak (5 hét): de legalább 23 munkanap (az első 10 munkanapon aláírás ill. félévközi jegy pótlással, ha a tárgy köv. rendsz. engedi) 3. Szakmai gyakorlatok: (4 hét) elsősorban a nyári szünetben szervezhetők

18 TVSZ: Részvétel a foglalkozásokon Kötelező részt venni a tantermi gyakorlatokon, a laboratóriumi foglalkozásokon, a testnevelési foglalkozásokon valamint a szakmai termelési gyakorlatokon. Ugyancsak kötelező a levelezős hallgatók részvétele a konzultációkon. Az előadások látogatása ajánlott, de az előadásokon való részvétel mértékéről az adott tantárgy követelményrendszerében kell rendelkezni. Amennyiben a hallgató hiányzásai valamely kötelezően látogatandó tárgyból meghaladják a tárgy félévi összóraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve félévközi jegyet nem kaphat.

19 TVSZ: Az aláírás A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése, amely a vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését igazolja. Az aláírás feltételeként a félévközi ellenőrzéseken elérhető pontszám legfeljebb 50%-ának (vagy 2,00-es átlagnak ) elérését lehet előírni. Ha a hallgató az aláírás feltételeként olyan kötelezettségét nem teljesíti, amely a vizsgaidőszakban pótolható, úgy az legkésőbb a vizsgaidőszak első tíz munkanapjának egyikén, egy alkalommal, a TTSZ-ben meghatározott különeljárási díj befizetése mellett kísérelhető meg.

20 TVSZ: Félévközi jegy Félévközi jegy (jele f), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján, Ha a hallgató a félévközi jegy megszerzésének követelményeit nem teljesítette (pl.: nem írt, vagy elégtelen zh-t írt, nem adta be a mérési jegyzőkönyvet stb.) a szorgalmi időszakban egy alkalommal lehetőséget kell biztosítani a pótlására. Ha a hallgató a pótlási lehetőséggel sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, és a tantárgy követelményrendszere lehetőséget biztosít arra, akkor a vizsgaidőszak első tíz munkanapjának egyikén, egy alkalommal kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére.

21 TVSZ: Vizsgajegy Vizsgajegy (jele v), történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy a félévközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik. A vizsgajegyet legkésőbb a vizsgát követő harmadik munkanapon be kell jegyezni a Neptunba, a leckekönyvbe pedig a vizsgán vagy írásbeli vizsga után a hallgatókkal közölt időpontban.

22 TVSZ: A vizsgák száma A hallgató egy tantárgyból, két alkalommal kísérelheti meg a vizsga (szigorlat) letételét az adott vizsgaidőszakban, így a három tantárgyfelvétel esetén a vizsgák száma maximum 6 lehet (vizsga, javítóvizsga és még maximum 4 alkalommal ismétlő javítóvizsga). A 6. eredménytelen vizsga után a hallgatót el kell bocsátani. Ismétlő javítóvizsgát illetve ismétlő javítószigorlatot a TTSZ- ben előírt vizsgaismétlési díj befizetése után lehet tenni a vizsgaidőszakban. Ha az ismétlő javítóvizsga sem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyanaz az egy személy vizsgáztatott, az intézetigazgatóhoz benyújtott írásbeli kérelem alapján biztosítani kell, hogy a következő ismétlő javítóvizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le a hallgató. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a vizsga letételére új képzési időszakban kerül sor.

23 TVSZ: A vizsgák rendje, a vizsgaidőszak Vizsgázni a vizsgaidőszakra kiírt vizsgaidőpontokban lehet. A vizsgaidőpontokat és az egy alkalommal vizsgára bocsátható hallgatók számát a tantárgyfelelős oktató és az érintett hallgatók képviselői együtt határozzák meg. Kellő számú vizsgaidőpont kiírásával biztosítani kell, hogy a teljes vizsgaidőszak kihasználásra kerüljön, és a hallgatók a sikertelen vizsgákat még a vizsgaidőszakban megismételhessék. Tantárgyanként legalább három vizsgaidőpont kiírása kötelező és ebből egyet a vizsgaidőszak utolsó hetére kell tenni. A vizsgahelyek száma a vizsgázók létszámának másfélszeresét fedje le. Meghirdetett vizsgaidőpont nem törölhető, csak a vizsgára jelentkező hallgatók egyetértésével.

24 TVSZ: Tantárgyak befogadtatása Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt – ha annak előfeltétele fennáll – bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább 75%- ban megegyeznek, továbbá ha a befogadott tárgy kreditértéke jelentős mértékben nem tér el a teljesítettnek minősülőétől. A befogadásról a Kreditátviteli Bizottság dönt.

25 Államilag támogatott és a költségtérítéses képzés Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben, beleértve a felsőfokú szakképzést is. Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja. A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott.

26 Elbocsátás a főiskoláról Az államilag támogatott képzésben a beiratkozástól számított 14. félév végéig az abszolutóriumot nem szerzi meg. A megszerzett kreditpontok száma az első beiratkozását követő 3 aktív félév (nappali képzés), illetve 4 aktív félév (esti és levelező képzés) elteltével nem éri el a 40 kreditet. A harmadik tantárgyfelvétel esetén sem sikerül teljesíteni a tantárgy követelményeit. Egyazon tárgyból 6 eredménytelen vizsga esetén. Egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, illetve a jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait.

27 III. Regisztrációs hét A regisztrációs héten a következő félév feladatait kell pontosítani, a kurzusokat véglegesíteni, tehát a hallgatók számára nem szünet, az oktatók számára nem szabadság. Cél az, hogy zavartalanul kezdődhessen meg az oktatás. A félévi tantárgyprogramok pontosítása. A Kari Kreditátviteli Bizottság, Tanulmányi Bizottság ülései. A tantárgyi felmentési kérelmek elbírálása. Lehetőség van a tantárgyakhoz (pl.: labor órákhoz) kapcsolódó tájékoztatók megtartására. Célszerű az intézeti félévnyitó értekezleteket is a regisztrációs héten megtartani. Kiemelt téma az új szabályzatok.

28 Regisztrációs hét I. évf. hallgatók tájékoztatása A tájékoztató kb. 4 órás program: - a kar vezetőinek köszöntője, a BMF, a kar és a szak bemutatása, - a TVSZ, a TTSZ szabályzat ismertetése, - a Neptun rendszer bemutatása, - tanulási módszerek a főiskolán, - kari HÖK bemutatkozása, - tűz és munkavédelmi tájékoztató, - egyéb információk. A kari regisztrációs hét részletes programját (tájékoztató és beiratkozások) július 10-ig meg kell küldeni az oktatási rektorhelyettesnek.

29 IV. Egyéb teendők Feladatok: - szakmai kurzus meghirdetése angol vagy német nyelven, 2006/07. tanév I. félévében 1 kurzus kiírása minden karon kötelező (kritérium tárgy!), - az eredeti tanterv szerinti kifuttatása a hallgatóknak (speciális kurzusok), - „visszacsúszó” (kredites tantervből BSc- be) hallgatók kezelése a legnagyobb rugalmassággal.

30 OKLEVÉLMELLÉKLET Első alkalommal a 2006. nyári záróvizsgákat követően (magyar és angol nyelven) Az oklevélmelléklet közokirat Csak a kredites tantervek alapján oklevelet szerzettek számára kerül kiadásra Technikai feladatok (szabályzat, szoftver véglegesítés, végzősök kurzus adatainak ellenőrzése, nyomtatás speciális papírra stb.)

31 Az új Neptun bevezetése A Neptun rendszer nélkül a kreditrendszerű oktatás és a közel 13000 aktív hallgató adatainak kezelése lehetetlen. A kezdeti gondok ellenére a bevezetést nagyrészt megoldottuk, folyamatosan beépítést nyernek speciális igényeink is, a Neptun biztosítja: - a FT statisztikai előírásait, - az oklevélmelléklet elkészítését, - az adóigazolások és számlák kiadását. Lehetővé válik a Neptun pénzügyi rendszer és a Gazd. Főig. TÜSZ rendszerének összekapcsolása. Havi pénzforgalom a Neptunon kb.60 millió Ft. Mindenkinek KÖSZÖNET a türelméért!!!

32 FELVÉTELI ELJÁRÁS BMF Felvételi értekezlet terv.: július 24. 13.00 (döntés a pótfelvételikről) Ponthatárhúzó értekezlet július 26. Értesítések Pótfelvételik lebonyolítása „Gólyaadatok” konvertálása a Neptunba

33 KARI OKTATÁSSZERVEZÉS Operatív team: a. oktatási főigazgatóhelyettes b. tanulmányi osztályvezető c. kari Neptun rendszergazda Rendszeres értekezletek a kari feladatok megbeszélésére: a. operatív team tagjai b. intézetigazgató oktatási helyettese c. intézeti Neptun adminisztrátor

34 FELADATAINK EREDMÉNYES TELJESÍTÉSE ÖSSZEHANGOLT, EGYÜTTES MUNKÁT IGÉNYEL VEZETŐKTŐL, OKTATÓKTÓL TANULMÁNYI OSZTÁLYOKTÓL ÉS A HALLGATÓKTÓL!!! Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "OKTATÁSSZERVEZÉSI FELADATOK 2006. Budapesti Műszaki Főiskola Vezetői értekezlet 2006. június 21. Kártyás Gyula Oktatási igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések